лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародний маркетинг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Приклад: ОПИС РЕЙТИНГІВ ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКУ.


Рейтинг
ризику

Опис

PR—1

Ризик малоймовірний у коротко-, середньо- та довгостроковому періоді. Ситуація в країні дуже стабільна й існує вельми сприятливе ставлення до виплати зовнішнього боргу, що навряд чи зміниться.

PR—2

He передбачається ризику в коротко- та серед­ньостроковому періоді. Довгостроковий ризик важко оцінити, але перспективи не негативні. Існує досить часу для пророкування політичного ризику. Позитив­не ставлення до виплати зовнішнього боргу навряд чи зміниться.

PR—3

Ризик малоймовірний у коротко- та середньо-
строковому плані. Довгострокові перспективи неясні, але не негативні. Ще досить часу, щоб знайти політичний ризик. Ставлення до виплати зовнішнього боргу позитивне, але може змінитися.

PR—4

Ризик малоймовірний у коротко- та середньо-
строковому періоді, але на довгостроковий період потенційно негативний. Досить часу для пророкування середньострокового ризику. Ставлення до виплати зовнішнього боргу може змінитися, але, ймовірно, нині воно позитивне.

PR—5

Ризик малоймовірний у короткостроковому періоді, є досить часу для захисту. Середньо- і довгостроковий тренд неясний, але ймовірно негативний. Ставлення до зовнішньої заборгованості характеризується несприятливим трендом.

PR—6

Ризик малоймовірний у короткостроковому плані, але занадто мало часу для захисту. Середньо- та довгострокові перспективи — негативні. Ставлення до виплати зовнішнього боргу суперечливе.

PR—7

Ризик імовірний у коротко- та середньостроковому плані. Довгостроковий тренд показує можливе поліпшення через зміну чи уряду, чи ставлення до зовнішньої заборгованості.

PR—8

Ризик можливий у будь-який час. Країнам з таким рейтингом зазвичай притаманні дуже нестабіль­ні політичні обставини або/чи дуже несприятливе ставлення до виплати зовнішнього боргу.

PR—9

Ризик цілком реальний. Немає жодної можливос­ті (або є невелика) зміни уряду чи ставлення до зовнішньої заборгованості.

З метою запобігання можливим втратам унаслідок дії політичних чинників фірми використовують різні стратегії зменшення політичного ризику, які доцільно поділити за критерієм часу застосування стратегії на превентивні (до інвестування / укладання контракту) та операційні (після інвестування / укладання контракту), а за критерієм джерела мінімізації ризику — на внутрішні та зовнішні (табл. 8).
У сучасному міжнародному бізнесі при вивченні політичного середовища відбувається зміщення наголосів з визначення політичної нестабільності, яка на сьогодні формує невелику частину всіх ризиків, на дослідження та прогнозування урядової дискримінації. Урядова дискримінація — це дії уряду сторони, що приймає, в умовах політичної стабільності, що обумовлюють виникнення політичних ризиків для зарубіжних компаній. Причинами урядової дискримінації можуть бути як суто політичні чинники, так і необхідність захисту національних товаровиробників. Стратегією мінімізації політичних ризиків, що виникають унаслідок вжиття заходів з урядової дискримінації (ускладнені умови доступу на ринок, обумовленість створення спільних підприємств, цінові обмеження, податкова дискримінація тощо) є збільшення ринкової влади. Субстратегіями збільшення ринкової влади є: досягнення / збереження технологічного або управлінського лідер-
ства порівняно з фірмами приймаючої країни; досягнення/ збереження суттєвої частки ринку в країні, що приймає. Урядовим дискримінаціям, як правило, піддаються філії ТНК, тому саме вони частіше застосовують стратегію збільшення ринкової влади.
Для оцінки політико-правового середовища в зарубіжних країнах, а також для класифікації можливих партнерів за ступенем політичної стабільності та ліберальності законодавчої бази доцільно використовувати матричний підхід (рис. 19).

Таблиця 8

СТРАТЕГІЇ ЗМЕНШЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКУ

Джерело мінімізації
ризику

До інвестування /
укладання контракту

Після інвестування / укладання контракту

Внутрішні (самостійні) рішення та дії

 • Мінімізація інвестицій
 • Місцеві позики
 • Створення спільних під­приємств
 • Робота за управлінським контрактом
 • Франчайзинг
 • Вертикальна інтеграція
 • Мінімізація інвестицій та місцевої власності
 • Набуття статусу VIP (very important partner)
 • Маркетингова інтеграція
 • Збільшення ринкової «влади»

Зовнішні (зовнішня підтримка)

 • Державне страхування
 • Приватне страхування
 • Гарантії сторони, що приймає
 • Приватне страхування
 • Міжнародні юридичні норми

 


Рис. 19 Класифікація можливих партнерів за ступенем
політичної нестабільності та обмежень у бізнесі

Основна

1. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — С. 33—37.
2. Черномаз П. А. Международный маркетинг: Учеб.-практ. пособие. — Х.: Консул, 2000. — С. 34—37.

Додаткова

1. Багиев Г. Л., Моисеева Н. К., Никифорова С. В. Международный маркетинг. — СПб: Питер, 2001. — С. 47 — 83.
2. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Н. И. Перцовский, И. А. Спиридонов, С. В. Барсукова; Под ред. Н. М. Перцовского — М.: Высшая школа, 2001 — С. 35 — 36.
3. Моисеева Н. К. Международный маркетинг: Учеб пособие. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. — С. 26 — 38.

Галузевий політичний ризик у міжнародному бізнесі — політичний ризик, що стосується фірм певної галузі (сфери діяль­ності), що оперують на певному національному ринку.
Загальний політичний ризик у міжнародному бізнесі — політичний ризик, що стосується усіх закордонних суб’єктів підприємницької діяльності, що оперують на певному національному ринку.
Збільшення ринкової «влади» (market power) — стратегія мінімізації політичних ризиків, що виникають унаслідок вжиття заходів урядової дискримінації приймаючою стороною (застосовується переважно філіями ТНК).
Міжнародне політико-правове середовище — сукупність чинників політичного та правового характеру, які позитивно чи негативно впливають на міжнародну маркетингову діяльність фірми.
Політичний ризик у міжнародній економічній діяльності — мож­ливість, вірогідність завдання збитків або ускладнення діяльності внаслідок економічних дій уряду іншої країни, зумовлених політичними цілями країни чи непередбаченими політичними обставинами (революціями, страйками, війнами тощо).
Стратегія мінімізації політичного ризику у міжнародному бізнесі — сукупність заходів (дій) фірми на зарубіжному ринку з метою змен­шення або елімінації дії негативних чинників політико-правового середовища країни, що приймає, на міжнародну маркетингову діяльність фірми.
Урядова дискримінація — дії уряду країни, що приймає, в умовах політичної стабільності, зумовлені як суто політичними причинами, так і необхідністю захисту внутрішнього ринку, які призводять до виникнення політичних ризиків для закордонних компаній.


І. Розгляд контрольних питань

 • Дайте визначення понять «політика» та «політичне середовище».
 • Поясність логіко-структурну схему дослідження політико-правового середовища.
 • Які політичні фактори досліджуваної країни повинен аналізувати маркетолог?
 • Як класифікуються можливі політичні дії країни? Охарактеризуйте їх.
 • Який існує взаємозв’язок між цілями уряду досліджуваної країни та можливими політичними діями?
 • Які елементи політико-правового середовища власної країни має брати до уваги менеджер з міжнародного маркетингу?
 • Назвіть і охарактеризуйте міжнародні правові та політичні фактори, які впливають на визначення рівня політичного ризику.
 • Охарактеризуйте методи оцінки рівня політичного ри-
  зику.
 • Які стратегії зменшення політичного ризику існують до інвестування/ укладання контракту?
 • Які стратегії зменшення політичного ризику застосовуються після інвестування/ укладання контракту?
 • Як можна класифікувати можливих партнерів за ступенем політичної стабільності та ліберальністю комерційного законодавства?

ІІ. Розгляд дискусійних питань

  • За якими показниками, критеріями, параметрами менеджер з міжнародного маркетингу складає картину політичної стабільності?
  • Як на рівні фірми можливо організувати моніторинг політико-правового середовища зарубіжних ринків?
  • Які конкретні заходи можна запропонувати «владі»? Обговорення результатів виконання навчального завдання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.