лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент аграрних підприємств

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Закінчення табл. 7.1


№ з/п

Номер документа

Документ

Строк

Відповідальні посадові особи

складання
документа

подання
в бухгалтерію

за складання
документів

за затвердження документів

за прийом
і обробку
документів

6

97

Акт на переведення тварин з групи в групу

У день переведення тварин

Разом зі звітом про рух тварин

Бухгалтер
ферми

Завідуючий фермою

Бухгалтер з тваринниц-
тва

7

98

Відомість зважування тварин

Щомісяця на дату зважування

Разом зі звітом про рух тварин

Бухгалтер
ферми

Завідуючий фермою

Бухгалтер з тваринниц-
тва

8

98а

Розрахунок визначення приросту

Щомісяця на дату зважування

Разом зі звітом про рух тварин

Бухгалтер
ферми

Завідуючий фермою

Бухгалтер з тваринниц-
тва

9

101в

Товарно-транспорт­на накладна на відправку тварин

При відправці тварин

На другий день після відправки

Бухгалтер
ферми

Завідуючий фермою

Бухгалтер з тваринниц-
тва

10

100

Акт на вибуття тварин

У момент вибуття

Разом зі звітом про рух тварин

Завідуючий фермою, ветфельдшер

Головний ветлікар, завідуючий фермою

Бухгалтер з тваринниц-
тва

11

57, 57а

Акт на вибракування тварин з основного стада

У день вибракування

Разом зі звітом про рух тварин

Обліковець

Завідуючий фермою

Бухгалтер з тваринниц-
тва

12

87

Накладна внутрігосподарського призначення

При передачі й вибутті тварин

Разом зі звітом про рух тварин

Бухгалтер
ферми

Завідуючий фермою

Бухгалтер з тваринниц-
тва


Завданням обліку витрат та доходів по фермі є точне документальне відображення фактично використаних на виробництво продукції ресурсів, а також її своєчасне й повне оприбуткування. Облік витрат і виходу продукції свинарства ведуть на рахунку 23, субрахунку 2 «Тваринництво». По дебету рахунку відображають витрати на виробництво продукції, а по кредиту — вихід продукції. Фактичні витрати на виробництво продукції обліковують з деталізацією за групами (змінні, постійні, фіксовані) та за видами продукції.
Облік витрат і поголів’я здійснюють на аналітичних рахунках:

 1. основне стадо, включаючи поросят віком до двох місяців;
 2. вирощування поросят та відгодівля.

Відповідальність за організацію обліку витрат та доходів покладається на керівника підрозділу, за якісне ведення облікових реєстрів і складання звітності — на бухгалтера.
Для визначення розмірів річного стимулювання заліковим оціночним показником діяльності ферми є виробничо-госпо-дарський дохід від виробленої сільськогосподарської продукції. Для його обчислення планові бюджетні витрати коригуються на фактично вироблену продукцію та поголів’я:

 1. множенням нормативу змінних витрат на один центнер продукції на фактично одержану кількість продукції;
 2. множенням нормативу постійних витрат на одну голову на фактичну середню кількість поголів’я;
 3. фіксовані витрати беруться на рівні планових показників.

До бюджетних витрат входить фонд річного підсумкового стимулювання на поточне авансування протягом року. Різниця між сумою скоригованих планових бюджетних витрат і фактичними витратами становитиме суму коштів річного матеріального стимулювання. Між окремими працівниками вона розподіляється пропорційно авансовій оплаті за виконану протягом року роботу в підрозділі.
Для аналітичного обліку витрат та виходу продукції застосовують виробничий звіт. У зв’язку з упровадженням у підрозділі системи управління витратами форма звіту потребує вдосконалення. Зокрема, фактичні витрати на виробництво продукції повинні обліковуватися за такими групами витрат: змінні, постійні й фіксовані.
Крім цього, у виробничий звіт додатково вводяться графи, в яких відображатимуться планові показники витрат у перерахунку на фактичну продукцію. Це дасть змогу виробничий звіт використати для проведення господарського аналізу.
Побудована таким чином модель управлінського обліку на свинофермі дозволить забезпечити дирекцію підприємства оперативною та своєчасною інформацією для ефективного управління діяльністю підрозділу.
7.2.4. Особливості впровадження системи
управління витратами в центрах прибутку
Особливу групу підрозділів сільськогосподарського підприємства становлять промислові, допоміжні й обслуговуючі вироб­ництва. Їхня особливість зумовлена характером організації вироб­ництва в них, взаємовідносинами з іншими підрозділами госпо­дарства та його дирекцією, а головна відмінність від рослинницьких і тваринницьких підрозділів полягає у відсутності в них таких специфічних активів, як земля й тварини, крім гужового транспорту.
Особливістю цих підрозділів є той факт, що вони можуть виступати як автономні, незалежні безпосередньо від інших підрозділів господарства і мають закінчений цикл виробництва, який може бути побудований лише на зовнішніх зв’язках як з підрозділами господарства, так і з суб’єктами господарської діяльності за його межами. Тому вони є не тільки центрами витрат, а й центрами прибутку. Таким чином, ці підрозділи крім завдань, визначених підприємством, можуть надавати послуги іншим підприємствам і спрямовувати отримані кошти на свій розвиток та матеріальне стимулювання працівників.
Специфіка діяльності цих підрозділів зумовлює й особливі підходи до планування, обліку та контролю їхньої роботи. Зокре­ма, у більшості з цих підрозділів спостерігається безпосередня залежність між кількістю отриманої готової продукції та кількістю витраченої сировини. Так, у переробних підрозділах кількість вершків або сметани залежить від кількості молока, що надійшло на переробку, кількість олії визначається кількістю переробленого насіння тощо.
В допоміжних та обслуговуючих виробництвах спостерігається дещо інший підхід. Тут відсутня сировина, але визначальну роль відіграють основні матеріали, без яких діяльність підрозділів у більшості випадків неможлива. Так, без запасних частин неможлива діяльність ремонтної майстерні, без паливно-мастиль­них матеріалів — надання транспортних послуг тощо.
Отже, витрати промислових, допоміжних та обслуговуючих підрозділів складаються з трьох частин: основні матеріали, оплата праці та інші витрати підрозділу. На особливу увагу заслуговує третя група витрат, яка безпосередньо пов’язана з діяльністю підрозділу. З огляду на це такі витрати становлять окремий об’єкт планування й контролю. Це дозволяє при калькуляції ціни одиниці продукції або послуг визначати її як суму основних матеріалів та вартості послуг підрозділу, поділену на фізичний обсяг робіт чи послуг. Вартість послуг підрозділу характеризується як пряма оплата праці, безпосередньо пов’язана з наданням послуг або виробництвом, плюс інші витрати, розподілені на одиницю продукції.
Розглянемо особливості впровадження системи управління витратами у промислових, допоміжних і обслуговуючих підрозділах на прикладі цеху з ремонту двигунів. Основними видами робіт, які виконує цех, є ремонт двигунів, паливної апаратури та форсунок. Виходячи з трудомісткості й вартості різних видів ремонтів, для проведення розрахунків з планування виробничої програми та бюджету різні види ремонтів переводяться в умовні за узгодженими коефіцієнтами: двигуна — 1,0; паливної апаратури — 0,2; форсунки — 0,01.
Виробничо-господарські відносини цеху й дирекції господарства регламентуються внутрігосподарським договором, у якому зазначається, що для здійснення виробничої діяльності цеху передаються приміщення, верстати, обладнання та інше майно, необхідне для проведення ремонтів. Крім того, на замовлення цеху господарство забезпечує його необхідними запасними частинами, ремонтними та технологічними матеріалами за ринковими цінами. Ціни на послуги цеху визначають виходячи з того, що вони мають не тільки покривати витрати, а й приносити прибуток. Ціна на послуги цеху визначається без вартості запасних частин, необхідних для проведення ремонту. Тобто вартість ремонту включає вартість запасних частин та ціну послуг цеху з ремонту. Визначені ціни є однаковими як для внутрішніх, так і для зовніш­ніх споживачів.
Усі витрати цеху у виробничому бюджеті поділяють на змінні й постійні. До змінних відносять витрати, які безпосередньо залежать від кількості проведених ремонтів. Це оплата праці, вартість нафтопродуктів, електроенергії та транспортних послуг. До постійних належать витрати, які не залежать від кількості проведених ремонтів і являють собою загальні витрати підрозділу, що виникають у результаті діяльності підрозділу. Особливу групу постійних витрат становлять орендна плата та реноваційний резерв — амортизація основних засобів цеху, зумовлених договором.
Облік і контроль роботи цеху здійснюють на основі первинних документів (нарядів, накладних, лімітно-забірних карток тощо). Прийняття вузлів і агрегатів у ремонт від замовника, їх дефектування, погодження кошторису ремонту та його ціни відображають в акті-замовленні. Оперативний контроль за дотриманням виробничого бюджету цеху та визначення фінансових результатів його поточної діяльності здійснюють за допомогою «Звіту про роботу цеху». Відповідальність за організацію обліку витрат і доходів цеху покладають на керівника підрозділу, а за якісне ведення облікових реєстрів та складання звітності — на бухгалтера.
У звіті відображають прямі витрати замовника (вартість запас­них частин та ремонтних матеріалів), фактичні й планові (визначені у виробничому бюджеті) витрати цеху, а також надходження виручки від реалізації послуг, прибуток чи збиток цеху за кожним замовленням та загалом за звітний період. Облік витрат і виконаних робіт цеху ведуть на рахунку 91, субрахунку «Цех ремон­ту двигунів». За дебетом рахунка відображають витрати, а за
кредитом — вартість наданих послуг. Фактичні витрати на вироб­ництво продукції обліковують з деталізацією за групами (змінні, постійні) та за кожним ремонтом.
Контрольні питання

  • У чому полягає суть системи управління витратами?
  • У чому полягає різниця між системою управління витратами і бухгалтерським обліком?
  • Які дії здійснює менеджер за допомогою систем управління ви-
   тратами?
  • Які завдання поліпшення управління підприємством вирішує система управління витратами?
  • Що означає CVP-аналіз у системі управління витратами?
  • Яку роль відіграють центри відповідальності в системі управління витратами?
  • Яка роль бюджетного планування в системі управління витратами?
  • У чому полягає суть методу «стандарт-кост» і як він застосовується в системі управління витратами?
  • У чому полягає суть методу «директ-кост» і як він застосовується в системі управління витратами?
  • Які загальні принципи побудови системи управління витратами?
  • У чому полягає суть принципу системного характеру організації та ведення системи управління витратами?
  • У чому суть принципу орієнтації на задоволення виключно влас­них інформаційних потреб підприємства у процесі управління його виробничо-збутовою діяльністю?
  • Як здійснюється самостійне визначення самим підприємством форм та документації системи управління витратами?
  • У чому суть принципу пріоритету стратегічних цілей перед поточними завданнями?
  • Що означає принцип безперервності в системі управління витратами?
  • Що означає єдність та універсальність інформаційної бази системи управління витратами як принципи її організації?
  • Що означає принцип наскрізної уніфікованої стабільної систематизації та кодування всіх планово-облікових номенклатур у системі управління витратами?
  • У чому полягає суть принципу бюджетного (кошторисного) методу управління витратами, собівартістю та дохідністю підприємства?
  • Як здійснюється принцип взаємодії підрозділів підприємства через дані бюджетів?
  • У чому суть принципу оцінки результатів діяльності підрозділів на основі бюджетів та внутрішньої звітності?
  • Як здійснюється принцип масової участі персоналу підприємства (партисипативності) в процедурах системи управління витратами?
  • У чому полягає принцип економічної обґрунтованості та достовірності?
  • Що означає принцип мінімальної трудомісткості системи управління витратами?
  • Що становить загальну організаційно-методичну основу впровадження системи управління витратами?
  • Які основні методичні засади впровадження системи управління витратами в центрах витрат рослинництва?
  • Як ведеться облік у системі управління витратами в центрах витрат рослинництва?
  • Яка внутрігосподарська організаційно-правова та робоча документація розробляється в системі управління витратами в центрах витрат рослинництва?
  • Що становить основу побудови системи управління витратами на молочнотоварній фермі?
  • Які засади побудови обліку витрат і доходів у системі управління витратами у скотарстві?
  • Які основні три етапи впровадження системи управління витратами у свинарстві?
  • Суть і роль графіка документообігу в системі управління витратами у тваринництві?
  • Які основні вихідні документи системи управління витратами у свинарстві?
  • Які два варіанти економічних відносин можливі під час складання виробничих бюджетів у центрах витрат?
  • Як класифікуються та групуються витрати у виробничих бюджетах у скотарстві та свинарстві?
  • У чому полягають особливості впровадження системи управління витратами в центрах прибутку?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.