лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Програма
дисципліни «Фінансовий аналіз»

ТЕМА 1. ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, особливості. Методологічні принципи і логіка аналітичної роботи фінансової сфери підприємства. Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу.
Види фінансового аналізу. Класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі. Класифікація методів аналізу: формалізовані і неформалізовані методи аналізу. Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонтальний, вертикальний, порівняльний, факторний методи фінансового аналізу, метод відносних показників.
Порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи приведення вихідних даних до порівнянного вигляду: метод нейтралізації об’ємного, вартісного та структурного фактора.
Моделювання та аналіз факторних систем фінансових показників. Детермінований та стохастичний аналіз. Типи та основні прийоми детермінованого моделювання. Способи оцінки впливу факторів у детермінованому моделюванні факторних систем.
Зміст та методологія здійснення експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу підприємства. Мета фінансової звітності. Основні вимоги, що висуваються до складання фінансової звітності. Види взаємозв’язку фінансової звітності.
Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності. Склад і структура бухгалтерського балансу; його значення для фінансового аналізу. Методи фінансово-аналітичного оцінювання балансу підприємства. Аналіз валюти балансу.
Напрямки вдосконалення звітності підприємства для переходу до міжнародних норм і стандартів. Специфіка інформаційного забезпечення фінансового аналізу в окремих галузях, сферах діяльності та на підприємствах різних форм власності.
Показники статистичної звітності та управлінського бухгалтерського обліку, які використовуються у фінансовому аналізі.
Роль та місце вибіркових обстежень та експертних оцінок у поглибленому фінансовому аналізі.

ТЕМА 3. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Економічна сутність і структура майна підприємства. Методи аналізу майна підприємства. Порівняльний аналіз динаміки складу і структури активів підприємства.
Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів. Аналіз наявності та стану основних фондів і нематеріальних активів.
Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних фондів. Оцінка впливу ефективності використання нематеріальних активів на фінансові результати діяльності підприємства. Факторний аналіз фондовіддачі. Аналіз резервів збільшення випуску продукції та фондовіддачі.
Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних коштів. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. Оцінка залежності ризику втрати ліквідності та ефективності від величини поточних активів. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу.
Сутність, цілі, основні завдання та напрямки аналізу виробничих запасів. Аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами. Аналіз оборотності товарно-матеріальних цінностей.
Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості. Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення і погашення. Оцінка кредитних можливостей підприємства. Порівняльний аналіз умов надання та отримання кредиту. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості.
Аналіз ефективності використання оборотного капіталу. Класифікація факторів, що впливають на швидкість оборотності.

ТЕМА 4. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ
ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування. Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів. Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.
Аналіз вартості капіталу. Ціна основних джерел фінансування діяльності підприємства. Методичний інструментарій оцінки вартості окремих елементів власного і залученого капіталу. Оцінка середньозваженої та граничної вартості капіталу.
Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу. Ефект фінансового важеля. Оцінка впливу структури активів і пасивів на рентабельність власного капіталу. Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційними банками.
Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості. Оцінка вартості внутрішньої кредиторської заборгованості.

ТЕМА 5 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Економічна сутність, цілі та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами. Техніка та порядок попереднього аналізу грошових коштів.
Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків у господарській, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів: способи здійснення, їх переваги і недоліки. Основні причини невідповідності величин грошових потоків сумі отриманого прибутку.
Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність її здійснення. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами: моделі Баумоля і Міллера-Орра.
Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства. Класифікація ануїтетів. Техніка оцінки майбутньої та поточної вартості ануїтетів постнумерандо і пренумерандо.

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ
ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність ліквідності і платоспроможності та їх значення при оцінці фінансового стану підприємства.
Зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства; основні стадії її оцінки:

  • оцінка свободи в розпорядженні активами;
  • оцінка можливості швидкої втрати цінностей унаслідок їх морального або фізичного псування;
  • оцінка доступності активів для поточного розпорядження;
  • оцінка наявності умовних зобов’язань.

Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою терміновості погашення. Фактори, що впливають на пропорції груп поточних активів з різним ступенем ліквідності. Зіставлення елементів активів з відповідними елементами пасиву — основний спосіб оцінки ліквідності підприємства.
Система показників ліквідності: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності.
Власний оборотний капітал — абсолютний показник ліквідності і платоспроможності; основні етапи його аналізу.
Зміст та основі напрямки здійснення аналізу платоспроможності підприємства:

  • оцінка якісного складу оборотних активів і поточних пасивів;
  • оцінка швидкості обороту поточних активів та її відповідність швидкості обороту поточних пасивів;
  • оцінка облікової політики статей активів і пасивів.

Система критеріїв оцінювання платоспроможності підприємства. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати).
Умови визнання підприємства неплатоспроможним.

ТЕМА 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства. Основні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства. Заходи зміцнення фінансової стійкості підприємства. Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінансової стійкості підприємства. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості з позиції:
а) структури джерел коштів;
б) витрат, пов’язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел.
Відносні показники фінансової стійкості: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація.
Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства.
Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості.
Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Схема комплексного аналізу ефективності господарської діяльності.
Аналіз виробництва і реалізації продукції. Аналіз можливостей використання резервів зростання обсягів виробництва продукції.
Аналіз собівартості продукції. Аналіз загальних факторів зміни собівартості за статтями. Аналіз собівартості одиниці продукції. Аналіз динаміки показників собівартості продукції. Аналіз резервів зниження собівартості.
Основні фактори розвитку підприємства, кількісна оцінка їх впливу. Коефіцієнт стійкості економічного зростання підприємства.
Оцінка економічної динаміки суб’єкта господарювання.

ТЕМА 9. АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ
ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вертикальний та горизонтальний аналізи формування фінансових результатів підприємства. Значення та завдання аналізу.
Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка якості прибутку.
Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. Система «директ-кост» як теоретична база аналізу витрат та оптимізації прибутку. Граничний аналіз та оптимізація витрат, обсягу реалізації і прибутку. Аналіз умов беззбитковості підприємства.
Зміст, завдання та інформаційна база аналізу розподілу та використання прибутку. Аналіз формування чистого прибутку. Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства.
Факторний аналіз показників рентабельності.
Аналіз збільшення суми прибутку та рентабельності.

ТЕМА 10. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Інвестиції, їх класифікація, види, взаємозв’язок. Аналітичний метод розрахунку рентабельності інвестицій.
Поняття інвестиційного проекту та етапи його здійснення. Основні завдання та методи оцінки інвестиційних проектів. Факторний аналіз структури довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування.
Аналіз альтернативних проектів. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції і ризику.
Методика здійснення аналізу інвестиційної чутливості проекту. Ранжування конкуруючих інвестиційних проектів. Оптиміза-ція розподілу інвестицій по декількох проектах. Оцінка інвестицій в інноваційну діяльність підприємства.
Аналіз факторів, які впливають на формування потреби в додаткових капіталовкладеннях. Оцінка показників: відносної забезпеченості підприємства основними фондами, інвестиційної активності, інноваційної відповідності. Аналіз інвестицій в облігації та акції.

ТЕМА 11. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Значення та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства.
Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства. Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності.
Узагальнюючі критерії оцінки кредитоспроможності підприємств.
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств. Нефінансові показники регулятивності і соціальної значущості діяльності підприємств. Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.