лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.4. Навчальні завдання
1.4.1. Задачі
Задача 1

Заповнити матрицю форм фінансування.

 

Зовнішнє фінансування

Внутрішнє фінансування

Позичковий капітал

 

 

Власний капітал

 

 

Задача 2
Визначити обсяги вхідних грошових потоків на підприємстві від фінансової діяльності, якщо відомо такі дані:

 • Підприємство отримало кошти в результаті розміщення власних облігацій на суму 250 тис. грн.
 • Підприємство погасило короткостроковий банківський кредит на суму 125 тис. грн.
 • У результаті емісії звичайних акцій на підприємство наді­йшло 200 тис. грн, у тому числі спрямовано на збільшення статутного капіталу 150 тис. грн, на збільшення додаткового капіталу — 50 тис. грн.
 • Обсяг виручки від реалізації продукції становить 1350 тис. грн, у тому числі ПДВ.
 • Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами іншого підприємства на суму 40 тис. грн.
 • Підприємство продало облігації внутрішньої державної позики, які були в його інвестиційному портфелі, на суму 40 тис. грн.

Задача 3
Оцінити доцільність вкладання коштів в окремі акції, використовуючи правило прийняття рішень за САРМ, за таких даних:

 

Акції А

Акції Б

Акції В

Прогнозна рентабельність фінансо­вих активів, %

11

12

14

b-коефіцієнт

0,9

1,5

1,3

Середня дохідність диверсифікованого портфеля інвестицій (rм), %

10

10

10

Безризикова процентна ставка на ринку капіталів (і), %

6

6

6

1.4.2. Тестові завдання

 • Тест 1. Згідно з П(С)БО, до фінансової діяльності підприєм­ства можна віднести такі операції:
 • одержання довгострокових позик;
 • придбання акцій інших підприємств;
 • придбання облігацій інших підприємств;
 • отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів.

Тест 2. Капітал підприємства характеризує:

 • джерела фінансування придбання активів;
 • майно підприємства, яке придбано за рахунок коштів власників;
 • напрями використання залучених підприємством фінансових ресурсів;
 • різницю між валютою балансу та сумою заборгованості підприємства.

Тест 3. До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу підприємства належать:

 • реструктуризація активів;
 • дезінвестиції;
 • нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі;
 • емісія облігацій.

Тест 4. Теорема іррелевантності передбачає, що:

 • вартість підприємства не залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;
 • вартість підприємства залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;
 • вкладати кошти слід у ті інвестиції, очікувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність;
 • інвестори будуть байдужі щодо співвідношення необоротних та оборотних активів підприємства.

Тест 5. Згідно з моделлю оцінки дохідності активів (CAPM):

 • ринкова ціна окремих акцій залежить від їх розрахункового (балансового) курсу;
 • ціна активів залежить від структури джерел їх придбання;
 • кошти слід вкладати лише в безризикові активи;
 • кошти слід вкладати в ті інвестиції, очікувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність, розрахована за САРМ.

Тест 6. Теорія агентських відносин при фінансуванні досліджує:

 • конфлікт інтересів між капіталодавцем та капіталоодержувачем, який може виникнути в результаті асиметрії в інформаційному забезпеченні;
 • агентські послуги фінансових посередників;
 • способи оцінки дохідності активів;
 • оптимізацію структури капіталу підприємства.

Тест 7. Які з наведених тез характеризують теорію оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц):

 • систематичний ризик може бути мінімізований шляхом диверсифікації інвестиційного портфеля;
 • зменшення несистематичного ризику портфеля інвестицій досягається за рахунок його диверсифікації;
 • рішення щодо фінансування та інвестування повинні прийматися узгоджено;
 • рівень заборгованості підприємства впливає на ціну залучення фінансових ресурсів.

Тест 8. Згідно з концепцією Марковіца, інвестиційний портфель слід формувати за рахунок:

 • фінансових активів, прибутковість яких перебуває в прямій функціональній залежності;
 • активів з максимальним кореляційним зв’язком;
 • комбінації активів з мінімальним кореляційним зв’язком між рівнями їх рентабельності;
 • активів із середнім рівнем рентабельності.

Тест 9. Основними зовнішніми користувачами фінансової звіт­ності підприємства є:

 • власники підприємства;
 • податкові органи;
 • статистичні органи;
 • фінансові менеджери.

Тест 10. Основними функціональними блоками фінансового менеджменту є такі:

 • фінансовий контролінг;
 • управління персоналом;
 • експертиза діяльності підприємства на предмет відповідності законодавству;
 • контроль якості.

Тест 11. Децентралізація повноважень управління фінансами в розрізі окремих об’єктів, секторів, регіонів передбачається таким типом організаційної структури підприємства:

 • функціональна структура;
 • дивізіональна структура;
 • матрична структура;
 • усіма переліченими.

1.5. Теми рефератів

 • Порівняльна характеристика різних теоретичних концепцій капіталу підприємства.
 • Проблематика розмежування функціональних обов’язків фінансиста (фінансового менеджера) та бухгалтера на вітчизняних підприємствах.
 • Місце фінансових служб в організаційній структурі підприємств: вітчизняна практика та зарубіжний досвід.
 • Різні підходи до класифікації джерел та форм фінансування підприємств.
 • Аналіз джерел фінансування українських підприємств.
 • Світові тенденції у галузі фінансування суб’єктів господарювання.
 • Практичні аспекти використання концепції оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц).
 • Практичне значення моделі оцінки дохідності капітальних активів (САРМ).
 • Протиріччя та позитиви теореми іррелевантності (Міллер, Модільяні).
 • Інформаційна асиметрія між учасниками фінансових відносин: причини та наслідки.
 • Концепція принципал-агент відносин та її практичне значення.

1.6. Програмні питання
для самостійного вивчення теми

 • Конкретний та абстрактний капітал підприємства.
 • Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність підприємства.
 • Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства.
 • Організаційні аспекти фінансової діяльності підприємств.
 • Класифікація форм фінансування.
 • Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств.
 • Класична теорія фінансування: основні акценти та проблеми.
 • Неокласичні концепції управління фінансами підприємств.
 • Неоінституційний підхід до регулювання фінансових відносин.
 • Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept).

1.7. Рекомендована література

 • Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, 1999. — Т. 1. — С. 11—51.
 • Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 11—55.
 • Фінанси підприємств: Підручник / За наук. ред. А. М. Под­дєрьогіна. — 5-те вид. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 5—22.

Кожне тестове завдання може мати одну або кілька правильних відповідей.

Реферат є самостійною роботою студента і розглядається як одна із форм поточного контролю успішності студентів. Виконання реферату здійснюється відповідно до методичних рекомендацій (див. додаток).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.