лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗАГАЛЬНИЙ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
 2. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
 3. Закон України «Про банки та банківську діяльність».
 4. Закон України «Про банкрутство» в ред. Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом».
 5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 6. Закон України «Про господарські товариства».
 7. Закон України «Про заставу».
 8. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
 9. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
 10. Закон України «Про лізинг».
 11. Закон України «Про обіг векселів в Україні».
 12. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».
 13. Закон України «Про підприємництво».
 14. Закон України «Про підприємства в Україні».
 15. Закон України «Про податок на додану вартість».
 16. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні».
 17. Закон України «Про режим іноземного інвестування».
 18. Закон України «Про страхування».
 19. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу».
 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Фінансова звітність».
 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов’язання».
 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції».
 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 «Фінансові інструменти».
 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 19 «Об’єднання підприємств».
 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 «Консолідована фінансова звітність».
 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».
 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал».
 28. Постанова НБУ від 22 грудня 1999 р. № 602 «Про затвердження положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами».
 29. Постанова НБУ від 4 вересня 1998 р. № 349 «Про введення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів» зі змінами і доповненнями.
 30. Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 4 жовтня 1994 р. (567/94).

Наукова та навчально-методична література

  • Банківські операції: Підручник / За ред. проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002.
  • Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, 1999.
  • Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент. — СПб., 2000.
  • Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М., 1997.
  • Брікхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К.: Молодь, 1997.
  • Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С. 205—309.
  • Иванов А. К. Акционерное общество: управление капиталом и дивидендная политика. — М.: Инфра-М, 1996.
  • Крутик А. Б., Хайкин М. М. Основи финансовой деятельности предприятия. — СПб., 1999.
  • Мартенс А. В. Інвестиции. — К., 1997.
  • Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємства. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 10—42, С. 66—95, 211—232.
  • Рут Ф. Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. — К., 1998.
  • Смит Дж. Финансовое управление компанией. — М., 1995.
  • Страхування: Підручник / За ред. проф. С. С. Осадця. — К.: КНЕУ, 2002.
  • Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 293—323.
  • Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004.
  • Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 259—283.
  • Управління фінансовими ризиками / За ред. В. В. Вітлинського. — К.: ПП «Екмо», 2001. — 36 с.
  • Фінанси підприємств: Підручник. — 5-те вид. доп. і перероб. / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2004.
  • Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 168—187.
  • Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 236—309.
  • Фольмут Х. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. Лукашевича М. Л., Тихоненковой Е. Н. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 288 с.
  • Хорн ван Дж. Основы управления финансами. — М.: Финансы и статистика, 1996.
  • Шарп У. Ф., Дж. Александер Гордон, Бэйли Джеффри В. Инвестиции. — М.: Инфра, 1997. — С. 1003.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.