лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12.4. Навчальні завдання
12.4.1. Практичні завдання
Завдання 1
Комерційне підприємство «Паперовий змій» планує в поточному році розширити напрями діяльності за рахунок продажу товарів не тільки в м. Києві, а й в інших регіонах України. Підприємство протягом бюджетного періоду планує здійснити такі витрати: оренда приміщення — 2000 грн/міс., заробітна плата персоналу — 10 000 грн/рік, адміністративні та комерційні витрати — 2500 грн/міс., оренда складських приміщень у м. Києві — 1000 грн/міс., в інших регіонах України — 3000 грн/міс. Також підприємством підписані угоди з підприємствами-перевізниками, згідно з якими підприємство може отримувати транспортні послуги в будь-який час та в будь-якому напрямі за фіксованими цінами. При цьому сплачується абонентська плата 500 грн/міс. Інші вихідні дані подано в таблиці.


Статті

Значення

Запланований обсяг придбання товарів, шт.

30 000

Обсяг реалізації на території м. Києва, %

35

Обсяг реалізації в інших регіонах України, %

65

Ціна придбання товару, грн/шт.

18

Планова ціна реалізації на території м. Києва, грн/шт.

24

Планова ціна реалізації в інших регіонах України, грн/шт

30

Втрати при реалізації на території м. Києва, %

5

Втрати при реалізації в інших регіонах України, %

10

Витрати на доставку товару при реалізації на території м. Києва, грн/шт.

1,8

Витрати на доставку товару при реалізації в інших регіонах України, грн/шт.

5,4

Необхідно здійснити аналіз беззбитковості за кожним напрямом діяльності, а також знайти точку беззбитковості та загальну рентабельність діяльності підприємства.
Завдання 2
Фінансовим директором комерційного підприємства «Залізний Кінь» було запропоновано налагодити систему короткострокового фінансового планування з метою завчасного визначення потреби в грошових коштах та товарно-матеріальних запасів. На підставі зазначеного необхідно скласти такі бюджети для другого кварталу бюджетного року: бюджет продажу з графіком (з графіком надходжень), бюджет закупівель (з графіком виплат), бюджет витрат на оплату праці, бюджет комерційних та адміністративних витрат, бюджет грошових коштів від операційної діяльності.
Вихідні дані:

Прогноз
реалізації, шт.

Квітень

Травень

Червень

Липень

Ціна, грн

Товар А
Товар Б

12 000
8 000

20 000
30 000

15 000
15 000

12 000
13 000

13
11

Усього:

20 000

50 000

30 000

25 000

?

Кількість відпрацьованих годин на місяць:
Товар А
Товар Б

675
500

950
1080

720
584

680
510

?
?

Очікувані грошові надходження:
за фактом продажу — 70 %; на наступний місяць — 25 %; втрати — 5 %

Дебіторська заборгованість за березень, грн:
Товар А
Товар Б

20 000
16 000

Залишок товарів на кінець березня, шт.:
Товар А
Товар Б

2500
1500

Плановий залишок товару від реалізації наступного місяця, %

20

Закінчення табл.


Ціна придбання, грн/шт.:
Товар А
Товар Б

7
5

Рахунки до сплати на кінець березня, грн:
Товар А
Товар Б

7000
5000

Розрахунки з постачальниками:
Відстрочення платежу на місяць на суму, грн

50

Заробітна плата на одиницю реалізованої продукції, грн:
Товар А
Товар Б

0,05
0,04

Почасова заробітна плата:
Вартість однієї години праці, грн
Кількість гарантованих робочих годин на місяць, год.
Вартість надурочної години праці, грн

2
750
4

Операційні накладні витрати на одиницю товару, грн

1

Постійні накладні витрати на місяць, грн
у тому числі амортизація обладнання, грн

30 000
7500

Змінні адміністративні витрати та витрати на збут, грн/шт.:
Товар А
Товар Б

0,3
0,2

Постійні адміністративні витрати та витрати на збут (за місяць), грн
у тому числі амортизація, грн

70 000
10 000

12.4.2. Тестові завдання
Тест 1. Бюджетування — це процес …

 • планування;
 • контролю;
 • аналізу;
 • управління;
 • мотивації.

Тест 2. Система бюджетування включає …

 • операційне бюджетування;
 • виробниче бюджетування;
 • інвестиційне бюджетування;
 • перспективне бюджетування;
 • поточне бюджетування.

Тест 3. Особливістю бюджетування на промислових підприємствах є наявність стадії …

 • обміну;
 • виробництва;
 • споживання;
 • управління;
 • реалізації.

Тест 4. До основних бюджетів належать …

 • бюджет технічної реконструкції виробництва;
 • бюджет доходів і витрат;
 • бюджет запасів;
 • бюджет прогнозного руху грошових коштів;
 • бюджет продажу.

Тест 5. До аналітичних бюджетів належать …

 • бюджет маржинального доходу;
 • бюджет доходів і витрат;
 • бюджет інвестицій;
 • бюджет продажу;
 • бюджет постійних витрат.

Тест 6. Фінансові бюджети відображають …

 • результати поточної (оперативної) діяльності, й насамперед показники доходу та здійснених поточних витрат;
 • вплив прийнятих рішень у виробничій, комерційній, інвестиційній діяльності підприємства на його фінансові ресурси;
 • плановані інвестиційні витрати за проектами, що приймаються.

Тест 7. Базою при визначенні потреби у капіталі для фінансування придбання основних засобів та нематеріальних активів є …

 • бюджет запасів;
 • бюджет постійних витрат;
 • бюджет виробництва продукції;
 • бюджет продажу;
 • бюджет прогнозного руху грошових коштів.

Тест 8. Установіть послідовність розроблення системи бюджетів:

 • розрахунок виробничих та комерційних витрат;
 • прогнозування обсягу продажу;
 • бюджетування інвестицій;
 • коригування бюджетів до досягнення узгодженого варіанта;
 • розроблення прогнозного балансу;
 • контроль прогнозної звітності на відповідність установленим критеріям ефективності;
 • бюджетування обсягу виробництва;
 • бюджетування прибутку й розроблення прогнозного бюджету прибутків та збитків;
 • бюджетування потоків грошових коштів і джерел їх поповнення, розроблення прогнозного звіту про рух грошових коштів та платіжного календаря.

Тест 9. Бюджети витрат на оплату праці складаються з урахуванням:

 • витрат робочого часу, необхідного для забезпечення виконання бюджету виробництва;
 • чисельності працюючих;
 • вартості основних фондів;
 • планових ставок заробітної плати;
 • планового обсягу фінансування виробництва.

Тест 10. Жорсткий бюджет використовується, коли …

 • витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, мають яскраво виражену залежність від змін обсягу виробництва;
 • є можливість адаптовувати понесені витрати до різних рівнів виробництва;
 • витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, не мають яскраво вираженої залежності від змін обсягу виробництва.

12.5. Теми рефератів

 • Порівняльна характеристика різних поглядів щодо сутності та функцій бюджетування на підприємстві.
 • Традиційне та процесно орієнтоване бюджетування, їх сутність, особливості та переваги.
 • Технології бюджетування за рівнями управління підприємства.
 • Система бюджетів на підприємстві, сутність та взаємозв’язок її складових.
 • Бюджетування інвестицій, сутність та порядок здійснення.
 • Прогнозування та бюджетування фінансових результатів.
 • Прогнозування та бюджетування руху грошових коштів.
 • Збалансована система оцінювальних критеріїв ефективності (BSC, Balanced Scorecard) та доцільність її використання при бюджетуванні.
 • Контролінг та бюджетування в системі фінансового управління підприємством.
 • Шляхи оптимізації консолідованої системи бюджетів підприємства.
 • Проблемні аспекти впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах.
 • Система моніторингу виконання узгодженої системи бюджетів шляхи її вдосконалення.
 • Аналіз виконання узгоджених бюджетів, напрями його поліпшення.
 • Система матеріального стимулювання та відповідальність при бюджетуванні.
 • Організація бюджетного контролю на підприємствах: вітчизняна та зарубіжна практика.

12.6. Програмні питання
для самостійного вивчення теми

 • Характеристика інфраструктури та інформаційної бази для бюджетування.
 • Сутність та взаємозв’язок бюджетів на підприємстві.
 • Фіксовані та гнучкі бюджети, особливості їх побудови.
 • Особливості бюджетування на різних рівнях управління суб’єктів господарювання.
 • Класифікація центрів бюджетування та проекціювання їхніх функцій.
 • Особливості організаційної структури й галузеві особливості діяльності суб’єктів господарювання та процес бюджетування.
 • Особливості бюджетування залежно від організаційної структури підприємства.
 • Характеристика етапів бюджетування.
 • Сутність та характеристика підходів при бюджетуванні (бюджетування за організаційними одиницями та бюджетування за програмами).
 • Зміст концепції СVP-аналізу та її застосування при бюджетуванні.
 • Суттєвість відхилень фактичних даних від бюджетних при бюджетуванні та прийняття управлінських рішень.
 • Основні акценти системи контролю на підприємстві при бюджетуванні.
 • Характеристика основних способів визначення потреби у капіталі та використання інструментів бюджетування з метою своєчасності її покриття.
 • Взаємозв’язок та наслідки прийнятих рішень за бюджетами з фінансовим станом суб’єктів господарювання.

12.7. Рекомендована література

 • Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. — К.: Максимум, 2001. — С. 300—383.
 • Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 457—527.
 • Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 4-те вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 423—473.
 • Хруцкий В. Е., Сизова Т. В., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. — М.: Финансы и статистика, 2002. — С. 169—271.
 • Шим Джай К., Джоэл Г. Сигел. Основы коммерческого бюджетирования. — СПб.: Бизнес Микро, 1998. — С. 14—124.
 • Щиборщ К. В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. — М.: Дело и Сервис, 2001. — С. 12—99.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.