лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Визначте, виходячи з наведених нижче даних, на скільки ТОВ «Альфа» необхідно збільшити у плановому періоді обсяг реалізації випущеної продукції для досягнення точки беззбитковості.
У звітному періоді збиток від операційної діяльності становив 183,4 тис. грн при обсязі реалізації в розмірі 238,6 тис. виробів за оптовою ціною 125,0 грн за одиницю виробу. Сукупні постійні витрати ТОВ «Альфа» у звітному періоді становили 4964,4 тис. грн, однак у плановому періоді очікується їх зростання на 5 %. Передбачається, що абсолютна величина умовно-змінних витрат у плановому періоді не зміниться. Для стимулювання попиту підприємство планує зменшити оптову ціну на 10 %.
Відповіді (контрольні дані) до задач.

 1. Збільшення власного капіталу — 212,1 тис. грн.
 2. Збільшення власного капіталу — 35,0 тис. грн.
 3. Збільшення власного капіталу — 377,8 тис. грн.
 4. Збільшення власного капіталу — 495,0 тис. грн, збільшення статутного капіталу — 315,0 тис. грн.

11.4.2. Тестові завдання
Тест 1. Основні методи фінансового прогнозування, що засновані на екстраполяції, це:

 1. метод мозкового штурму;
 2. метод Дельфі;
 3. метод середньозваженої вартості;
 4. метод ковзаючої середньої;
 5. метод експоненційного згладжування;
 6. метод дисконтування очікуваних грошових потоків;
 7. метод стохастичного прогнозування.
 8.  

Тест 2. Показниками, що визначають абсолютну величину точки беззбитковості для підприємства, є:

 1. маржинальний прибуток;
 2. прибуток до сплати процентів та податків (EBIT);
 3. абсолютна величина умовно-постійних витрат;
 4. ставка податку на прибуток;
 5. прибуток після сплати процентів та податків (EAIT);
 6. абсолютна величина непрямих податків, що включаються в ціну продукції підприємства;
 7. середня величина умовно-постійних витрат на одиницю продукції.
 8.  

Тест 3. Затрати підприємства, виходячи із кореляції їх величини із обсягами виробництва, поділяють на такі групи затрат:

 1. прямі витрати;
 2. непрямі витрати;
 3. зворотні витрати;
 4. умовно-постійні витрати;
 5. середні витрати;
 6. маржинальні витрати;
 7. умовно-змінні витрати.
 8.  

Тест 4. До показників, що визначають величину маржинального прибутку з одиниці продукції підприємства, належать:

 1. оптова ціна одиниці продукції підприємства;
 2. середні умовно-постійні витрати на одиницю продукції;
 3. ціна одиниці продукції підприємства з урахуванням ПДВ та акцизу;
 4. середні умовно-змінні витрати на одиницю продукції;
 5. ставка податку на прибуток;
 6. абсолютна величина фінансового лівериджу підприємства;
 7. середня величина сплачених підприємством процентів за позиками.
 8.  

Тест 5. Визначте обсяг реалізації продукції підприємства в точці беззбитковості, якщо маржинальний прибуток з одиниці продукції дорівнює 10 грн, оптова ціна одиниці продукції — 15 грн, умовно-постійні витрати на виробництво — 150 000 грн:

 1. 1 500 000 одиниць продукції;
 2. 10 000 одиниць продукції;
 3. 15 000 одиниць продукції;
 4. 30 000 одиниць продукції;
 5. 6 000 одиниць продукції;
 6. 2 250 000 одиниць продукції;
 7. 750 000 одиниць продукції.
 8.  

Тест 6. Із наведених нижче методів для оптимізації абсолютної величини витрат суб’єкта господарювання використовуються такі:

 1. цільове калькулювання собівартості;
 2. XYZ-аналіз;
 3. пряме калькулювання собівартості;
 4. дискримінантне калькулювання собівартості;
 5. ABC-аналіз;
 6. аналіз точки беззбитковості;
 7. екстраполяція собівартості.
 8.  

Тест 7. Із наведених нижче варіантів до методів фінансового контролінгу належать такі:

 1. цільове калькулювання собівартості;
 2. прогнозування валютного курсу;
 3. прогнозування банкрутства підприємства;
 4. дискримінантне калькулювання собівартості;
 5. ABC-аналіз;
 6. аналіз точки беззбитковості;
 7. екстраполяція собівартості.
 8.  

Тест 8. До основних завдань прогнозування банкрутства підприємства — об’єкта дослідження належать:

 1. інформаційне забезпечення процедури комплексного фінансового аналізу;
 2. реалізація функцій стратегічного бюджетного контролю;
 3. формування сценаріїв зміни у часі фінансового стану підприємства;
 4. оцінювання прибутковості фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;
 5. оптимізація абсолютної величини витрат суб’єкта господарювання;
 6. оцінювання ймовірності оголошення підприємства банкрутом;
 7. обґрунтування доцільності рефінансування боргових вимог підприємства.
 8.  

Тест 9. Основними формами реалізації бенчмаркінгу на підприємстві є:

 1. внутрішнє оцінювання та аналіз показників діяльності окремих структурних підрозділів підприємства шляхом зіставлення (порівняння) їх результатів;
 2. оцінювання ймовірності банкрутства підприємства порівняно з іншими суб’єктами господарювання;
 3. формування сукупності цільових показників комплексного або дискримінантного фінансового аналізу;
 4. маркетингове дослідження ринку;
 5. порівняльний аналіз результативності окремих показників діяльності підприємства (його підрозділів, виробничих процесів) з аналогічними характеристиками підприємств-конкурентів;
 6. оцінювання достовірності результатів комплексного бюджетування на підприємстві;
 7. аналіз окремих процесів, функцій, методів і технологій порівняно з підприємствами, які не є конкурентами даного підприємства.

11.5. Теми рефератів

 1. Фінансовий контролінг та управлінський облік.
 2. Стратегічний фінансовий контролінг.
 3. Податкове планування в системі фінансового контролінгу.
 4. Оперативний фінансовий контролінг.
 5. Проблемні питання використання моделі ABС-аналізу (Activity Based Costing) у системі контролінгу затрат суб’єкта господарювання.
 6. Функціонально-організаційні особливості організації ABM (Activity Based Management).
 7. Особливості організації та реалізації фінансового контролінгу грошових розрахунків суб’єкта господарювання.
 8. CVP-аналіз (CVP analysis — Cost, value, profits analysis) у системі методів контролінгу.
 9. Проблемні питання організації контролінгу затрат підприємства та аналіз точки беззбитковості.
 10. Моделювання функціональних обов’язків та завдань фінансового контролінгу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 11. Моделювання організаційної структури відділу контролінгу на підприємстві.

11.6. Програмні питання
для самостійного вивчення теми

 1. Етапи впровадження фінансового контролінгу на підприємстві та його функціонально-організаційні форми.
 2. Контроль і внутрішній аудит та їх функціональні завдання в управлінні фінансами суб’єкта господарювання.
 3. Вартісний аналіз як метод контролінгу.
 4. Портфельний аналіз (portfolio analysis) та сфера його застосування.
 5. Зміст бенчмаркінгу (benchmarking) та його організаційні форми.
 6. Використання АВС-аналізу (Activity Based Costing) для потреб фінансового контролінгу.
 7. Аналіз сильних та слабких місць. Матричний аналіз.
 8. Аналіз точки беззбитковості та його використання для потреб контролінгу.
 9. Позиціонування фінансового контролінгу при бізнес-плануванні.
 10. Фінансовий контролінг у системі управління фінансовими ризиками суб’єкта господарювання.
 11. Використання методів фінансового контролінгу для техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту.

11.7. Рекомендована література
Нормативно-правові акти

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Фінансова звітність».

Наукова та навчально-методична література

 1. Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С. 205—309.
 2. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 403—454.
 3. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 56—82.
 4. Фольмут Х. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. М. Л. Лукашевича и Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 288 с.

Тестові завдання являють собою запитання з множинним вибором, тобто кожне питання може мати одну або більше (до шести включно) правильних відповідей.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.