лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

11.2. План семінарського заняття
1. Сутність, необхідність та завдання фінансового контролінгу.
2. Стратегічний та операційний контролінг.
3. Формування та реалізація на підприємстві системи раннього попередження та реагування (СРПР).
4. Методи фінансового контролінгу.
4.1. Аналіз слабких та сильних місць.
4.2. Бенчмаркінг та його види.
4.3. Пряме та цільове калькулювання собівартості продукції підприємства.
4.4. Граничний аналіз.
4.5. Вартісний аналіз.
4.6. ABC-аналіз.
4.7. XYZ-аналіз.
5. Фінансове прогнозування в системі фінансового контролінгу.
11.3. Термінологічний словник

 1. ABC-аналіз (Activity Based Costing) (? метод поопераційного калькулювання) — функціонально-організаційна форма оптимізації абсолютної величини та структури затрат підприємства, що являє собою технологію обґрунтування та прийняття управлінських фінансових рішень щодо цільової локалізації затрат суб’єкта господарювання по центрах затрат з метою оцінювання обґрунтованості їх величини та виявлення резервів їх зменшення за мінімальних додаткових затрат.
 2. CVP-аналіз (Costs, Value, Profits Analysis) (аналіз затрат, обсягів та прибутку) — функціонально-організаційна форма оптимізації абсолютної величини та структури затрат підприємства, що являє собою дослідження параметрів формування операційного прибутку суб’єкта господарювання як результату взаємодії вхідних грошових потоків (виручки від реалізації) та вихідних грошових потоків (фінансування затрат у розрізі умовно-постійних та умовно-змінних затрат).
 3. XYZ-аналіз (XYZ Analysis) — функціонально-організаційна форма оптимізації абсолютної величини та структури затрат підприємства, що являє собою технологію обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації абсолютної величини затрат підприємства шляхом виявлення та ідентифікації резервів їх зменшення, а також визначення методів мобілізації таких резервів виходячи із припущень, що (1) величина економії затрат має бути зіставною із зусиллями щодо її виявлення та мобілізації; (2) співрозмірна економія досягається шляхом дослідження затрат, що становлять суттєву частку у структурі сукупних затрат.
 4. Бенчмаркінг (benchmarking) — метод контролінгу, який полягає в перманентному, безперервному процесі порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства (структурного підрозділу) з аналогічними показниками інших підприємств чи структурних підрозділів. Основна мета бенчмаркінгу — виявлення негативних відхилень у значенні порівняльних показників, причин таких відхилень та розроблення пропозицій щодо їх ліквідації. Розрізняють три види бенчмаркінгу: внутрішній; орієнтований на конкурентів; функціональний.
 5. Бюджет на підприємстві (budget) — короткостроковий план, у якому відображається розподіл ресурсів. У бюджеті можуть відображатися як вартісні, так і кількісні показники планового періоду. Він може складатися у формі заданих показників, яких слід дотримуватися у плановому періоді. Є тип бюджетів, у яких поряд з напрямами використання ресурсів відображаються джерела покриття витрат.
 6. Бюджетний контроль (budgetary control) — порівняння фактичних показників фінансово-господарської діяльності з плановими (бюджетними) з погляду їх узгодженості за величиною і термінами, а також аналіз причин відхилень з метою вироблення пропозицій щодо коригування бюджетів чи фінансово-госпо-дарської діяльності підприємства.
 7. Бюджетування (budgeting) — процес складання бюджетів і контролю за їх виконанням. До основних характеристик бюджетування належать: короткостроковість (до одного року); високий рівень конкретизації; внутрішня спрямованість; тісна інтеграція з контролем та аналізом відхилень.
 8. Вартісний аналіз (Value-Based Analysis) — функціонально-організаційна форма оптимізації абсолютної величини та структури затрат підприємства, що являє собою технологію обґрунтування управлінських фінансових рішень щодо оптимізації абсолютної величини затрат підприємства шляхом зіставлення (виз-начення кореляції) абсолютної величини статті затрат на виготовлення продукції з її впливом на рівень якості такої продукції.
 9. Граничний аналіз (Marginal Analysis або Volume vs. Price Analysis) — фінансово-математична модель оцінювання реальності окремих сценаріїв розвитку підприємства у плановому періоді, у тому числі обґрунтованості планових та прогнозних фінансових показників і коефіцієнтів у цільовому плануванні та прогнозуванні прибутку суб’єкта господарювання.
 10. Дельфі метод (Delphi method) — спосіб експертного прогнозування, який ґрунтується на зведенні, систематизації та оцінюванні думок групи експертів на основі їх письмового опитування щодо оцінки майбутніх кількісних та якісних показників розвитку підприємства. До основних характеристик методу належать: використання формально ідентичних анкет для опитування; анонімність опитування; визначення середньостатистичної відповіді опитуваної групи експертів; інформування учасників про результати опитування та середньостатистичну відповідь; повторне опитування.
 11. Дискримінантний аналіз (discriminant analysis) — комплекс методів математичної статистики, за допомогою якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць (підприємств) залежно від значень обраної сукупності показників відповідно до побудованої метричної шкали.
 12. Екстраполяції методи — методи прогнозування фінансових показників, які ґрунтуються на поширенні кількісних (статистичних) висновків щодо існуючих тенденцій, одержаних у результаті вивчення минулих подій, на майбутні (прогнозні) періоди. Основними методами екстраполяції є методи визначення середніх величин; екстраполяція тренду; експонентне згладжування.
 13. Змішані затрати (Mixed Cost) — сукупність затрат суб’єкта господарювання, які не можуть бути однозначно ідентифіковані як умовно-змінні чи умовно-постійні затрати.
 14. Контролінг (controlling) — спеціальна саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства. Вона включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.
 15. Маржинальний прибуток (marginal profit) — різниця між виручкою від реалізації одиниці продукції та умовно-змінними витратами на виготовлення одиниці такої продукції. Іншими словами, маргінальний прибуток — це та сума прибутку, яка спрямо­вується на покриття умовно-постійних затрат, а також на формування прибутку підприємства.
 16. Пряме калькулювання собівартості (Direct Costing) — функціонально-організаційна форма оптимізації абсолютної величини затрат підприємства шляхом визначення забезпеченості покриття умовно-постійних затрат підприємства.
 17. Система раннього попередження та реагування (СРПР) — особлива інформаційна система, яка сигналізує менеджменту підприємства про потенційні ризики та альтернативні можливості, які можуть бути доступні підприємству, виходячи із аналізу впливу як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.
 18. Умовно-змінні затрати (Variable Costs) — затрати суб’єкта господарювання, абсолютна величина яких залежить від обсягів виробництва.
 19. Умовно-постійні затрати (Fixed Costs) — затрати суб’єкта господарювання, абсолютна величина яких не залежить від обсягів виробництва.
 20. Цільове калькулювання собівартості (Target Costing) — функціонально-організаційна форма оптимізації абсолютної величини затрат підприємства, відповідно до якої проводиться редизайн продукту (product redesign) з метою дотримання максимальної величини сукупних затрат підприємства, визначених шля­хом зіставлення очікуваної виручки від реалізації такого продукту та цільового рівня прибутку підприємства.

11.4. Навчальні завдання
11.4.1. Задачі та фінансові ситуації
Задача 1
Визначте, використовуючи метод експоненційного згладжування, очікуваний (плановий) обсяг виручки від реалізації продукції ТОВ «Альфа» на третій і четвертий квартал поточного року. Планові та фактичні показники надходження виручки від реалізації продукції підприємства наведені нижче. Фактор згладжування визначений на рівні 0,16.


Період

Планова виручка, тис. грн

Фактична виручка, тис. грн

Січень

1 325,0

1 198,5

Лютий

1 290,0

1 235,8

Березень

1 395,0

1 241,8

Квітень

1 435,0

 

Травень

1 460,0

 

Червень

1 525,0

 

Липень

Визначити

 

Серпень

Визначити

 

Вересень

Визначити

 

Жовтень

Визначити

 

Листопад

Визначити

 

Грудень

Визначити

 

Задача 2
Визначте параметри точки беззбитковості для МП «Люкс» та запас його фінансової міцності на підставі таких даних.
Оптова ціна підприємства становить 12,0 грн за одиницю продукції, а умовно-змінні витрати на одиницю продукції — 5,75 грн. При цьому у звітному періоді при обсязі реалізації у 254 000 одиниць продукції підприємство отримує прибуток у розмірі 453,3 тис. грн. У плановому періоді структура витрат підприємства не зміниться.
Задача 3
Визначте параметри точки беззбитковості для ТОВ «Альфа», на підставі таких даних.
Оптова ціна продукції підприємства становить 15,76 грн за одиницю виробу. Середня величина умовно-постійних витрат оцінюється на рівні 9,32 грн. Сукупні постійні витрати ТОВ «Альфа» дорівнюють 869,4 тис. грн.
Задача 4
Визначте, використовуючи метод ковзаючої середньої, очікуваний (плановий) обсяг виручки від реалізації продукції ТОВ «Альфа» на третій та четвертий квартали поточного року. Урахуйте, що планові та фактичні показники надходження виручки від реалізації продукція підприємства такі.


Період

Планова виручка, тис. грн

Січень

1 325,0

Лютий

1 290,0

Березень

1 395,0

Квітень

1 435,0

Травень

1 460,0

Червень

1 525,0

Липень

Визначити

Серпень

Визначити

Вересень

Визначити

Жовтень

Визначити

Листопад

Визначити

Грудень

Визначити

Задача 5

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.