лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ

 

 

11.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Вивчення теми «Фінансовий контролінг» має на меті формування у студентів базової теоретичної підготовки та практичних навичок щодо обґрунтування та організації системи фінансового контролінгу як ключового елементу управління фінансовою діяльністю суб’єкта господарювання в умовах мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства. Вивчення матеріалів даної теми курсу передбачає опрацювання системи проблемних питань, які можна об’єднати та узагальнити за такими напрямами:

 • сутність та функції фінансового контролінгу;
 • організація фінансового контролінгу на підприємстві, проблеми та шляхи їх вирішення;
 • інформаційне забезпечення та координація в системі функціональних завдань фінансового контролінгу;
 • стратегічний фінансовий контролінг;
 • оперативний фінансовий контролінг;
 • методи контролінгу.

При вивченні теми з метою полегшення її розуміння та засвоєння доцільно повторити матеріал попередніх тем дисципліни, а також матеріал таких курсів, як «Фінанси підприємств» та «Фінансовий аналіз».
Особливу увагу слід звернути на той факт, що в практиці склалося два основні підходи до визначення характеристик та функціональних завдань контролінгу. Один із підходів (домінує в американській практиці) розглядає контролінг переважно як систему внутрішньогосподарського управлінського обліку (manage-rial accounting). Водночас представники іншого підходу (домінує в німецькій практиці) розглядають управлінський облік лише як складову контролінгу, в рамках якої реалізуються окремі його функції.
Здебільшого використовують таке визначення контролінгу: контролінг — це спеціальна саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.
Контролінг включає кілька базових напрямів, зокрема, контролінг збуту, контролінг маркетингу, контролінг постачання тощо. Предметом вивчення даної теми курсу є фінансовий контролінг як невід’ємний елемент служби контролінгу на підприємстві.
Загалом фінансовий контролінг (financial controlling) являє собою функціональний блок фінансового менеджменту, організований у формі спеціальної саморегулівної системи методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку фінансового менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Каталог функціонально-організаційних завдань фінансового контролінгу на підприємстві наведено в табл. 11.1.
Таблиця 11.1
ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Служба фінансового контролінгу

Функції

Завдання

Координація

Регулювання інформаційних потоків
Координація діяльності окремих підрозділів
Координація процесу планування

Фінансова стратегія

Активна участь у розробленні фінансової стратегії підприємства
«Продаж» цілей і планів
Вироблення пропозицій щодо адаптації організаційної структури підприємства до обраної стратегії розвитку

Планування та бюджетування

Розроблення та постійне вдосконалення внутрішньої методики прогнозування та бюджетування
Забезпечення процесу бюджетування
Участь у розробленні первинного, основних та додаткових бюджетів

Бюджетний контроль

Організація внутрішнього (управлінського) обліку
Участь у складанні річних, квартальних і місячних звітів
Аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих
Забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розроблення заходів щодо їх нейтралізації
Виявлення та ліквідація вузьких місць на підприємстві
Своєчасне реагування на появу нових можливостей (виявлення та розвиток сильних сторін)
Підготовка звіту про виконання бюджетів
Розроблення пропозицій щодо коригування планів і діяльності

Закінчення табл. 11.1


Служба фінансового контролінгу

Функції

Завдання

Внутрішній консалтинг та методологічне забезпечення

Розроблення методичного забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів
Надання консультацій і рекомендацій керівництву підприємства та структурним підрозділам у процесі розроблення фінансової стратегії, планування, розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем

У структурі фінансового контролінгу виділяють, виходячи із поставлених функціонально-організаційних завдань, стратегічний фінансовий контролінг та оперативний фінансовий контролінг.
Стратегічний фінансовий контролінг на підприємстві забезпечує виконання таких завдань:

 • розроблення фінансової стратегії;
 • ідентифікація та формування стратегічних факторів успіху та забезпечення конкурентоспроможності у довгостроковому періоді;
 • визначення горизонтів фінансового планування, формулювання цільової методології стратегічного та оперативного планування на підприємстві відповідно до встановлених горизонтів;
 • упровадження дієвої системи раннього попередження та реагування;
 • довгострокове управління вартістю підприємства для забезпечення зростання добробуту акціонерів (creating shareholder value);
 • забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей та оперативних завдань, які ставляться перед окремими працівниками та структурними підрозділами.

Для розв’язання визначених вище завдань стратегічний контролінг використовує такі специфічні методи й інструменти, як аналіз сильних і слабких сторін, побудова стратегічного балансу, портфельний аналіз (portfolio analysis), організаційний аналіз, функціонально-вартісний аналіз, модель життєвого циклу, система раннього попередження та реагування, дискримінантний аналіз, Balanced Scorecard, бенчмаркінг тощо. При цьому дієвість стратегічного фінансового контролінгу на підприємстві проявляється через ефективне стратегічне фінансове планування і визначається такими чинниками:

 • чіткістю і реалістичністю поставлених стратегічних цілей;
 • цілеспрямованістю та обґрунтованістю планування;
 • координацією служб підприємств на етапах постановки цілей, їх трансформації у планові цільові показники, виконанням планів і контролю за виконанням таких планів.

У спрощеному вигляді функціонально-організаційні зв’язки в рамках фінансового контролінгу на підприємстві наведено на рис. 11.1.


Рис. 11.1. Система фінансового контролінгу на підприємстві
Оперативний фінансовий контролінг передбачає формування та реалізацію системи обґрунтування, прийняття, виконання та контролю за виконанням оперативних фінансових рішень з метою досягнення поточних (короткострокових) фінансових цілей (монетарних і немонетарних). Процедура організації планування в межах оперативного фінансового контролінгу виходячи з короткострокового характеру цільових завдань, які стоять перед таким контролінгом, дещо змінюється порівняно зі стратегічним контролінгом (див. рис. 11.2).

Рис. 11.2. Бюджетування, контроль і рапортування
у системі оперативного контролінгу
Як видно з наведеного вище рисунка, до функціональних елементів системи фінансового контролінгу на підприємстві належать такі важливі її складові, як бюджетний контроль, внутрішній консалтинг та координація.
У процесі бюджетного контролю (budgetary control) реалізується модель управлінського обліку фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз відхилень та рапортування (feedback). Саме з цих міркувань вище стверджувалося про некоректність ідентифікації фінансового контролінгу як внутрішньогосподарського управлінського обліку. Так, фінансовий контролінг повинен своєчасно і в повному обсязі забезпечити інформаційні потреби фінансового менеджменту на підприємстві (що досягається, зокрема, системою управлінського обліку, рапортування тощо), однак таке забезпечення не зводиться лише до надання фінансової інформації — фінансовий контролер є радником управлінців середньої та вищої ланки менеджменту. При цьому реалізується така функція фінансового контролінгу, як внутрішній консалтинг (interior consulting).
Важливим напрямом фінансового контролінгу на підприємстві є функціонально-організаційне забезпечення збалансованості між централізацією фінансового управління та децентралізованим прийняттям окремих управлінських фінансових рішень шляхом забезпечення координації між окремими центрами прийняття управлінських рішень. Водночас координація як функція контролінгу сприяє чіткому формулюванню цілей та завдань, доведенню їх до виконавців та забезпеченню зворотного зв’язку між виконавцями управлінських фінансових рішень та управлінцями. Таким чином, координація дає змогу вирішити такі проблемні питання, що виникають у процесі реалізації фінансового планування на підприємстві:

 • узгодження дерева цілей з наявними у підприємства ресурсами;
 • узгодження довгострокових планів з визначеними цілями і стратегією розвитку підприємства;
 • приведення у відповідність оперативного планування з довгостроковими планами;
 • координація окремих планів підприємства i розроблення зведеного плану;
 • координація функції контролю та планування;
 • координація системи забезпечення інформації з інформаційними потребами підприємства, які виникають у процесі аналізу та планування;
 • узгодження організаційної структури підприємства з виробничими потребами;
 • координація фінансових і виробничих потужностей підприєм­ства.

Якщо координація в рамках фінансового контролінгу забезпечує підвищення ефективності управлінських фінансових рішень, то виконання цих рішень та їх результативність забезпечується в процесі внутрішнього аудиту. Загалом внутрішній аудит (ревізія) являє собою цілісну сукупність процедур, спрямованих на перевірку та встановлення відповідності поточного (фактичного) стану об’єкта такого аудиту його нормативному або цільовому (тому, що має бути). При цьому в науково-практичній літературі до основних цільових завдань внутрішнього аудиту відносять такі:

 • установлення ефективності виконання цільових установок керівництва підприємства;
 • виявлення недоліків у системі інформаційного забезпечення менеджменту;
 • своєчасне виявлення порушень і недоліків у діяльності структурних підрозділів (стратегічних бізнес-одиниць), опрацювання оптимальних рішень щодо ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків;
 • перевірка якості виконання функціональних обов’язків персоналу, дотримання внутрішніх і зовнішніх інструкцій при здійсненні фінансово-господарської діяльності;
 • перевірка відповідності фактичного стану майна (в натуральному та вартісному виразі) даним бухгалтерського обліку;
 • установлення відповідності фактичних затрат їх нормативним значенням;
 • перевірка виконання вимог з ефективного управління ризиками;
 • налагодження і підтримка взаємодії із зовнішніми аудиторами та контрольними органами;
 • вироблення рекомендацій щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків та мобілізації наявних резервів.

Одним із напрямів зведення, узагальнення та аналізу фінансової інформації про господарську діяльність підприємства є виявлення та ідентифікація потенційних загроз внутрішнього і зовнішнього середовища — комерційних ризиків суб’єкта господарювання на стратегічному та оперативному рівнях. Виявлення загроз фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється шляхом імплементації системи раннього попередження та реагування (далі — СРПР). При цьому СРПР повинна органічно вписуватися в систему планування та контролю на підприємстві.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.