лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Програма дисципліни
«Фінансова діяльність
суб’єктів господарювання»

Тема 1. Основи фінансової діяльності
суб’єктів господарювання
Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст і основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність підприємства. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства. Організація фінансової діяльності підприємства.
Класифікація форм фінансування. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування.
Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємства. Класична теорія фінансування. Теорема іррелевантності Міллера та Модільяні. Основні положення теорії оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц). Модель оцінювання капітальних активів (САРМ). Зміст неоінституційної теорії фінансування. Концепція максимізації вартості капіталу власників. Теорія асиметричної інформації.
Тема 2. Особливості фінансової діяльності
суб’єктів господарювання різних
організаційно-правових форм
Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Об’єднання підприємств.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи: приватний підприємець.
Особливості фінансової діяльності приватних підприємств. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств і командитних товариств. Специфіка фінансової діяльності кооперативів.
Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.
Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації. Договори кооперації з нерезидентами.
Тема 3. Формування
власного капіталу підприємства
Власний капітал підприємства, його функції та складові. Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування. Додатковий капітал підприємства та джерела його поповнення. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства. Початкове формування статутного капіталу підприємств різних форм організації бізнесу.
Вартість залучення власного капіталу. Податкові аспекти формування власного капіталу підприємства. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Збільшення статутного капіталу за рахунок коштів інвесторів. Збільшення статутного капіталу за рахунок коштів підприємства. Методи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Порядок розрахунку емісійного доходу, ажіо та дизажіо. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів. Розрахунок вартості переважних прав. Установлення курсу емісії нових акцій.
Умови та механізм емісії, розміщення та обслуговування акцій. Фактори, які впливають на ринковий курс акцій. Розміщення корпоративних прав резидентів на зарубіжних ринках капіталів. Зміст і форми андеррайтингу.
Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення. Деномінація та конверсія. Порядок викупу й анулювання корпоративних прав підприємства.
Звіт про власний капітал підприємства. Мета складання та порядок узгодження з іншими формами фінансової звітності.
Тема 4. Внутрішні джерела
фінансування підприємства
Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства.
Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Форми самофінансування.
Поняття тезаврації прибутку підприємства. Нерозподілений прибуток і його економічний зміст. Вплив оподаткування на розподіл та використання прибутку підприємства. Приховане самофінансування. Амортизаційні відрахування та забезпечення наступних витрат i платежів як внутрішні джерела фінансування підприємств.
Cach-flow (чистий грошовий потік) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи розрахунку Cach-flow. Звіт про рух грошових коштів.
Тема 5. Дивідендна політика підприємства
Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Оптимізація дивідендної політики. Фактори дивідендної політики.
Типи дивідендної політики підприємства. Теорії в галузі дивідендної політики. Дивідендна політика і структура капіталу. Взаємозв’язок дивідендної політики та самофінансування підприємства.
Порядок нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідендів. Методи нарахування дивідендів. Виплата дивідендів корпоративними правами. Подрібнення акцій та викуп акціонерним товариством акцій власної емісії як інструменти дивідендної політики. Ефективність дивідендної політики.
Особливості нарахування дивідендів акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю. Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами з часткою державної власності в статутному капіталі.
Оподаткування дивідендів. Оподаткування розподіленого та нерозподіленого прибутку як фактор дивідендної політики.
Тема 6. Фінансування підприємств
за рахунок позичкового капіталу
Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові. Фінансові кредити. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. Кредити в іноземній валюті від резидентів та нерезидентів.
Практична робота із залучення банківських кредитів. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів. Кредитоспроможність підприємства. Якісні та кількісні критерії кредитоспроможності.
Кредитне забезпечення. Застава як спосіб кредитного забезпечення. Види застави: рухоме майно, іпотека, застава майнових прав, кредити під заставу векселів та інших цінних паперів. Гарантії та поручительства.
Облігації підприємств. Види облігацій та їх параметри. Порядок емісії облігацій. Погашення облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном (Zerobond). Конвертовані облігації. Варанти та їх роль у залученні підприємством позичкового капіталу.
Комерційні кредити: значення та різновиди. Оцінка вартості капіталу, залученого на основі комерційного кредитування.
Факторинг як специфічний кредитний субститут.
Тема 7. Фінансові аспекти
реорганізації підприємства
Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств. Мета та завдання реорганізації підприємства.
Види реорганізації підприємств: загальна характеристика. Загальні передумови реорганізації суб’єктів господарювання: нормативно-правові та фінансово-економічні.
Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання. Фінансовий механізм укрупнення підприємств. Визначення пропорцій обміну корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи.
Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємства: поділ, виділення. Фінансовий механізм розукрупнення підприємств.
Перетворення як особлива форма реорганізації. Роль перетворен­ня в оптимізації фінансування підприємства. Зміст і порядок скла­дання реорганізаційної угоди. Передатний та роздільний баланси.
Тема 8. Фінансова інвестиційна
діяльність підприємства
Сутність та види фінансових інвестицій підприємства. Цілі та об’єкти фінансового інвестування. Довгострокові фінансові інвестиції. Поточні фінансові вкладення. Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства. Вкладення в боргові фінансові інструменти.
Оцінювання доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності. Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів. Динамічні та статичні методи оцінювання. Метод дисконтування. Метод внутрішньої ефективної ставки відсотка.
Оцінювання доцільності вкладень у корпоративні права. Зміст фундаментального аналізу акцій. Показники, які використовуються в процесі фундаментального аналізу. Технічний аналіз акцій.
Методи оцінювання фінансових інвестицій для відображення їх у фінансовій звітності. Справедлива вартість фінансових інвестицій. Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінюванні фінансових інвестицій. Оцінювання фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі.
Тема 9. Оцінювання вартості підприємства
Економічна сутність оцінки вартості підприємства. Необхідність, завдання та принципи оцінювання вартості підприємства. Вартість підприємства та середньозважена вартість капіталу (Weighted Average Cost of Capital). Менеджмент на базі управління вартістю підприємства (Value-Based Management). Економічна додана вартість підприємства (EVA).
Методичні підходи до оцінювання вартості підприємства. Методи, засновані на оцінці потенційних грошових потоків (доходів) підприємства: метод дисконтування чистих грошових потоків; метод капіталізації доходу. Ставка дисконту та ставка капіталізації. Майновий (витратний) підхід. Ринковий підхід в оцінці вартості під­приємства: зіставлення мультиплікаторів та порівняння трансакцій.
Практична роботи з оцінювання вартості підприємства. Порядок оцінювання. Звіт про оцінку вартості підприємства.
Тема 10. Фінансова діяльність підприємства
у сфері зовнішньоекономічних відносин
Повноваження фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Види зовнішньоекономічних операцій. Правила ІНКОТЕРМС. Зовнішньоекономічні ризики.
Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті.
Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Форфетинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій.
Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій. Основа нарахування податків і платежів, які сплачуються в процесі митного оформлення вантажів.
Тема 11. Фінансовий контролінг
Контролінг як система, орієнтована на перспективний розвиток підприємства. Сутність та необхідність фінансового контролiнгу. Основні завдання та функції фінансового контролінгу. Контролінг у системі фінансових служб на підприємстві. Організація фінансового контролінгу. Взаємозв’язок контролінгу та управлінського обліку.
Стратегічне планування як одна з найважливіших функцій фінансового контролінгу. Формулювання стратегії розвитку, визначення стратегічних факторів успіху та горизонтів планування. Довгострокове та короткострокове планування. Збалансована система показників (BSG).
Інформаційне забезпечення та координація в системі функцій контролінгу. Зміст інформаційного менеджменту. Координація цілей, планів та системи забезпечення інформацією.
Контроль, внутрішній аудит і консалтинг та їх роль в управлінні фінансами підприємства. Внутрішній контроль як невід’ємна складова та передумова планування. Аналіз відхилень фактичних показників від планових. Необхідність та основні завдання внутрішнього аудиту на підприємстві.
Інструменти та методи контролінгу. Вартісний аналіз, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз, аналіз сильних і слабких місць, аналіз точки беззбитковості.
Тема 12. Бюджетування на підприємстві
Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Загальна схема бюджетування. Принципи бюджетування. Система бюджетів на підприємстві. Способи бюджетування. Нуль-базис бюджетування. Традиційне бюджетування.
Система бюджетів на підприємстві. Первинний бюджет. Основні, часткові та додаткові бюджети. Зведений бюджет. Прогнозні графіки грошових надходжень і видатків.
Визначення потреби підприємства в капіталі. Зміст та види потреби в капіталі. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів та нематеріальних активів. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів.
Правила фінансування підприємств. Золоте правило фінансування. Золоте правило балансу. Правила збереження ліквідності. Правило вертикальної структури капіталу. Оптимізація структури капіталу та ефект фінансового лівериджу.
Планування прибутків і збитків. Планування ліквідності (платоспроможності). Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow). Планування показників балансу. Бюджетний контроль та аналіз відхилень.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.