лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.4. Навчальні завдання
9.4.1. Задачі та фінансові ситуації
Задача 1
Визначте на основі наявності фінансової інформації вартість ТОВ «Бета» методом зіставлення мультиплікаторів. Для порівняння обрано ЗАТ «Перше», вартість угоди з придбання якого становила 42,0 млн грн. Основні параметри фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бета» та ЗАТ «Перше» наведені нижче у порівняльній таблиці.


Показник

ТОВ «Бета»

ЗАТ «Перше»

Вартість активів, тис. грн

83 650,0

95 750,0

Статутний капітал, тис. грн

18 000,0

25 000,0

Власний капітал, тис. грн

29 370,0

39 750,0

Free Cash-flow, тис. грн

405,0

395,0

Операційний Cash-flow, тис. грн

752,0

1 095,0

Чиста виручка, тис. грн

156 820,0

138 750,0

Довгострокові зобов’язання, тис. грн

27 850,0

23 350,0

Короткострокові зобов’язання, тис. грн

26 430,0

32 650,0

Балансова вартість корпоративних прав, %

163,2

159,0

Вартість підприємства, тис. грн

?

42 000,0

Задача 2
Використовуючи наведену нижче фінансову інформацію, визначте середньозважену вартість капіталу відкритого акціонерного товариства «Альфа», застосовуючи різні підходи до її оцінювання.


Показник

Структура
капіталу, %

Вартість
капіталу, %

Статутний капітал

18,5

6,00

У тому числі привілейовані акції

1,5

9,50

Нерозподілений прибуток

16,4

6,00

Резервний капітал

6,5

6,00

Додатковий капітал

3,0

6,00

Усього, власний капітал

44,4

?

Довгострокові банківські позики

8,5

8,50

Облігації

8,0

9,25

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

30,5

0,00

Поточні зобов’язання за розрахунками

7,6

7,50

Усього, позичковий капітал

55,6

?

Усього, пасиви підприємства

100,0

 

Задача 3
Визначте, використовуючи метод дисконтування очікуваних грошових потоків, вартість ВАТ «Альфа» (дані про структуру капіталу товариства наведені у попередній задачі). Як зміниться вартість підприємства, якщо WACC зросте на 1 %? Для розрахун­ків використати інформацію, наведену в таблиці:


Показник,
тис. грн

Поточний рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Наступні роки

Власний капітал

4 440,0

 

 

 

 

 

 

Позичковий капі-
тал

5 560,0

 

 

 

 

 

 

Закінчення табл.


Показник, тис. грн

Поточний рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Наступні роки

Операційний Cash-flow

500,0

635,0

475,0

560,0

550,0

520,0

520,0

Інвестиційний Cash-flow

35,0

(180,5)

(235,5)

(65,0)

65,0

30,0

(45,0)

Free Cash-flow

535,0

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість підприємства

8 750,0

Приведена вартість Free Cash-flow та залишкової вартості підприємства

 

 

 

 

 

 

Оціночна ринкова вартість підприємства (Entity)

 

Проаналізуйте зміну вартості підприємства, якщо з наступного року ставка оподаткування прибутку підприємств знизиться з 30 % до 25 %.
Задача 4
Результати фінансової діяльності ВАТ «Альфа» у поточному періоді характеризувалися такими даними.


Показник

Сума, тис. грн

Статутний капітал

900,00

Резервний капітал

388,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

380,00

Інший власний капітал

132,00

Власний капітал

1800,00

Забезпечення

615,00

Довгострокові зобов’язання

1920,00

Короткострокові кредити

735,00

Інші короткострокові зобов’язання

850,00

Короткострокові зобов’язання

1585,00

Доходи майбутніх періодів

80,00

Усього, пасиви

6000,00

Визначте на підставі наведених вище даних вартість ВАТ »Альфа» методом капіталізації очікуваних доходів, за умови, що фінансовою стратегією підприємства на наступні періоди передбачено, що (1) цільова структура капіталу товариства становить 3:7; (2) чистий прибуток підприємства очікується на рівні 270 000 грн; (3) середня вартість позичкового капіталу становить 18,0 % річних; (4) безризикова ставка дохідності на ринку капіталу — 3,0 %, (5) системний ризик корпоративних прав підприємства (?) — 1,5; (6) середня дохідність ринку — 13,0 %.

Задача 5
Визначте на підставі наявності фінансової інформації вартість ЗАТ «Оцінка» методом зіставлення мультиплікаторів. Для порівняння обрано ВАТ «Аналог», сумарна вартість отримання повного контролю над ВАТ «Аналог» становила 35,85 млн грн. На основі зіставлення параметрів діяльності ЗАТ «Оцінка» та ВАТ «Аналог» складено таку порівняльну таблицю.


Показник, тис. грн

ЗАТ «Оцінка»

ВАТ «Аналог»

Вартість активів

83 352,0

76 532,0

Чиста виручка

95 065,0

80 652,3

Чистий прибуток

952,0

950,0

Free Cash-flow

185,2

246,2

Операційний Cash-flow

935,0

862,5

Довгострокові зобов’язання

23 485,0

17 835,0

Короткострокові зобов’язання

23 015,0

26 747,0

Вартість підприємства

?

35 850,0

Відповіді (контрольні дані) до задач.

 1. Вартість підприємства — 39,7 млн грн.
 2. WACC — 4,84 %, з податками — 4,23 %.
 3. Вартість підприємства — 3,3 млн грн.
 4. Вартість підприємства — 1,5 млн грн.
 5. Вартість підприємства — 39 млн грн.

9.4.2. Тестові завдання
Тест 1. На абсолютну величину середньозваженої вартості капіталу підприємства впливає:

 1. сума нарахованих дивідендів за простими акціями;
 2. структура довгострокових активів підприємства;
 3. оціночна вартість акціонерного (власного) капіталу;
 4. рівень ліквідності підприємства;
 5. вартість залучення позичкового капіталу;
 6. структура пасивів підприємства;
 7. структура майна підприємства.

Тест 2. Прийняття управлінських фінансових рішень на основі результатів оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу здійснюється в таких ситуаціях:

 1. ведення переговорів про злиття підприємств;
 2. погашення дисконтних облігацій, емітованих підприємством;
 3. продаж підприємства як цілісного майнового комплексу;
 4. здійснення відкритої тендерної пропозиції з метою поглинання підприємства;
 5. отримання (надання) незабезпеченого банківського кредиту;
 6. нарахування та виплата дивідендів;
 7. отримання в оплату продукції (робіт, послуг) векселя.

Тест 3. Прийняття управлінських фінансових рішень на основі результатів оцінювання вартості активів здійснюється в таких ситуаціях:

 1. оцінка кредитного забезпечення;
 2. отримання в оплату продукції (робіт, послуг) векселя;
 3. формування та реалізація ліквідаційної маси;
 4. здійснення оплати корпоративних прав при їх первинному розміщенні;
 5. погашення боргових цінних паперів;
 6. розміщення незабезпечених дисконтних облігацій;
 7. здійснення відкритої тендерної пропозиції з метою поглинання підприємства.

Тест 4. Із наведеного нижче переліку методів оцінювання вартості підприємства у разі орієнтації на стратегічного інвестора доцільно використовувати такі:

 1. метод дисконтування очікуваних грошових потоків;
 2. метод капіталізації доходів;
 3. метод відновної вартості;
 4. метод розрахунку чистих активів;
 5. метод ліквідаційної вартості;
 6. метод зіставлення мультиплікаторів;
 7. метод порівняння транзакцій.

Тест 5. Характеристикою показника гудвіл є:

 1. перевищення надходження від розміщення корпоративних прав над їх номінальною вартістю під час створення підприєм-
  ства;
 2. перевищення ринкової вартості підприємства над його балансовою вартістю;
 3. перевищення ринкової вартості корпоративних прав підприємства над його номінальною вартістю;
 4. перевищення реальної вартості активу над його ліквідаційною вартістю;
 5. ліквідаційна вартість підприємства як цілісного майнового комплексу;
 6. величина витрат на проведення корпоративної реорганізації підприємства;
 7. абсолютна величина премії інвестування в підприємство.

Тест 6. Із наведеного нижче переліку принципами організації оцінки вартості підприємства є:

 1. заміщення;
 2. корисність;
 3. платність;
 4. зворотність;
 5. ефективне використання;
 6. строковість;
 7. суб’єктивізм.

Тест 7. Із наведеного нижче переліку методів оцінки вартості підприємства у разі орієнтації на пасивного інвестора доцільно використовувати такі:

 1. метод дисконтування очікуваних грошових потоків;
 2. метод капіталізації доходів;
 3. метод відновної вартості;
 4. метод розрахунку чистих активів;
 5. метод ліквідаційної вартості;
 6. метод зіставлення мультиплікаторів;
 7. метод порівняння транзакцій.

Тест 8. Визначте ситуацію, яка відповідає повному контролю інвестора над діяльністю підприємства.

 1. володіння більш як половиною (50 %) корпоративних прав підприємства;
 2. володіння статусом засновника підприємства;
 3. володіння більш як половиною (50 %) корпоративних прав підприємства, що мають право голосу;
 4. володіння принаймні 10 % корпоративних прав підприємства, що мають право голосу;
 5. володіння 100 % привілейованих акцій підприємства (для ВАТ чи ЗАТ);
 6. наявність представництва у Наглядовій раді (для ВАТ чи ЗАТ);
 7. наявність представництва у Раді директорів.

Тест 9. До показників, що можуть використовуватися для дисконтування очікуваних доходів за дохідним підходом до оцінювання вартості підприємства, належать:

 1. ставка податку на прибуток підприємств;
 2. облікова ставка НБУ;
 3. середньозважена вартість капіталу підприємства;
 4. необхідна норма дохідності;
 5. ставка оподаткування капітального доходу;
 6. ставка прибуткового оподаткування;
 7. безризикова ставка дохідності.

Тест 10. Із наведеного нижче переліку методів оцінювання вартості підприємства у разі орієнтації на активного інвестора доцільно використовувати такі:

 1. метод дисконтування очікуваних грошових потоків;
 2. метод капіталізації доходів;
 3. метод відновної вартості;
 4. метод розрахунку чистих активів;
 5. метод ліквідаційної вартості;
 6. метод зіставлення мультиплікаторів;
 7. метод порівняння транзакцій.

9.5. Теми рефератів

 1. Особливості розрахунку ставки дисконтування для оцінювання вартості підприємства на основі методу DCF.
 2. Вибір бази порівняння як ключовий момент оцінювання вартості підприємства методом мультиплікаторів.
 3. Проблеми оцінювання залишкової вартості як елементу оцінювання вартості підприємства.
 4. Аналіз етапів оцінювання вартості підприємства методом DCF.
 5. Економічна сутність вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.
 6. Аналіз факторів формування вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.
 7. Оцінювання ліквідаційної вартості як елемент процедури ліквідації підприємства.
 8. Сучасні дослідження впливу позичкового фінансування на вартість підприємства.

9.6. Програмні питання
для самостійного вивчення теми

 1. Оцінювання вартості підприємства як напрям фінансової роботи.
 2. Аналіз факторів формування вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.
 3. Концепція середньозваженої вартості капіталу (Weighted Average Cost of Capital).
 4. Прогнозування грошових потоків підприємства при визначенні його вартості.
 5. Особливості оцінювання вартості підприємства на основі капіталізації доходу.
 6. Проблематика розрахунку ставки дисконтування та ставки капіталізації.
 7. Нормативно-правове регулювання процедури оцінювання вартості підприємства.
 8. Практична робота з оцінювання вартості підприємства.

9.7. Рекомендована література

Нормативно-правові акти
 1. Закон України «Про господарські товариства».
 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал».
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».
Наукова та навчально-методична література
 1. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємства. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 10—42, 66—95.
 2. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 356—381.
 3. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 310—363.
 4. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 168—200.

 

 

 

 

Тестові завдання являють собою запитання із множинним вибором, тобто кожне питання може мати одну або більше (до шести включно) правильних відповідей.

Реферат є самостійною роботою студента і однією з форм поточного контролю успішності студентів. Виконання реферату здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених кафедрою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.