лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

9.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Вивчення теми «Оцінка вартості підприємства» має на меті формування у студентів базової теоретичної підготовки та практичних навичок щодо організації та проведення оцінки вартості підприємства з метою обґрунтування управлінських фінансових рішень. Вивчення матеріалів даної теми курсу передбачає опрацювання системи проблемних питань, які можна об’єд­нати та узагальнити у такий спосіб:

 • поняття визначення (оцінювання) вартості підприємства, цілі та принципи його проведення;
 • етапи оцінювання вартості підприємства та їх характерис-
  тика;
 • основні методичні підходи до оцінювання вартості суб’єкта господарювання;
 • звіт про оцінку вартості підприємства та його характеристика;
 • використання результатів оцінювання вартості підприємства для обґрунтування управлінських фінансових рішень.

При вивченні матеріалу теми з метою полегшення її розуміння та засвоєння доцільно повторити матеріал попередніх тем дисципліни.
Одним із ключових напрямів організації фінансової діяльності суб’єкта господарювання, а також обґрунтування відповідних управлінських фінансових рішень є оцінювання вартості підприємства (Business Valuation). Під вартістю підприємства розуміють вартість діючого підприємства або вартість 100 % корпоративних прав такого підприємства. Зауважимо, що вартість підприємства як цілісного майнового комплексу та вартість майна, що належить такому суб’єкту господарювання, — різні поняття, хоча в окремих випадках кількісно вони можуть бути рівними. У першому випадку йдеться насамперед про вартість, що створюється в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства як цілісної та неподільної системи.
Необхідність оцінювання вартості підприємства виникає в таких випадках:

 • для аналізу інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання, у тому числі для обґрунтування операцій на ринку корпоративного контролю, зокрема злиття та поглинання компаній;
 • для обґрунтування кількісних параметрів укладання реорганізаційних угод, зокрема розподіл майна серед правонаступників, визначення пропорцій обміну корпоративних прав, складання передатного чи розподільного балансів тощо;
 • у процесі формування ліквідаційної маси при ліквідації суб’єкта господарювання та визначення реальної її величини;
 • для оцінювання реальної (ринкової) вартості майна, що пропонується позичальником як кредитне забезпечення;
 • для оцінювання ефективності санації підприємства-боржника;
 • для оцінювання вартості державних підприємств, що підлягають приватизації, з метою встановлення початкової ціни їх продажу.

У результаті оцінювання вартості підприємства формується цільовий індикатор, що визначає прийняття управлінського фінансового рішення, а також установлення його основних параметрів. За цих умов адекватність оцінки вартості підприємства багато в чому визначатиме загальну ефективність виконання управлінських фінансових рішень та результативність фінансового менеджменту взагалі. Крім того, як свідчить досвід розвинутих країн, оцінювання вартості підприємства та його майна є складовим елементом обґрунтування корпоративної стратегії підприємства (зокрема, її фінансової складової) та формування передумов збереження конкурентоспроможності підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах.
Адекватна організація оцінювання вартості підприємства, його майна передбачає дотримання сукупності принципів такого оцінювання. У літературних джерелах, нормативних актах наводяться численні принципи, яких слід дотримуватися при оцінюванні вартості підприємства. Виділимо серед цих принципів основні, а саме: принцип заміщення, принцип корисності, принцип очікування, принцип зміни вартості, принцип ефективного використання, принцип розумної обережності оцінок, принцип альтернативності оцінок.
Зауважимо, що для вітчизняної практики управління корпоративними фінансами оцінка вартості підприємства є порівняно новим інструментом. Цим пояснюється недостатній рівень висвітлення проблемних питань її організації у науково-практичній літературі та врегулювання відповідних аспектів на законодавчому та нормативно-правовому рівні. Одна з основних проблем адекватної оцінки вартості суб’єкта господарювання пов’язана з низьким рівнем розвитку ринку капіталу в Україні — більшість суб’єктів господарювання не мають вторинного ринку обігу їх корпоративних прав. При цьому визначення реальної (ринкової) вартості підприємства передбачає кількісну оцінку ймовірної величини грошових коштів, що можуть бути отримані (виплачені) у разі купівлі-продажу об’єкта оцінки на ринку.
Оцінювання вартості підприємства здійснюється з розрахунку на певного гіпотетичного покупця, якого можна ідентифікувати з однією з таких категорій: (1) пасивний інвестор, для якого більшу цінність становлять дивіденди за корпоративними правами підприємства; (2) активний інвестор, який прагне максимізувати величину грошових потоків від інвестиції — CFROI (Cash flow returns on investments) та (3) стратегічний інвестор, для якого цінність підприємства (а отже, і його вартість) визначається рівнем конкурентоспроможності підприємства у довгостроковому періоді (наявністю стратегічних переваг та перспектив).
Таблиця 9.1
ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Принцип

Коментар

Заміщення

На конкурентному ринку покупець не заплатить за об’єкт, що оцінюється, більше, ніж існуюча мінімальна ціна за майно з аналогічною корисністю

Корисності

Об’єкт, що оцінюється, має вартість лише тоді, коли він є корисним для потенційного власника (корисність може бути пов’язана з очікуванням майбутніх доходів чи інших вигід)

Очікування

Інвестор, плануючи вкладати кошти в об’єкт сьогодні, очікує отримати грошові доходи від об’єкта в майбутньому

Зміни вартості

Вартість об’єкта оцінки постійно змінюється в результаті зміни внутрішнього стану та дії зовнішніх факторів

Ефективного вико-
ристання

З усіх можливих варіантів експлуатації об’єкта, що оцінюється, обирається той, що забезпечує найефективніше використання його функціональних характеристик, а отже, приносить найбільшу вартість

Розумної обереж­ності оцінок

Під час оцінки оцінювач повинен критично (із розумним упередженням) ставитися до всієї інформації, що стає йому відомою від адміністрації об’єкта оцінки, і, по можливості, перевіряти цю інформацію, звертаючись до незалежних джерел

Альтернативності оцінок

Оцінювач має використовувати різні методи оцінки та здійснювати порівняння показників вартості, отриманих у результаті застосування альтернативних методів

У світовій практиці оцінки вартості підприємств найбільшого поширення дістали методи, що засновані на одному з таких методичних підходів, як оцінка очікуваних доходів підприємства, майновий (витратний) підхід та ринковий підхід.
У рамках цих підходів розрізняють окремі методи оцінки (рис. 9.1). Причому необхідно визнати, що жоден з таких підходів чи методів не має принципових переваг порівняно з іншими. Досить часто при організації процедури оцінки вартості підприємства оцінювач звертається до одночасного та/або паралельного використання кількох методичних підходів, що дає змогу найбільш адекватно врахувати конкретні специфічні умови проведення оцінки, його об’єкта та мети здійснення, наявності й достовірності інформаційного забезпечення процедури оцінки.


Рис. 9.1. Методичні підходи до оцінювання
вартості підприємства
Для того щоб зрозуміти сутність методичних підходів до оцінювання вартості підприємства та оптимізації їх застосування, звернемося до класичної схеми Раппапорта (Rappaport), яка характеризує взаємозв’язки між окремими компонентами вартості (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Механізм генерування вартості підприємства
Оцінювання вартості підприємства з використанням дохідного підходу ґрунтується на визначенні теперішньої вартості очікуваних вигід (наприклад, доходів, грошових потоків) від володіння корпоративними правами підприємства, вартість якого оцінюється. В основі даного підходу лежить теза, відповідно до якої вкладання капіталу інвестором у купівлю корпоративних прав суб’єкта господарювання має на меті передусім отримання стабільних доходів. У рамках цього підходу виокремлюють два основні методи — (1) дисконтування очікуваних грошових потоків та (2) визначення капіталізованої вартості очікуваних доходів.
При оцінюванні вартості підприємства одним із згаданих методів дані про вартість, склад і структуру активів безпосередньо не впливають на оцінку, оскільки аналізується не майно підприємства, а лише здатність такого майна генерувати доходи (прибуток, грошові потоки). Такий методологічний підхід за своєю природою є однотипним з методологією оцінювання доцільності інвестицій на базі концепції зміни вартості грошей у часі.
Метод дисконтування грошових потоків (далі — метод DCF (Discounted Cash-flow)) заснований на концепції теперішньої вартості очікуваних грошових потоків у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Отже, вартість підприємства визначається як теперішня вартість чистих грошових потоків, які очікуються внаслідок фінансово-господарської діяльності такого підприємства, право на які підтверджено майновим інтересом у капіталі такого підприємства — володіння корпоративними правами такого підприємства. Ця величина коригується шляхом зменшення на величину зобов’язань підприємства та збільшення на вартість надлишкових активів.
Під надлишковими активами слід розуміти частину активів підприємства, які на даний час не використовуються ним для отримання фінансового результату та застосування яких на даному підприємстві у зазначений спосіб і належним чином є фізично неможливим або економічно неефективним. Вартість таких активів оцінюється, виходячи з найкращого альтернативного варіанта їх використання.
У свою чергу, врахування величини зобов’язань підприємства здійснюється, як правило, за допомогою використання одного з таких варіантів: (1) оцінка брутто-капіталу або (2) оцінка нетто-капіталу. При оцінюванні вартості підприємства на основі брутто-підходу сукупний капітал підприємства включає його зобов’язання перед кредиторами (позиковий капітал) та зобов’язання перед власниками (власний капітал). Нетто підхід до визначення вартості суб’єкта господарювання вимагає врахування лише зобов’язань підприємства перед власниками за вирахуванням позичкового капіталу. При цьому брутто підхід рекомендується використовувати стосовно підприємств, фінансова діяльність яких характеризується нормальною структурою фінансування (структурою капіталу) та відсутністю значного боргового навантаження на таке підприємство.
У противному разі адекватний та об’єктивний результат оцінювання вартості підприємства може бути досягнутий лише при використанні величини зобов’язань, визначеної відповідно до нетто підходу. Отже, вартість підприємства, що розрахо­вується відповідно до нетто величини його зобов’язань, визначатиметься як різниця між брутто вартістю підприємства (чиста приведена теперішня вартість величини очікуваних грошових потоків за окремі періоди в результаті діяльності підприємства) та абсолютною величиною позичкового капіталу такого підприємства. Зауважимо, що вартість підприємства, визначена у такий спосіб, відповідає вартості його власного капіталу, який, у свою чергу, відповідає сумі ринкової вартості усіх корпоративних прав підприємства, що оцінюється, тобто ціні, за яку можна продати повний контроль над таким підприєм­ством.


Rappaport A. Creating Shareholder Value, The New Standart for Business Performance. — N. Y., 1986. — P. 76.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.