лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.4. Навчальні завдання
8.4.1. Задачі
Задача 1
Визначити собівартість інвестиції, придбаної шляхом обміну:
1) на облігації, балансова вартість яких — 450 тис. грн, номінальна вартість — 500 тис. грн, справедлива — 510 тис. грн;
2) на товари, балансова вартість яких — 10 тис. грн, справедлива — 15 тис. грн.
Задача 2
Визначити вартість фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Якщо в 2000 р. підприємство придбаває 40 % акцій іншого підприємства за 668 тис. грн.
Склад і динаміку власного капіталу асоційованого підприємства протягом року наведено в таблиці.


Статті власного капіталу
асоційованого підприємства

На 01.01.
2000 р.

На 31.12.
2000 р.

Зміни у власному капіталі

Статутний капітал

1000

1000

Резервний капітал

250

250

Додатковий капітал

300

360

60

Нерозподілений прибуток

120

180

60

Усього

1670

1790

120

Чистий прибуток асоційованого підприємства за рік становив 110 тис. грн, сума нарахованих дивідендів — 50 тис. грн. Зростання додаткового капіталу обумовлено дооцінкою необоротних активів. У складі нерозподіленого прибутку прибуток від реалізації товарів підприємству А становить 10 тис. грн.
Задача 3
У 2000 р. підприємство (інвестор) придбало 55 % акцій (або просто частину власного капіталу) іншого підприємства, котре, відповідно, стає дочірнім. На дату придбання вартість акцій становила 700 тис. грн (первісна вартість фінансових інвестицій на дату придбання становитиме 700 тис. грн). Склад і динаміку власного капіталу дочірнього підприємства протягом року наведено в таблиці.

Статті власного капіталу
дочірнього підприємства

На 01.01.
2000 р.

На 31.12.
2000 р.

Зміни
у власному капіталі

Статутний капітал

1000

1000

Резервний капітал

250

250

Додатковий капітал

300

360

60

Нерозподілений прибуток

120

180

60

Усього

1670

1790

120

Ураховуючи, що чистий прибуток за рік дочірнього підприємства становив 110 тис. грн, з яких 10 тис. грн — прибуток від реалізації товарів материнському підприємству (інвестору); зростання додаткового капіталу дочірнього підприємства зумовлене дооцінкою необоротних активів; нараховано 50 тис. грн. дивідендів.
Визначити вартість фінансових інвестицій у дочірнє підприємство.
Задача 4
Підприємство 3 січня 2000 р. придбало за 950 грн облігацію номінальною вартістю 1000 грн, яка підлягає погашенню через три роки. Річна норма відсотків становить 20 %, відсотки виплачуються щороку 3 січня.
Розрахувати ефективну ставку відсотка (ЕСВ) за облігацією, та балансову вартість інвестиції на дату складання балансу.
Задача 5
Підприємство в IV кварталі 2002 р. придбало 1000 облігацій, номінальна вартість яких 1000 грн за кожну. Облігації планується утримувати до моменту їх погашення в IV кварталі 2004 р. Річні відсотки становлять 12 %, сплата яких відбувається поквартально. Розрахувати ЕСВ та балансову вартість облігацій на всі дати складання балансу до моменту погашення.
Задача 6
У III кварталі 2002 р. підприємство придбало акції підприємства Б за 625 000 грн, вартість яких становить 40 % статутного капіталу підприємства Б. Справедлива вартість активів та зобов’язань на дату придбання — 1 750 000 грн. Акції планується утримувати більш ніж 12 місяців. Термін корисного використання від’ємного гудвілу — п’ять років. Фінансові результати підприємства Б за 2002 р. такі:
Прибуток — 100 000 грн,
На виплату дивідендів спрямовано — 80 000 грн.
Визначити балансову вартість інвестицій на 31.12.2002 р.

Відповіді (контрольні дані) до задач.

 1. 510 тис. грн; 2) 15 тис. грн.
 2. 712 тис. грн.
 3. 760,5 тис. грн.
 4. ЕСВ — 22 %; 31.12.2000 р. — 963,5 грн; 31.12.2001 р. — 980 грн; 31.12.2002 р. — 1000 грн.
 5. ЕСВ = 6,6 %; 31.12.2002 р. — 1 088 200 грн; 31.03.2003 р. — 1 076 200 грн; 31.06.2003 р. — 1 064 000 грн; 31.09.2003 р. — 1 051 600 грн; 31.12.2003 р. — 1 039 000 грн; 31.03.2003 р. — 1 026 200 грн; 31.06.2003 р. — 1 013 200 грн; 31.09.2003 р. — 1 000 000 грн.
 6. 648 тис. грн.

8.4.2. Тести для самоперевірки знань
Тест 1. До основних цілей здійснення довгострокових фінансових інвестицій підприємств належать:

 1. одержання прибутку;
 2. створення концернів;
 3. ліквідація конкурента;
 4. створення ліквідних резервів;
 5. формування стратегічних запасів сировини.

Тест 2. До цілей поточного фінансового інвестування підприємств можуть належати:

 1. диверсифікація діяльності;
 2. створення холдингів;
 3. створення ліквідних резервів;
 4. рефінансування дебіторської заборгованості;
 5. формування стратегічних запасів сировини.

Тест 3. За оцінки доцільності фінансових інвестицій методом дисконтування Сash-flow використовуються такі показники:

 1. інвестиційний Сash-flow емітента;
 2. операційний Сash-flow емітента;
 3. чистий грошовий потік (Сash-flow) від здійснення інвестиції;
 4. собівартість інвестиції;
 5. ставка дисконтування.

Тест 4. Ефективна ставка відсотка за фінансовими інвестиціями характеризує:

 1. реальну ставку дохідності інвестиційних вкладень за певний період;
 2. рентабельність підприємства-емітента;
 3. ставку дисконтування;
 4. виключно суму дисконту за фінансовими інвестиціями;
 5. ринковий курс акцій.

Тест 5. До статичних фінансових показників, які можуть роз­раховуватися у процесі фундаментального аналізу акцій можна, віднести такі:

 1. теперішня вартість прогнозних дивідендів;
 2. чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;
 3. ставка дисконтування;
 4. відношення ринкового курсу до чистого прибутку на одну акцію;
 5. відношення ринкового курсу акцій до показника Cash-flow на одну акцію.

Тест 6. За методом участі в капіталі доцільно оцінювати такі види фінансових інвестицій:

 1. інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;
 2. фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;
 3. фінансові інвестиції, утримувані підприємством до їх погашення;
 4. фінансові інвестиції в дочірні підприємства;
 5. інвестиції, вартість яких достовірно визначити досить легко.

Тест 7. Метод ефективної ставки відсотка доцільно застосо­вувати при оцінюванні:

 1. інвестицій, що поступово амортизуються інвестором;
 2. фінансових інвестицій в асоційовані підприємства;
 3. фінансових інвестицій, утримуваних підприємством до їх погашення;
 4. фінансових інвестицій у дочірні підприємства;
 5. інвестицій, вартість яких достовірно визначити досить легко.

Тест 8. Метод оцінки фінансових інвестицій за справедливою вартістю застосовується до:

 1. інвестицій, що поступово амортизуються інвестором;
 2. фінансових інвестицій в асоційовані підприємства;
 3. фінансових інвестицій, утримуваних підприємством до їх погашення;
 4. фінансових інвестицій у дочірні підприємства;
 5. інвестицій, вартість яких достовірно визначити досить легко.

Тест 9. Фінансові інвестиції при їх придбанні оцінюються:

 1. за справедливою вартістю;
 2. за методом ефективної ставки відсотка;
 3. за методом участі в капіталі;
 4. за собівартістю;
 5. за їх номінальною вартістю.

Тест 10. Показник дюрації може використовуватися для оцінювання:

 1. ризику зміни процентних ставок на ринку капіталів;
 2. ризиковості вкладень в облігації з фіксованою ставкою відсотка;
 3. дохідності облігацій;
 4. ефективної ставки відсотка;
 5. ризику падіння курсової вартості звичайних акцій.

8.5. Теми рефератів

 1. Реальні та фінансові інвестиції підприємств: спільні та відмінні риси.
 2. Лізинг як особливий вид фінансування реальних інвестицій.
 3. Оцінка інвестицій за методом внутрішньої норми прибутковості (IRR).
 4. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права: теорія і практика.
 5. Оптимізація фінансових інвестицій з урахуванням ризику.
 6. Диверсифікація фінансових вкладень.
 7. Інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні.
 8. Специфіка фінансової діяльності інвестиційних фондів і компаній.
 9. Вексель як інвестиційний інструмент, специфіка його використання.
 10. Вплив оподаткування та інфляції на інвестиційний клімат у країні.
 11. Міжнародні інвестиційні процеси, їх значення та особливості.
 12. Проблеми індивідуального інвестування в Україні.

8.6. Перелік програмних питань
для самостійного вивчення

 1. Сутність та види фінансових вкладень підприємств.
 2. Особливості довгострокових та поточних фінансових інвестицій.
 3. Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю.
 4. Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінюванні фінансових інвестицій. Амортизація фінансових інвестицій.
 5. Оцінювання фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства за методом участі в капіталі.
 6. Контрольний пакет корпоративних прав, його значення.
 7. Основні показники, які характеризують дохідність цінних паперів.
 8. Ризик зміни процентних ставок і дюрація.
 9. Оцінка фінансових інвестицій з урахуванням ризику та їх диверсифікація.
 10. Проблеми формування інвестиційного портфеля.
 11. Методи та прийоми технічного аналізу.
 12. Фундаментальний аналіз акцій і визначення їх реальної внутрішньої вартості.

8.7. Рекомендована література

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» від 26.04.2000 р.
  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» від 30.11.2001 р.
  • Бочаров В. В. Інвестиційний менеджмент. — СПб., 2000.
  • Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М., 1997.
  • Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / За ред. С. Ф. Голови. — Дніпропетровськ, 2000.
  • Крутик А. Б., Хайкин М. М. Основы финансовой деятельности предприятия. — СПб., 1999.
  • Мартенс А. В. Інвестиції. — К., 1997.
  • Рут Ф. Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. — К., 1998.
  • Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. —
   К.: КНЕУ, 2003. — С. 326—353.
  • Смит Дж. Финансовое управление компанией. — М., 1995.
  • Хол Р. Н., Барнес С. Б. Планирование инвестиций. — М., 1994.
  • Шарп У. Ф., Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инвестиции. — М.: Инфра, 1997. — С. 1003.
  • Управління фінансовими ризиками / За ред. В. В. Вітлинсько-
   го. — К.: ПП «Екмо», 2001. — 36 с.
  • Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. 10. Aufl. — Munchen: Vahlen, 1999. — S. 211—212.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.