лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Використання методу дисконтування Cash-flow передбачає порівняння теперішньої вартості вхідних та вихідних грошових потоків, які є результатом інвестиційних вкладень. При цьому ставка дисконтування, яка застосовується при розрахунках теперішньої вартості, є заданою і відповідає ставці дохідності за можливими альтернативними вкладеннями.
Доцільність фінансових інвестицій в окремі об’єкти визначається шляхом приведення до теперішньої вартості очікуваних чистих грошових потоків (Cash-flow) від здійснення інвестицій та зіставлення сумарної величини цих потоків із собівартістю інвестицій (грошових виплат на придбання інвестиції). Вартість інвестиції визначається за таким алгоритмом:
,          (8.1)
де В0 — вартість інвестиції; CF — чистий грошовий потік (Сash-flow) від здійснення інвестиції; Е0 — собівартість інвестиції; r — коефіцієнт, яких характеризує процентну ставку (r = p / 100 %);
p — ставка дисконтування (ставка дохідності за найкращою (або середньою) із альтернативних можливостей вкладення коштів на ринку); складається із двох компонентів: фіксованої ставки за безризиковими вкладеннями та середньоринкової премії за ризик; n — період, протягом якого кошти вкладаються у фінансові інвестиції (кількість інтервалів, за які нараховуються доходи).
Рішення щодо інвестиційних вкладень може бути прийняте, якщо вартість інвестиції не менша нуля (В0 > 0). У цьому разі рентабельність фінансових інвестицій дорівнюватиме або перевищуватиме ставку рентабельності за альтернативними вкладеннями на ринку. За наявності багатьох альтернативних вкладень перевага віддається тому фінансовому інструменту, вартість якого є найвищою.
Охарактеризований метод оцінки інвестицій є універсальним і може використовуватися як для оцінювання фінансових, так і реальних інвестицій. Разом з тим його застосування є проблематичним у разі ускладнень із прогнозуванням майбутніх грошових потоків від інвестицій та за невизначеності строків, на які вкладаються кошти. За наявності інфляційних очікувань наведені розрахунки слід скоригувати на прогнозний рівень інфляції, зокрема, номінальну ставку дохідності в плановому періоді слід привести до реальної (з урахуванням індексу інфляції).
Оцінювання доцільності інвестицій може супроводжуватись розрахунком ефективної ставки відсотка, яка характеризує рентабельність інвестиційних вкладень.
За фінансовими інвестиціями ефективна ставка відсотка — це реальна ставка дохідності (рентабельність) інвестиційних вкладень за визначений період. Цей показник розраховується як відношення річного відсотка за вкладеннями (скоригованого на середньорічну суму дисконту (+) чи премії (–) до величини вкладень (собівартості інвестицій).
Метод ефективної ставки застосовується для оцінювання фінансових вкладень із фіксованою ставкою дохідності (облігації, привілейовані акції, депозитні сертифікати тощо). Абсолютна сума відсотка за ефективною ставкою визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.
За статичного підходу, вигідність інвестицій визначається на основі порівняння ефективної ставки відсотка за кількома альтернативними об’єктами інвестування. Перевага віддається інвестиціям з вищою рентабельністю.
Завдяки розрахунку ефективної ставки відсотка можна знайти наближене значення рентабельності вкладень. Недоліком використання цього методу оцінки є те, що він не враховує чинника зміни вартості грошових потоків у часі. Вказаний недолік можна усунути, розрахувавши ефективну ставку відсотка в динаміці.
Використання методу динамічної (внутрішньої) ефективної ставки відсотка при оцінюванні інвестицій передбачає розрахунок відносного показника — ставки дохідності, за якої внутрішня вартість інвестиції дорівнює нулю (теперішня вартість усіх грошових видатків на здійснення інвестиції дорівнює теперішній вартості всіх грошових надходжень від цієї інвестиції). Ця ставка відповідає мінімальній ставці рентабельності, за якої пріоритет може надаватися альтернативним вкладенням на ринку.
Правило прийняття інвестиційних рішень за цим методом формулюється так: перевага повинна віддаватися тому об’єкту інвестицій, динамічна ефективна ставка відсотка за яким, є більшою, ніж середня ставка дохідності за альтернативними вкладеннями на ринку капіталів.
Методом передбачено, що шукану ефективну відсоткову ставку можна розрахувати на основі зіставлення вартості інвестицій за двох пробних варіантів ефективних ставок (re1; re2). На основі перетворень у формулі 8.1 отримуємо алгоритм, який рекомендується використовувати для розрахунку внутрішньої ефективної ставки відсотка:
                             (8.2)
де С01; С02 — внутрішня вартість інвестиції за різних варіантів ставки дисконтування.
Якщо re > r, то інвестиції в аналізований об’єкт є вигідними.
За наявності кількох альтернативних об’єктів інвестування перевага віддається тому, динамічна ефективна ставка за яким є вищою.
У практиці фінансової діяльності суб’єктів господарювання в країнах з розвинутими ринковими інституціями охарактеризований метод оцінювання інвестицій у динаміці сьогодні є найбільш уживаним.
Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права. Як зазначалося раніше, інвестиції у корпоративні права інших підприємств здійснюється переважно з метою поглинання цих підприємств, придбання контролю над ними, одержання доступу до певного сегмента ринку, створення інтегрованих корпоративних структур (концернів, холдингів тощо).
Короткострокове інвестування коштів у корпоративні права здійснюється переважно в акції, враховуючи характеристики цього фінансового інструменту. Разом з тим проблемою є вибір акцій з погляду ліквідності, прибутковості, який ґрунтується на технічному та фундаментальному аналізі.
Методологія технічного аналізу ґрунтується на допущенні, що на фондовій біржі існують певні історично обумовлені закономірності, які характеризують динаміку ринкового курсу цінних паперів на основі досліджень ціноутворення акцій у попередніх періодах. На підставі минулих подій, з урахуванням розвитку курсової вартості, аналізу ринкових індексів та рейтингів роблять прогнози щодо майбутнього курсу акцій визначають найбільш сприятливі проміжки часу для їх купівлі-продажу, з погляду можливостей отримання прибутку у вигляді курсових різниць.
Основні групи методів і прийомів технічного аналізу: перша група досліджує базові тенденції на фондовому ринку чи окремому його сегменті; друга — призначена для аналізу тенденцій розвитку ринкового курсу акцій емітента.
Графічне зображення динаміки курсу окремої акції, фондового індексу окремої галузі чи ринку в цілому вважається найважливішим інструментом технічного аналізу.
У процесі технічного аналізу акцій оцінюється ситуація на фондовому ринку в цілому і визначається фаза його розвитку з урахуванням індексу ділової активності. Висновки щодо ситуації на ринку базуються на оцінках тренду та циклічних коливань курсової вартості. Для цього використовують різні статистичні методи, найпоширенішим із яких є побудова динамічного ряду ковзних середніх. Сигналом до вкладання коштів у фондові інструменти є початок фази зростання фондового індексу. Однак методи технічного аналізу можуть не мати логічного пояснення, а концепція технічного аналізу суперечить поняттю ефективних ринків. Тому в умовах ефективного ринку основу аналізу цінних паперів становить фундаментальний аналіз, який ґрунтується на дослідженні майбутніх закономірностей і надає можливості визначити внутрішню вартість підприємства та його корпоративних прав. Якщо за проведеним аналізом вартість корпоративних прав вища їх ринкової ціни, то курс акцій занижений, а отже, є сенс вкладати кошти.
Для розрахунку внутрішньої (об’єктивної) вартості корпоративних прав (акцій) аналізують низку чинників, які характеризують емітента: нинішні та потенційні показники прибутковості, величина та структура затрат і капіталу, рівень дивідендних виплат, якість менеджменту, спроможність до інновацій, ситуація на ринку та ін.
Фундаментальний аналіз акцій передбачає розрахунок статичних та динамічних показників.
Серед статичних фінансових показників здебільшого використовують:

 • балансовий курс корпоративних прав;
 • чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;
 • дивіденди на одну просту акцію;
 • рентабельність акції;
 • відношення ринкового курсу до чистого прибутку на одну акцію (price earnings ratio, PER);
 • відношення ринкового курсу акцій до показника Cash-flow на одну акцію (KCF).

Прийняття рішень щодо доцільності інвестування коштів здійснюється на основі порівняння вказаних статичних показників за різними можливими об’єктами інвестування, а також за ряд минулих періодів. Особливо придатними для цього вважаються два останні показники: PER та KCF.
Оцінка доцільності інвестицій в акції визначається на основі поєднання багатьох комбінованих показників у процесі статистичного регресійного аналізу.
Значна кількість моделей оцінки вартості акцій, які застосовуються в процесі фундаментального аналізу, ґрунтуються на концепції теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (Net Present Value).
Поєднання результатів фундаментального та технічного аналізу дає можливість оптимізувати фінансові вкладення з урахуванням проміжків часу, протягом яких кошти слід вкладати або здійснювати дезінвестиції.
Детальна характеристика цих прийомів оцінки фінансових інвестицій наведена в рекомендованій літературі.
8.2. План семінарського заняття

 • Сутність, цілі та види інвестицій підприємств.
 • Довгострокові фінансові інвестиції.
 • Поточні фінансові вкладення.
 • Справедлива вартість фінансових інвестицій.
 • Оцінка фінансових інвестицій методом ефективної ставки відсотка.
 • Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі.
 • Динамічний та статичний аналіз доцільності фінансових вкладень.
 • Зміст фундаментального та технічного аналізу акцій.

8.3. Термінологічний словник
Асоційовані підприємства — це підприємства, у статутному фонді яких інвесторові належить блокувальний (понад 25 %) пакет акцій (голосів) і які не є дочірніми або спільними підприємствами інвестора.
Валютний ризик — імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін валютного курсу.
Відсотковий ризик — імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок зміни відсоткових ставок.
Довгострокові фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.
Дочірні підприємства — підприємства, які перебувають під контролем материнського підприємства (пакет акцій (голосів) становить понад 50 % статутного фонду).
Економічний ризик — пов’язаний зі зміною економічних чинників (податки, інфляція).
Ефективна ставка відсотка за фінансовими інвестиціями — реальна ставка дохідності (рентабельність) інвестиційних вкладень за певний період.
Інвестиційний ризик — міра (ступінь) невизначеності щодо можливості понесення непередбачених фінансових втрат (зниження дохідності, втрати капіталу і т. п.) у процесі здійснення інвестиційної діяльності.
Інвестиція — господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Капітальні інвестиції — господарська операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
Метод участі в капіталі — метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення чи зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.
Несистематичний (специфічний) ризик — це ризик, пов’я­заний з посиленням конкуренції в окремому сегменті інвестиційного ринку, нераціональною структурою інвестованих коштів та іншими аналогічними чинниками, негативними наслідками яких значною мірою можна було б запобігти за рахунок ефективного управління інвестиційним процесом.
Портфельні інвестиції — господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку.
Поточні фінансові інвестиції — це фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів).
Прямі інвестиції — господарська операція, яка передбачає внесення грошових коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на емітовані нею корпоративні права.
Реінвестиції — господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.
Ринковий ризик — імовірність того, що вартість фінансового інструменту буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретному типу цінних паперів чи їх емітенту, або факторами, які впливають на вартість усіх цінних паперів в обігу на ринку.
Систематичний (ринковий) ризик — пов’язаний зі зміною ста­дій економічного розвитку країни або кон’юнктурних циклів розвитку інвестиційного ринку; значними змінами податкового законодавства у сфері інвестування та іншими аналогічними чинниками, на які інвестор вплинути при виборі об’єктів інвестування не може.
Соціальний ризик — це ризик, пов’язаний з можливими страйками на підприємствах, в які інвестуються кошти.
Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплата зобов’язання в результаті операції між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами.
Фінансові інвестиції — господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.