лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вони застосовуються залежно від того, в який об’єкт здійснено інвестиції.
У зв’язку з цим розрізняються такі об’єкти інвестування:

 • фінансові інвестиції, що придбані та утримуються виключно для продажу, обліковуються за справедливою вар-
  тістю;
 • фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, обліковуються за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій;
 • фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), обліковуються за методом участі в капіталі.

При цьому якщо фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) утримуються виключно для продажу; або асоційовані, дочірні, спільні підприємства ведуть діяльність в умовах, які обмежують їх здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує 12 місяців, то оцінка таких фінансових інвестицій на дату балансу здійснюється за справедливою вартістю.
У разі придбання фінансових інвестицій шляхом обміну на цінні папери власної емісії, собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів. Справедлива вартість — це сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплата зобов’язання у результаті операції між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами.
Стосовно цінних паперів справедливою вартістю є їх поточна ринкова вартість на фондовому ринку, а за її відсутності — експертна оцінка (додаток до П(С)БО 19). Підтвердженням справедливої вартості власних цінних паперів може бути виписка зі звіту біржі про ціну такого цінного папера. Отже, вартість фінансових інвестицій, отриманих в обмін на власні папери, в загальному випадку не дорівнюватиме номінальній вартості переданих цінних паперів.
Аналогічний підхід застосовується і до первісної оцінки фінансових інвестицій, придбаних шляхом обміну на інші активи, коли собівартість фінансової інвестиції дорівнює справедливій вартості цих активів.
Виходячи з цього схематично оцінка при придбанні фінансових інвестицій залежно від способу придбання може мати такий вигляд:

Рис. 8.3. Оцінка фінансових інвестицій
залежно від способу придбання
У випадку володіння борговими інвестиціями (облігаціями), утримуваних підприємством до їх погашення для їх оцінки на дату балансу передбачено метод оцінки за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій. Цей метод полягає в тому, що різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвес­тицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення з урахуванням нарахованих відсотків.
Амортизація дисконту (премії) здійснюється за методом ефективної ставки відсотка, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки й амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.
Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат.
Розрахунок ефективної ставки відсотка (ЕСВ) має такий ви­гляд:

 • у разі придбання фінансової інвестиції з дисконтом

;

 • у разі придбання фінансової інвестиції з премією

.
Сума амортизації дисконту визначається як різниця між
сумою відсотка за ефективною ставкою і номінальною сумою відсотка. Визначаючи суму амортизації премії необхідно від номінальної суми відсотка відняти суму відсотка за ефективною ставкою.
Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства за методом участі в капіталі. Необхідність використання методу участі в капіталі викликана тим, що визнання доходу від інвестицій у компанії, на які інвестор має істотний вплив, тільки на підставі отриманих дивідендів не може служити адекватним вимірником справжнього доходу від інвестицій. Дивіденди не відображають реальних результатів діяльності об’єктів інвестування. У свою чергу, інвестор, маючи істотний вплив на результати діяльності компанії, несе певну відповідальність за рівень рентабельності інвестицій. Використання методу участі в капіталі робить більш інформативною звітність про активи і прибуток інвестора, а також вимагає наявності постійного зв’язку між інвесто­ром і об’єктом інвестування з обов’язковим повідомленням один одного про результати діяльності.
Відповідно до п. 11 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» за методом участі в капіталі оцінюються фінансові інвестиції:

 • в асоційовані підприємства, тобто ті, у статутному фонді яких інвесторові належить блокувальний (понад 25 %) пакет акцій (голосів) і які не є дочірніми або спільними підприємствами інвестора;
 • у дочірні підприємства, тобто які перебувають під контролем материнського підприємства (пакет акцій (голосів) становить понад 50 % статутного фонду);
 • у спільні підприємства, тобто засновані учасниками спільної діяльності зі створенням юридичної особи.

Під контролем розуміють вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигід від його діяльності. Однозначно контролем є володіння контрольним пакетом акцій (якщо об’єкт інвестування є акціонерним товариством). Однак для здійснення контролю над підприємством можна і не мати 50 % + 1 акцію, оскільки ознакою володіння контрольним пакетом може бути придбання меншої частки акцій, якщо їх решта досить «розпорошена».
У Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО) наводять такі ознаки контролю: володіння материнським підприємством прямо або опосередковано (наприклад, через інші дочірні підприємства), понад 50 % акцій, випущених підприємствами, котрі є об’єктами інвестування або у випадку, якщо материнському підприємству належить менше 50 % акцій, контроль має місце за наявності:

 • права на більше ніж половину голосів згідно з угодою з іншими інвесторами;
 • права управляти фінансовою та операційною політикою підприємства, котре є об’єктом інвестування;
 • права призначати або знімати більшість членів ради директорів чи іншого відповідного керівного органу.

Виходячи з наявності або відсутності розглянутих ознак віднесення до асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, можна зробити висновок про застосовуваність методу участі в капіталі.
У п. 4. П(С)БО «метод участі в капіталі»: визначається як метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення чи зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.
Застосування методу спричинене необхідністю достовірної оцінки активів і зобов’язань підприємства у його фінансовій звітності. При використанні зазначених вище методів обліку оцінки фінансових інвестицій у балансі буде відображено їх первісну вартість виходячи з ціни придбання, а також інших витрат, пов’язаних з таким придбанням. Але можлива ситуація, коли підприємство, яке інвестується, вело свою діяльність настільки успішно, що в разі продажу його активів (ліквідації тощо) у даний момент часу можна одержати грошові кошти у значно вищому розмірі, ніж первісні вкладення, оскільки придбані акції означають право власності на майно їх емітента в разі його ліквідації, а отже, інвестор може отримати 60 % вартості всього підприємства. У зв’язку з цим виникає необхідність використання методу участі в капіталі, згідно з яким фінансові інвестиції відображаються на дату балансу за вартістю, в якій будуть ураховані всі зміни у власному капіталі об’єкта інвестування (за винятком результатів операцій між інвестором і об’єктом інвестування).
Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період (крім змін, за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або до додатково вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об’єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об’єкта інвестування). Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого збитку) більша від іншого додаткового капіталу або додатково вкладеного капіталу інвестора (якщо зменшення величини власного капіталу об’єкта інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емісійного доходу об’єкта інвестування), то на цю різницю зменшується (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від’ємного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції, що внаслідок зменшення їх балансової вартості досягають нульової вартості, відображаються в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вар-
тістю.
Якщо інвестор (материнське (холдингове) підприємство, контрольний учасник, інвестор асоційованого підприємства) вносить або продає активи дочірньому, спільному, асоційованому підприємству, а відповідно передає і значні ризики та вигоди, пов’язані з їх володінням, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише та частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших інвесторів відповідно дочірнього, спільного, асоційованого підприємства.
Сума прибутку (збитку) від внеску або продажу дочірньому, спільному, асоційованому підприємству активів, що припадає на частку інвестора, включається до складу доходів (витрат) майбутніх періодів з визнанням їх прибутком (збитком) інвестора лише після продажу дочірнім, спільним, асоційованим підприємством цього активу іншим особам або в періодах амортизації необоротних активів. Цей актив вважається проданим дочірнім, спільним, асоційованим підприємством у межах кількості й вартості подібних активів, реалізованих ним після його одержання.
Інвестор дочірнього, спільного, асоційованого підприємства відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок або продаж свідчить про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів.
Якщо інвестор [материнське (холдингове) підприємство, контрольний учасник, асоційоване підприємство] придбав активи відповідно в дочірнього, спільного або асоційованого підприємства, то сума прибутку (збитку) об’єкта інвестування від цієї операції, що припадає на частку інвестора, відображається лише після перепродажу цих активів іншим особам або в періодах амор-тизації придбаних необоротних активів. Збитки, які виникли внаслідок зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів, відображаються повністю в період здійснення операції.
Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією.
Цей метод застосовується зазвичай для фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства і в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільні підприємства). Однак передбачені винятки, коли інвестиції відображаються за справедливою вартістю або за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій.
Таких випадків декілька. Це насамперед стосується інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства, якщо:

 • фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання;
 • асоційоване або дочірнє підприємство веде діяльність в умовах, які обмежують його спроможність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує 12 місяців.

Крім цього, загальний порядок обліку фінансових інвестицій, передбачений пунктами 8, 9 П(С)БО 12, застосовується до інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи, якщо:

 • фінансові інвестиції у спільну діяльність придбані та утримуються виключно з метою їх подальшого продажу протягом 12 місяців;
 • спільне підприємство веде свою діяльність в умовах, які обмежують його спроможність передавати кошти учаснику спільного підприємства протягом періоду, що перевищує 12 місяців.

Що стосується обліку фінансових інвестицій для ведення спільної діяльності без утворення юридичної особи, то кожен її учасник відображає:
а) активи, задіяні у спільній діяльності, котрі він контролює, або свою частку в активах, які спільно контролюються;
б) зобов’язання, які він взяв для здійснення цієї діяльності;
в) свою частку в будь-яких зобов’язаннях, взятих разом з іншими учасниками стосовно цієї діяльності;
г) дохід або витрати, набуті у процесі спільної діяльності.
Слід звернути увагу, що цей метод оцінки не застосовується, якщо фінансові інвестиції тільки формально задовольняють ознаки, наявність яких свідчить про контроль або вплив з боку інвестора.
Взагалі ж, розглядаючи взаємовідносини між інвестором та об’єктом інвестування, необхідно виділити такі ситуації.
Якщо інвестор продає активи об’єкту інвестування (вносить активи), то зі складу фінансових результатів звітного періоду він виключає ту частину прибутку (збитку) за такими операціями, яка дорівнює його частці у статутному капіталі об’єкта інвестування. Ця частина прибутку (збитку) не зникає, а у складі доходів (витрат) майбутніх періодів чекає моменту продажу цих активів об’єктом інвестування. Тільки тоді вона ввійде до складу фінансових результатів інвестора.
Частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інвестора від внесення ним або продажу необоротних активів, що амортизуються об’єктом інвестування, відображається у фінансових результатах інвестора у періодах амортизації таких необоротних активів. Тобто сума, відображена у складі доходів (витрат) майбутніх періодів у момент передавання таких необоротних активів, буде частинами списуватися на доходи (собівартість) від реалізації необоротних активів. Частина, яка списується, пропор­ційна сумі амортизації такого необоротного активу.
Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності. Вивчаючи питання доцільності фінансових інвестицій, слід звернути увагу на існування двох основних груп методів такої оцінки.
Перша — призначена для оцінки інвестицій в активи з фіксованою ставкою дохідності та визначеним строком їх утримання. Друга група призначена для оцінки фінансових вкладень із чітко невизначеною нормою прибутковості та строками інвестування.
Прийняття інвестиційних рішень насамперед супроводжується порівнянням очікуваних доходів від вкладання коштів у даний об’єкт інвестування, з доходами від інших, альтернативних можливостей. При цьому розрізняють два основні підходи до оцінки інвестицій:

 • статичний аналіз: усі показники, які характеризують об’єкт інвестування, розглядаються в короткостроковому періоді; при розрахунках використовуються величини, які зафіксовані в певний період часу (факт зміни вартості грошей у часі не враховується);
 • динамічний аналіз: показники аналізуються в динаміці, з урахуванням зміни вартості грошей у часі за ряд періодів.

При оцінюванні фінансових інвестицій використовують здебільшого методи, які дають можливість дослідити показники, що характеризують об’єкт інвестицій у динаміці. До таких методів насамперед відносять: метод дисконтування майбутніх доходів, метод внутрішньої ставки відсотка та метод ануїтетів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.