лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.4. Навчальні завдання
7.4.1. Задачі та фінансові ситуації
Задача 1
Прийнято рішення про злиття двох відкритих акціонерних товариств «Альфа» та «Бета» (далі — ВАТ «Альфа» та ВАТ «Бета») із заснуванням нового відкритого акціонерного товариства «Альфа—Бета» (далі — ВАТ «Альфа—Бета»). Номінальна вартість акцій ВАТ «Альфа» дорівнює 25,0 грн, ВАТ «Бета» — 50 грн. Ринкова капіталізація ВАТ «Альфа» становить 2 190 042 грн за ринкового курсу акції 63,15 грн. Ринковий курс акцій ВАТ «Бета» — 79,45 грн, в обігу перебуває 22 500 простих акцій. Новостворене ВАТ «Альфа—Бета» випускає акції номінальною вартістю 10 грн для формування статутного капіталу, загальною величиною 2 000 тис. грн. Вартість чистих активів ВАТ «Альфа» та ВАТ «Бета» становить, відповідно, 1 675,2 тис. грн та 1 032,5 тис. грн.
Визначте пропорції обміну корпоративних прав ВАТ «Альфа» та ВАТ «Бета» на корпоративні права новостворюваного підприємства, якщо базою визначення пропорцій обміну є ринкова капіталізація підприємств, що реорганізуються (правопопередників).
Задача 2
Складіть розподільний баланс відкритого акціонерного товариства «Ельф» (далі — ВАТ «Ельф»), на підставі таких даних.
Загальні збори акціонерів ВАТ «Ельф» прийняли рішення про його поділ на два товариства — закриті акціонерні товариства «Перше» та «Друге» у співвідношенні 60,0 % до 40,0 %. Номінальна вартість корпоративних прав — 5,0 грн. Затверджена акціонерами ВАТ «Ельф» реорганізаційна угода передбачає до складання розподільного балансу проведення таких господарських операцій:

 • переоцінка балансової вартості нематеріальних активів шляхом уцінки на суму 83,0 тис. грн;
 • переоцінка балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій шляхом дооцінки на суму 33,0 тис. грн;
 • переоцінка балансової вартості основних засобів шляхом уцінки на суму 53,0 тис. грн;
 • переоцінка балансової вартості запасів шляхом уцінки на суму 137,0 тис. грн;
 • анулювання викуплених акцій номінальною вартістю 40,0 тис. грн.

БАЛАНС ЗАТ «ЕЛЬФ»
ДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ МАЄ ТАКИЙ ВИГЛЯД


АКТИВ (МАЙНО)

тис. грн

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

тис. грн

І. Необоротні активи

1425,0

 

І. Власний капітал

1004,0

 

Нематеріальні активи

284,0

 

Статутний капітал

800,0

 

Основні засоби

854,0

 

Додатковий капітал

136,0

 

Довгострокові фінансові інвестиції

111,0

 

Резервний капітал

102,0

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

176,0

 

Нерозподілений прибу-ток (непокритий збиток)

6,0

 

ІІ. Оборотні активи

1532,0

 

Неоплачений капітал

(—)

 

Запаси

1091,0

 

Вилучений капітал

(40,0)

 

Грошові кошти
та їх еквіваленти

295,0

 

ІІ. Забезпечення
наступних витрат
і платежів

32,0

 

Поточні фінансові
інвестиції

146,0

 

ІІІ. Довгострокові
зобов’язання

432,0

 

ІІІ. Витрати
майбутніх періодів

16,0

 

ІV. Поточні
зобов’язання

1493,0

 

V. Доходи майбутніх періодів

12,0

 

БАЛАНС

2973,0

 

БАЛАНС

2973,0

 

Задача 3
Прийнято рішення про реорганізацію закритого акціонерного товариства «Альфа» (далі ЗАТ «Альфа») шляхом приєднання його до відкритого акціонерного товариства «Бета» (далі ВАТ «Бета»). У разі приєднання корпоративні права ЗАТ «Альфа» обмінюються на корпоративні права додаткової емісії ВАТ «Бета» у співвідношенні 10 до 7. Як компенсація акціонерам ЗАТ «Альфа» виплачується 2,25 грн за кожну акцію номінальною вартістю 10,0 грн. Статутний капітал ЗАТ «Альфа» сформований із 65,0 тис. простих акцій. В обігу перебуває 186,0 тис. простих акцій ВАТ «Бета» номінальною вартістю 5,0 грн кожна. Абсолютна величина активів ЗАТ «Альфа» становить 1165,0 тис. грн; ВАТ «Бета» — 3 254,0 тис. грн.
Визначте на основі наведених вище даних величину додаткової емісії корпоративних прав ВАТ «Бета» та збільшення абсолютної величини його активів після проведення приєднання ЗАТ «Альфа».
Задача 4
Загальні збори закритого акціонерного товариства «Альфа» (далі — ЗАТ «Альфа») та закритого акціонерного товариства «Гама» (далі — ЗАТ «Гама») прийняли рішення про реорганізацію підприємств шляхом їх злиття із заснуванням відкритого акціонерного товариства «Новий» (далі — ВАТ «Новий»). Номінальна вартість акцій ЗАТ «Альфа», «Гама» становить 5,0 грн. При заснуванні ВАТ «Новий» випускає прості акції номінальною вартістю 10,0 грн для обміну на корпоративні права правопопередників виходячи з таких пропорцій обміну: для ЗАТ «Альфа» — 8 до 3; для ЗАТ «Гама» — 4 до 1.


АКТИВ

тис. грн

ПАСИВ

тис. грн

ЗАТ «Альфа»

ЗАТ «Гама»

ЗАТ «Альфа»

ЗАТ «Гама»

І. Необоротні
активи

1425,0

988,0

І. Власний
капітал

1044,0

634,0

Нематеріальні
активи

284,0

151,0

Статутний капітал

800,0

400,0

Основні засоби

854,0

603,0

Додатковий капітал

136,0

88,0

Довгострокові фінансові
інвестиції

111,0

78,0

Резервний капітал

102,0

102,0

Довгострокова дебіторська
заборгованість

176,0

156,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6,0

44,0

ІІ. Оборотні
активи

1532,0

1020,0

Неоплачений
капітал

(—)

(—)

Запаси

1091,0

790,0

Вилучений капітал

(—)

(—)

Закінчення табл.


АКТИВ

тис. грн

ПАСИВ

тис. грн

ЗАТ «Альфа»

ЗАТ «Гама»

ЗАТ «Альфа»

ЗАТ «Гама»

Грошові кошти
та їх еквіваленти

295,0

200,0

ІІ. Забезпечення
наступних витрат
і платежів

32,0

99,0

Поточні фінансові інвестиції

146,0

30,0

ІІІ. Довгострокові
зобов’язання

692,0

269,0

ІІІ. Витрати
майбутніх
періодів

16,0

16,0

ІV. Поточні
зобов’язання

1493,0

1019,0

V. Доходи майбут­ніх періодів

12,0

3,0

БАЛАНС

2973,0

2024,0

БАЛАНС

2973,0

2024,0

Складіть баланс новоствореного підприємства ВАТ «Новий» на дату його державної реєстрації.
Задача 5
Прийнято рішення про реорганізацію товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа» (далі — ТОВ «Альфа») шляхом приєднання його до закритого акціонерного товариства «Дельта» (далі — ЗАТ «Дельта»). Статутний капітал ТОВ «Альфа» сформований із часток семи учасників і становить 186,0 тис. грн. Абсолютна величина всіх зобов’язань ТОВ «Альфа» — 1 013,0 тис. грн, його власний капітал (у тому числі статутний) — 297,0 тис. грн. У разі приєднання корпоративні права (частки учасників) ТОВ «Альфа» викуповуються за ціною, що становить 75,0 % їх номінальної вартості, за рахунок простих акцій нової емісії ЗАТ «Дельта». Номінальна вартість простих акцій ЗАТ «Дельта» становить 10,0 грн. Абсолютна величина активів, які перебувають на балансі ЗАТ «Дельта», дорівнює 1 978,0 тис. грн.
Визначте на основі наведених вище даних величину додаткової емісії корпоративних прав ЗАТ «Дельта» та збільшення абсолютної величини його активів після проведення приєднання ТОВ «Альфа».
Відповіді (контрольні дані) до задач.

  • Пропорції обміну корпоративних прав — 3:10 для ВАТ «Альфа» та 1:4 для ВАТ «Бета».
  • Валюта балансу — 1 668,6 тис. грн для АТ «Перше» та 1 112,4 тис. грн для АТ «Друге».
  • Збільшення статутного капіталу — 227,5 тис. грн; активів —
   1 187,5 тис. грн.
  • Статутний капітал ВАТ «Новий» — 800,0 тис. грн.
  • Збільшення статутного капіталу — 139,5 тис. грн; активів —
   1 310,0 тис. грн.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.