лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

В окремих випадках для вдосконалення практики фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання доцільно проводити реорганізацію, що передбачає протилежні до укрупнення наслідки, — розукрупнення підприємства (стиснення корпорацій) шляхом поділу або відокремлення. Серед типових причин розукрупнення суб’єктів господарювання необхідно виділити такі:

 • забезпечення гнучкості фінансово-господарської діяльності підприємства та спрощення структури управління його діяльністю шляхом створення кількох формально незалежних суб’єктів господарювання, тобто створення на основі підприємства інтегрованої корпоративної структури (ІКС);
 • відокремлення прибуткових (перспективних) структурних підрозділів суб’єкта господарювання від безперспективних із наступною ліквідацією останніх через процедуру банкрутства;
 • підвищення інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання (наприклад, в рамках підготовки підприємства до приватизації або як попередній етап перед укрупненням);
 • з метою захисту від ворожого поглинання (виділення привабливого структурного підрозділу, у результаті чого підприємство-покупець втрачає інтерес до підприємства-цілі);
 • за ухвалою суду відповідно до антимонопольного законодавства (за поданням відповідних органів — Антимонопольного комітету) тощо.

Як уже зазначалося, реорганізація підприємства шляхом розукрупнення може відбуватися у формі відокремлення або поділу. Основна відмінність між цими формами розукрупнення полягає у порядку визначення подальшої долі підприємства, що реорганізується.
Так, за умови розукрупнення шляхом відокремлення підприємство, що реорганізується (материнське підприємство), зберігає статус юридичної особи і є єдиним правонаступником підприємства, яке було реорганізоване, зокрема щодо права на назву, торгову марку, бренд тощо. Активи та зобов’язання правопопередника розподіляються між правонаступником та іншою компа­нією. При цьому корпоративні права підприємства (підприємств), створеного в результаті розукрупнення, розподіляються серед власників (співвласників) підприємства-правопопередника та/або
третіх осіб відповідно до затверджених власниками умов реорганізаційної угоди. Залежно від порядку розподілу корпоративних прав новостворених підприємств, а також визначення їх підпорядкованості відносно материнського підприємства у західній фінансовій літературі розрізняють такі види розукрупнень шляхом виділення — (1) spin-off, (2) split-off, (3) equity carve-out та (4) split-off IPO.
У свою чергу, розукрупнення шляхом поділу (split-up) суб’єк­та господарювання (рис. 7.4) відбувається аналогічно до виділення за винятком одного суттєвого моменту — підприємство, що реорганізується, втрачає статус юридичної особи, а на його місці створюються принаймні два нові суб’єкти господарювання, кожен з яких має статус юридичної особи.
При цьому поділ суб’єкта господарювання характеризується такими особливостями:

 • поділ не є оплатною угодою, оскільки, фактично, має місце передання активів та зобов’язань від підприємства-правопопе­редника (материнського підприємства) до новостворених підприємств (правонаступників);
 • власники материнської компанії повністю забезпечують незмінність величини номінального підконтрольного капіталу та зберігають контроль над фінансово-господарською діяльністю новостворених підприємств відповідно до участі у статутному капіталі материнського підприємства.

Слід звернути увагу на особливості фінансового оформлення реорганізаційних процедур, передусім формування передавального або розподільного балансів підприємств, що реорганізуються. Обидві форми балансу складаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку — НП(С)БО — з урахуванням характерних особливостей, що випливають із специфіки реорганізації шляхом укрупнення чи розукрупнення.
Так, передавальний баланс суб’єкта господарювання — це баланс підприємства, що реорганізується, складений на день припинення його фінансово-господарської діяльності, в якому відображено майно та капітал, що передається від підприємства, котре реорганізується (правопопередника), до правонаступника відповідно до умов реорганізаційної угоди.
У свою чергу, роздільний баланс суб’єкта господарювання — це баланс підприємства, що реорганізується шляхом поділу чи виділення, на день припинення його діяльності, в якому окремими позиціями відображаються активи і пасиви, розподілені між ним і підприємствами-правонаступниками.


Рис. 7.4. Порядок реорганізації поділом
Таким чином, роздільний баланс містить інформацію щодо частки активів та зобов’язань, яка передається підприємствам, що утворюються в результаті розукрупнення, — правонаступникам. Відповідно, роздільний баланс відображає баланси новостворених підприємств на момент початку їх фінансово-господарської діяльності. При цьому активи та капітал підприємства, що реорганізується, розподіляються серед правонаступників відповідно до певних пропорцій розподілу. Ці пропорції зазвичай установлюються за вартістю основних засобів, які передаються підприємствам-правонаступникам. Остаточне врегулювання особливостей розподілу майна та капіталу віднесено до компетенції власників підприємства, що реорганізується, які і затверджують реорганізаційну угоду.
В окремих випадках для вдосконалення практики фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання доцільно проводити не укрупнення чи розукрупнення масштабів такої діяльності, а лише зміну окремих параметрів організації підприємницької діяльності. Це насамперед стосується організаційно-правових основ ведення бізнесу — правової форми організації бізнесу та організаційної структури управління фінансово-господарською діяльністю, що визначена у статутних документах суб’єкта господарювання. У такому разі реорганізацію підприємства розглядають як перетворення — специфічна форма реорганізації, яка передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства.
Реорганізація суб’єкта господарювання шляхом його перетворення характеризується такими особливостями:

 • операція проводиться на добровільних засадах (за рішенням власників підприємства);
 • проведення операції не передбачає ліквідації підприємства або заснування та реєстрації нового підприємства зі статусом юридичної особи — підприємство-правопопередник та підприємство-правонаступник збігаються в одній особі;
 • уся фінансово-господарська діяльність залишається під контролем підприємства (його власників), що реорганізується;
 • передання активів (зобов’язань) за умовами реорганізаційної угоди має неоплатний характер;
 • перетворення досить часто супроводжується зміною структури власності, включенням нових співвласників до складу товариства.

Загальна модель процедури реорганізації підприємства шляхом перетворення наведена на рис. 7.5.


Рис. 7.5. Типовий порядок
реалізації процедури перетворенням
Найбільш типовими варіантами реорганізації суб’єкта господарювання шляхом його перетворення є такі господарські операції:

 • перетворення товариства з обмеженою відповідальністю в акціонерне товариство закритого типу;
 • перетворення приватного підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю;
 • перетворення акціонерного товариства закритого типу в акціонерне товариство відкритого типу.

Зауважимо також, що реорганізація суб’єкта господарювання шляхом перетворення досить часто передує процедурі реорганізації або ж супроводжує її через укрупнення чи поділ, даючи змогу при цьому суттєво спростити проведення такої реорганізації, а також вирішити деякі законодавчі обмеження, що накладаються на фінансову діяльність суб’єкта господарювання тією чи іншою формою організації бізнесу.
7.2. План семінарського заняття
1. Поняття реорганізації суб’єктів господарювання: причини, цілі, завдання та форми проведення.
2. Фінансово-правові аспекти реорганізації підприємств шляхом укрупнення.
2.1. Злиття суб’єктів господарювання.
2.2. Приєднання: причини та наслідки.
2.3. Поглинання як форма «примусової» реорганізації.
3. Фінансово-правові аспекти реорганізації підприємств через розкрупнення.
3.1. Фінансові аспекти та правове регулювання поділу підприємств.
3.2. Фінансові аспекти та правове регулювання виділення підприємств.
3.3. Фінансові аспекти правонаступництва при розукрупненні суб’єктів господарювання.
4. Перетворення суб’єкта господарювання — цілі та завдання.
7.3. Термінологічний словник
Виділення (spin-off, equity carve-out, split-off IPO) — спосіб реорганізації підприємства, за якого частина активів та зобо-в’язань материнського підприємства передається іншій (іншим) спеціально створеній (-им) юридичній (-им) особі (-ам). При цьому материнське підприємство зберігає свій статус юридичної особи. Виділення може мати безоплатний (spin-off, equity carve-out, split-off) та оплатний (split-off IPO) характер.
Злиття підприємств (merger) — форма реорганізації суб’єктів господарювання шляхом об’єднання підприємства (або кількох підприємств), яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим, фінансово стійким підприємством (або кількома підприємствами). У разі злиття підприємств усі майнові права та зобов’язання кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, який виник у результаті злиття. Бухгалтерські баланси підприємств консолідуються; активи і пасиви підприємств, що реорганізуються, в повному обсязі передаються підприємству-правонаступнику, а підприємства, які злилися, припиняють свою господарську діяльність і втрачають свій юридичний статус.
Контрольний пакет акцій (controlling interest, majority interest) — така кількість корпоративних прав, яка забезпечує їх власникові право здійснювати фактичний контроль над діяльністю підприємства-емітента.
Корпоративні права — права власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, у тому числі права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації.
Передатний баланс — баланс суб’єкта господарювання, що реорганізується, складений на день припинення його фінансово-господарської діяльності, в якому відображено майно та капітал, що передається від підприємства, яке реорганізується (правопопередника), до підприємства-правонаступника відповідно до умов реорганізаційної угоди.
Перетворення (reorganization) — спосіб реорганізації підприємства, який передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. У разі перетворення одного під-приємства на інше до підприємства, яке щойно виникло (правонаступник), переходять усі майнові права і зобов’язання підприємства-правопопередника.
Поглинання (вороже, дружнє поглинання) — спосіб реорганізації суб’єкта господарювання, за якого контроль над його діяльністю переходить від поточних власників до третьої особи (покупця) шляхом скуповування корпоративних прав підприємства-цілі.
Поділ (split-up) — спосіб реорганізації підприємства, за якого одна юридична особа припиняє свою діяльність, а на базі її створюються кілька (принаймні два) нових суб’єктів господарювання зі статусом юридичних осіб.
Реорганізація підприємства (reorganization) — повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передання (прийняття) його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступникам. Основ­ними формами реорганізації є злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення.
Розподільний баланс — баланс підприємства, що реорганізується шляхом поділу чи виділення, на день припинення його діяльності, в якому окремими позиціями відображаються активи і пасиви, розподілені між ним і підприємствами-правонаступни­ками.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.