лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тест 5. Із нижче наведеного до кредитного забезпечення належать:

 1. застава майнових прав;
 2. іпотека;
 3. гарантія або порука, видана позичальником;
 4. рефінансування боргових вимог;
 5. страхування відповідальності позичальника;
 6. гарантія або порука, видана третьою особою;
 7. іноземний кредит.

Тест 6. Господарською операцією, відповідно до якої здійснюється перевідступлення права вимоги, є:

 1. цесія;
 2. іпотека;
 3. гарантія;
 4. андеррайтинг;
 5. страхування;
 6. порука;
 7. регрес.

Тест 7. Власникові конвертованих облігацій надаються такі основні права:

 1. право участі на загальних зборах власників (акціонерів) емітента;
 2. право на отримання фіксованого купона;
 3. право пред’явити облігації до їх обміну на прості акції емітента;
 4. право голосу на загальних зборах власників (акціонерів) емітента;
 5. переважне право на купівлю корпоративних прав нової емісії за номінальною вартістю;
 6. брати участь у розіграші продукції підприємства-емі­тента;
 7. обміняти (конвертувати) облігації зі зміною валюти їх деномінації.

Тест 8. Джерелами формування довгострокового позичкового капіталу суб’єкта господарювання є:

 1. корпоративні облігації;
 2. комерційні векселі;
 3. привілейовані акції;
 4. варанти;
 5. лізингове кредитування;
 6. комерційне кредитування;
 7. прості акцій.

Тест 9. До особливостей, що характеризують зворотний лізинг, належать:

 1. кредитування комерційним банком лізингодавця для придбання об’єкта лізингу;
 2. надання знижки під час придбання лізингодавцем об’єкта лізингу;
 3. придбання лізингоотримувачем у лізингодавця об’єкта лізингу після строку його фактичної амортизації;
 4. повернення об’єкта лізингу лізингодавцеві по завершенні фактичного строку амортизації об’єкта;
 5. продаж лізингоотримувачем об’єкта лізингу від імені лізингодавця;
 6. отримання об’єкта лізингу (обладнання) лізингоотримувачем-резидентом через лізингодавця-нерезидента, якщо його виробником є підприємство-резидент;
 7. продаж лізингоотримувачем об’єкта лізингу лізингодавцеві із наступним отриманням його в оренду.

Тест 10. Джерелами позичкового капіталу, які доцільно використовувати для покриття потреби суб’єкта господарювання у довгостроковому (інвестиційному) капіталі, є:

 1. довгостроковий банківський кредит;
 2. емісія конвертованих облігацій;
 3. комерційний вексель;
 4. емісія простих або привілейованих акцій;
 5. лізингове фінансування;
 6. комерційний кредит;
 7. емісійний дохід від корпоративних операцій власної
  емісії.

6.5. Теми рефератів

 1. Вплив інфраструктури ринку цінних паперів на фінансування підприємства за рахунок боргових цінних паперів (облігацій).
 2. Вплив оподаткування на позичкове фінансування суб’єктів господарювання.
 3. Особливості залучення підприємствами комерційних кредитів.
 4. Обґрунтування емісійної стратегії підприємства на ринку корпоративних облігацій.
 5. Особливості управління банківським кредитуванням з позицій підприємства як позичальника.
 6. Проблемні питання здійснення суб’єктом господарювання операцій з векселями.
 7. Проблемні питання оцінки кредитного забезпечення.
 8. Огляд методик оцінки кредитоспроможності підприємства.
 9. Проблемні питання розміщення емісії боргових цінних паперів. Андеррайтинг боргових інструментів.
 10. Ціноутворення похідних фінансових інструментів, базовим активом яких є боргові зобов’язання суб’єктів господарювання.
 11. Фінансування за рахунок позичкового капіталу та моделювання оптимальної структури капіталу.
 12. Порівняльна характеристика фінансування придбання основних засобів за рахунок банківського кредиту та лізингу.

6.6. Програмні питання
для самостійного вивчення теми

 1. Використання похідних інструментів для оптимізації позичкового фінансування підприємства.
 2. Гарантії та порука як форми кредитного забезпечення.
 3. Державне кредитування суб’єктів господарювання.
 4. Залучення іноземних кредитів під державні гарантії.
 5. Залучення позичкового капіталу в іноземній валюті.
 6. Кредитні програми підтримки малого та середнього бізнесу.
 7. Кредитоспроможність підприємства та її вплив на залучення позичкового капіталу.
 8. Лізингове фінансування потреби підприємства у довгостроковому капіталі.
 9. Операції підприємства з векселями.
 10. Оцінка вартості комерційного кредитування.
 11. Податкові аспекти використання позичкового капіталу.
 12. Рефінансування боргових вимог як форма заміщення кредитування.
 13. Роль кредитного забезпечення при позичковому фінансуванні потреби підприємства у капіталі.
 14. Управління довгостроковими та поточними зобов’язання-ми, які деноміновані в іноземній валюті.
 15. Управління кредитоспроможністю підприємства як позичальника.
 16. Фінансування потреби підприємства у капіталі за рахунок банківського кредиту.
 17. Форми кредитного забезпечення та їх оцінка.

6.7. Рекомендована література
Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про банки та банківську діяльність».
 2. Закон України «Про банкрутство» в ред. Закону України «Про від­новлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом».
 3. Закон України «Про заставу».
 4. Закон України «Про лізинг».
 5. Закон України «Про обіг векселів в Україні».
 6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».
 7. Закон України «Про податок на додану вартість».
 8. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу».
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов’язання».

Наукова та навчально-методична література

 1. Банківські операції: Підручник / За ред. проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002.
 2. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 235—290.
 3. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 236—309.
 4. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 236—309.
 5. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 168—187.
 6. Страхування: Підручник / За ред. проф. С. С. Осадця. — К.: КНЕУ, 2002.

 

Реферат є самостійною роботою студента і одною із форм поточного контролю успішності студентів. Виконання реферату здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених кафедрою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.