лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.2. План семінарського заняття
1. Позичковий капітал суб’єктів господарювання, його функції та складові.
2. Банківське кредитування суб’єктів господарювання.
3. Облігаційні позики як джерело покриття потреби у капіталі підприємства.
3.1. Основні види облігацій підприємств та їх характеристика.
3.2. Випуск, розміщення та обслуговування обігу облігацій власної емісії.
3.3. Купонні облігації та облігації з нульовим купоном.
3.4. Конвертовані облігації та облігації з варантами.
4. Комерційні кредити підприємств.
5. Особливості залучення позичкового капіталу від іноземних капіталодавців на вітчизняному та закордонних ринках капіталу.
6.3. Термінологічний словник
Аутсайдер (outsider) — фізична або юридична особа — власник корпоративних прав, яка через певні обставини, насамперед незначну величину її частки у статутному капіталі, не може суттєво впливати на прийняття управлінських рішень суб’єкта господарювання. До аутсайдерів найчастіше відносять дрібних акціонерів, а також акціонерів інституційних інвесторів.
Банківський консорціум — тимчасове об’єднання банків, яке створюється для координації дій під час проведення різного роду банківських операцій або для кредитування однієї, але великої та ризикованої угоди. Банківський консорціум організовується банками на паритетних засадах.
Варант (warrant) — опціон на купівлю (call option), який дає право їх власникові на придбання базового активу (корпоративних прав або корпоративних облігацій) емітента на визначених при емісії варанта умовах. Використовується для підвищення інвестиційної привабливості ринкових інструментів емітента і розміщується, як правило, у пакеті з корпоративними облігаціями, іншими борговими інструментами ринку капіталу, інколи разом із привілейованими або простими акціями, а також окремо.
Вартість капіталу (cost of capital) — плата за користування залученими фінансовими ресурсами, у тому числі сплата процентів, дивідендів, комісійних, негативних курсових різниць, та інші затрати.
Державний реєстр застав рухомого майна — єдина комп’ютерна база даних, яка забезпечує зберігання інформації про заставу рухомого майна, її видачу і захист від несанкціонованого доступу. Держатель Державного реєстру — Міністерство юстиції України, що забезпечує функціонування Державного реєстру, надає завірені витяги з нього, які свідчать про внесення запису до Державного реєстру або про його відсутність.
Ефективна ставка процента (effective interest rate) — ставка процента, що визначається діленням суми річного процента та дисконту (або різниці річного процента та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості її погашення.
Застава (pledge) — засіб забезпечення виконання зобов’язання, своєрідна майнова гарантія його виконання в обумовленому обсязі й у визначені умовами договору застави терміни.
Комерційний кредит (commercial credit) — форма кредиту, яка характеризує відносини позички між двома суб’єктами господарської діяльності, що виникають у результаті одержаних авансів у рахунок наступних поставок продукції (робіт, послуг) чи одержання товарів з відстрочкою платежів.
Кредитор (creditor) — юридична та (або) фізична особа, яка має підтверджені належними документами грошові вимоги до боржника, у тому числі вимоги з виплати заробітної плати, зі сплати податків та інших обов’язкових платежів тощо.
Облігація (corporate bond) — цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою доходу, порядок визначення якого передбачається умовами випуску.
Рефінансування дебіторської заборгованості — специфічна форма реструктуризації активів, яка полягає в переведенні дебіторської заборгованості в більш ліквідні форми оборотних активів, насамперед у грошові кошти. Рефінансування дебіторської заборгованості здійснюється шляхом факторингу, форфетингу, обліку комерційних векселів.
Факторинг (factoring) — господарська операція з перевідступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору (фактору) з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредиторові.
Фінансовий кредит — позичковий капітал, який надається банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, чи резидентами i нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, у позичку юридичній або фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент.
Фінансовий кредит — позичковий капітал, який надається банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами i нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законо­давством у позичку юридичній або фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент.
Форфетинг — спосіб фінансування (кредитування) зовнішньоекономічних операцій, який полягає у купівлі в експортера експортних вимог комерційним банком чи спеціалізованою компанією з виключенням права регресу (зворотної вимоги).
6.4. Навчальні завдання
6.4.1. Задачі та фінансові ситуації
Задача 1
Визначте, забезпечивши мінімізацію витрат на обслуговування позичкового капіталу, структуру покриття потреби ЗАТ «Альфа» у капіталі виходячи з таких даних. Величина потреби у капіталі становить 120 тис. грн і має бути покрита станом на 1 червня поточного року. Можливі варіанти фінансування потреби підприємства у капіталі такі (операції здійснюються повністю і виключно в грошових коштах).

 1. На балансі підприємства перебуває вексель ТОВ «Гном» номіналом 85,6 тис. грн, виданий 1 березня поточного року зі строком платежу 31 серпня. Облікова ставка комерційного банку становить 30 % річних.
 2. Підприємство має право вимоги до ТОВ «Ельф» на суму
  36,8 тис. грн за відвантажену продукцію строком оплати 15 липня. Плата за факторингові послуги комерційного банку становить 3,5 %, облікова ставка — 30 % річних.
 3. Підприємство має право вимоги до Financial Services Inc. на суму 66,8 тис. дол. США за надані послуги із строком платежу 1 вересня. Плата за форфетингові послуги комерційного банку становить 4,0 %, облікова ставка — 30 % річних. Курс долара станом на 1 червня дорівнює 5,328 грн.
 4. Кредит у необхідній сумі строком на 6 місяців під 42 % річних.

Задача 2
Виходячи з наведених нижче даних визначте, (1) як будуть погашені конвертовані облігації підприємством, (2) як зміняться майно та капітал підприємства, якщо у поточному періоді настав строк погашення конвертованих облігацій.
В обігу перебуває 125 тис. облігацій номінальною вартістю 6 грн кожна. Розмір останнього квартального купону становить 32 % річних і виплачується незалежно від форми погашення облігацій. Власники 80 % конвертованих облігацій подали заявки на конвертацію. Відповідно до проспекту емісії коефіцієнт конверсії зафіксовано на рівні 1:1 при здійсненні додаткових доплат із розрахунку 5 % номінальної вартості облігацій, що підлягають обміну (врахуйте, що після емісії конвертованих облігацій підприємство провело деномінацію акцій власної емісії, збільшивши їх номінальну вартість з 5 грн до 10 грн). Усі операції проведені повністю і виключно у грошовій формі.
Задача 3
Визначте, виходячи з наведених даних, необхідну величину банківського кредиту, який має отримати ВАТ «Альфа» для повного покриття потреби в капіталі на фінансування оборотних коштів станом на 15 жовтня.
Абсолютна величина потреби підприємства у капіталі становить 248,5 тис. грн. Підприємство проводить рефінансування боргових вимог, використовуючи послуги комерційного банку з форфетингу. Абсолютна величина боргової вимоги підприємства до іноземного партнера BGM Ltd. становить 23 750 дол. США з терміном оплати 10 листопада поточного року. Премія комерційного банку за форфетингові послуги становить 2,8 %, облікова ставка — 35 % річних. Курс долара станом на 15 жовтня дорівнює 5,346 грн. Усі господарські операції проводяться в повному обсязі й виключно у грошовій формі.
Задача 4
Визначте, виходячи з наведених даних, суму, яку підприємство-емітент корпоративних облігацій може віднести щомісячно на витрати.
ВАТ «Емітент» випустило та розмістило на ринку цінних паперів 60 тис. облігацій із нульовим купоном номінальною вартістю 25 грн кожна. Термін обігу облігацій дорівнює п’ять років. Облігації розміщувалися із дисконтом за курсом емісії 78 %.
Задача 5
ВАТ «Альфа» планує покрити потребу в інвестиційному капіталі за рахунок випуску та розміщення на відкритому ринку корпоративних облігацій номінальною вартістю 15 грн кожна з терміном обігу п’ять років. Планується розмістити 12 тис. облігацій. Для підвищення інвестиційної привабливості таких облігації їх власникам надається право конвертації у прості акції за співвідношенням 1:1, починаючи з третього року обігу включно. Статутний капітал під­приємства на момент випуску облігацій становить 1200 тис. грн та сформований за рахунок 95 тис. простих і 5 тис. привілейованих акцій. Поточний ринковий курс акцій дорівнює 16,75 грн.
На підставі наведених вище даних оцініть можливість проведення такої господарської операції та визначте (1) рівноважну вартість переважного права на придбання конвертованих облігацій, (2) межі зміни ринкової вартості акцій підприємства, в яких доцільною є конвертація облігацій у прості акції товариства.

Відповіді (контрольні дані) до задач.

 1. Джерело 1 (85,6 тис. грн) та джерело 2 (36,8 тис. грн).
 2. Зменшення активів — 132,0 тис. грн; збільшення статутного капіталу — 500,0 тис. грн.
 3. Банківський кредит — 128,2 тис. грн.
 4. Витрати — 5,5 тис. грн.
 5. Вартість переважного права — 18,75 коп.

6.4.2. Тестові завдання
Тест 1. Зміну абсолютної величини позичкового капіталу суб’єк­та господарювання зумовлюють такі операції:

 1. отримання банківського кредиту;
 2. розміщення акцій нової емісії;
 3. отримання обладнання у довгострокову оренду (фінансовий лізинг);
 4. виплата заробітної плати управлінському персоналу;
 5. зменшення статутного капіталу суб’єкта господарювання;
 6. проведення емісії та розміщення корпоративних облігацій;
 7. передання виробничого приміщення у довгострокову оренду (фінансовий лізинг).

Тест 2. Залучення позичкового капіталу (з позицій максимізації ROE) доцільне за таких умов:

 1. диференціал фінансового лівериджу дорівнює 0;
 2. диференціал фінансового лівериджу менший 0;
 3. коефіцієнт фінансового лівериджу менший 1;
 4. диференціал фінансового лівериджу більший 0;
 5. коефіцієнт фінансового лівериджу більший 1;
 6. коефіцієнт фінансового лівериджу дорівнює нулю;
 7. рентабельність активів менша за величину ROE.

Тест 3. Об’єктами (майном), придбання яких можливе за фінансовим лізингом, є:

 1. державні цінні папери;
 2. напівфабрикати;
 3. транспортні засоби;
 4. земельні ділянки;
 5. устаткування;
 6. цінні папери власної емісії;
 7. боргові вимоги.

Тест 4. Банківський кредит може бути використаний на такі господарські цілі:

 1. поповнення статутного (пайового) капіталу підприємства;
 2. виплати заробітної плати персоналу;
 3. покриття збитків від господарської діяльності;
 4. здійснення інвестиційного проекту (внесок у статутний капітал дочірнього підприємства);
 5. придбання офісного приміщення;
 6. викуп акцій власної емісії з метою анулювання;
 7. придбання сировини.

Тестові завдання являють собою запитання із множинним вибором, тобто кожне питання може мати одну або більше (до шести включно) правильних відповідей.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.