лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ЗА РАХУНОК ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ

6.1. Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчення теми «Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу» має на меті формування у студентів базової теоретичної підготовки та практичних навичок щодо фінансового забезпечення потреби підприємства у капіталі за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел позичкового капіталу (як довгострокового, так і короткострокового) відповідно до фінансової стратегії підприємства, а також об’єктивних ринкових та нормативно-правових обмежень. Вивчення теми курсу передбачає опрацювання таких питань:

 • склад позичкового капіталу підприємства та його характеристики;
 • фінансові кредити;
 • фінансування підприємства за рахунок емісії облігацій;
 • особливості залучення та обслуговування комерційних
  позик;
 • вартість позичкового капіталу та її врахування при обґрунтуванні та прийнятті управлінських фінансових рішень.

При вивченні теми з метою полегшення її розуміння та засвоєння доцільно повторити попередні теми дисципліни, а також матеріал таких курсів, як «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Ринок цінних паперів» та «Фінансовий аналіз».
Якщо потреби підприємства у капіталі покриваються за рахунок позичкового фінансування та відбувається зміна абсолютної (сума) або відносної (структура) величини зобов’язань підприємства, відображених у його пасиві. При цьому позичковий капітал використовується суб’єктами господарювання у різних співвідношеннях, однак сам факт позичкового фінансування (debt financing) необхідно розглядати як перманентне та об’єктивно обумовлене явище. За таких умов ефективність позичкового фінансування багато у чому визначатиме загальну ефективність фінансового менеджменту (а отже, і кваліфікацію фінансового менеджера) на підприємстві та формуватиме основи конкуренто­спроможності підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах. Як свідчить досвід розвинутих країн, позичковий капітал є не тільки джерелом покриття поточної потреби підприємства у капіталі, а й дієвим механізмом фінансового забезпе­чення розвитку та розширення підприємства, проведення реструктуризації тощо.
Якщо між капіталодавцем і підприємством виникають відносини позички, то це означає, що фінансування відбувається за рахунок позичкового капіталу: капіталодавець набуває статусу кредитора. Тому, перш ніж почати вивчення позичкового фінан­сування підприємств, доцільно визначитися із поняттям «кредитор». Кредитором визнається юридична та (або) фізична особа, яка має підтверджені належними документами грошові вимоги до боржника, в тому числі вимоги з виплати заробітної плати, зі сплати податків, інших обов’язкових платежів тощо. Основні характеристики позичкового капіталу наведені на рис. 6.1.
Серед характеристик позичкового капіталу, які безпосередньо впливають на процес позичкового фінансування підприємства, важливою є величина плати за користування таким джерелом капіталу. Під платою за користування позичковим капіталом, або його ціною (cost of debt), слід розуміти сукупність затрат, які несе підприємство у зв’язку із залученням фінансових ресурсів від капіталодавців із метою їх використання для покриття наявної потреби у капіталі. Вартість позичкового капіталу, у тому числі ціна окремого джерела боргу, виражають у відсотках до суми основного боргу. Кількісна величина вартості позичкового капіталу, залежно від категорії його джерела , визначається за такою формулою (6.1):
,                                  (6.1)
де CD — ціна (вартість) залучення позичкового капіталу; I — абсолютна сума процентних платежів; n — строк обігу боргу або тривалість використання позичкових коштів; Kн — номінальна вартість боргу; Ke — емісійна вартість боргу.
Оскільки позичковий капітал може формувати так званий податковий щит (tax shield), реальна його ціна має бути зменшена на частину витрат на його обслуговування, які зменшать абсолютну величину податкових зобов’язань підприємства з податку на прибуток.


Рис. 6.1. Позичковий капітал підприємства
Позичковий капітал, який підприємство залучило до господарського обороту на певний момент часу, відображається у пасивній частини балансу такого підприємства, як зобов’язання перед третіми особами. Виходячи із економічної сутності зобов’я­зань, їх характеристики та необхідності організації специфічної системи управління, їх величиною та структурою, бухгалтерський облік виділяє такі види зобов’язань :

 • довгострокові зобов’язання;
 • поточні зобов’язання;
 • забезпечення;
 • непередбачені зобов’язання;
 • доходи майбутніх періодів.

Відповідно підприємство включає до пасиву свого балансу поряд із даними щодо власного капіталу, який формує перший розділ, інформацію щодо позичкового капіталу, який перебуває у його розпорядженні на певну дату, за такими напрямами:

 • Розділ 2. Забезпечення подальших витрат і платежів.
 • Розділ 3. Довгострокові зобов’язання.
 • Розділ 4. Поточні зобов’язання.
 • Розділ 5. Доходи майбутніх періодів.

Забезпечення наступних витрат та платежів як форму позичкового фінансування потреби підприємства у капіталі відповідно до її фінансово-економічної сутності можна віднести до внутрішніх джерел фінансування підприємства . Ефект фінансування за рахунок доходів, що нараховані у поточному періоді, але які забезпечують отримання економічних вигід у майбутньому, виражається в існуванні часового лагу між моментом нарахування такого зобов’я­зання та датою його фактичного списання (використання).
Доходи майбутніх періодів, навпаки, являють собою економічні вигоди, фактично отримані у звітному чи попередніх періодах, однак стосуються наступних фінансових періодів, що і пояснює ефект фінансування за рахунок даного джерела. Так, зокрема, до доходів майбутніх періодів відносять одержані авансові платежі за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплату на періодичні та довідкові видання, виручку за вантажні перевезення, виручку від попереднього продажу квитків, абонентну плату за користування засобами зв’язку тощо.
У вітчизняній практиці фінансування підприємницької діяльності питома вага згаданих вище двох джерел фінансових ресурсів надзвичайно низька, що не відповідає їх реальному потенціалу. Основою ж покриття потреби в капіталі є зовнішні джерела позичкового капіталу. Останній залежно від тривалості терміну, на який він залучений, характеризується як довгострокові та поточні зобов’язання.
Відповідно до національних стандартів під довгостроковими зобов’язаннями підприємства розуміють такі зобов’язання, які мають бути погашені протягом терміну, що перевищує фінансовий рік — 12 календарних місяців, або протягом строку, що перевищує операційний цикл, якщо він більший за фінансовий рік. Так, довгострокові зобов’язання і, відповідно, довгостроковий позичковий капітал підприємства формуються в результаті таких господарських операцій:

 • отримання довгострокових банківських кредитів;
 • нарахування відстрочених податкових зобов’язань;
 • емісія (випуск) та розміщення корпоративних облігацій;
 • видача (акцепт) довгострокових векселів;
 • нарахування довгострокових зобов’язань з фінансової оренди та оренди цілісних майнових комплексів;
 • формування інших довгострокових зобов’язань тощо.

Поточними (короткостроковими) зобов’язаннями підприємства визнаються такі зобов’язання, що мають бути погашені в межах фінансового року (12 календарних місяців) або в рамках операційного циклу, якщо він перевищує фінансовий рік. Поточний позичковий капітал може формуватися за рахунок таких видів зобов’язань:

 • короткострокові кредити банків;
 • видані (акцептовані) векселі;
 • кредиторська заборгованість;
 • поточні зобов’язання за розрахунками (з одержаних авансів, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці тощо);
 • інші поточні зобов’язання.

Отже, позичковий капітал, що використовується суб’єктами господарювання для фінансування потреби підприємства у капіталі, можна кваліфікувати таким чином:

 • фінансові кредити;
 • комерційні позички;
 • кошти, залучені в результаті емісії та розміщення облігацій.

Облігаційні позики суб’єктів господарювання на ринку капіталу класично розглядаються як основне джерело фінансового забезпечення потреби підприємства в інвестиційному капіталі. Відповідно до чинного законодавства України, облігацією підприємства визнається цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою доходу, порядок визначення якого передбачається умовами випуску. Отже, облігація є борговим інструментом і, відповідно, не надає її власникові права участі в управлінні справами емітента. Така можливість з’являється виключно у разі провадження справи про банкрутство емітента шляхом представлення інтересів власників облігацій у комітеті кредиторів.
Облігації підприємств (corporate bonds) є типовим інструментом довгострокового позичкового фінансування. Жорсткого обмеження строку обігу облігації не існує, однак, як правило, у світовій практиці він коливається в межах від 5 до 30 років. Окрім строковості, облігаційні позики можуть різнитися іншими параметрами емісії. Емітент у проспекті емісії корпоративних облігацій визначає (1) форму випуску, валюту деномінації та номінал облігацій; (2) форму дохідності облігацій та її рівень; (3) інші фінансові обмеження, яких зобов’язується дотримуватися емітент протягом строку обігу цінних паперів, тощо. Подібно до акцій розміщення корпоративних облігацій може відбуватися безпосередньо силами підприємства-емітента, або ж із використання послуг професійних учасників ринку цінних паперів — андеррай-
терів .
Корпоративні облігації, як і решта цінних паперів, можуть випускатися у документальній та бездокументальній формах. Бездокументальна форма випуску для облігацій є більш прийнятною, оскільки дає змогу значно спростити та прискорити процедуру переоформлення прав власності, що сприяє формуванню передумов забезпечення ліквідності таких облігацій на вторинному ринку цінних паперів. У разі ж проведення емісії облігацій у документальній формі доцільно проводити знерухомлення тієї частини емісії, яка зорієнтована на активний вторинний ринок цінних паперів.
Корпоративні облігації поділяють на такі види:

 • купонні облігації (корпоративні облігації, що передбачають формування доходу власника такої облігації у вигляді регулярного грошового платежу емітента на користь власника — купону; при цьому купонні платежі здійснюються зазвичай щорічно або двічі на рік);

За аналогічним алгоритмом визначається ефективна ставка відсотка за борговими цінними паперами (облігаціями).

Див.: П(С)БО № 2, П(С)БО № 4 та відповідні міжнародні стандарти.

Характеристика забезпечення наступних витрат та платежів як джерела фінансування підприємства див. докладніше у темі «Внутрішні джерела фінансування підприємств» даного курсу.

Див. докладніше у темі «Формування власного капіталу підприємств».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.