лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.4. Навчальні завдання
5.4.1. Задачі та фінансові ситуації
Задача 1
Визначте виходячи із наведених даних розмір дивідендів на одну просту акцію (DY), фонд дивідендних виплат (за простими акціями), а також сукупний дохід (у тому числі реалізований та нереалізований) власників корпоративних прав ВАТ «Емітент» на момент виплати дивідендів. Оголошений статутний капітал товариства сформований із 100 000 акцій номінальною вартістю 15 грн кожна. На момент фіксації реєстру власників іменних цінних паперів в обігу перебували усі випущені акції. Середній ринковий курс корпоративних прав товариства становив 32,75 грн. За умовами проспекту емісії привілейованих акцій, сукупна частка яких у статутному капіталі дорівнює 6 %, зафіксовані такі ставки дивідендних виплат: за привілейованими акціями серії А (2000 штук) — 32 %; серії В (4000 штук) — 28 %. За результатами оголошення грошових дивідендів у розмірі 340 000 грн ринковий курс корпоративних прав підприємства на дату виплати дивідендів зріс до 37,2 грн.
Задача 2
Визначте на підставі наведених даних метод дивідендних виплат, реалізацію якого доцільно оголосити ВАТ «Інвестор», за умови, що грошові дивіденди за результатами фінансового року планується виплачувати виключно із чистого прибутку відповідного року. Підприємство планує провести поступову реструктуризацію виробничих потужностей, для фінансування якої необхідно 15 575 тис. грн. З метою підтримання цільового значення фінансового лівериджу на рівні 1,45, підприємство планує розмістити купонні облігації строком на 15 років, від розміщення яких очікується надходження 7100 тис. грн. Підприємство не планує здійснювати додаткової емісії корпоративних прав, тому решту потреби в інвестиційному капіталі необхідно покрити за рахунок нерозподіленого прибутку відповідного року.


Показник

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Статутний
капітал

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

Очікуваний чис­тий прибуток

820

880

960

1020

1090

1180

1240

1240

1240

1240

Грошові
дивіденди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі аналізу дивідендної політики аналогічних підприємств фінансовий менеджер пропонує альтернативи, затвердження яких, за розрахунками, не приведе до суттєвого падіння ринкового курсу корпоративних прав підприємства:

 1. метод стабільного розміру дивідендів (3,5 %);
 2. метод стабільного зростання розміру дивідендів (2,25 % із щорічним приростом на 0,25 процентного пункту);
 3. метод стабільного дивідендного виходу (на рівні 25 % від чистого прибутку);
 4. метод стабільних дивідендів (2 %) із екстра-дивідендами (2 %) після стабілізації розміру очікуваного прибутку.

Задача 3
Статутний капітал підприємства становить 500 тис. грн і сформований лише із простих акцій. Усі емітовані акції перебувають в обігу. За результатами діяльності у звітному році оподатковуваний прибуток підприємства становив 170 тис грн, у тому числі у фонд дивідендних виплат спрямовано 40 % чистого прибутку. Підприємство реалізовує політику стабільних дивідендів зі ставкою 10 %. Визначте за наведеними даними, чи може підприємство за рахунок сформованого фонду дивідендних виплат реалізувати обрану дивідендну політику у звітному році.
Задача 4
Визначте на підставі наведених даних розмір дивідендів на просту акцію ВАТ «Емітент». Інформація про власний капітал підприємства за результатами звітного фінансового року відобра-жена в таблиці.

I. Власний капітал

На кінець звітного періоду

Статутний капітал (номінал — 10 грн)

1 500 000,0

Додатково вкладений капітал

189 357,5

Інший додатковий капітал

165 886,0

Резервний капітал

458 384,0

Нерозподілений прибуток

768 322,0

Неоплачений капітал

(124 356,2)

Вилучений капітал

(91 250,0)

Усього за розділом I пасиву

3 048 843,3

У плановому періоді очікується реалізація інвестиційних проектів із позитивних NPV, на фінансування яких планується спрямувати із чистого прибутку звітного фінансового року (EAIT =
= 665 625,5 грн) 527 325,5 грн. Підприємство дотримується залишкового принципу визначення розміру грошових дивідендних виплат.
Задача 5
Визначте на підставі наведених даних абсолютну величину зміни статутного капіталу ВАТ «Акціонерне», пропорції розподілу нових акцій та нерозподілений прибуток звітного фінансового року (з урахуванням виплати привілейованих дивідендів), якщо на формування резервного капіталу передбачені відрахування у розмірі 10 % чистого прибутку. Заявлений статутний капітал товариства становить 880,0 тис. грн і сформований із 110 000 акцій. Урахуйте, що в обігу перебуває 10 000 привілейованих акцій зі ставкою дивідендів у розмірі 25 %. За результатами фінансово-господарської діяльності у звітному фінансовому році чистий прибуток (EAIT) товариства становив 500 тис. грн, з яких, за рішенням загальних зборів акціонерів, на виплату дивідендів за простими акціями спрямовано 20 % чистого прибутку у формі додаткової емісії акцій.

Відповіді (контрольні дані) до задач.

 1. Сукупний дохід — 7,79 грн.
 2. Варіант 4.
 3. Ні.
 4. Дивіденд на одну просту акцію — 98 коп.
 5. Нерозподілений прибуток — 330,0 тис. грн.

5.4.2. Тестові завдання
Тест 1. Основними формами реалізації дивідендної політики суб’єктом господарювання є:

 1. виплата грошових дивідендів;
 2. додаткова емісія корпоративних прав (акцій);
 3. виплати корпоративними правами (реінвестування);
 4. дроблення корпоративних прав (акцій);
 5. викуп корпоративних прав (акцій);
 6. анулювання корпоративних прав (акцій);
 7. об’єднання корпоративних прав (акцій).

Тест 2. Особою (особами), що приймає рішення про виплату дивідендів та про основні параметри такої виплати, є:

 1. голова Правління АТ;
 2. комітет кредиторів;
 3. загальні збори акціонерів;
 4. загальні збори власників привілейованих акцій;
 5. спостережна рада;
 6. виконавчий директор;
 7. головний бухгалтер.

Тест 3. Чинниками, безпосередньо впливаючи на які підприємство може формувати дохід власників його корпоративних прав (акцій), є:

 1. заробітна плата;
 2. грошові дивіденди;
 3. додаткове пенсійне страхування;
 4. приріст ринкової вартості корпоративних прав (акцій);
 5. відрахування до резервного капіталу;
 6. преміальні та/або додаткова заробітна плата;
 7. операційні витрати емітента.

Тест 4. Власниками корпоративних прав (акціонерів), які мають переважне право на отримання грошових дивідендів, є:

 1. власники контрольного пакета акцій;
 2. власники простих акцій;
 3. власники привілейованих акцій;
 4. власники акцій, емітованих у недокументарній формі;
 5. ФДУ за пакета корпоративних прав (акцій), що закріплений у державній власності;
 6. податкова адміністрація України;
 7. акціонери, що мають статус нерезидента.

Тест 5. Джерело сплати податку на дивіденди це:

 1. нерозподілений прибуток емітента корпоративних прав (акцій);
 2. маса (сума) нарахованих дивідендів;
 3. чистий прибуток власника корпоративних прав;
 4. валові витрати емітента корпоративних прав;
 5. сума реінвестованих дивідендів;
 6. валові доходи емітента корпоративних прав;
 7. валові доходи власника корпоративних прав.

Тест 6. Платник (емітент корпоративних прав) та одержувач дивідендів (власник корпоративних прав) при їх оподаткуванні можуть скористатися такими пільгами:

 1. одержувач дивідендів не включає отримані дивіденди до складу валових доходів;
 2. податок на дивіденди не нараховується, якщо здійснюється виплата корпоративними правами, яка не змінює пропорцій часток власників у статутному капіталі підприємства;
 3. емітент має право зменшити податкові зобов’язання з податку на прибуток на суму нарахованого та фактично сплаченого податку на дивіденди;
 4. емітент має право покрити витрати на виплату дивідендів у грошовій формі за рахунок валових витрат;
 5. податок на дивіденди не застосовується, якщо одержувачем дивідендів є нерезидент (у частині таких дивідендів);
 6. податок на дивіденди не застосовується, якщо одержувачем дивідендів є держава (у частині таких дивідендів);
 7. одержувач дивідендів має право віднести отримані дивіденди на валові витрати.

Тест 7. Власниками корпоративних прав, які володіють переважним правом на отримання грошових дивідендів, є:

 1. власники простих акцій;
 2. власники варантів чи опціонів;
 3. власники конвертованих облігацій;
 4. власники привілейованих акцій;
 5. акціонери, члени Наглядової ради;
 6. власники конвертованих купонних облігацій;
 7. фонд державного майна в частині корпоративних прав, які належать державі.

Тест 8. Основними формами реалізації суб’єктами господарювання дивідендної політики є:

 1. деномінація акцій шляхом дроблення;
 2. грошові дивіденди;
 3. викуп корпоративних облігацій;
 4. виплати корпоративними правами;
 5. викуп акцій;
 6. анулювання акцій;
 7. конверсія боргу у власність.

Тест 9. Особою (органом управління), до компетенції якої віднесено рішення про виплату дивідендів підприємствами-рези-дентами (для господарських товариств), є:

 1. голова Правління;
 2. наглядова рада;
 3. ревізійна комісія;
 4. реєстратор (або депозитарій);
 5. загальні збори акціонерів;
 6. мандатна комісія, створена на час проведення загальних зборів акціонерів;
 7. Міністерство фінансів України (для підприємств, у статутному капіталі яких є частка державної власності).

Тест 10. До основних параметрів, що характеризують залишковий принцип грошових виплат, належать такі:

 1. величина грошових виплат прямо пропорційна величині прибутку підприємства;
 2. грошові виплати здійснюються лише за наявності грошових коштів на рахунку підприємства;
 3. грошові виплати здійснюються після фінансування всіх інвестиційних проектів із позитивним NPV;
 4. прибуток розподіляється серед власників із дотриманням цільового рівня фінансового лівериджу;
 5. грошові виплати здійснюються лише за привілейованими акціями;
 6. грошові виплати здійснюються після фінансування всіх інвестиційних проектів із негативним NPV;
 7. величина грошових виплат обернено пропорційна величині ринкової вартості корпоративних прав.

5.5. Теми рефератів

 1. Агентські відносини та їх вплив на формування дивідендної політики суб’єктів господарювання.
 2. Дивідендна політика підприємства та її вплив на ринковий курс корпоративних прав емітента.
 3. Критичний аналіз основних теоретичних моделей дивідендної політики
 4. Дивідендна політика підприємства та вартість його корпоративних прав.
 5. Дивідендна політика комерційного банку.
 6. Особливості національної моделі корпоративного управління та її вплив на дивідендну політику підприємств.
 7. Особливості формування та реалізації дивідендної політики бізнес-груп (інтегрованих корпоративних структур).
 8. Особливості дивідендної політики підприємств різних форм організації ведення підприємницької діяльності.
 9. Дивідендна політика підприємств із часткою іноземного капіталу.
 10. Проблемні питання кількісної оцінки витрат банкрута та їх впливу на дивідендну політику підприємства.
 11. Дивідендна політика підприємства з державною часткою власності.
 12. Проблемні питання управління дивідендною політикою. Плани реінвестування дивідендів (Dividend reinvestments plans — DRIPs).
 13. Проблемні питання моделювання структури капіталу підприємства та її взаємозв’язок із дивідендною політикою.
 14. Проблемні питання формування та реалізації дивідендної політики фінансовими посередниками.
 15. Фінансово-математичне забезпечення теорії дивідендної політики.
 16. Форми виплати дивідендів в Україні: критичний аналіз.
 17. Теорія агентських витрат Free Cash-flow та її вплив на формування дивідендної політики підприємства.

5.6. Програмні питання
для самостійного вивчення теми

 1. Взаємозв’язок дивідендної політики та структури капі-
  талу.
 2. Викуп акціонерним товариством акцій як інструмент дивідендної політики.
 3. Узгодження дивідендної політики з емісійною стратегією підприємства.
 4. Оподаткування розподіленого та нерозподіленого прибутку як фактор дивідендної політики.
 5. Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами (окрім акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю).
 6. Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами з часткою державної власності в статутному капіталі.
 7. Подрібнення акцій власної емісії як інструмент дивідендної політики.
 8. Фактори, що впливають на формування та реалізацію дивідендної політики суб’єктів господарювання.
 9. Форми реалізації дивідендної політики підприємства.

5.7. Рекомендована література
Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
 2. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
 3. Закон України «Про банки та банківську діяльність».
 4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 5. Закон України «Про господарські товариства».
 6. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
 7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
 8. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».
 9. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні».
 10. Закон України «Про режим іноземного інвестування».
 11. Закон України «Про страхування».
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 «Консолідована фінансова звітність».
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал».

Наукова та навчально-методична література

 1. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, 1999.
 2. Иванов А. К. Акционерное общество: управление капиталом и дивидендная политика. — М.: Инфра-М, 1996.
 3. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 210—232.

Ураховуючи чистий прибуток звітного фінансового року.

Викуплені прості акції підприємства відображено за номінальною вартістю.

Тестові завдання являють собою запитання із множинним вибором, тобто кожне питання може мати одну або більше (до шести включно) правильних відповідей.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.