лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.4. Навчальні завдання
4.4.1. Задачі
Задача 1
Визначити Cash-flow від операційної діяльності підприємства за звітний період непрямим методом за таких даних:

 1. Чистий прибуток від операційної діяльності — 100 тис. грн.
 2. Надходження від емісії акцій — 250 тис. грн, у тому числі на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.
 3. Надходження від емісії облігацій — 50 тис. грн.
 4. Підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис. грн.
 5. Собівартість реалізованої продукції — 800 тис. грн, у тому числі амортизація нематеріальних активів — 20 тис. грн.
 6. Сума збільшення операційних оборотних активів 15 тис. грн.

Задача 2
Визначити Cash-flow від операційної діяльності підприємства за звітний період прямим методом за таких даних:

 1. Чиста виручка від реалізації продукції — 1000 тис. грн.
 2. Надходження від емісії акцій — 250 тис. грн, у тому числі на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.
 3. Підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис. грн.
 4. Витрати на виробництво реалізованої продукції, пов’язані з виплатою грошових коштів, — 700 тис. грн.
 5. Сплачено процентів за користування позиками — 15 тис. грн.
 6. Сплачено податок на прибуток від операційної діяльності —
  90 тис. грн.
 7. Амортизаційні відрахування — 10 тис. грн.

Задача 3
Визначити Cash-flow від фінансової діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

 1. Звичайний прибуток підприємства до оподаткування — 100 тис. грн.
 2. Надходження від емісії акцій — 250 тис. грн, у тому числі на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.
 3. Надходження від емісії облігацій — 50 тис. грн.
 4. Підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис. грн.
 5. Собівартість реалізованої продукції — 800 тис. грн, у тому числі амортизація основних фондів — 20 тис. грн.

Задача 4
Визначити Cash-flow від інвестиційної діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

 1. Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств — 50 тис. грн.
 2. Надходження від емісії акцій — 250 тис. грн, у тому числі на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.
 3. Надходження від емісії облігацій — 60 тис. грн.
 4. Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 40 тис. грн.
 5. Собівартість реалізованої продукції — 800 тис. грн, у тому числі амортизація основних фондів — 20 тис. грн.
 6. Кошти, спрямовані на придбання основних засобів, — 70 тис. грн.

Задача 5
Визначити Free Cash-flow (перед фінансуванням), використовуються такі показники:

 1. Величина операційного Cash-flow — 100 тис. грн.
 2. Надходження від емісії облігацій — 60 тис. грн.
 3. Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 40 тис. грн.
 4. Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств — 50 тис. грн.
 5. Кошти, спрямовані на придбання основних засобів, — 70 тис. грн.
 6. Амортизаційні відрахування — 10 тис. грн.

Задача 6
Розрахувати, через скільки звітних періодів за умови збереження заданих тенденцій щодо руху грошових коштів підприємство зможе погасити свою заборгованість за рахунок операційної діяльності, якщо:

 1. Операційний Cash-flow за звітний період — 500 тис. грн.
 2. Довгострокові зобов’язання — 600 тис. грн.
 3. Поточні зобов’язання — 900 тис. грн.
 4. Поточні фінансові інвестиції на кінець звітного періоду — 30 тис. грн.
 5. Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду — 50 тис. грн.
 6. Резерв сумнівних боргів — 40 тис. грн.
 7. Дебіторська заборгованість — 200 тис. грн.

4.4.2. Тестові завдання
Тест 1. Приховані резерви:

 1. відображаються в статті балансу «додатковий капітал»;
 2. це частина капіталу підприємства, яка відображається за статтею «нерозподілений прибуток»;
 3. дорівнюють різниці між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю;
 4. утворюються в результаті заниження реалізаційних цін на продукцію.

Тест 2. Тезаврація прибутку — це:

 1. розподіл чистого прибутку між власниками підприємства;
 2. спрямування чистого прибутку на формування власного капіталу підприємства;
 3. спрямування прибутку виключно на поповнення власних оборотних коштів підприємства;
 4. реструктуризація активів.

Тест 3. До внутрішніх джерел фінансування підприємств належать:

 1. емісійний дохід;
 2. кредиторська заборгованість за отриманими авансами;
 3. внески учасників у додатковий капітал;
 4. забезпечення подальших витрат і платежів.

Тест 4. Операційний Cash-flow характеризує:

 1. величину чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства в результаті основної діяльності;
 2. величину чистого прибутку підприємства;
 3. величину вхідних грошових потоків підприємства;
 4. обсяг реалізації продукції.

Тест 5. Класичний показник Cash-flow характеризує:

 1. здатність підприємства фінансувати інвестиції;
 2. структуру капіталу підприємства;
 3. можливості підприємства здійснювати дезінвестиції;
 4. наявність у підприємства робочого капіталу.

Тест 6. Для розрахунку операційного Cash-flow прямим методом використовуються такі показники:

 1. надходження у вигляді виручки від реалізації продукції;
 2. приріст чи зменшення поточних зобов’язань, пов’язаних з операційною діяльністю;
 3. приріст чи зменшення власного капіталу;
 4. приріст чи зменшення грошових коштів та їх еквівалентів.

Тест 7. Для розрахунку операційного Cash-flow непрямим методом слід ураховувати такі показники:

 1. чисті доходи від операційної діяльності, пов’язані із надходженням грошових коштів;
 2. приріст чи зменшення грошових коштів та їх еквівалентів;
 3. грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги тощо;
 4. приріст чи зменшення оборотних активів (крім грошових коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій).

Тест 8. Для розрахунку Free Cash-flow використовуються такі показники:

 1. величина операційного Cash-flow;
 2. надходження власного капіталу;
 3. доходи (збитки) від фінансової діяльності;
 4. доходи (збитки) від інвестиційної діяльності.

Тест 9. З наведених висловлювань, що характеризують Free Cash-flow, правильні такі:

 1. Free Cash-flow показує залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець звітного періоду;
 2. негативний Free Cash-flow показує потребу підприємства у зовнішньому фінансуванні інвестиційної та операційної діяль­ності;
 3. Free Cash-flow утворюється в результаті емісії акцій;
 4. Free Cash-flow — це грошовий потік, який утворився в результаті дезінвестицій.

Тест 10. З наведених показників при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від  інвестиційної діяльності ураховуються такі:

 1. чистий рух коштів від операційної діяльності;
 2. грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій;
 3. сплачені проценти;
 4. сплачені дивіденди.

Тест 11. З наведених показників при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від фінансової діяльності ураховуються такі:

 1. чистий рух коштів від інвестиційної діяльності;
 2. грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій;
 3. отримані дивіденди;
 4. сплачені дивіденди.

Тест 12. Показник тривалості погашення заборгованості (з використанням Cash-flow) розраховується:

 1. відношенням Cash-flow (операційного) до обороту від реалізації продукції;
 2. відношенням позичкового капіталу нетто до Cash-flow (операційний);
 3. відношенням Cash-flow до заборгованості (нетто);
 4. відношенням Cash-flow до власного капіталу.

Тест 13. Метою складання звіту про Cash-flow є надання користувачам фінансової звітності повної інформації про:

 1. доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період;
 2. зміни у складі активів та пасивів за звітний період;
 3. фінансовий стан підприємства на певну дату;
 4. рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Тест 14. Ефект розширення потужностей проявляється за використання таких джерел фінансування:

 1. забезпечення наступних витрат і платежів;
 2. нерозподілений прибуток;
 3. амортизаційні відрахування;
 4. кредиторська заборгованість.

Тест 15. Чистий рух коштів (Cash-flow) по підприємству за звітний період дорівнює:

 1. залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець пе-
  ріоду;
 2. сумі Cash-flow від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
 3. Free Cash-flow;
 4. сумі вхідних грошових потоків по підприємству за звітний період.

4.5. Теми рефератів

 1. Проблематика принципал-агент відносин за використання внутрішніх джерел фінансування.
 2. Критерії прийняття рішення щодо використання внутрішніх джерел фінансування.
 3. Забезпечення наступних витрат i платежів як джерела фінансування підприємств: вітчизняна та світова практика використання.
 4. Дезінвестиції як інструмент фінансування підприємств.
 5. Проблемні питання прихованого самофінансування товариств з обмеженою відповідальністю.
 6. Показник операційного Cash-flow як індикатор фінансування за рахунок внутрішніх джерел.
 7. Показник Cash-flow в управлінні фінансами підприємств.
 8. Внутрішнє фінансування і ринкова вартість підприємства.
 9. Вплив оподаткування на рівень самофінансування підприємства.

4.6. Програмні питання
для самостійного вивчення

 1. Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств.
 2. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства.
 3. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.
 4. Поняття тезаврації прибутку підприємства.
 5. Нерозподілений прибуток як джерело фінансування.
 6. Вплив оподаткування на розподіл і використання прибутку підприємства.
 7. Амортизаційні відрахування та ефект розширення потужностей.
 8. Приховане самофінансування.
 9. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело фінансування.
 10. Cash-flow (чистий грошовий потік) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел.
 11. Показник Free Cash-flow.
 12. Методи розрахунку Cash-flow.

4.7. Рекомендована література

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р.
  • Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 169—202.
  • Фінанси підприємств / За наук. ред. А. М. Поддєрьогіна. — 4-те вид. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 60—78.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.