лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Якщо операційний Cash-flow скоригувати на позитивний (негативний) Cash-flow від інвестиційної діяльності, то ми отримаємо так званий Free (незалежний) Cash-flow, який характеризує здатність підприємства забезпечити операційну діяльність та планові інвестиції за рахунок внутрішніх фінансових джерел (незалежно від зовнішнього фінансування). Від’ємне значення Free Cash-flow, як це має місце в нашому прикладі (див. табл. 4.1) показує, що для здійснення запланованих видатків підприємство має потребу у зовнішньому фінансуванні в обсязі 104 тис. грн, яка утворилася в результаті дефіциту внутрішніх джерел фінансування. Позитивне значення Free Cash-flow свідчить про наявність надлишку коштів, які можуть бути використані для таких цілей:

 • виплата дивідендів;
 • погашення банківських позик;
 • викуп власних корпоративних прав.

Розрахунок Free Cash-flow має значення як при ex-post аналізі , оскільки дає змогу зробити висновок користувачам звітності про потенціал внутрішнього фінансування в попередніх періодах, так і під час ex-ante аналізі , оскільки є базовою величиною для прогнозування вхідних та вихідних грошових потоків, пов’язаних із фінансовою діяльністю. Теперішня вартість очікуваного майбутнього Free Cash-flow може використовуватися як критерій оцінки вартості підприємства в рамках концепції максимізації доходів власників. У рамках фінансового контролінгу показник Free Cash-flow використовується також як індикатор раннього попередження на можливі проблеми у сфері управління дебіторською заборгованістю та запасами, збутовій сфері тощо.
Прямий метод розрахунку використовується, як правило, під час внутрішнього аналізу в рамках фінансового контролінгу для оцінки впливу руху грошових коштів на нинішню та потенційну ліквідність підприємства. За зовнішнього аналізу визначити чистий рух грошових коштів прямим методом неможливо через брак необхідної інформації, зокрема щодо грошових видатків підприємства на придбання сировини, матеріалів, на утримання персоналу тощо. Саме тому, оцінюючи кредитоспроможність чи інвестиційну привабливість підприємства, застосовують непрямий метод розрахунку Cash-flow, за якого використовується інформація, що міститься в офіційній звітності.
Показники, базою розрахунку яких є операційний Cash-flow, широко використовуються під час оцінювання фінансового стану підприємства та визначення його кредитоспроможності. Показник Cash-flow характеризується більшою об’єктивністю порівняно із чистим прибутком чи показниками рентабельності, розрахованими з урахуванням прибутку, оскільки при розрахунках Cash-flow менше можливостей для маніпуляцій, зокрема, пов’язаних з обліковою політикою підприємства та формуванням прихованих резервів. Так, чистий прибуток зі збільшенням рівня амортизаційних відрахувань та забезпечень наступних витрат зменшується, тоді як Cash-flow залишається незмінним. Показник Cash-flow можна розглядати з трьох позицій:

 • як індикатор ліквідності та платоспроможності підприємства;
 • як показник результативності фінансово-господарської діяльності (індикатор теперішньої та майбутньої дохідності підприємства);
 • як індикатор спроможності до фінансування за рахунок внутрішніх джерел.

На базі операційного Cash-flow можна розробити велику кількість алгоритмів оцінювання ефективності фінансово-господарсь­кої діяльності суб’єктів господарювання. Зокрема, можна розраховувати рентабельність діяльності підприємства, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу тощо за Cash-flow. До основних показників Cash-flow, які розраховують на практиці, належать такі:

 • Показник тривалості погашення заборгованості. Визначається шляхом ділення позичкового капіталу нетто (зменшеного на суму грошових коштів, їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості) на Cash-flow (операційний). Під позичковим капіталом розуміють усі зобов’язання підприємства: короткострокові, довгострокові, забезпечення наступних витрат і платежів тощо. Зазначений показник слугує індикатором спроможності підприємства за рахунок власних ресурсів виконувати свої зобов’язання, показує, скільки років (чи періодів) підприємству потрібно (за даного рівня операційного Cash-flow), щоб розрахуватися зі своїми боргами за рахунок результатів операційної діяльності. Якщо тривалість погашення заборгованості становить один—три роки, то це нормальна ситуація з погляду перспектив виконання підприємством своїх зобов’язань; чотири—п’ять років — задовільна; більше п’яти років — незадовільна . Для підприємств торгівлі розрахунок цього показника має свої особливості: ефективна заборгованість у цьому разі може зменшуватися на величину запасів товарів на складі (якщо вони є ліквідними).
 • Показник обернено пропорційний до тривалості погашення заборгованості. Відношення Cash-flow до заборгованості (нетто). Показує здатність підприємства розрахуватися зі своїми боргами за рахунок результатів господарської діяльності.
 • Показник самофінансування інвестицій. Визначається шляхом ділення операційного Cash-flow на величину чистих інвестицій (сума приросту нематеріальних активів, основних засобів та довгострокових фінансових інвестицій). Показує частку інвестицій, яка профінансована за рахунок внутрішніх джерел. Чим вищий цей показник, тим менше підприємство вдавалося до залучення зовнішніх фінансових ресурсів при фінансуванні інвестицій.
 • Чиста Cash-flow-маржа (рентабельність продажу за Cash-flow). Розраховується як відношення Cash-flow (операційного) до обороту від реалізації продукції. Характеризує величину Cash-flow, яка припадає на одиницю обороту від реалізації. Показує, скільки відсотків виручки від реалізації залишається на підприємстві після здійснення всіх платежів у межах операційної діяльності.
 • Показник відношення Cash-flow до власного капіталу (рентабельність власного капіталу за Cash-flow). Показує чистий грошовий потік у результаті операційної діяльності на одиницю власного капіталу.

Недоліком показників, розрахованих на базі Cash-flow, є те, що їх можна лише частково використовувати для порівняння ефективності діяльності різних підприємств. Це зумовлено дією чинника амортизації. На тих підприємствах, які інтенсивно нараховують знос та запускають у дію нове, дороге обладнання, за інших рівних обставин рівень Cash-flow буде вищим, ніж на підприємствах, які використовують менше обладнання чи беруть його в оренду (лізинг), однак працюють з однаковою ефективністю. Саме тому під час обґрунтування відповідних рішень фінансові аналітики повинні звертати увагу також на структуру Cash-flow.
Інформація про надходження і видатки грошових коштів підприємства міститься у Звіті про рух грошових коштів. Він є вітчизняним еквівалентом звіту про Сash-flow, який складають підприємства відповідно до вимог IAS-7 та GAAP . Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4. Необхідність звіту про рух грошових коштів зумовлена тим, що користувачі звітності повинні мати інформацію не лише про зміни в складі майна підприємства і джерел його формування, доходах та витратах, а й про грошові надходження та виплати, які здійснювалися протягом звітного періоду. Отже, метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. Фінансові аналітики, співробітники фінансових та контролінгових служб підприємств повинні вміти читати відповідні форми звітності, з тим щоб робити правильні висновки про нинішній та потенційний фінансовий стан підприємства. Як підсумок, зазначимо, що коли вітчизняні бізнесмени у стосунках зі своїми зарубіжними партерами вестимуть переговори на мові Cash-flow, то вони зрозуміють один одного, що й полегшить ведення біз-
несу.
4.2. План семінарського заняття до теми

 • Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства.
 • Самофінансування підприємства.
 • Забезпечення подальших витрат і платежів як внутрішнє джерело фінансування.
 • Операційний та інвестиційний Cash-flow.
 • Показники Cash-flow.
 • Звіт про рух грошових коштів.

4.3. Термінологічний словник
Витрати — зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
Дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Доходи — збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які ведуть до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Еквіваленти грошових коштів короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.
Забезпечення наступних витрат i платежів (Ruckstellungen pl) — створювані з власної ініціативи підприємств забезпечення (резерви) для відшкодування майбутніх витрат, збитків, зобов’язань, величина яких є невизначеною. У складі забезпечень наступних витрат і платежів (розділ 2 пасиву балансу) відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі, величина яких може бути визначена тільки на підставі прогнозних оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень.
Касовий метод — метод, за яким облік доходів і витрат здійснюється у момент їх надходження (сплати), а не у момент їх виникнення (нарахування).
Операційний Cash-flow (Cash flow from operating activites, Cash flow aus laufender Geschaeftstaetigkeit) — показник, який характеризує величину чистих грошових потоків, що утворюються в результаті операційної діяльності, тобто частина виручки від реалізації, яка залишається в розпорядженні підприємства в певному періоді після здійснення всіх грошових видатків операційного характеру.
Самофінансування (Selbstfinanzierung f) — одна із форм фінансування підприємства за рахунок внутрішніх фінансових джерел, пов’язана з реінвестуванням (тезаврацією) прибутку у відкритій чи прихованій формі; розрізняють відкрите та приховане самофінансування.
Тезаврація прибутку — спрямування його на формування власного капіталу підприємства з метою фінансування інвестиційної та операційної діяльності. Величина тезаврації відповідає обсягу чистого прибутку, який залишився в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків і нарахування дивідендів. Збільшення власного капіталу в результаті тезаврації прибутку підприємства позначається також як відкрите самофінансування.


Ex-post аналіз — аналіз, який ґрунтується на оцінці фактичних, звітних показників.

Еx-ante аналіз — аналіз, який ґрунтується на оцінці прогнозних, очікуваних величин.

Нетто-заборгованість позначається також як ефективна заборгованість (за аналогом до ефективної ставки відсотка).

Helbling C. Bilanz- und Erfolgsanalyse. — 8., ueberarb. Aufl. — Verlag Paul Haupt: Bern; Stuttgart; Wien, 1992. — S. 213.

IAS (International accounting standards) — міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) — перелік принципів бухгалтерського обліку, за якими складають фінансову звітність підприємства США.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.