лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Закінчення табл.


Стаття, тис. грн

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий
капітал

Резервний капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

Внески учасників:
— внески до капіталу
— погашення заборгова­ності з капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:
— викуп акцій (часток)
— перепродаж викуплених акцій
— анулювання викуплених акцій
— вилучення частки в капіталі
— зменшення номінальної вартості акцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді (контрольні дані) до задач.

 1. Збільшення власного капіталу — 212,1 тис. грн.
 2. Збільшення власного капіталу — 35,0 тис. грн.
 3. Збільшення власного капіталу — 377,8 тис. грн.
 4. Не проводяться за варіантів 1 та 5; варіант 3 — статутний капітал (71,7 %) та емісійного доходу (28,3 %).
 5. Збільшення власного капіталу — 495,0 тис. грн, збільшення статутного капіталу — 315,0 тис. грн.

3.4.2. Тестові завдання
Тест 1. Визначте середній ринковий курс акцій відкритого акціонерного товариства «Альфа», якщо сума збільшення СК становить 1 млн грн, СК до емісії складався із 75,0 тис. простих та 5,0 тис. привілейованих акцій номінальною вартістю 50 грн, рин­кова вартість яких становила 100 грн (курс емісії акцій — 60 грн):

 1. 90 грн;
 2. 100 грн;
 3. 68 грн;
 4. 50 грн;
 5. 92 грн;
 6. 88 грн;
 7. 75 грн.

Тест 2. Визначте, які з наведених нижче статей складають власний капітал суб’єкта господарювання:

 1. статутний капітал;
 2. резерв незароблених премій;
 3. додатковий капітал;
 4. доходи майбутніх періодів;
 5. нараховані, але не виплачені дивіденди;
 6. резерв виконання гарантійних зобов’язань;
 7. резервний капітал.

Тест 3. Визначте, які із наведених нижче господарських операцій приведуть до збільшення власного капіталу суб’єкта господарювання:

 1. виплата дивідендів власникам корпоративних прав;
 2. переоцінка балансової вартості устаткування;
 3. випуск та розміщення конвертованих облігацій підприємства на ринку;
 4. деномінація акцій власної емісії (дроблення);
 5. погашення банківського кредиту;
 6. викуп акцій власної емісії з метою перепродажу;
 7. реінвестування нарахованих власникам корпоративних прав дивідендів.

Тест 4. Визначте, для яких цілей акціонерне товариство відкритого типу (далі — ВАТ) може викуповувати акції власної емісії:

 1. ВАТ викуповує акції для анулювання;
 2. ВАТ викуповує акції для перепродажу;
 3. ВАТ викуповує акції для погашення;
 4. ВАТ викуповує акції для розповсюдження серед працівників;
 5. ВАТ викуповує акції для отримання доходів у вигляді диві-
  дендів;
 6. ВАТ викупає акції для отримання права голосу на загальних зборах акціонерів;
 7. ВАТ викупає акції для формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій.
 8.  

Тест 5. Визначте основні цілі зменшення статутного капіталу суб’єктами господарювання:

 1. отримання санаційного прибутку;
 2. використання ефекту «податкового щита»;
 3. зменшення ризику власників;
 4. підвищення ліквідності балансу;
 5. проведення санації балансу;
 6. підвищення рівня фінансового лівериджу;
 7. підвищення платоспроможності.
 8.  

Тест 6. Визначте основні права та можливості акціонера (учас­ника іншого господарського товариства), що випливають із переважного права на купівлю акцій (корпоративних прав) нової емісії:

 1. впливати на рішення щодо проведення додаткової емісії (збільшення статутного капіталу);
 2. використання ефекту «податкового щита»;
 3. зменшення фінансових ризиків інвестування в товариство;
 4. контролювати розмивання частки у статутному капіталі товариства;
 5. придбати нові акції зі знижкою від ринкової вартості;
 6. придбати акції із премією понад ринкову вартість;
 7. отримувати першочергові грошові дивіденди.
 8.  

Тест 7. Визначте випадки, коли неможливе проведення суб’єктом господарювання операції щодо зменшення статутного капіталу:

 1. наявність заперечень з боку кредиторів суб’єкта господарювання;
 2. наявність на балансі суб’єкта господарювання непокритих збитків;
 3. сума зменшення статутного капіталу перевищує законодавчо встановлений ліміт;
 4. наявність на балансі суб’єкта господарювання вилученого капіталу;
 5. наявність на балансі суб’єкта господарювання неоплаченого капіталу;
 6. статутний капітал після зменшення не відповідає мінімальній законодавчо встановленій межі;
 7. наявність на балансі суб’єкта господарювання непогашеної вчасно заборгованості перед державою.
 8.  

Тест 8. Визначте господарські операції, в результаті яких можливе збільшення статутного капіталу акціонерних товариств (відкритого та закритого типів):

 1. збільшення номінальної вартості акцій, що перебувають в обігу;
 2. збільшення кількості акцій, що перебувають в обігу;
 3. перепродаж акцій власної емісії за вищою ціною;
 4. збільшення номінальної вартості акцій із одночасним збільшенням їх кількості;
 5. реалізація короткострокових фінансових інвестицій;
 6. реалізація довгострокових фінансових інвестицій;
 7. погашення конвертованих облігацій простими акціями.
 8.  

Тест 9. Визначте випадки, коли неможливе проведення суб’єк­том господарювання операції зі збільшення статутного капіталу:

 1. наявність заперечень з боку кредиторів суб’єкта господарювання;
 2. наявність на балансі суб’єкта господарювання непокритих збитків;
 3. сума збільшення статутного капіталу перевищує законодавчо встановлений ліміт;
 4. наявність на балансі суб’єкта господарювання вилученого капіталу;
 5. наявність на балансі суб’єкта господарювання неоплаченого капіталу;
 6. статутний капітал після збільшення не відповідає мінімальній законодавчо встановленій межі;
 7. наявність на балансі суб’єкта господарювання непогашеної вчасно заборгованості перед державою.
 8.  

Тест 10. Визначте основні цілі, на фінансування яких може використовуватися резервний капітал суб’єкта господарювання:

 1. покриття збитків суб’єкта господарювання;
 2. фінансування придбання основних засобів (у частині устаткування);
 3. покриття ризиків здійснення довгострокових фінансових вкладень;
 4. виплата заробітної плати управлінському персоналу;
 5. зменшення статутного капіталу суб’єкта господарювання;
 6. сплата ліцензійних платежів;
 7. сплата податку на дивіденди.

3.5. Теми рефератів

 1. Аналіз особливостей організації вторинного обігу цінних паперів (акцій) власної емісії.
 2. Вплив оподаткування на емісійну стратегію суб’єктів господарювання на ринку цінних паперів.
 3. Емісійна стратегія підприємства як форма позиціювання на ринку корпоративного контролю.
 4. Особливості процедури деномінації (дроблення та консолідація) цінних паперів (акцій) власної емісії.
 5. Проблемні питання залучення інвестицій суб’єктами господарювання на ринку цінних паперів.
 6. Конверсія боргу у власність.
 7. Планування первинного розміщення емісії цінних паперів (IPO).
 8. Фінансування за рахунок власного капіталу та моделювання оптимальної структури капіталу.
 9. Додатковий капітал як джерело формування фінансових ресурсів підприємства.
 10. Проблеми реалізації переважних прав у разі збільшення статутного капіталу вітчизняних підприємств.

3.6. Програмні питання
для самостійного вивчення теми

 1. Деномінація акцій власної емісії.
 2. Додатковий капітал підприємства та джерела його формування.
 3. Зміст та форми андеррайтингу.
 4. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав.
 5. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.
 6. Обґрунтування та встановлення курсу емісії нових акцій.
 7. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів.
 8. Податкові аспекти формування власного капіталу підприємства.
 9. Порядок розрахунку емісійного доходу, ажіо та дизажіо.
 10. Початкове формування статутного капіталу підприємств різних форм організації бізнесу.
 11. Розміщення корпоративних прав резидентів на закордонних ринках капіталів.
 12. Умови та механізм емісії, розміщення та обслуговування акцій.
 13. Фактори, які впливають на ринковий курс акцій.

3.7. Рекомендована література
Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про господарські товариства».
 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал».
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Наукова та навчально-методична література

 1. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, 1999.
 2. Брікхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К.: Молодь, 1997.
 3. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 102—167.
 4. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 151—172.
 5.  

Тестові завдання являють собою запитання із множинним вибором, тобто кожне питання може мати одну або більше (до шести включно) правильних відповідей.

Реферат — це самостійна робота студента і є однією із форм поточного контролю успішності студентів. Виконання реферату здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених кафедрою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.