лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.2. План семінарського заняття

План семінарського заняття 1

1. Власний капітал підприємства, його функції та складові.
2. Формування статутного капіталу суб’єктів господарювання.
2.1. Номінальний капітал.
2.2. Корпоративні права, прості та привілейовані акції.
3. Резервний капітал та джерела його формування.

План семінарського заняття 2

4. Збільшення статутного капіталу підприємства.
4.1. Особливості збільшення статутного капіталу підприємств різних правових форм організації бізнесу.
4.2. Методи та джерела збільшення статутного капіталу.
4.3. Переважне право на придбання нових акцій.
4.4. Збільшення номінальної вартості акцій.
4.5. Додаткова емісія корпоративних прав та курс емісії.
5. Зменшення статутного капіталу.
5.1. Викуп та анулювання акцій власної емісії.
5.2. Деномінація.
6. Звіт про власний капітал.
3.3. Термінологічний словник
Акція (stock or share) — цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує часткову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна у разі ліквідації акціонерного товариства.
Андеррайтер (underwriter) — фінансовий посередник, професійний торговець цінними паперами, до послуг якого вдаються емітенти корпоративних чи боргових цінних паперів з метою швидкого та ефективного їх розміщення на ринку цінних паперів при організації відкритого розміщення.
Бездокументарна форма цінних паперів — здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.
Власний капітал (equity) — частина активів суб’єкта господарювання, яка залишається після погашення усіх його грошових зобов’язань.
Глобальний сертифікат — документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі.
Документарна форма цінних паперів — сертифікат цінних паперів, що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.
Дроблення акцій — це зменшення номінальної вартості акцій шляхом ділення на визначений уповноваженим органом емітента коефіцієнт. При цьому кількість акцій збільшується пропорційно коефіцієнту дроблення, сумарна номінальна вартість акцій не змінюється, а отже, операція дроблення акцій не може призводити до зміни величини статутного капіталу акціонерного товариства.
Емісійний дохід — величина перевищення надходжень від розміщення випущених акцій (інших корпоративних прав) суб’єкта господарювання над їх номінальною вартістю.
Емітент (issuer) — держава, юридична особа і у випадках, передбачених законодавством, фізична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов’язується виконувати обов’язки, що випливають з умов їх випуску.
Консолідація акцій — зменшення загальної кількості ак-
цій відповідно до заданого коефіцієнта водночас із пропорційним збільшенням номінальної вартості всіх випущених емітентом акцій. Операція консолідації не призводить до зміни сумарної номінальної вартості акцій, сумарна номінальна вартість акцій не змінюється, а отже, операція дроблення акцій не може змінити величину статутного капіталу акціонерного товари-
ства.
Контрольний пакет акцій — така кількість корпоративних прав, яка дає змогу їх власникові здійснювати суттєвий контроль над діяльністю підприємства-емітента цих корпоративних прав. «Класичний» контрольний пакет корпоративних прав складається з 50 % + одна акція, однак для вирішення окремих питань необхідна частка, що може забезпечити дві третини (або три чверті) усіх голосів на загальних зборах акціонерів (учасників) товариства. За високого рівня розпорошеності власності величина контрольного пакета може становити 20—30 % (а інколи й менше) всіх корпоративних прав. Для України, за оцінкою західних експертів, контрольний пакет має наближатися до 75 %.
Корпоративні операції з цінними паперами власної емісії — операції, пов’язані з анулюванням, змінами номінальної вартості іменних цінних паперів, а також інші операції емітента, які пов’язані зі зміною умов випуску іменних цінних паперів.
Курс емісії — ціна, за якою здійснюється купівля-продаж цінного папера при їх первинному розміщенні. Курс емісії визначається емітентом, однак не може бути меншим номінальної вартості таких цінних паперів.
Номінальна вартість (face value or par value) — вартість цінного папера, що відображена на його сертифікаті та зафіксована у проспекті емісії такого цінного папера. Використовується переважно для бухгалтерського обліку цінних паперів їх емітентом, нарахуванню доходу за такими цінними паперами, а також обліку (переобліку) прав власності на них.
Номінальний утримувач — депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах їх власників для здійснення операцій у Національній депозитарній системі.
Пайовий капітал — сукупність коштів фізичних i юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві відповідно до установчих документів для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Ця стаття передбачена для кредитних спілок, споживчих товариств, колективних сільськогосподарських підприємств, житлово-будівельних кооперативів.
Первинне відкрите розміщення (initial public offering, IPO) — форма організації розміщення корпоративних прав підприємства на організованому первинному ринку цінних паперів під час його створення.
Резервний капітал — сума резервів, сформованих за рахунок чистого прибутку підприємства в розмірах, установлених засновницькими документами підприємства та нормативними актами.
Розміщення (розповсюдження) цінних паперів — відчуження цінних паперів під час проведення підписки або розподілу цінних паперів після їх емісії.
Статутний капітал (shared capital) — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Для акціонерних товариств — сукупна номінальна вартість корпоративних прав, визначена у статутних документах суб’єкта господарювання, у межах якої власники таких корпоративних прав і несуть відповідальність за боргами їх емітента.
3.4. Навчальні завдання
3.4.1. Задачі та фінансові ситуації
Задача 1
На початок звітного періоду власний капітал відкритого акціонерного товариства «Бета» характеризується такими даними.


I. Власний капітал

На початок періоду, грн

На кінець періоду, грн

Статутний капітал

600 000

 

Додатково вкладений капітал

46 095

 

Інший додатковий капітал

41 085

 

Резервний капітал

103 620

 

Нерозподілений прибуток

38 440

 

Неоплачений капітал

(25 650)

(—)

Вилучений капітал

(52 590)

(—)

Усього за розділом I пасиву

751 000

 

Визначте на основі наступних даних, яким чином зміниться власний капітал підприємства.

 1. Прибуток до оподаткування становив 258,75 тис. грн.
 2. Податкові зобов’язання з податку на прибуток —
  103,50 тис. грн.
 3. Чистий прибуток розподіляється за такими напрямами: поповнення резервного капіталу — 10 %; на виплату грошових дивідендів — 37,5 %; на виплату матеріального заохочення працівникам — 12,75 %; решта — нерозподілений прибуток.
 4. Отримано за лізингом обладнання вартістю 230,43 тис. грн.
 5. Акціонери перерахували 42,75 тис. грн за передплаченими раніше простими акціями (заборгованість у частині номінальної вартості акцій становила 25,65 тис. грн).
 6. Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 42,35 тис. грн (дооцінка).
 7. Акціонерне товариство анулювало усі викуплені раніше акції, загальна номінальна вартість яких становила 52,59 тис. грн.
 8. Акціонерним товариством емітовано та розміщено на фондовій біржі купонні облігації у кількості 17 350 штук номінальною вартістю 250 грн строком обігу 2,5 роки із річним купоном у розмірі 27,5 %.

Задача 2
Акціонерне товариство закритого типу «Альфа» з метою покриття балансових збитків проводить господарську операцію щодо зменшення статутного капіталу шляхом об’єднання акцій у співвідношенні 4:3 без зміни номінальної вартості акцій. Учасникам товариства запропоновано альтернативу — обмін у співвідношенні 1:1 за умови здійснення доплати у розрахунку 1,75 грн за кожну акцію, номінальною вартістю 7,00 грн. Власний капітал ЗАТ «Альфа» на момент здійснення операції характеризується такими даними.


I. Власний капітал

До емісії, грн

Після емісії, грн

Статутний капітал

700 000

 

Додатково вкладений капітал

23 500

 

Інший додатковий капітал

24 500

 

Резервний капітал

94 000

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(48 000)

 

Неоплачений капітал

(—)

(—)

Вилучений капітал

(—)

(—)

Усього за розділом I пасиву

794 000

 

Визначте, яким чином зміниться власний капітал ЗАТ «Альфа», якщо 25 % акціонерів віддали перевагу альтернативному варіанту об’єднання акцій, а всі операції здійснені повністю і виключно у грошових коштах. Накладні витрати на проведення операції дорівнювали 8,75 тис. грн.
Задача 3
Відкрите акціонерне товариство «Гном» проводить господарську операцію щодо збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення простих акцій нової емісії. Емісія акцій здійснюється у співвідношенні 9:4. Акції розміщуються за курсом емісії 125 % із використанням послуг андеррайтера. На момент проведення господарської операції власний капітал ВАТ «Гном» характеризується такими даними.


I. Власний капітал

До емісії, грн

Після емісії, грн

Статутний капітал

900 000

 

Додатково вкладений капітал

43 831

 

Інший додатковий капітал

84 414

 

Резервний капітал

281 380

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

48 375

 

Неоплачений капітал

(—)

(—)

Вилучений капітал

(—)

(—)

Усього за розділом I пасиву

1 358 000

 

Визначте вплив господарської операції на власний капітал ВАТ «Гном» та складіть баланс суб’єкта господарювання після завершення публічного розміщення нових акцій, якщо результати відкритої підписки на акції характеризуються такими даними:

 1. номінальна вартість акції товариства — 10 грн;
 2. накладні витрати на оплату емітентом послуг андеррайтера склали відповідно до договору 2,5 % виручки від розміщених акцій;
 3. від інвесторів (фізичних та юридичних осіб) надійшли заявки на придбання 77,5 % простих акцій;
 4. на момент завершення відкритої підписки 70 % передплатників оплатили акції повністю за курсом емісії, решта — по 80 % від емісійної вартості акцій;
 5. усі розрахунки в процесі проведення відкритої підписки проводились виключно грошовими коштами.

Задача 4
Статутний фонд відкритого акціонерного товариства «Ельф» складається з 70 тис. простих акцій номінальною вартістю 10,75 грн кожна. Ринковий курс акцій на організованому ринку цінних паперів дорівнює 17,64 грн. Потреба підприємства у капіталі становить 247,5 тис. грн, яку планується покрити за рахунок додаткової емісії простих акцій та їх відкритого публічного розміщення через андеррайтера. Визначте структуру погашення потреби у капіталі, вартість переважного права на придбання однієї акції, а також очікуваний середній ринковий курс акцій після проведення додаткової емісії, якщо акції нової емісії розміщуються за такими курсами емісії (або обґрунтуйте неможливість проведення даної господарської операції):

 1. 10,0 грн;
 2. 12,5 грн;
 3. 15,0 грн;
 4. 17,5 грн;
 5. 20,0 грн.

Задача 5
Визначте вплив господарських операцій, що мали місце протягом звітного періоду, на власний капітал акціонерного товариства відкритого типу «Альфа» та складіть на основі цього Звіт про власний капітал (у тис. грн).

 1. Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 58 тис. грн (дооцінка).
 2. Акціонери погасили заборгованість за раніше передплаченими акціями, номінальною вартістю 38 тис. грн.
 3. Решта неоплачених повністю акціонерами акцій у кількості 15 тис. штук номінальною вартістю 6 грн кожна у зв’язку із простроченням терміну оплати були викуплені товариством шляхом повернення внесеної номінальної вартості акцій.
 4. Підприємство анулювало усі викуплені акції.
 5. Чистий прибуток за звітний період дорівнював 160 тис. грн і був розподілений за такими напрямами: поповнення резервного капіталу — 10 %; виплата грошових дивідендів — 30 %; на виплату матеріального заохочення працівникам — 12,5 %; залишок суми — нерозподілений прибуток.
 6. Товариство збільшило статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій із 6 грн до 9 грн за рахунок додаткових внесків акціонерів.
 7.  

Стаття, тис. грн

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий
капітал

Резервний капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

Залишок на початок року

720

108

76

192

73

(87)

(—)

1082

Коригування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:
— дооцінка необоротних активів
— уцінка необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:
— виплати власникам (дивіденди)
— спрямування прибутку до статутного капіталу
— відрахування до ре-
зервного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.