лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.3. Термінологічний словник
Асоціація — договірне об’єднання суб’єктів господарювання, створене з метою постійної координації господарської діяльності, але без права втручання у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників.
Аутсайдер (outsider) — фізична або юридична особа — власник корпоративних прав, яка у зв’язку з певними обставинами, насамперед через величину її частки у статутному капіталі, не може суттєво впливати на прийняття управлінських рішень суб’єкта господарювання. До аутсайдерів найчастіше відносять дрібних акціонерів, а також акціонерів інституційних інвесторів (див. інсайдер).
Банкрутство (bankruptcy) — визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Банкрутство виникає як неспроможність суб’єкта господарювання в установлені строки виконати грошові зобов’язання перед третіми особами, викликане недостатністю активів у ліквідній формі.
Власний капітал (equity) — частина активів суб’єкта господарювання, яка залишається після погашення усіх його грошових зобов’язань, тобто це ті джерела фінансових ресурсів підприємства, що були внесені засновниками (учасниками) товариства, а також сформовані на підприємстві у процесі його фінансово-господарської діяльності, переважно за рахунок тезаврації.
Інсайдер (див. аутсайдер) (insider) — фізична або юридична особа – власник корпоративних прав, яка, у зв’язку з певними обставинами, може та здійснює суттєвий вплив на прийняття управлінських рішень суб’єкта господарювання. До інсайдерів підприємства найчастіше відносять великих акціонерів (зазвичай з контрольним пакетом), а також вищий менеджмент підприємств (інколи й його працівників).
Консорціум — тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського капіталу для досягнення спільної мети.
Концерн — статутне об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців.
Кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами на засадах добровільного членства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності та обслуговування переважно членів кооперативу.
Корпорація — договірне об’єднання суб’єктів господарювання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. Слід відрізняти корпорацію як об’єднання підприємств, створене відповідно до законодавства України, та правову форму організації підприємницької діяльності в деяких інших країнах (країнах із англосаксонським правом, передусім США). Вітчизняним аналогом корпоративної форми бізнесу є акціонерні товариства.
Кредитор (creditor) — юридична та/або фізична особа, яка має підтверджені належними документами грошові вимоги до боржника, у тому числі вимоги з виплати заробітної плати, зі сплати податків та інших обов’язкових платежів тощо.
Наглядова рада акціонерного товариства (supervisory board) — орган акціонерного товариства, що здійснює загальне керівництво його діяльністю, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист інтересів акціонерів. Членом наглядової ради може бути будь-яка фізична особа, обрана на таку посаду щорічними загальними зборами акціонерів.
Первинне відкрите розміщення (initial public offering, IPO) — форма організації розміщення корпоративних прав підприємства на організованому первинному ринку цінних паперів при його створенні.
Підприємство — самостійний статутний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).
Підприємство з іноземними інвестиціями — підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція у статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше 10 %.
Позичковий капітал (debt) — форма залучення фінансових ресурсів на умовах, які визначаються домовленістю між позичальником та капіталодавцем (насамперед щодо строковості, поворотності та платності).
Приватне підприємство (private enterprise or private under­taking) — юридична особа, заснована на власності окремого громадянина — фізичної особи (у тому числі нерезидента) з правом найму робочої сили.
Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, котра є об’єктом спільного контролю двох чи більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.
Статутний капітал (shared capital) — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Для акціонерних товариств — сукупна номінальна вартість корпоративних прав, визначена у статутних документах суб’єкта господарювання, в межах якої власники таких корпоративних прав і несуть відповідальність за боргами їх емітента.
Учасник (власник) суб’єкта господарювання — фізична чи юридична особа, яка має майновий інтерес у власному капіталі, що визначено статутними документами такого суб’єкта господарювання. Учасник (власник) підприємства не несе відповідальності за зобов’язаннями такого суб’єкта господарювання, якщо інше не передбачено законодавчими актами.
2.4. Навчальні завдання
2.4.1. Задачі та фінансові ситуації
Задача 1
У рамках провадження справи про банкрутство було прийнято рішення про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа». Обсяг виручки від реалізації ліквідаційної маси товариства становить 1000 тис. грн, обсяг визнаних судом претензій кредиторів — 1175 тис. грн, витрати на ведення справи — 25 тис. грн. Статутний капітал товариства «Альфа» дорівнює 100 тис. грн і сформований за рахунок внесків чотирьох учасників товариства. Частка одного з учасників у статутному капіталі становить 70 %, решта статутного капіталу розподілена між іншими учасниками товариства пропорційно (по 10 %). Вартість приватного майна найбільшого учасника товариства становить 240 тис. грн, у тому числі йому належать купонні облігації, емітовані ТОВ «Альфа», загальною номінальною вартістю 60 тис. грн.
Визначити джерела погашення вимог кредиторів підприємства, порядок їх погашення та частину, в якій вони будуть задоволені.
Задача 2
У процесі провадження справи про банкрутство відкритого акціонерного товариства «Дельта» господарський суд ухвалив рішення про ліквідацію товариства. Статутний капітал товариства становить 300,0 тис. грн і сформований на 5 % із привілейованих акцій номінальною вартістю 10,0 грн. Виручка від реалізації ліквідаційної маси становить 1752,5 тис. грн, ринкова вартість майна товариства, обтяженого заставою, — 273,5 тис. грн. Визначте порядок розподілу ліквідаційної маси, а також ліквідаційну вартість простих і привілейованих акцій товариства «Дельта», якщо визнані судом претензії кредиторів такі:
кредиторська заборгованість постачальникам — 317,2 тис. грн;
оплата послуг ліквідаційної комісії — 20,3 тис. грн;
заборгованість перед місцевим бюджетом — 77,9 тис. грн;
інші витрати на ведення справи — 13,4 тис. грн;
заборгованість перед персоналом з оплати праці — 84,5 тис. грн;
претензії контрагентів підприємства-боржника, що не були вчасно заявлені при порушенні господарським судом справи про банкрутство акціонерного товариства «Дельта», — 63,75 тис. грн;
заборгованість за виданими та акцептованими векселями — 141,9 тис. грн;
заборгованість перед державним бюджетом — 133,4 тис. грн;
витрати на послуги оцінника майна та проведення аукціонів з реалізації ліквідаційної маси — 17,0 тис. грн;
заборгованість перед контрагентами підприємства-боржника, що була відхилена господарським судом при провадженні справи про банкрутство, — 63,75 тис. грн;
заборгованість перед комерційними банками за банківськими кредитами — 298,5 тис. грн;
заборгованість перед комерційним банком за кредитом, що був забезпечений заставою, — 256,7 тис. грн.
Задача 3
Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства «Гама». Засновниками була організована відкрита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними:

 1. номінальна вартість простих акцій — 10,0 грн; курс емісії корпоративних прав — 135 %, або 13,50 грн; товариство не емітує привілейованих акцій, а загальна кількість простих акцій, які підлягають розміщенню, становить 74,25 тис. штук;
 2. сумарні накладні затрати засновників, пов’язані зі створенням підприємства, — 48,95 тис. грн;
 3. від інвесторів (фізичних та юридичних осіб) надійшли заявки на придбання 80 % акцій, у тому числі 27,5 % простих акцій, викуплених засновниками товариства;
 4. на момент скликання установчих зборів один з акціонерів, який здійснив передплату на пакет простих акцій у розмірі 10 % статутного капіталу товариства, вніс лише 63,75 тис. грн;
 5. усі інші передплатники, у тому числі засновники товариства, повністю погасили заборгованість за передплаченими акціями, виходячи із курсу емісії корпоративних прав товариства;
 6. на установчих зборах товариства акціонери затвердили витрати засновників на створення підприємства, відхиливши лише одну статтю із заявлених затрат на суму 11,75 тис. грн;
 7. усі розрахунки в процесі проведення відкритої підписки та реєстрації товариства проводились повною мірою і виключно грошовими коштами.

Визначте та обґрунтуйте, чи відбулося відкрите акціонерне товариство «Гама». У разі необхідності складіть початковий баланс товариства на момент його державної реєстрації.
Задача 4
Чотири фізичні особи (А, Б, В та Г) прийняли рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Перун». Створення ТОВ характеризується такими даними:

 1. визначена установчими документами товариства частка засновників (учасників) така: А — 30 %; Б — 20 %; В — 30 %; Г — 20 %;
 2. на момент реєстрації ТОВ Б вніс 24,78 тис. грн, що становить 105 % номінальної вартості його частки у статутному капіталі товариства; А — 25,75 тис. грн, Г — 20,25 тис. грн;
 3. В зробив внесок до статутного капіталу товариства, що створюється, у вигляді приміщення, яке може використовуватися як офіс; оціночна вартість такого приміщення, відповідно до висновку оцінювача майна, становить 34,65 тис. грн;
 4. решта учасників товариства здійснювали внески до статутного капіталу підприємства виключно грошовими коштами у національній валюті.

Визначте та обґрунтуйте, чи відбулося товариство з обмеженою відповідальністю «Перун». У разі необхідності складіть початковий баланс товариства на момент його державної реєстрації.
Задача 5
Три суб’єкти підприємницької діяльності (ЗАТ «Ельф», Gnome Ltd. (Кіпр) та FM Group Inc. (Об’єднане королівство — UK)) уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної особи строком на два роки. Ведення спільних справ за договором покладено на резидента. Прибуток від спільної діяльності розподіляється по завершенні строку дії договору про спільну діяльність пропорційно до частки кожного учасника в спільних активах, після виплати винагороди особі, на яку покладено обов’язки з ведення справ, у розмірі 3,75 % від абсолютної величини приросту вартості чистих активів спільної діяльності на момент завершення строку дії договору.
Визначити, як зміняться активи та пасиви ЗАТ «Ельф» у момент заснування спільної діяльності та після її завершення, якщо зміна вартості чистих активів спільної діяльності відповідно до фінансового плану характеризується наведеними нижче даними. Визначте абсолютну величину чистого доходу нерезидентів — учасників спільної діяльності, якщо вони здійснюють репатріацію доходів у момент розподілу спільно контрольованих активів.


Назва
підприємства-учасника

Величина
активів
учасників,
грн

Статус

Передано
до спільної
діяльності
(на початок
періоду), грн

Частка, %

Активи піс-
ля погашення усіх
зобов’язань
(на кінець періоду), грн

ЗАТ «Ельф»

2 944 321,50

резидент

263 450,00

47,90

 

Gnome Ltd.

N/A

нерезидент

128 700,00

23,40

 

FM Group Inc.

N/A

нерезидент

157 850,00

28,70

 

Усього

N/A

 

550 000,00

100,00

 

Необхідно також визначити, як зміняться активи та пасиви підприємств-учасників у момент заснування спільної діяльності та після її завершення, якщо зміна вартості чистих активів спільної діяльності відповідно до фінансового плану очікується на рівні 136,75 % відносно вартості активів, переданих до спільної діяльності в момент її створення.
Відповіді (контрольні дані) до задач.

  • Частка погашення вимог кредиторів — 83 % від номіналу.
  • Ліквідаційна вартість простих акцій — 52,7 % від номіналу.
  • Сума власного капіталу — 730,4 тис. грн.
  • Сума статутного капіталу — 118,0 тис. грн.
  • Збільшення активів ЗАТ «Ельф» після ліквідації спільної діяльності — 96,8 тис. грн.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.