лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

1.2. практичне заняття
Мета заняття. Перевірити розуміння особливості машинних експериментів порівняно з натурними. Ознайомитися з основними видами моделювання, що застосовуються в економіці, науці й техніці. Розглянути основні напрями використання машинної імітації. Ознайомитися з прикладами застосування машинної імітації під час моделювання економічних систем та економічних задач.
План

 1. Історія розвитку методу імітаційного моделювання (машин­ної імітації).
 2. Види моделювання та особливості їх використання.
 3. Основні напрями використання машинної імітації.
 4. Схема розв’язання задач в інтелектуальних системах та місце в ній машинної імітації.
 5. Порівняння корисності методів дослідження операцій у науковій роботі.
 6. Порівняння і оцінка методів, що найчастіше використовуються у внутрішньофірмовому плануванні.

1.3. Термінологічний словник
Імітаційне моделювання (машинна імітація) — особлива форма проведення експериментів на ЕОМ з математичними моделями, які з певним ступенем імовірності описують закономірності функціонування реальних систем і об’єктів.
Фізичне моделювання— експериментальний метод дослідження складних процесів, котрі мають місце в реальних (натурних) системах, за допомогою дослідження фізичних моделей, тобто установок (як правило, зменшеного масштабу), які зберігають повністю чи в основному природу процесу оригіналу (натурної установки). Характеристики оригіналу після проведення фізичного моделювання мож­на отримати шляхом перерахунку відповідних характеристик моделі, помножених на масштабні коефіцієнти. Такі перерахунки можуть бути коректними лише у випадку, коли фізична модель подібна оригіналу. Подібність забезпечується ізоморфністю (однаковістю) критеріїв подібності для моделі й оригіналу.
Критерій подібностібезрозмірна комбінація параметрів, котрі описують даний фізичний процес, позначається символом idem, що означає «відповідно однаковий для всіх досліджуваних процесів». Наприклад, для подібності механічних явищ одним із критеріїв подібності є критерій Фруда:  idem, де  — відповідно лінійна швидкість, лінійний розмір, прискорення земного тяжіння. Згідно з цією формулою, якщо потрібно вибрати однакову швидкість фізичної моделі й оригіналу, а лінійні розміри фізичної моделі необхідно зменшити в  раз, то в  раз потрібно збільшити величину прискорення земного тяжіння, що досягається шляхом дослідження фізичної моделі на центрифузі.
Однорідна функція. Функція  від  аргументів, визначена в області , називається однорідною функцією m-го степеня, якщо при множенні всіх її аргументів на множник  функція матиме цей же множник в m-ому степеню, тобто якщо тотожно виконується рівність .
Демпфуваннягасіння коливань у динамічній системі внаслідок розсіювання енергії.
Міжнародна система одиниць СІсистема, яка встановлює стандарти на одиниці вимірювання фізичних величин. Для побудови системи СІ застосовуються шість основних одиниць виміру: одиниця довжини — метр (м), одиниця маси — кілограм (кг), одиниця часу — секунда (сек), одиниця сили електричного струму — ампер (а), одиниця температури — градус Кельвіна (град К, ), одиниця сили світла — свічка (св), а також дві додаткові геометричні одиниці: одиниця плоского кута — радіан (рад) та одиниця тілесного кута — стерадіан (стер). Решта одиниць — похідні; вони встановлюються на основі взаємозв’язків між фізичними величинами. ГОСТ 9867-61 для всіх галузей науки, техніки, народного господарства і педагогічної практики встановлює систему СІ як єдину уніфіковану систему одиниць.
Математичне моделювання — побудова математичної моделі та дослідження її аналітичними, числовими (здебільшого на ЕОМ), графічними чи якісними методами для отримання певної характерис­тики (характеристик) досліджуваної реальної системи.
Математична модель — логічний чи математичний опис компонентів і функцій, що відбивають істотні властивості об’єкта чи процесу, який моделюється.
Макетне (наочне) моделюванняпобудова макета об’єкта, що вивчається, а також аналіз на його основі тих чи інших корисних (прийнятних) властивостей оригіналу. У даному контексті під макетом розуміється просторове зображення чи геометрична копія будь-чого (виробу, споруди тощо), яка може мати інші розміри і створена з іншого матеріалу, ніж оригінал.
Аналогове моделювання метод дослідження, який використовує пряму, безпосредню аналогію між величинами, властивими одному явищу, і формально такими ж, що входять таким же чином в рівняння процесів величинами, притаманними іншому явищу.
Аналогова обчислювальна машина (АОМ) — обчислювальна машина, яка обробляє інформацію, подану в аналоговій (неперервній) формі. АОМ бувають електричні (електронні), електромеханічні, механічні, гідравлічні, пневматичні та ін.
Економіко-математична модель математичний опис економічного явища чи об’єкта, який здійснюється з метою їх дослідження та управління ними, шляхом вироблення управлінських рішень.
Ситуаційне моделювання метод, в основу якого покладено відтворення в спеціальних лабораторних умовах певних ситуацій, які можуть мати місце в реальних системах, з метою розв’язання складних практичних завдань чи з навчальною метою.
Ділові ігри (господарські ігри, економічні ігри) — метод імітації вироблення і прийняття управлінських рішень в різних виробничих ситуаціях шляхом проведення симульованої гри згідно з заданим сценарієм (чи системою правил) окремими групами людей або людиною і ЕОМ. Сама ділова гра може розглядатися як деяке спрощене відтворення реального економічного чи виробничого процесу.
Інтелектуальна інформаційна система (ІІС) людино-машинна система, у якій комп’ютер реалізує міркування, використовуючи дані з баз даних і знання з баз знань, підсилюючи тим самим інтелектуальні можливості людини. ІІС — це відкрита система стосовно поповнення даних і знань, утворення нових знань в автоматичному чи напіавтоматичному режимі. Вона має формальні засоби, що дають змогу здійснювати міркування типу «правдоподібний висновок», «достовірний висновок». ІІС включає в себе засоби виправдання результатів і реалізує висновок на достатній підставі. «Інтелектуалізація» інформаційних систем здійснюється також шляхом створення інтерфейсу користувача на звичній для нього мові й вмонтування в систему засобів розпізнавання образів (машина «думає», «слухає», «говорить» і «бачить»).
Інжинірингпослуги у створенні виробничих підприємств, об’єднань, об’єктів інфраструктури. Він включає в себе комплекс робіт для проведення попередніх досліджень, підготовки техніко-економічного обгрунтування, комплекту проектних документів, а також розробки рекомендацій з організації виробництва і управління, експлуатації обладнання та продажу готової продукції. Інжиніринг може бути і самостійним товаром на ринку. Контракт на прид­бання інжинірингових послуг включає їх перелік, організаційні умови виконання, а також ціни та порядок оплати.
Лінійне програмуваннягалузь математики, яка розробляє теорію та числові методи розв’язання задач, пов’язаних із знаходженням екстремуму (максимуму або мінімуму) лінійної функції багатьох змінних при наявності системи лінійних обмежень.
Сіткові методи — методи управління великими науково-технічними розробками, будівництвом та іншими комплексами робіт, заснованих на використанні ЕОМ і сіткових графіків. На базі використання сіткового графіка ЕОМ спроможна виконати аналіз стану системи в будь-який момент часу, визначити послідовність робіт (критичний шлях), які можуть затримати виконання всього плану робіт. Серед сіткових методів найбільшого розповсюдження дістали МКШ (метод критичного шляху) та ПЕРТ (метод оцінки та перегляду програм).
Сітковий графік граф типу сітка (граф без контурів), у якому фіксуються роботи (операції) та події. Він відображає відношення передування між роботами (подіями).
Динамічне програмування сукупність прийомів, які дають змогу знаходити оптимальні рішення на основі обчислень наслідків кожного рішення і створення оптимальної стратегії для наступних рішень. Обчислювальна схема методу динамічного програмування заснована на передумовах, що критерій оптимальності адитивний стосовно змінних і що майбутні результати не залежать від передісторії того стану системи, при якому приймається рішення. Остання передумова відома як принцип оптимальності Беллмана.
Нелінійне програмування — розділ математичного програмування, який вивчає методи розв’язання екстремальних задач з нелінійною цільовою функцією і (або) системою нелінійних обмежень. Розв’язок задачі нелінійного програмування (глобальний максимум чи мінімум) може перебувати або на границі, або у внутрішній частині допустимої множини.
Цілочислове(дискретне) програмування — розділ математичного програмування, який вивчає екстремальні задачі, у яких на шукані змінні накладаються умови цілочисловості, а область допустимих рішень скінченна.
Теорія масового обслуговування (теорія черг) — розділ дослідження операцій, який вивчає різноманітні процеси в економіці, телефонному зв’язку, транспортних системах та в інших сферах як процеси обслуговування, тобто задоволення масового попиту на обслуговування будь-якого виду. При всьому розмаїтті такі процеси мають загальні характеристики: вимоги (замовлення) на обслуговування надходять нерегулярно (випадково) на «канал обслуговування» і залежно від його зайнятості, тривалості обслуговування та інших чинників утворюють чергу вимог.

 

1.4. Завдання для перевірки знань
Для самостійної перевірки знань доцільно сформулювати розширені відповіді на поставлені питання і перевірити їх повноту та правильність за допомогою матеріалів пропонованих літературних джерел.

  • Перерахуйте види моделювання, які застосовуються в економіці, науці й техніці, і дайте порівняльну характеристику їх з точки зору особливостей та границь практичного застосування.
  • Наведіть приклади, як можна застосовувати методи імітаційного моделювання при створенні окремих модулів автоматизованих робочих місць; розробці автоматизованих інформаційно-пошукових систем; моделюванні структур управління в умовах АСУ; розв’язанні оптимізаційних функціональних задач в інформаційній системі; моделюванні автоматизованих систем обробки даних; використанні машинної імітації для розв’язання складних задач в інтелектуальних інформаційних системах; у задачах автоматизації проектування інформаційних систем.
  • Наведіть приклади відомих вам математичних моделей з різних галузей науки і техніки. Чому в економіко-математичному моделюванні терміни «економіко-математична модель» і «економіко-математична задача» часто використовуються як синоніми? Як ви розумієте терміни «математична модель», «математичний метод».
  • Пригадайте, які імітаційні моделі використовувалися при дослідженні впливу господарських рішень на екологію країни. Яке місце займає імітаційне моделювання серед інших методів, що найчас­тіше використовуються у внутрішньофірмовому плануванні, зокре­ма таких, як лінійне програмування, сіткові методи (включаючи ПЕРТ і МКШ), теорія керування запасами, нелінійне програмування, динамічне програмування, цілочислове програмування, теорія масового обслуговування.
  • Наведіть приклади того, як можна застосовувати машинне моделювання в навчальному процесі.
  • Дайте розширене тлумачення поняття «інтелектуальні інформаційні системи» і з’ясуйте роль імітаційного моделювання при розв’язанні задач у цих системах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.