лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ під час ПІДСУМКОВОго ІСПИТу

На підсумковий іспит виносяться 53 питання з дисципліни. До підсумкового іспиту допускаються студенти, які виконали лабораторну роботу і здали її у належному вигляді. У білет включаються три питання, що відповідають трьом розділам навчальної дисципліни: методологічні основи імітаційного моделювання; метод Монте-Карло; планування імітаційного експерименту. Відповідь з кожного питання оцінюється за 5-баловою системою. Якщо з усіх питань одержано позитивні оцінки, то загальна оцінка з предмета визнача-
ється як середнє з трьох питань, округлене до найближчого цілого. У разі одержання незадовільної оцінки з одного чи більше питань студенту виставляється на іспиті з предмета незадовільна оцінка.
Перелік екзаменаційних питань

  • Види моделювання.
  • Основні напрями використання машинної імітації (імітаційного моделювання).
  • Схема застосування машинної імітації в інтелектуальних системах.
  • Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання).
  • Переваги та вади методу машинної імітації.
  • Імітація еволюційних процесів у динамічних моделях.
  • Загальна схема і цілі машинної імітації.
  • Програмна реалізація імітаційних моделей.
  • Мови імітаційного моделювання.
  • Імітаційна модель обчислювальної системи.
  • Основні етапи побудови імітаційної моделі.
  • Імітаційна модель керування запасами: суть оптимального керування запасами.
  • Імітаційна модель керування запасами: статична детермінована модель.
  • Імітаційна модель керування запасами: керування багатопродуктовими запасами.
  • Імітаційна модель керування запасами: опис концептуальної моделі.
  • Імітаційна модель керування запасами: блок-схема алгоритму.
  • Розвиток і застосування методу Монте-Карло.
  • Обчислення означеного інтегралу методом Монте-Карло.
  • Точність оцінки ймовірності за допомогою відносної частоти.
  • Рівномірна випадкова послідовність чисел РВП [0, 1].
  • Табличний спосіб одержання РВП [0, 1].
  • Фізичні генератори РВП [0, 1].
  • Програмні датчики РВП [0, 1].
  • Перевірка якості псевдовипадкових чисел.
  • Схема випробувань за «жеребком» (СВЖ).
  • Перший спосіб використання СВЖ.
  • Другий спосіб використання СВЖ.
  • Стандартний метод імітації дискретно розподілених випадкових величин.
  • Спеціальні методи імітації деяких дискретних розподілів.
  • Стандартний метод імітації неперервних випадкових величин.
  • Приклади застосування стандартного методу імітації неперервних випадкових величин.
  • Метод добору (відбраковки).
  • Наближене формування розподілів.
  • Генерування нормально розподілених випадкових чисел: використання центральної граничної теореми.
  • Генерування нормально розподілених випадкових чисел: метод Бокса–Маллера.
  • Генерування нормально розподілених випадкових чисел: метод Марсальї–Брея.
  • Основні задачі й поняття планування імітаційних експериментів.
  • Апроксимуючий поліном функції відгуку.
  • Дворівнева система вимірювання факторів.
  • Повний факторний план (експеримент) і його властивості.
  • Дробовий факторний план (експеримент) і його властивості.
  • Лінійна апроксимація функції відгуку.
  • Одержання апроксимуючого полінома другого ступеня.
  • Композиційні плани.
  • Ортогональний центральний композиційний план.
  • Рототабельний композиційний план.
  • Статистична перевірка однорідності дисперсій.
  • Статистична перевірка значущості коефіцієнтів регресії.
  • Статистична перевірка адекватності моделі.
  • Планування експерименту під час дослідження систем.
  • Перший спосіб пошуку екстремуму функції відгуку.
  • Загальна схема методу Бокса–Уїлсона.
  • Рух у напрямі крутого сходження (спаду).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.