лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Блок LINK може використовуватися у двох режимах — умовному та безумовному. При використаннi умовного режиму спочатку пере­вiряється наявність доступного для транзакту пристрою. Якщо такий пристрiй знайдеться, транзакт передається на цей пристрiй. У противному разі транзакт перемiщується в ланцюг користувача. У безумовному режимi транзакт відразу перемiщується в ланцюг користувача.
Операнд В блоку LINK дозволяє використовувати три можливостi для розмiщення транзактiв у ланцюгу користувача:
FIFO — вiдправити транзакт у кiнець ланцюга користувача;
LIFO — вiдправити транзакт у початок ланцюга користувача;
Pj — помiстити транзакт у ланцюг користувача, безпосередньо перед транзактом, у якого значення j-го операнда бiльше.

Ім’я оператора LOGIC.
Роль у моделі: Змінює стан логiчного перемикача.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за
замовчуванням

A

Номер або iм’я логiчного перемикача

Помилка

Х

Допоміжний оператор, що задає умову роботи

Нуль

Зауваження: Допомiжний оператор Х може набувати таких значень:
R — скинути логiчний перемикач;
S — установити логiчний перемикач;
I — iнвертувати логічний перемикач.
Ім’я оператора LOOP.
Роль у моделі: Зорганізовує цикл.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Номер параметра транзакту

Помилка

B

Мiтка блока, на який буде передано транзакт

Нуль

Ім’я оператора MARK.
Роль у моделі: Визначає час перебування транзакту в частині моделі.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Номер параметра транзакту, куди потрібно записати значення абсолют­ного модельного часу

Див. примітку

Зауваження: Значення номера транзакту може не задаватися в блоці MARK, тоді відмітка часу записуватиметься у СЧА М1.

Ім’я оператора MATCH.
Роль у моделі: Синхронiзує рух транзактiв у моделі.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

А

Мітка спряженого блока

Помилка

Ім’я оператора MSAVEVALUE.
Роль у моделі: Задає або змінює значення одного з елементiв матрицi.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Номер або iм’я матрицi, у якiй потрiб­но змiнити елемент

Помилка

B

Номер рядка

Помилка

С

Номер стовпця

Помилка

D

Величина, що використовується у процесі модифікації

Помилка

Зауваження: Блок може використовуватись як у режимi додавання або вiднiмання значень, так i в режимi замiни.

Ім’я оператора PREEMPT.
Роль у моделі: Моделює захоплення пристрою.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Iм’я пристрою, який буде захоплений

Помилка

B

Необов’язковий операнд. Використовується для того, щоб зазначити умову захоплення

Пояснення наведено
далі

С

Iм’я блока, куди буде передано транзакт, обробка якого перервалася

Помилка

D

Номер параметра транзакту, куди буде записано час, що лишився до закiнчення обробки

 

E

Указується, чи виконуватиме транзакт і далі обробку на цьому пристрої. Літери RE вказують, що транзакт буде знятий з обслуговування

Обробка триватиме

Зауваження: Блок обов’язково використовується в парi з блоком RETURN. Операнд В блоку PREEMPT може не використовуватися. У такому разі захоплення виникає, коли транзакт, що обслуговується, сам не є захоплювачем. У противному разі в операндi В зазначаються лiтери PR, i захоплення відбувається, якщо захоплювач має вищий пріоритет, нiж транзакт, що обслуговується на пристрої.

Ім’я оператора PRIORITY.
Роль у моделі: Змiнює значення рівня прiоритету транзакту.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Константа. Значення рівня пріоритету

Помилка

Зауваження: Значення рiвня прiоритету може становити вiд 0 до 127.

Ім’я оператора QUEUE.
Роль у моделі: Виконує автоматичне збирання статистики про очiкування.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Назва черги

Помилка

Зауваження: Блок обов’язково використовується в парi з блоком DEPART.

Ім’я оператора RELEASE.
Роль у моделі: Моделює завершення роботи на пристрої.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Ім’я приладу

Помилка

Зауваження: Блок обов’язково використовується в парi з блоком SEIZE.

Ім’я оператора RETURN.
Роль у моделі: Моделює вихід пристрою з режиму переривання.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Ім’я приладу

Помилка

Зауваження: Блок обов’язково використовується в парi з блоком PREEMPT.

Ім’я оператора SAVEVALUE.
Роль у моделі: Змiнює значення збережуваної величини.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Номер або iм’я збережуваної величини

Помилка

B

Величина, що використовується у процесі мо­дифікації

Помилка

Ім’я оператора SEIZE.
Роль у моделі: Моделює початок роботи на пристрої.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Ім’я приладу

Помилка

Зауваження: Блок обов’язково використовується в парi з блоком RELESE.

Ім’я оператора SELECT.
Роль у моделі: Використовується з метою перегляду багатьох елементiв однiєї групи, щоб з’ясувати, чи задовольняє стан якогось із них зазначену умову.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Номер параметра, у який записується номер члена групи

Помилка

B
С

Найменший і найбiльший номери з множини блоків, які переглядаються

Помилка

Х

Допомiжий оператор. У режимi порiвняння визначає спосiб порівняння значень, які вказанi в операндах D та Е. У режимi мiнiмуму та максимуму слова MIN або MAX

 

D

У режимi порiвняння — значення, з яким порiвнюється атрибут, що його вказано в операндi Е. У режимi мiнiмуму та максимуму не використовується

Помилка

E

Значення СЧА, з яким відбувається порівняння

Помилка

Зауваження: Значення операнда Х.
Операнд Х у режимi порiвняння може набувати таких значень:
G — операнд D більший за операнд Е;
GE — операнд D більший або дорiвнює операнду Е;
E — операнд D дорiвнює операнду Е;
NE — операнди D та Е не рiвнi;
LE — операнд D менший або дорiвнює операнду Е;
Е — операнд D менший за операнд Е.
Блок SELECT може працювати в одному з таких режимiв:
порiвняння із заданим значенням;
режим MIN або MAX.

Ім’я оператора SPLIT.
Роль у моделі: Використовується для введення в модель додаткових транзактiв, якi мають тi самі властивостi, що й транзакт-батько.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

А

Число додаткових транзактiв, що ввiй­дуть до моделі

Помилка

В

Iм’я блока, куди прямуватимуть нащадки

Помилка

С

Номер параметра упорядкування

Упорядкування не вiдбу­вається

D

Кiлькiсть параметрiв, що їх повинен мати кожний нащадок

Та сама кiлькiсть, що й у батька

Зауваження: Операнди C, D є необов’язковими.

Ім’я оператора TABULATE.
Роль у моделі: Записуються в таблицю значення вибірки в той момент, коли транзакт входить до блока.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Iм’я (символічне або числове) таблицi, у якій використовується вiдповiдне значення

Помилка

Зауваження: Одну й ту саму таблицю можна використовувати в кiлькох блоках TABULATE, якщо в цьому є логiчна потреба.

Ім’я оператора TERMINATE.
Роль у моделі: Знищує транзакти.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Значення, на яке зменшується лічильник завершень

Нуль

Ім’я оператора TEST.
Роль у моделі: Перевiряє умову для визначення напряму руху транзактiв.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Iм’я першого СЧА

Помилка

B

Iм’я другого СЧА

Помилка

С

Необов’язковий. Мiтка, на яку переходить транзакт у разi невиконання умови

Помилка

Х

Допоміжний оператор, який зазначає умову для перевірки

Значення наведено далі

Зауваження: Операнд С є необов’язковим. Якщо присутнi лише операнди А та В, то перевiрка виконується у режимi вiдмови. Під час використання операнда С перевірка відбувається у режимi умов­ної передачi.
Значення операнда Х блока TEST:
G — операнд А бiльший за операнд B;
GE — операнд А бiльший або дорiвнює операнду B;
E — операнд А дорiвнює операнду B;
NE — операнд А не дорiвнює операнду B;
LE — операнд А бiльший за операнд B;
L — операнд А бiльший за операнд B.

Ім’я оператора TRANSFER.
Роль у моделі: Змінює напрямок руху транзактів. Може використовуватися у таких режимах: безумовної передачi, умовної передачi, BOTH, ALL, PICK, FN, SBR, SIM.
Значення операндів (приведені для перших чотирьох режимiв):


Режим

Операнд

Значення

Значення за
замовчуванням

Безумовний
Статистичний
BOTH
ALL

А

Не використовується
Частота передавання
Слово BOTH
Слово ALL

Помилка
Помилка

Безумовний
Статистичний
BOTH

В

Мiтка блока, куди передається транзакт

Помилка

 

ALL

В

Мiтка першого блока, куди робить спробу ввійти транзакт

Помилка

Безумовний

С

Не використовується

 

Статистичний
BOTH

С

Мітка альтернативного блока

Помилка

ALL

С

Мiтка останнього блока, куди робить спробу ввійти транзакт

Помилка

Лише
ALL

D

Крок переходу

Одиниця

Ім’я оператора UNLINK.
Роль у моделі: Виводить один з транзактiв з ланцюга користувача та перемiщує його до списку поточних подiй.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Номер або iм’я ланцюга користувача

Помилка

B

Мiтка блока, куди передається транзакт

Помилка

С

Число транзактiв, якi виводяться. Може бути СЧА, константою або символом ALL

Помилка

D
Е

Визначається, з якого краю виводитимуться транзакти

Транзакти виводитимуть­ся з початку ланцюга

F

Необов’язковий операнд, задає мiтку блока, на яку перемiщується транзакт, що ініціював вивід

Транзакт безумовно пе­ремiщується у наступний блок

Зауваження: Під час використання блока існують двi можливостi:
1. Транзакти можуть бути взятi з початку або з кiнця ланцюга користувача. Щоб указати, з якого боку ланцюга користувача виводитимуться транзакти, використовуються операнди D та E. Якщо ці два операнди порожні, транзакти виводитимуться з початку ланцюга користувача. Якщо в операндi D міститься BACK, а операнд Е порожній, транзакти виводяться з кiнця списку користувача.
2. Транзакти можуть бути виведені з будь-якого місця моделi залежно вiд умови, що задається користувачем. Умова задається таким чином: в операнд D записується номер параметра транзакту, який буде порівнюватися із значенням, записаним в операнді Е.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.