лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.9. Довідки про команди GPSS/PC

На вiдмiну вiд операторiв керування та операторiв блокiв команди не є частиною мови GPSS. Частина команд має операнди.
Зауваження. Лiтери А, В, С, D, E, F вказують послiдовнiсть розмiщення операндiв.
Комади GPSS/PC поділяються на такі групи:

  • команди роботи з файлом;
  • команди редагування тексту;
  • команди керування процесом моделювання;
  • команди видавання додаткової статистики;
  • команди роботи з вікнами;
  • команди видавання графіків.

До команд роботи з файлом належать такі команди:
@ <iм’я файла> — прочитати програмний файл;
SAVE — записує програму в зазначений файл. Команда має операнди А, В, C;
А — iм’я файла, в якому зберiгатиметься програма;
В — номер рядка, з якого починається запис файла;
С — номер останнього рядка;
DISPLAY — вивести зазначений набiр операторiв. Команда має операнди А, В.
А — номер першого оператора блока, який потрiбно вивести;
В — номер останнього оператора блока, який потрiбно вивести.
Команди редагування тексту:
EDIT — умiщує оператор із зазначеним номером у рядок редагування.
Номер рядка вказується в операндi А.
DELETE — ліквідувати вказаний набiр операторiв. Команда має операнди А, В.
А — номер першого оператора блока, який потрiбно ліквідувати.
В — номер останнього оператора блока, який потрiбно ліквідувати.
RENUMBER — перенумеровує оператори програми.
Команда має необов’язковi операнди А, В.
А — номер першого рядка, з якого починатиметься перенумерацiя.
В — крок, з яким проводитиметься перенумерацiя.
Команди керування процесом моделювання можуть або задаватися в командному рядку, або запускатися на виконання за допомогою «мишки» з рядка команд керування процесом моделювання Б, який розміщений вище від командного рядка.
CONTINUE — продовжити перерване моделювання. Команда операндiв не має.
STEP — запускає процес моделювання вказаної кількості блокiв. Кiлькiсть крокiв задається в операторi А.
STOP — зупиняє моделювання пiсля вказаного блока або транзакцiї. Команда має операнди А, В, C.
А — номер транзакту, пiсля якого буде припинене моделювання.
В — номер блока, пiсля якого припиняється моделювання.
С — необов’язковий. Може бути словом ON або OFF.
Команда побудови графіка PLOT — будує графiки стандартних числових атрибутiв, які використовуються у вiкнi даних. Команда має операнди А, В, C, D.
А — аргумент графiка, має бути СЧА.
В — найбiльше значення Y, яке може задаватися СЧА.
С — час початку виводу графiка. Операнд може бути 0 або додат­не число.
D — час закiнчення виводу графiка (має бути додатне число).
Команда PLOT будує осi графiка та сам графiк.
До команд видавання додаткової статистики належать:
ANOVA — обчислює довiрчий iнтервал, виконує аналiз вiдхилень у файлi результатiв. Команда має операнди А, В, С.
А — iм’я файла, який мiстить результати моделювання.
В — номер стовпця результатiв. Значення операнда не може перевищувати 6.
С — номер стовпця, у якому зберiгаються рiвнi звернення, що вiдпо­вiдають кожному результату. Значення результату не може бути більшим за 6.
Команда ANOVA видає таку статистичну iнформацiю:
Treatment — рiвень звернення у виглядi числа;
Count — кiлькiсть результатних даних на рiвнi звернення;
Mean — середнє значення результату на рiвнi звернення;
Std. Dev.— cтандартне вiдхилення результатiв;
Minimum — найменше значення на рiвнi звернення;
Maximum — найбiльше значення на рiвнi звернення;
95% Сonf. — cреднє значення 95 % довiрчого iнтервалу.
USERCHAINS — виводить список ланцюга користувача у вiкно даних. Операндiв не має.
EVENTS — виводить інформацію із списків поточних та май-
бутніх подій.
У результаті використання цього оператора на дисплей буде виведено таку iнформацiю із списку поточних подiй:
XACT NUMBER — номер транзакту, який входить до списку поточних подiй;
PRI — прiоритет транзакту;
М1 — момент часу, у який був згенерований транзакт, або час, коли транзакт останнiй раз входив до блока MATCH;
CURRENT — номер блока, у якому міститься транзакт;
PARAMETR — номер або iм’я параметра транзакту;
VALUE — значення параметра транзакту.
Водночас на дисплей буде виведено також iнформацiю списку майбутнiх подiй, а саме:
XACT NUMBER — номер транзакту, який входить до списку поточних подiй;
PRI — прiоритет транзакту.
BDT — час, який відводиться блоку для перебування у списку майбутнiх подiй;
CURRENT — номер блока, у якому міститься транзакт;
NEXT — номер блока, у який увiйде даний транзакт;
PARAMETR — номер або iм’я параметра транзакту;
VALUE — значення параметра транзакту.
GROUPS — видає списки членiв групи. Операндiв немає.
Команди роботи з вікнами.
MICROWINDOWS — вiдкриває або зачиняє мiкровiкно. Команда має операнди А, В, С.
А — номер мiкровiкна вiд 1 до 4 включно.
В — стандартний числовий атрибут, який треба помiстити у вiкно.
С — використовується для закриття мiкровiкна. Може мати значення ON, OFF або 0.
SHOW <вираз> — обчислює зазначений вираз та виводить результат у вiкно.
WINDOW — вiдчиняє головне вiкно GPSS. Команда має операнди А, В, C.
А — iм’я вiкна. Операнд може бути BLOCKS (блоки), DATA (данi), FACILITIES (пристрої), MATRIXES (матрицi), POSITIONS (місцерозташування), STORAGE (пам’ятi) або TABLES (таблицi).
В — номер першого об’єкта.
С — номер рядка.
D — номер стовпця.
Додаткові команди:
DOS — тимчасово припиняє моделювання та здiйснює вихiд у ДОС.
Для того щоб повернутися до пакета, треба набрати команду EXIT.
REPORT — указує файл, куди буде занесено результати моделювання. Команда має операнди А, В.
А — iм’я файла, у який потрiбно занести звiт.
В — слово NEW, яке вказує, що звiт треба записати, не чекаючи на закiнчення сеансу моделювання.
Приклади використання команд.
***
Текст моделі.
***
*** 1) Вiдкриття мiкровiкон.
MICR 4,C1;Clock
MICR 2,TG1;TG1
MICR 1,CH$USERCHAIN1;Chain
*** 2) Вiдкриття головного вiкна таблиць.
WINDOW TABLES
*** 3) Запуск програми на виконання.
START 20,NP
*** 4) Вiдкриття головного вiкна матриць.
WINDOW MATRICES
START 20,NP
*** 5) Вiдкриття головного вiкна приладiв.
WINDOW FACILITIES
START 20,NP
*** 6) Вiдкриття головного вiкна таблиць.
WINDOW STORAGES
START 20,NP
*** 7) Видача спискiв поточних та майбутнiх подiй.
EV
START 20,NP
*** 8) Видача списків ланцюгів користувача.
USER
START 20,NP
*** 9) Видача даних дисперсійного аналізу.
ANOVA RESULT,GPS
START 20,NP
*** 10) Відкриття головного вікна блокiв.
WINDOW BLOCKS
START 20000000,NP
3.10. Довідки про основнi оператори — блоки мови GPSS
Ім’я оператора ADVANCE.
Роль у моделі: Реалiзує затримку транзактiв.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за
замовчуванням

A

Cередня затримка на час обслуговування

Нуль

B

Половина поля допуску рівномірно розподіленого інтервалу часу. Може бути СЧА або константа

Нуль

Ім’я оператора ALTER
Роль у моделі: Використовується для модифікації характеристик транзактів.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Назва групи транзактів, члени якої перевіряються для вимірювання. Операнд має бути номером параметра або іншим СЧА

Помилка

B

Максимальне значення кількості транзактів, які перевіряються. Операнд має бути номером параметра або іншим СЧА

Помилка

С

Назва атрибуту, який заміняється. Операнд має бути PR, номером параметра або іншим СЧА

 

Х

Допомiжний операнд. У режимi порiвняння визначає спосiб порівняння значень, зазначених в операндах F та Е. (У режимi мiнiмуму та максимуму зазначаються слова MIN або MAX)

 

D

Значення, яке використовується для заміни

Помилка

E

Не обов’язковий. Назва атрибуту, який перевіряється

F

Не обов’язковий. Значення, з яким порівнюється. Воно обчислюється для відповідного члена групи

G

Не обов’язковий. Номер альтернативного блока

Зауваження: Операнд Х у режимi порiвняння може набувати таких значень:
G — операнд E більший за операнд F;
GE — операнд E більший або дорiвнює операнду F;
E — операнд E дорiвнює операнду F;
NE — операнди E та F не рiвнi між собою;
LE — операнд E менший або дорiвнює операнду F;
Е — операнд E менший за операнд F.

Ім’я оператора ASSEMBLE.
Роль у моделі: З’єднує транзакти, що належать до одного ансамблю.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Кількість транзактів, що з’єднуються

Помилка

Ім’я оператора ASSIGN.
Роль у моделі: Призначає та змінює значення параметрів транзактів.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Номер фіксованого параметра

Помилка

B

Стандартний числовий атрибут або значення, яке використовується у процесі модифікації

Помилка

С

Номер або назва функції, яка використовується при модифікації

Зміщення відсутнє

Зауваження: Блок ASSIGN може використовуватися у режимах замiщення та змiни. У першому випадку старе значення параметра замiщується новим незалежно вiд того, яким було попереднє значення. У другому випадку нове значення може обчислюватися додаванням (у режимi додавання) значення, зазначеного в операндi В, до попереднього значення параметра транзакту. У режимi вiднiмання нове значення параметра обчислюється вiднiманням значення операнда В від старого значення. Якщо у блоці ASSIGN задається значення операнда С, то значення, яке буде присвоєно параметру транзакту, обчислюється як ціла частина добутку значення, що записане в операнді В та значення функції посилання, на яку задано в операнді С.

Ім’я оператора DEPART.
Роль у моделі: Виводить транзакти з черги.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Ім’я черги

Помилка

Зауваження: Блок обов’язково використовується в парі з блоком QUEUE.

Ім’я оператора ENTER.
Роль у моделі: Моделює використання багатоканального устаткування.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за
замовчуванням

A

Iм’я, СЧА або номер багатоканального устаткування

Помилка

B

Кiлькiсть одиниць багатоканального устаткування, якi займає один транзакт

Нуль

Зауваження: Блок обов’язково використовується в парi з блоком LEAVE.

Ім’я оператора GATE.
Роль у моделі: Перевiряє стан пристроїв, багатоканальних устаткувань або логічних ключів.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Iм’я першого СЧА

Помилка

B

Необов’язковий операнд. Мiтка блока, до якого переходить транзакт у разi невиконання умови

Нуль

Х

Допомiжний операнд. Вказує умову для перевiрки

Значення описано далі

Зауваження: Значеннями операнда Х можуть бути:
1. У разі використання пристроїв:
NU — перевiрка умови, що пристрiй не використовується;
U — перевiрка умови, що пристрій використовується в даний момент;
I — перевiрка стану переривання;
NI — перевiрка того, що пристрiй не перебуває в станi переривання.
2. У разі використання багатоканальних устаткувань:
SF — перевiрка того, що багатоканальне устаткування заповнене.
SNF — перевiрка того, що багатоканальнє устаткування не запов­нене.
SE — перевiрка того, що бакатоканальне устаткування порожнє.
SNF — перевiрка того, що багатоканальне устаткування не порожнє.
3. У разі використання логiчних ключiв:
LS — перевiрка умови «увімкнений»,
LR — перевiрка умови «вимкнений».

Ім’я оператора GATHER.
Роль у моделі: Використовується для нагромадження двох або бiльшої кiлькостi транзактiв у блоці доти, доки в одному i тому самому мiсцi не збереться задана кількість транзактів.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Кількість транзактів, що збираються

Помилка

Ім’я оператора GENERATE.
Роль у моделі: Породжує транзакти
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за замовчуванням

A

Cереднiй промiжок часу

Нуль

B

Половина поля допуску рівномірно розподіленого інтервалу часу

Нуль

С

Зміщення інтервалів

Зміщення відсутнє

D

Обмеження на кількість транзактів

Нескінченність

E

Рівень пріоритету

Нуль

Ім’я оператора LEAVE.
Роль у моделі: Моделює звiльнення частини або всiєї ємкостi багатоканального устаткування.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за
замовчуванням

A

Iм’я, СЧА або номер багатоканального устаткування

Помилка

B

Кiлькiсть одиниць багатоканального устаткування, якi звільняє один транзакт

Нуль

Зауваження: Блок обов’язково використовується в парi з блоком ENTER.

Ім’я оператора LINK.
Роль у моделі: Розміщує транзакти в ланцюги користувача.
Значення операндів:


Операнд

Значення

Значення за
замовчуванням

A

Номер або ім’я ланцюга користувача

Помилка

B

Визначає, у яке місце ланцюга корис­тувача треба помістити транзакт

Помилка

С

Необов’язковий операнд. Задає мітку, куди переміщується транзакт

Транзакт безумовно переміщу­ється в ланцюг користувача

Зауваження: Блок обов’язково використовується в парi з блоком UNLINK.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.