лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

2. Щодня виникає попит на предмет зберігання, причому дорівнює цей попит величині  — випадковій величині з відомим законом розподілу ймовірностей.
3. Встановлюється такий порядок виконання операцій на складі протягом кожного дня:
1) визначаються обсяги замовлень на поповнення запасу, які будуть реалізовані протягом поточного дня;
2) товар поставляється споживачеві, тобто задовольняється попит;
3) оцінюється запас, що залишився, і в разі потреби (якщо поточний запас досягає порогового рівня) оформляється замовлення на поповнення запасу.
4. Затримка поставки  (кількість днів між моментами часу подачі замовлення на поставку та її надходженням) тлумачиться як випадкова величина з відомим законом розподілу ймовірностей.
5. Незадоволені замовлення споживачів товару анулюються, тобто переносити дефіцит на наступний день не дозволяється.
6. Заявка на поповнення запасу приймається до виконання лише в тому разі, коли подана раніше заявка реалізована, тобто в кожний момент часу на стадії реалізації не може перебувати більш як одна заявка.
7. За цільову функцію для вибору оптимальних значень змінних керування беруть сумарні витрати (вартість зберігання і поставки, штраф) за період .
.
Оскільки щоденний попит і затримка поставок — випадкові величини, то й сума витрат системи постачання  також є випадковою величиною, закон розподілу ймовірностей якої в загальному випадку невідомий. Тому цільова функція являє собою математичне сподівання витрат M [].
8. Математичне сподівання витрат при фіксованих значеннях змін­них керування  оцінюється з допомогою вибіркового середнього
,
де N — число циклів прогонів (дублювань) імітаційної моделі при фіксованих значеннях змінних керування  і незмінних факторах моделі (у разі машинної реалізації імітаційної моделі беруть 1000 циклів прогонів);  — значення сумарних витрат у j-му прогоні.
9. Вартість поставки — стала величина, що не залежить від обсягу поставки і дорівнює :
.
10. Вартість зберігання пропорційна до величини залишку продукту на кінець дня, коефіцієнт пропорційності дорівнює .
11. Витрати на штрафи пропорційні до залишкової величини дефіциту на кінець дня, коефіцієнт пропорційності дорівнює .
12. Ендогенна змінна системи (відгук):  — сумарні витрати.
13. Змінні, що визначають стан системи в довільний момент часу:
 — витрати на зберігання;
 — вартість поставки;
 — витрати на штрафи;
 — поточний (системний, модельний) час;
 — момент часу (день), коли реалізується поставка;
 — поточне значення запасу (у разі дефіциту — від’ємне);
 — індекс циклів роботи імітаційної моделі.
14. Змінні керування:
 — обсяг (партія) замовленої поставки;
 — нижній (пороговий) рівень запасу.
15. Некеровані параметри:
 — витрати на зберігання одиниці продукції на кінець дня;
— витрати через дефіцит, пов’язані з нестачею одиниці продукції;
— витрати на організацію однієї поставки;
— початковий рівень запасу;
— тривалість (кількість днів) функціонування системи постачання.
16. Екзогенні (вхідні) змінні:
— щоденний попит на продукт;
 — час затримки поставки.
17. Характеристики функціонування системи:
 — функція розподілу ймовірності попиту;
 — функція розподілу ймовірності затримки поставки.
18. За допомогою методу імітаційного моделювання потрібно знайти оптимальні значення  і , при яких сумарні витрати на організацію постачання протягом днів будуть мінімальні. Для експериментального пошуку оптимального розв’язку задачі застосовується метод Бокса–Уїлсона.
Логічна структурна схема імітаційної моделі задачі пошуку оптимальної стратегії керування запасами складається з двох контурів — зовнішнього і внутрішнього. Зовнішній контур реалізує схему проведення експериментів за методом Бокса–Уїлсона (див. Тему 12), тобто на цьому рівні визначаються точки факторного простору, в яких відбувається імітаційний експеримент для визначення цільової функції — сумарних витрат на постачання.
На вхід до внутрішнього контура надходить пара чисел (вектор) , визначених згідно з процедурою руху в напрямі антиградієнта або в околі базової точки факторного простору. Після проведення машинного експерименту в точці  і статистичної обробки результатів моделювання дістаємо значення цільової функції , яке відсилається на зовнішній контур моделі для прийняття рішення щодо подальшого проведення експерименту.
На вхід до внутрішнього контура надходить пара чисел (вектор) , визначених згідно з процедурою руху в напрямі антиградієнта або в околі базової точки факторного простору. Після проведення машинного експерименту в точці  і статистичної обробки результатів моделювання дістаємо значення цільової функції , яке відсилається на зовнішній контур моделі для прийняття рішення щодо подальшого проведення експериментів.
Логічну структурну схему (блок-схему) внутрішнього контура імітаційної моделі, що реалізує  повторів спроби при фіксованих значеннях параметрів системи і змінних керування , зображено на рис. 4.2.
Початком роботи імітаційної моделі (внутрішнього контура) є введення до ЕОМ конкретних числових значень некерованих параметрів , керуючих змінних , а також числа циклів . Далі в комірки пам’яті машини, які призначені для записування змінних стану системи  засилаються нулі. Оператори 2, 13 і 14 організують зовнішній цикл роботи алгоритму, що забезпечує -кратний прогін спроби за однакових умов. Початкове значення поточного запасу (оператор 4) дорівнює величині .
Оператори моделі 5 і 6 призначені для організації еволюційного процесу (тут використовується однорідне градуювання часу, крок руху по часовій осі дорівнює одному дню).
Якщо поточне значення системного часу  перевищує заданий термін планування  то блок 12 обчислює сумарні витрати системи постачання  за даний j-й прогін моделі . Потім здобуті значення  обробляються у блоці 23: відшукуються середнє арифметичне значення , яке беруть за статистичну оцінку математичного сподівання витрат, та вибіркова дисперсія , за допомогою якої визначаються надійний інтервал оцінки  і необхідна кількість дублювань спроби :


Рис. 4.2. Блок-схема імітаційної моделі керування запасами
Оператор 7 перевіряє, чи надходить у поточний момент часу замовлена раніше поставка. Якщо поставка надходить, то поточний рівень запасу збільшується на партію поставки . Попит  і затрим­ка поставки  генеруються з допомогою методу Монте-Карло згідно із заданими розподілами  (оператор 9) і  (оператор 16).
Оператор 10 реалізує поставку товару споживачам, тобто задовольняється попит. При цьому, якщо попит задовольняється повністю (оператор 19, позиція «Ні»), то оператор 22 обчислює вартість зберігання. У противному разі обчислюється величина штрафу (оператор 20) і виключається можливість перенести дефіцит на наступний день (оператор 21).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.