лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Потенціал підприємства: формування та оцінка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Федонін О. С.
Рєпіна І. М.
Олексюк О. І.

 

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА:
ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 


ББК 65.290
         Ф 32
Рецензенти:
В. Ф. Шудра, д-р екон. наук, проф.
(Національний технічний університет України «КПІ»
О. П. Степанов, д-р екон. наук, проф.
(Національний авіаційних універиситет)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1290 від 17.07.03

 

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І.
Ф 32       Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. —
261 с.
ISBN 966–574–738–Х
Посібник містить навчальну програму курсу «Потенціал підприємства (формування та оцінка)», комплекс навчально-методичного забезпечення кожної теми курсу (логічно структуровані методичні поради щодо самостійного вивчення теоретичного матеріалу, план семінарського заняття, список основної літератури, орієнтовні теми реферативних доповідей, питання для дискусій, тестові завдання для самоперевірки знань, практичні завдання), ґрунтовне розкриття методичних підходів щодо підготовки наукових рефератів і доповідей, критерії оцінювання рівня засвоєння знань.
Розрахований на студентів економічних вузів і факультетів вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, які навчаються за планами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів відповідного фахового спрямування. Буде корисним викладачам, керівникам різного рівня, професійним оцінювачам нерухомості, слухачам бізнес-шкіл, які вивчають дисципліну самостійно.
ББК 65.290
© О. С. Федонін, І. М. Рєпіна,
О. І. Олексюк, 2005
ISBN 966–574–738–Х                                                            © КНЕУ, 2005
Навчальне видання

 

 

ФЕДОНІН Олексій Сергійович
РЄПІНА Інна Миколаївна
ОЛЕКСЮК Олексій Іванович


Потенціал
підприємства:
формування та оцінка

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Редактор В. Ровна
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Гордієнко
Верстка О. Дворнік

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.