лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План семінарського заняття
 1. Необхідність організації процесу управління промисловим підприємством.
 2. Еволюція поглядів на сутність організації управління.
 3. Методологічні основи організації процесу управління.
Контрольні запитання
 1. Що вивчає наука «Організація управління промисловим підприємством»?
 2. Чому необхідно організовувати процес управління?
 3. Що таке промислове підприємство, які риси притаманні підприємству?
 4. Поясніть, що лежить в основі діяльності підприємства.
 5. За якими ознаками поділяється діяльність підприємств?
 6. Яким чином пов’язані між собою закони і принципи організації управління?
 7. Чим відрізняється функціональний підхід в організації управління від структурного?
 8. Охарактеризуйте основні наукові концепції організації управління.
 9. Дайте визначення категорії «організаційні відносини».
 10. Що таке організаційна діяльність?
 11. Який склад і зміст організаційних відносин на підприємстві?
 12. Визначте, в чому полягає сутність організаційної діяльнос­ті на підприємстві.

Навчальні завдання для самостійної роботи

    1. Підготуйте стислий (на 2—3 сторінки) огляд спеціальної літератури за питанням: сучасні підходи до визначення категорії «організація».
    2. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких питань:
  1. Що є предметом вивчення дисципліни «організація управ­ління промисловим підприємством»?
  2. Яке місце дисципліни організація управління промисловим підприємством в структурі управлінських наук?
  3. Дайте характеристику структури системи управління підприємством.
  4. Дайте визначення основних елементів системи управління підприємством.
Тести
 1. Виберіть правильні, на вашу думку, визначення поняття «організація»:

А) об’єкт (система), який володіє внутрішньою структурою;
Б) стан впорядкованості, порядку тієї або іншої сукупності предметів, явищ;
В) діяльність органу управління зі створення стану впорядкованості або цілісної системи.

 1. Продовжіть визначення: «Предметом вивчення науки ОУПП є…»:

А) система управління на підприємстві;
Б) організаційні відносини;
В) поглиблення процесу пізнання теорії та практики менеджменту.

 1. Виберіть з переліку завдання, що стоять перед ОУПП як наукою:

А) оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети;
Б) створення ефективних інформаційних систем для забезпечення внутрішніх і зовнішніх контактів;
В) визначення функцій, статусу, компетенції і відповідальності кожної посадової особи, робочого місця, управління персоналом структурних підрозділів підприємства;
Г) визначення в рамках певної компетенції відносин співпідпорядкування;
Д) немає правильної відповіді.

 1. Чим відрізняються між собою структури підрозділів:

А) ступенем автономності;
Б) ступенем формалізації;
В) ступенем централізації;
Г) ступенем гнучкості;
Д) ступенем децентралізації;
Е) ступенем складності.

 1. Закономірне створення організації — це:

А) виявлення потреб покупців;
Б) забезпечення задоволення потреб споживачів;
В) забезпечення якомога довшого існування організації;
Г) створення суб’єкта управління;
Д) проектування організації;
Е) забезпечення довгострокової прибутковості;
Ж) формування об’єкта управління;
З) дослідження потреб на стійкість, обсяг, міру незадоволення потреб.

 1. Механізм використання закону — це:

А) набір правил і норм для працівника, що реалізують закон, з вказівкою переліку його прав і відповідальності;
Б) формування залежності первинних параметрів від тих, що входять, визначення допустимої інерційності, спізнення і порогу реагування;
В) особливість впливу основних елементів закону на оточуюче середовище;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.