лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Навчально-методичне забезпечення
вивчення окремих тем курсу

Тема 1

Основи теорії і методології організації
управління підприємством

Навчальні цілі

 • З’ясувати причини, які обумовлюють необхідність на-
  укової організації процесу управління промисловим підприємством.
 • Дати визначення поняттю «організація управління промисловим підприємством».
 • З’ясувати, які складові включає процес організації управління підприємством.
 • Класифікувати види промислових підприємств.

Методичні поради до вивчення теми
У процесі самостійного вивчення теми «Основи теорії і методології організації управління підприємством» необхідно зосередити зусилля на засвоєнні комплексу питань, сформованих як навчальні цілі (див. вище). Ці питання достатньо повно висвітлено в брошурі А. М. Смолкина. Для глибшого засвоєння окремих питань бажано опрацювати також і інші, рекомендовані за цією темою, літературні джерела.
Самостійно вивчаючи тему, треба передусім чітко усвідомити, чому необхідно організовувати процес управління.
Зауважимо, що поняття «організація» вживається в таких значеннях:

 • певний об’єкт, система, що має складну внутрішню структуру (підприємство, цех, відділ, служба);
 • стан впорядкованості тієї чи іншої сукупності предметів, явищ (внутрішня форма, структура системи);
 • діяльність людини щодо створення стану впорядкованості або цілісної системи.

У процесі організації діяльності люди вступають в організаційні відносини. Ці відносини є предметом вивчення науки організації управління. Об’єктом науки організації управління виступає вся система управління.
Організаційні відносини (ОВ) поділяються на:

 • Регулюючі ОВ. Функція регулювання спрямована на зберігання, підтримку, удосконалення і розвиток стану впорядкованос­ті, організованості системи управління.
 • Субординація. Відносини субординації являють собою систему зв’язків між керівниками та підлеглими. Вони поділяються на лінійні та функціональні.

Лінійні — здійснюють виконання (розпорядження, підкорення).
Функціональна форма організаційних відносин здійснюється на основі спеціалізації організаційних робіт, які виконуються за вказівкою кваліфікованих спеціалістів. При цій формі відносини керування та підпорядкованості будуються за певними групами проблем, а рішення приймаються або лінійними керівниками на основі рекомендацій спеціалістів, або функціональним керівником.

 • Координація. ОВ координації спрямовані на погодження дій різних органів управління, робітників, співставлення цілей і завдань різних рівнів, ресурсів, форм і методів діяльності, взаємне пристосування для досягнення головних цілей.

У подальшому слід засвоїти, що при організації управління існують функціональний і структурний підходи.
Далі особливу увагу потрібно звернути на те, що будь-яка організація діє на основі відповідних законів і принципів.
Основними законами є:

 • Закон синергії. Для будь-якої організації існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде або більше суми потенціалів її елементів (люди, інтереси, імідж), або істотно мен­ше. Завдання керівника полягає в тому, щоб знайти такий набір елементів, при якому синергія носила б творчий характер.
 • Закон самозбереження. Кожна матеріальна система прагне зберегти себе, тобто вижити, і використовує для цього весь свій потенціал (ресурс). Керівному складу необхідно займатися розробкою стратегії, страхуванням внутрішніх і зовнішніх ресурсів.
 • Закон розвитку. Форми розвитку бувають еволюційні та революційні. Розвиток буває прогресивний і регресивний. Кожна система прагне досягти найбільшого сумарного потенціалу при проходженні всіх етапів життєвого циклу. З цією метою розробляють бізнес-плани.
 • Закон інформованостівпорядкованості. Чим більшою інформацією володіє організація про внутрішнє і зовніш­нє середовище, тим більшу імовірність стійкого розвитку вона має.
 • Закон єдності аналізу і синтезу. Аналіз — розділення загального на частини. Синтез (агрегування) — зворотний процес. Кожна організація прагне налаштуватися на більш економний режим функціонування за рахунок постійної зміни своєї структури або функцій. Швидкість і результат перетворення залежить від діапазону змін внутрішнього або зовнішнього середовища.

При визначенні принципів організації управління слід пам’ятати, що вони залежать від етапу життєвого циклу організації.
Закінчуючи розгляд теми, необхідно усвідомити, що основні задачі ОУПП як науки є:

  • оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети;
  • створення ефективних інформаційних систем для забезпечення внутрішніх і зовнішніх контактів;
  • визначення функції, статусу, компетенції і відповідальності кожної посадової особи, структурних підрозділів підприємства;
  • визначення в рамках певної компетенції відносин підпорядкування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.