лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Контроль знань студентів у формі іспиту

Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затверд­женої програми курсу «Організація управління промисловим підприємством». Структурно екзаменаційний білет складається з 6 завдань, які включають:

 • одне теоретичне запитання за програмою курсу;
 • чотири тестових завдання, до складу кожного з яких входить десять запитань різних типів;
 • одну розрахункову задачу.

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 60-баль­ною системою. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за наступною шкалою: 10; 5; 0 балів.
Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладі й використанні навчально-програмного матеріалу;
 • задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються такі критерії:

 • відмінний рівень (10 балів) — від 8 до 10 правильних відповідей;
 • задовільний рівень (5 балів) — від 4 до 7 правильних відпо­відей;
 • незадовільний рівень (0 балів) — від 0 до 3 правильних відповідей.

Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь і навичок, оцінюється на «відмінно» (10 балів), «задовільно» (5 балів) та «незадовільно» (0 балів) залежно від:
а) точності розв’язання задачі;
б) повноти розв’язання задачі;
в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.
У разі, якщо відповіді студента оцінені менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому випадку результати поточного контролю не враховуються.
Загальне підсумкове оцінювання
рівня знань студентів

Загальна оцінка рівня знань студентів за дисципліною «Організація управління промисловим підприємством» визначається як сума балів, одержаних студентами за результатами поточного контролю і за результатами іспиту.
До екзаменаційної відомості вносяться результати поточного контролю і підсумкового контролю, а також їх сумарна оцінка за 100-бальною системою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну систему за критеріями:

 • оцінка «задовільно» — 50—60 балів;
 • оцінка «добре» — 65—80 балів;
 • оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

Оцінка за 4-бальною шкалою оцінювання виставляється в екзаменаційні відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою в 100-бальній шкалі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.