лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

4. Порядок поточного і підсумкового
оцінювання знань студентів

Поточний контроль

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 40-баль­ною системою.
Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

  1. систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни (максимальна оцінка — 15 балів);
  2. виконання завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка — 5 балів);
  3. рівень виконання модульних завдань (максимальна оцінка — 20 балів).

1. Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру базується на оцінюванні активності та рів­ня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5; 10 і 15 балів.
Критерій оцінювання активності студентів в обговоренні питань семінарів вимірюється середнім значенням одержаних упродовж семестру оцінок:

  1. за середньої оцінки нижче 2,5 студент отримує 0 балів;
  2. за середньої оцінки в інтервалі 2,5—3,4 студент отримує 5 балів;
  3. за середньої оцінки в інтервалі 3,5—4,0 студент отримує 10 балів;
  4. за середньої оцінки вище 4,0 студент отримує 15 балів.

2. При контролі виконання завдання для самостійного опрацювання оцінюються написання рефератів, есе, підготовка конспектів навчальних, наукових та іноземних текстів.
Оцінювання знань студентів за кожне із завдань — не більше 5 балів.
3. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів, передбачають проведення тестування за темами дисципліни.
З дисципліни «Організація управління промисловим підприємством» передбачається виконання двох модульних завдань.
Перше модульне завдання складається з тестових запитань за темами 1—3 програми курсу.
Друге модульне завдання складається з тестових запитань за темами 4—6 програми курсу.
Оцінювання знань студентів за кожним модулем здійснюється за шкалою 0; 5 і 10 балів.
Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.
4. Студенти, які беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства факультету економіки та управління, представляють свої наукові роботи на конференціях і конкурсах і за результатами оцінювання не набрали 40 балів, мають право додатково отримати 5 балів до загальної оцінки поточної успішності.
Студенти, які підготували відповідно до встановлених кафедрою вимог письмовий огляд спеціальної літератури за темою, визначеною викладачем, і за результатами поточного оцінювання не набрали 40 балів, також мають право додатково отримати 5 балів до загальної оцінки поточної успішності.
5. Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 20 балів, він не допускається до іспиту. Оформлення недопуску здійснюється у відповідності до вимог наказу ректора університету від 13.12.2001 р. № 604.
Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну систему.
У разі невиконання поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.
6. Для студентів тих спеціальностей, для яких навчальним планом передбачений підсумковий контроль у формі заліку, останній виставляється за результатами поточного контролю за умови одержання студентом не менше 20 балів. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 20 балів, він не одержує заліку.
У разі невиконання поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.