лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку товарів і послуг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.5. Методичні принципи взаємодії
ринкових цін, податків та субсидій

Економічні операції відображають на ринку грошові потоки юридичних та фізичних осіб. До розподільних операцій за методологією СНР належать: а) оплата праці найманих працівників з відрахуваннями на соціальні заходи; б) доходи від власності; в) податки на продукти та виробництво; г) субсидії на продукти та виробництво.
В описуванні розподільних операцій з виробництва товарів і послуг у СНР важливу роль відіграють два види податків і субсидій:

 • податки і субсидії на продукти;
 • інші податки та інші субсидії на виробництво.

Податки, збори, мито і платежі, які утворюють систему фінансових відносин підприємств та організацій з державою, по-різному відображаються в ринкових цінах. Одні входять до складу витрат (собівартість) , інші — до прибутку, треті є надбавкою до ринкової ціни (тарифу), тобто податкове навантаження перекладається в такому разі на споживачів. Тому розрізняють податки на продукти, які сплачуються споживачами, і податки на
виробництво,
які сплачуються виробниками.
В Україні збільшується питома вага податків на продукти, тобто податковий тягар припадає все більше на споживачів, а не на виробників. Наприклад, у 1997 році 68,2 % від усієї суми податків в Україні припадало на продукти, а решта — 31,8 % на виробництво.
Саме тому в національних рахунках використовуються два рівні показників і два методи оцінювання:

 • для економіки в цілому результати вимірюються випуском товарів та послуг і валовим внутрішнім продуктом у ринкових цінах;
 • для секторів та галузей –– випуском товарів та послуг і валовою доданою вартістю в так званих основних цінах, тобто за відкиданням від ринкових цін чистих податків на продукти та імпорт.

Чисті податки на продукти та імпорт включають податки, розмір яких безпосередньо залежить від кількості чи вартості товарів та послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою одиницею — резидентом; при цьому з неї виключається розмір відповідних субсидій на продукти. Субсидіїце відшкодування з державного бюджету підприємствам у порядку державного регулювання цін.
Податки і субсидії на продуктице податки і субсидії, які стягуються пропорційно до вартості чи кількості продукту. Ці податки, зазвичай, підлягають сплаті тоді, коли продукт вироблено, продано чи імпортовано, але вони можуть підлягати сплаті і тоді, коли продукт експортовано, орендовано, передано, поставлено чи використано.
До основних податків і субсидій на продукти належать податок на додану вартість, акцизний збір, податки на окремі послуги (страхування, азартні ігри та ін.), податки на операції з товарами капітального характеру, державне мито, субсидії на використання всередині країни певних продуктів.
Податок на додану вартість міститься в ринковій ціні всіх товарів і стягується залежно від обсягу реалізованої продукції. Відображення податку на додану вартість має особливості для проміжних, капітальних та споживчих товарів. Так, проміжні товари (проміжне споживання) оцінюється в цінах придбання, включаючи торговельно-транспортні націнки без ПДВ. Виняток становить частина підприємств, що надають неринкові послуги, які належать до сектору домашніх господарств та в яких витрати на виробництво продукції включають ПДВ. Капітальні (інвестиційні) та споживчі товари і послуги оцінюються в цінах придбання з включенням нарахованого ПДВ.
Акцизний збір — це податок на споживання, який стягується зі споживачів у момент купівлі ними товару. Це податок на високорентабельні товари і товари, вироблені монополістами.
Державне митоподаток на імпортовані, експортовані або транзитні товари в міжнародній торгівлі. Інструменти, які використовуються державою для регулювання міжнародної торгівлі, поділяються на тарифні, що ґрунтуються на використанні митного тарифу, та нетарифні (квоти, ліцензії, субсидії, демпінг тощо).Митний тариф — перелік товарів, що обкладаються митом і застосовуються даною країною до імпортованих, експортованих чи транзитних товарів, який систематизовано відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. Митний
тариф на імпорт
поділяється на два основні види: специфічне мито, яке визначається у вигляді фіксованої суми з одиниці вимірювання (маси, площі, обсягу і т. ін.) та адвалорне мито (встановлюється у вигляді відсотка від митної вартості товару). Експортний тариф вводиться для обмеження імпорту і захисту вітчизняних товаровиробників, хоча у США, наприклад, оподаткування експорту заборонено конституцією. Розрізняють також субсидований експорт та субсидований імпорт.
Внутрішні податки за товари та послуги в доходах Зведеного бюджету України в 1999 році становили 32,3 % загального обсягу його доходів, у тому числі податок на додану вартість –– 25,1 %; акцизний збір з вітчизняних товарів –– 4,8 %; акцизний збір з імпортних товарів –– 0,6 %.
Загальну класифікацію податків на продукти та на виробництво, застосовувану під час складання таблиці «Витрати –– Випуск» наведено в табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Класифікація податків на продукти та на виробництво


Назва податку

Податок
на продукти

Податок на
виробництво

Загальнодержавні податки

Податок на додану вартість

+

Акцизний збір

+

Плата за марки акцизного збору

+

Державне мито

+

Державне мито за одержання охоронних документів на об’єкти промислової власності

+

Податок із власників транспортних засобів

+

Відрахування на геологорозвідку

+

Закінчення табл. 1.4


Назва податку

Податок
на продукти

Податок на
виробництво

Плата за спеціальне використання природних ресурсів

+

Плата за забруднення навколишнього середовища

+

Надходження частки вартості нестандартної продукції

+

Рентна плата та різниця в цінах на природний газ

+

Місцеві податки і збори, інші податки та надходження
до бюджету України

Вивізне (експортне) мито

+

Імпортне мито

+

Лісовий дохід

+

Плата за видачу ліцензій

+

Збори, справлені автоінспекцією

+

Плата за державну реєстрацію підприємств

+


Плата за воду

+

Збір від продажу паливо-мастильних матеріалів

+

Відрахування від доходів з експлуатації автотранспорту

+

Цільові та позабюджетні фонди

На фінансування дорожнього господарства

+

Державний фонд сприяння конверсії

+

Фонд охорони навколишнього середовища

+

Надходження до фонду розвитку паливо-енергетичного комплексу

+

Надходження до інших позабюджетних фондів

+

Інші податки на виробництво охоплюють: державне мито за одержання охоронних документів на об’єкти промислової власності; плату за землю; податок із власників транспортних засобів; відрахування на геологорозвідку; плату за соціальне використання природних ресурсів; плату за забруднення навколишнього середовища (у межах ліміту та понад ліміт), лісовий податок; плату за видачу ліцензій; плату за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин; плату за державну реєстрацію підприємств; плату за воду; плату за сертифікацію на право торгівлі; плату за марки акцизного збору; місцеві податки з підприємств; місцеві податки з населення (ринковий збір тощо); податки до позабюджетних і цільових фондів.
Дані про інші податки на виробництво містяться у звіті про виконання державного та місцевого бюджетів згідно з річною бухгалтерською звітністю за формами № 2 і 3.
Інші субсидії на виробництво складаються із субсидій, одержаних підприємствами від органів державного управління у зв’язку з використанням факторів виробництва. До них належать:

 • субсидії, пов’язані з використанням праці особливого контингенту осіб (інвалідів, безробітних);
 • субсидії для стимулювання використання окремих видів сировини та енергії;
 • субсидії для зменшення забруднення навколишнього середовища (для покриття вартості додаткової обробки відходів виробництва).

Дані про субсидії беруться з національного рахунку первинного розподілу доходів і розподіляються відповідно до галузевої належності.

1.6. Система індикаторів для статистичного
моніторингу внутрішнього ринку

Концепцію аналізу та вдосконалення розвитку внутрішнього ринку товарів та послуг було розроблено Мінекономіки
України й впроваджено наказом від 25.05.99 №27-38/145 для побудови системи моніторингу і оцінювання стану та вдосконалення діяльності внутрішнього ринку товарів та послуг на макроекономічному, регіональному і галузевому рівнях.
У концепції визначено терміни виконання її завдань; розглянуто основні принципи аналізу внутрішнього ринку; викладено основні напрями та окремі механізми вдосконалення діяльності внутрішнього ринку як складової системи заходів з підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання та національної економіки в цілому; охарактеризовано систему показників та джерела їх отримання, передусім через Держкомстат. Звертається увага на необхідність залучення різних джерел інформації і ранжування ринків за номенклатурою товарів та послуг — для
визначення ситуації на внутрішньому ринку. При цьому імпортні товари та послуги розглядаються як фактор підтримки конкуренції на внутрішньому ринку.
Для створення інформаційної бази, що характеризувала б стан товарного ринку, як показує досвід країн з розвинутою ринковою економікою, необхідна переорієнтація в обліку на статистику підприємств.
З метою якомога повнішого задоволення потреб користувачів різного рівня управління від мікро- до макрорівня утворено Державне агентство з розповсюдження статистичної інформації Держкомстату України (Держстатінформ), у практику роботи якого входить не тільки розповсюдження інформації на різних носіях, а саме огляд ринку того чи іншого товару, наприклад «Ринок лікарських засобів в Україні», а також проведення спеціальних обстежень та досліджень.
У зазначеній Концепції система індикаторів, які характеризують стан внутрішнього ринку, формувалась із використанням, насамперед, чинної статистичної звітності та частковим залученням додаткових джерел. Передбачається формування індикаторів на рівні областей, АР Крим і України в цілому (табл. 1.5).

Таблиця 1.5

Індикатори стану внутрішніх ринків товарів І послуг


з/п

Показники-індикатори

Джерело інформації

Періодичність
визначення
індикатору

1

Індекс роздрібних цін на споживчі товари

Форми 6-ті, 8-ті, 9-ті

Щомісячно

2

Індекси обсягів виробництва (пропозиції) окремих видів товарів та послуг

Форма 1-П (термінова)

Щомісячно

3

Індекси обсягів реалізації (попиту) товарів та послуг у порівняних цінах

Форма 1-П (термінова)

Щомісячно

4

Коефіцієнт цінової еластичності попиту

Розрахунок

Щомісячно

5

Купівельна спроможність населення

Експрес-інформація «Грошові доходи та витрати населення України»; середні роздрібні ціни на споживчі товари (форма 21-ті)

Щомісячно

Закінчення табл. 1.5з/п

Показники-індикатори

Джерело інформації

Періодичність
визначення
індикатору

6

Коефіцієнт еластичності попиту (середньодушового роздрібного товарообороту) від середньодушового доходу

Звіт про товарооборот (форма 3-торг); експрес-інформація «грошові доходи та витрати населення України»

Щоквартально

7

Час обороту товарів у днях

Розрахунок за даними форми 3-торг

Щоквартально

8

Коефіцієнт забезпеченості попиту на внутрішньому ринку за рахунок власного виробництва

Форма 1-П, експорт-імпорт за митними деклараціями, форма 3-торг

Щоквартально

9

Співвідношення цін на внутрішньому і зовнішньому ринках

Розрахунок за даними форми 1-П, експорту і імпорту за митними деклараціями

Щомісячно

10

Коефіцієнт випередження індексів цін на окремі товари та послуги порівняно з інфляцією (індексом споживчих цін або зміною курсу національної валюти відносно долара США)

Розрахунок за даними Держкомстату України про ІСЦ та даними НБУ

Щомісячно

11

Коефіцієнт еластичності зміни цін на товари та послуги та зміни курсу національної валюти відносно долара США (девальвації)

Розрахунок за даними форми 22-ті, 23-ті (ланцюгові індекси роздрібних цін) та за даними НБУ

Щомісячно

12

Коефіцієнт зміни обсягів ресурсів товарів під впливом девальвації

Розрахунок за даними форми 1-П, ф. 5-ЗЕЗ, ф. 3-торг.

Щомісячно

Для споживчих товарів та послуг базовою номенклатурою, за якою здійснюється моніторинг показників і визначаються індикатори, слугує міжнародна класифікація товарів та послуг споживчого призначення (СОІСОР), яка використовується Держкомстатом України з 2002 року для розрахунку індексу споживчих цін (дод. 3).
Номенклатура проміжних товарів (продукція виробничого призначення) включає найважливіші види продукції галузей паливно-енергетичного комплексу, металургійної, нафтохімічної промисловості, машинобудування, окремі види продукції паперово-целюлозної промисловості та промисловості будівельних матеріалів.
Загальна характеристика ринків базується на інформації, яка забезпечує щоквартальне оцінювання результатів діяльності окремих сегментів ринків за такою системою показників:

 • кількість підприємств;
 • обсяг виробництва;
 • обсяг реалізації;
 • вартість основного капіталу;
 • вартість оборотних активів;
 • прибуток від реалізації (основного виду діяльності);
 • балансовий прибуток;
 • ефективність діяльності суб’єктів господарювання, включаючи прибутковість продуктів, рентабельність виробництва, ресурсомісткість та ін.
 • абсолютні та питомі характеристики діяльності суб’єктів ринку за регіонами та сегментами ринку України. Регіональний аспект діяльності ринків включає також визначення рейтингу регіонів за окремими показниками: купівельної спроможності, купівельної активності населення та ін.

Державне регулювання внутрішнього ринку має сприяти стабілізації та прискоренню відтворювальних процесів шляхом відповідного нормативно-правового регулювання між суб’єктами ринку, стимулювання підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг, ефективності діяльності суб’єктів внутрішнього ринку, коли цей ринок розглядається як складова міждержавних і світових ринків.
 


Питання для самоконтролю

 • Які існують статистичні критерії для визначення межі локального ринку?
 • Назвіть види ринків за групувальними ознаками.
 • В чому різниця поняття «товар», «послуга», «продукт»?
 • За якими статистичними показниками обліковується товар залежно від його функціонального використання?
 • Наведіть схему гармонізації світових, європейських і національних класифікацій.
 • Хто є учасником ринку і які існують економічні операції між ними?
 • За якими показниками і цінами вимірюються результати для економіки в цілому та для її секторів і галузей?

Тлумачний словник

Локальний ринок –– це група товарів, які є замінниками однин одного.
Національний ринок –– це сукупність субринків (локальних ринків), які утворюють єдину систему відносин купівлі –– продажу.
Товар –– це все, що може задовольнити потребу людини чи суспільства і пропонується ринку для обміну з метою придбання, використання, споживання або привернення уваги.
Послуга –– це корисний ефект праці, який не уречевлений і на відміну від товару, не може бути відокремленим від виробника, не може нагромаджуватись у запасах. Обліковуються ринкові і неринкові послуги.
Товарна номенклатура –– це системність опису товарів і присвоєння коду кожній товарній позиції.
Література

 • Бєлов Г. В. Штриховое кодирование. Технологии ХХІ века. –– М.: Металургия, 1998.
 • Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все по податки: Довідник. –– К.: Експерт-Про, 2000.
 • Кеес ван ден Бос и Питер Эл. Измерение экономики. Введение в практику национальных счетов. Второй проект, 1997 год. Программа TACIS.
 • Калачова І. В. Статистика послуг: Концептуальні основи реформування // Статистика України. –– 2001. –– № 4.
 • Осауленко О. Г., Парфенцева Н. О. Використання статистичних класифікацій органами державного управління // Статистика України. –– 2001. –– № 2.
 • Парфенцева Н. О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження й використання. — К.: Основи, 2000.

 


Додатки

Додаток 1

Міжнародна стандартна галузева класифікація
усіх видів економічної діяльності (ISIC)


Секція

Опис

A

Сільське та лісове господарство, мисливство та супутні послуги

B

Рибне господарство та супутні послуги

C

Добувна промисловість

D

Обробна промисловість

E

Виробництво електроенергії, газу та води

F

Будівництво

G

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів, мотоциклів та побутової техніки

H

Готелі та ресторани

I

Транспорт, складське господарство та комунікації

J

Фінансові посередники

K

Операції з нерухомістю, оренда та ділові послуги

L

Центральна адміністрація та охорона, соціальне страхування та забезпечення

M

Освіта

N

Охорона здоров’я та соціальні послуги

O

Інші суспільні, колективні та особисті послуги

P

Послуги домашніх слуг

Q

Екстериторіальні організації та товариства

 


Додаток 2
Класифікація основних продуктів(СРС)


Розділ

Опис

0

Продукція сільського господарства, лісового господарства та риболовства

1

Руди та мінерали, електроенергія, газ та вода

2

Продовольчі товари, напої, тютюнові і текстильні вироби, одяг та вироби зі шкіри

3

Інші транспортабельні товари, крім виробів із металу, машин та устаткування

4

Вироби з металу, машини та устаткування

5

Будівельні роботи та споруди, земля

6

Послуги торгівлі, готелів та ресторанів

7

Послуги транспорту, складського господарства та зв’язку

8

Комерційні послуги; послуги в області сільського господарства, гірничодобувної та обробної промисловості

9

Комунальні, соціальні та особисті послуги

Додаток 3
Міжнародна класифікація товарів
та послуг споживчого призначення (СОІСОР
)

  • Продукти харчування та тютюн:
  1. Продукти харчування.
  2. Тютюн.
  • Одяг та взуття:
  1. Одяг.
  2. Взуття.
  • Житло, газ, вода, електроенергія та інші види палива:
  1. Валова рента.
  2. Поточне утримання та ремонт житла.
  3. Інші послуги з утримання.
  4. Газ, вода, електроенергія та інше паливо.
  • Домашні машини та обладнання.
   • Охорона здоров’я.
   • Транспорт.
   • Відпочинок, культура.
   • Освіта.
   • Готелі, кафе, ресторани.
   • Інші товари та послуги (особисті автомобілі, зв’язок, соціальні послуги, фінансові послуги, інші послуги).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.