лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку товарів і послуг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У результаті індекс людського розвитку (ІЛР) визначається за формулою

Але методологія розрахунку індексу людського розвитку ПРООН постійно вдосконалюється.
За рейтингом індексу людського розвитку було в 1994 році диференційовано ПРООН 175 країн на три групи таким чином [3]:
I. Країни з високим рівнем індексу людського розвитку () — від 1-ї до 64-ї країни:


Рейтинг ІЛР (від 1-ї країни до 64-ї)

Країна

1

Канада

4

США

58

Польща

II. Країни із середнім рівнем індексу людського розвитку () — від 65-ї до 130-ї країни:


Рейтинг ІЛР (від 65 до 130)

Країна

95

Україна  (ІЛР в 1993 р. становив 0,719,  а в 1994 р. — 0,689)

III. Країни з низьким рівнем індексу людського розвитку — всього 45 країн (від 131-ї до 175-ї країни).
Проблема ролі державного управління та забезпечення більш справедливого та стійкого людського розвитку постійно перебуває в центрі обговорень на міжнародному та національному рівнях. Усупереч вельми поширений думці уряди можуть виконувати важливу роль у регулюванні ринкової економіки і вкладати кошти в розвиток людських ресурсів. Ця роль не перешкоджає економічному зростанню, але надає йому прискорення та забезпечує його стійкість.
Стійкий людський розвиток означає підхід до розвитку, в якому центральну роль відіграє населення. Як концепцію, це поняття було сформульовано в Доповідях про людський розвиток у світі, які щорічно публікуються ПРООН, починаючи з 1990 року.
Для ПРООН, як активного поборника стійкого людського розвитку, настав час для перегляду ролі держави в досягненні такого розвитку в країнах, відомих як країни з перехідною економікою. Вивчення досвіду країн Східної Європи і колишнього СРСР дало змогу побачити, до чого призводять реформаторські зусилля, що фокусуються не на реструктуризації економіки, а на зменшенні ролі держави в регулюванні перехідних процесів: уряди самоусунулись від своєї центральної ролі без підвищення потенціалу державного управління, без упровадження належних механізмів подолання нерівності в доходах, запобігання зростанню бідності, що виникають як результат нерегульованої ринкової економіки. Призменшення ролі держави супроводжується значним погіршенням показників охорони здоров’я, освіти, зростанням загального рівня смертності в результаті зниження середньої тривалості життя. Жахливі масштаби зростання злочинності і кількості вбивств, самогубств слугують ознакою послаблення єдності суспільства, значної диференціації в розподілі доходів і багатства, підвищення рівня безробіття і бідності [9].
Вакуум, який виник, буде миттєво заповнюватись ізоляцією і корупцією, які ще більше послаблять можливості уряду в боротьбі зі злиднями та його здатність забезпечувати стягнення податків, у результаті чого будуть зменшуватися державні кошти на суспільні потреби. Настав час перейти від зменшення ролі держави до іншої практики — розвитку умілого державного управління.
У другій половині XX століття країни з найбільш розвиненою ринковою економікою дійшли такого висновку: як само собою зрозуміле має сприйматися те, що уряди і держави несуть відповідальність за забезпечення своїх громадян соціальним захистом і рівним, однаковим доступом до задоволення основних потреб людини, таких, як освіта, охорона здоров’я та визначений гарантований рівень достатку. Це записано як святе правило в Декларації прав людини ООН. ПРООН вважає, що уряди потрібно оцінювати за їхніми досягненнями в забезпеченні розвитку людських ресурсів.


Додаток
Чинники конкурентоспроможності країни
0. Основні економічні показники.
1. Очікувана рецесія (падіння).
2. Реальний дохід.
3. Розрив у доходах.
4. Урядова політика і конкурентоспроможність.
5. Валовий внутрішній продукт (ВВП).
6. Валовий внутрішній продукт на душу населення.
7. Зростання реального ВВП на душу населення.
1. Відкритість
1. Квоти і тарифи.
2. Приховані бар’єри для імпорту.
3. Іноземна валюта.
4. Політика щодо експорту.
5. Відповідність обмінного курсу.
6. Обмінний курс і експорт.
7. Зміни обмінного курсу.
8. Доступ до іноземних ринків капіталу.
9. Доступ іноземців до ринків капіталу.
10. Спільні підприємства.
11. Захист іноземних інвестицій.
12. Корпоративний контроль із боку іноземних інвесторів.
13. Контракти державного сектору.
14. Середня тарифна ставка.
15. Індекс контролю за капіталом.
16. Індекс невідповідності реального обмінного курсу.
2. Уряд (державна влада)
1. Інституційна стабільність.
2. Адміністративне регулювання.
3. Урядові субсидії.
4. Компетентність державного сектору.
5. Бюрократія.
6. Державна економічна політика.
7. Початок нового бізнесу.
8. Незалежність державної служби.
9. Податкова система.
10. Ухилення від податків.
11. Структура державних видатків.
12. Екологічне законодавство.
13. Екологічні видатки.
14. Екологічне законодавство і місцезнаходження.
15. Чіткість екологічного законодавства.
16. Продукція, сприятлива для довкілля.
17. Інфляція.
18. Державні видатки.
19. Ставка прибуткового податку для громадян.
20. Ставка корпоративного податку (з доходів корпорацій).
21. Загальний надлишок (профіцит) державного бюджету.
22. Державні заощадження.
23. Ставка податку на додану вартість.
3. Фінанси
1. Розвиненість фінансових ринків.
2. Пропозиція венчурного капіталу.
3. Участь іноземних банків.
4. Банківська підтримка бізнесу.
5. Фінансовий стан банків.
6. Процентна ставка.
7. Ринки акцій та корпоративні інвестиції.
8. Адекватність фінансового регулювання.
9. Входження в банківську галузь.
10. Управління процентною ставкою.
11. Валові внутрішні інвестиції.
12. Валові національні заощадження.
13. Рейтинг ризиків у фінансовому секторі.
14. Кредитний рейтинг країни.
15. Активи банківського сектору.
4. Інфраструктура
1. Загальна інфраструктура.
2. Дороги.
3. Залізниці.
4. Повітряний транспорт.
5. Порти.
6. Телефони і факси.
7. Міжнародне телефонне обслуговування.
8. Електрозабезпечення.
9. Вартість енергії.
10. Інвестиції в інфраструктуру.
11. Географія і розміщення.
12. Вартість внутрішніх авіаподорожей.
13. Щільність доріг.
14. Залізничні перевезення.
15. Надходження від телекомунікацій.
16. Телефонізація житла.
5. Технологія
1. Рівень технологій.
2. Освіта математична і в галузі природничих наук.
3. Наукові дослідження.
4. Передача технологій.
5. Захист інтелектуальної власності.
6. Науковці та інженери.
7. Інженерія як професія.
8. Комп’ютери.
9. Стільникові телефони.
10. Видача патентів.
11. Користування Інтернетом.
12. Рейтинг потужностей комп’ютерних процесорів.
6. Управління (менеджмент)
1. Управління якістю.
2. Виробничі технології.
3. Кваліфікація у маркетингу.
4. Орієнтація на покупця.
5. Навчання персоналу.
6. Готовність до делегування повноважень чи прив’язана зарплата до результатів.
7. Ефективність органів корпоративного управління.
8. Міжнародний досвід менеджерів і мовні навички.
9. Використання інформаційних технологій.
7. Праця
1. Робоча сила.
2. Учасники робочої сили.
3. Дитяча праця.
4. Середня тривалість навчання (у школі).
5. Системи початкової і середньої освіти.
6. Навчання робітників і службовців.
7. Продуктивність працівників.
8. Регулювання мінімальної заробітної плати.
9. Практика найму і звільнення.
10. Гнучкість ринку праці.
11. Страйки.
12. Вплив колективних угод.
13. Зростання коефіцієнта зайнятості населення.
14. Рівень безробіття.
15. Середня ставка заробітної плати працівника обробної промисловості.
8. Інститути
1. Конкуренція.
2. Антимонопольна політика.
3. Неунормовані (нерегулярні) платежі.
4. Незалежність судочинства.
5. Суперечки у приватному бізнесі.
6. Дотримання правил.
7. Корупція в судовій системі.
8. Неупереджений суд.
9. Судочинство проти державної влади.
10. Компенсація за втручання.
11. Урядові зобов’язання.
12. Ефективність поліції.
13. Організована злочинність.
14. Відносини із сусідніми країнами.
15. Міжнародні відносини.
9. Додаткові показники
1. Доступність інформації.
2. Потенційні можливості постачальників.
3. Основа для конкурентних переваг.
4. Конкуренція на місцевих ринках.
5. Товарооборот із сусідніми країнами.
6. Регулятивні стандарти (зокрема, продуктові та енергетичні).
7. Використання комп’ютерів.
8. Конкуренція на окремих ринках.


Питання для самоконтролю
1. Для яких статистичних макроекономічних показників конкурентоспроможності країн Маастрихтськими критеріями встановлено певні межі?
2. Назвіть одиничні показники конкурентоспроможності країни і розкрийте методику їх розрахунків.
3. Назвіть джерела офіційної статистики для кількісної характеристики системи соціальних індикаторів рівня життя населення України.
4. Розкрийте методику розрахунку багатовимірної середньої.
5. Назвіть вісім основних груп чинників, які було використано для розрахунку зведеного індексу конкурентоспроможності економіки країн Світовим форумом.
6. Розкрийте короткий зміст методики розрахунку індексу людського розвитку за Програмою ООН як одного з показників конкурентоспроможності країни.
Тлумачний словник
Часовий еквівалент доходу характеризує, скільки хвилин робочого часу повинен витратити середній працівник країни для того, щоб купити споживчий товар у натуральному виразі зі споживчого кошика основних товарів і послуг.
Індекс людського розвитку — це середній арифметичний індекс із трьох таких: індексу очікуваної тривалості життя при народженні; індексу рівня освіти; індексу реального обсягу ВВП в розрахунку на душу населення в доларах США за паритетом купівельної спроможності національної валюти.
Індекс конкурентоспроможності економіки країн світу — це багатовимірна середня арифметична зважена восьми факторних індексів. Вагою є коефіцієнти для кожного із восьми чинників: відкритість — 1/6, уряд — 1/6, фінанси — 1/6, інфраструктура — 1/9, технологія — 1/9, управління — 1/18, праця — 1/6, інститути — 1/18. Сума вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці.
Література

  • Бурковський І., Білецький В. Шлях України до Європейського Союзу. Погляд України. — К.: 1999.
  • Бюлетень економічної кон’юнктури України. — К.: НДІ статистики, 1999. –– № 4 (12).
  • Доклад о развитии человека за 1997 год. ПРООН. — Нью-Йорк, Оксфорд, 1997.
  • Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики. Практикум. — К.: Знання, 1997.
  • Курс социально-экономической статистики. / Под ред. М. Г. Назарова. — М.: Финансы и статистика, 2000.
  • Примара Європи. Агентство гуманітарних технологій. –– К., 1999.
  • Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества. Проблемы и решения. — К.: Наук. думка,  1999.
  • Сокращение роли государства. Государственное управление и человеческое развитие в Восточной Европе и Содружестве Независимых Государств. Региональный доклад ПРООН. –– Нью-Йорк, июль 1997.
  • Соціальні індикатори рівня життя населення / За ред. І. Калачової. — К.: Держкомстат України, 2000.
  • Украина. Права человека и развитие человека. — К.: ПРООН, 1998.
  • Україна на шляху Європейської інтеграції. Науково-практичний збірник матеріалів Мінекономіки України. — К.: Програма “Трансформ”, 1999.
  • Экономическая статистика / Под ред. Ю. Н. Иванова. — М.: ИНФРА, 1999.
  • The Global Competitiveness Report 1998 // World Economic forum. — Geneva, Switzerland 1998.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.