лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку товарів і послуг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Студентам і колегам

з любов’ю

 

 

До читача

Навчальний посібник «Статистика ринку товарів і послуг» написаний відповідно до навчального плану бакалавра з економіки і підприємництва за спеціальністю «Економічна статистика» і читається на випускних курсах у вищих навчальних закладах України, які готують фахівців зі статистики.
Мета цього навчального посібника –– подати майбутнім фахівцям теоретичні знання зі статистичної методології вивчення ринку товарів і послуг та допомогти їм набути практичних навичок з написання експрес-доповідей, аналітичних оглядів, курсових і магістерських робіт, дисертацій, а також вивчити кон’юнктуру, тенденції і закономірності розвитку товарних ринків на базі статистичних методів дослідження.
Зрештою статистично освічений фахівець набуває здатності до аналітичної роботи і перспективного мислення; оволодіває знаннями специфіки певної галузі і товарного ринку; вмінням кваліфіковано оцінювати ситуацію на товарних ринках і досягати успіху в підприємницькій діяльності на внутрішньому і міжнародному ринках. Матеріал цього посібника викладався в різних формах студентам Київського національного економічного університету на рівнях бакалавра і магістра, використовувався під час виконання самостійних робіт, написання курсових, випускних робіт, магістерських і кандидатських дисертацій.
У процесі роботи над навчальним посібником було використано фактичні матеріали Державного комітету статистики України, Державної митної служби України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, окремих підприємств, а також методичні матеріали, надані Держкомстату України в межах міжнародного співробітництва з ООН, МВФ, Світовим банком, ОЕСР, ЄС та ін. для переходу на міжнародні статистичні стандарти; довідково-інформаційні матеріали; вітчизняна та зарубіжна література.
Книгою можна послуговуватись як самостійним посібником із проблем ринку та підприємництва, бути доповненням до навчальних планів з менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, фінансів, а також використовуватись як посібник для осіб, які бажають розширити свої можливості щодо орієнтації на внутрішньому та міжнародному ринках товарів і послуг.
Автор висловлює вдячність працівникам Держкомстату України, рецензентам за надану допомогу при написанні цього посібника, а також за участь в написанні розділів 4 і 5 магістру з економічної статистики М. В. Мазур та розділу 7 кандидату технічних наук І. В. Галенку і за терпіння працівників видавництва КНЕУ в очікуванні рукопису цього посібника.
Ви тримаєте в руках перше видання навчального посібника, тому автор із задоволенням і щирою подякою сприйме всі зауваження та побажання для подальшого вдосконалення його змісту.

Автор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

 

 

 

 

Метою навчальної дисципліни «Статистика ринку товарів і послуг» є розкриття статистичної методології дослідження товарних ринків для державного регулювання ринкових відносин від макро- до мікрорівня. Адже споживачі інформації на всіх рівнях — державному, відомчому, галузевому, регіональному чи муніципальному — потребують для прийняття обґрунтованих управлінських рішень не стільки числових даних, «кладовища чисел», а результатів аналітичної роботи (аналізу, оцінювання, прогнозування, узагальнення) і подання у зручній для сприйняття формі, тобто «музики» чисел.
Методологія статистики ринку товарів і послуг — це проблема комплексна, яка передбачає розв’язання сукупності теоретичних та практичних завдань, що стосуються характеристики ринку як об’єкта статистичного вивчення.
Предметом статистики ринку товарів і послуг є вивчення кількісних аспектів функціонування ринку у просторі і часі як взаємодії продавців і покупців у нерозривному взаємозв’язку з якісними характеристиками процесу обміну з іншими стадіями суспільного виробництва –– розподілом, споживанням та нагромадженням.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.