лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку товарів і послуг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.2. Класифікація методів графічного аналізу

Усе розмаїття методів прогнозування цін за допомогою графічного аналізу зведено за зарубіжною практикою до такої класифікації:
1) графічні методи — методи, в яких для прогнозування використовуються наочні зображення рухів ринку.
Досвідчений аналітик чи трейдер схожі на досвідченого лікаря, який читає, наприклад, електрокардіограму: один погляд на монітор — і діагноз хворого (у нашому випадку — ціни) визначений. Усе, що вимагається від аналітика, — це вміння грамотно і вільно читати графіки руху ціни, які за методикою побудови поділяються:
а) на лінійні; б) гістограми; в) «хрестики-нулики»; г) японські свічки;
2) методи, які використовують фільтрацію;
3) методи математичної апроксимації.
Термін фільтри говорить про те, що ці методи намагаються відокремити трендові рухи цін від нетрендових, екстремуми ринку від його рівномірного розвитку. Простіше кажучи, методи цієї групи різними способами подають сигнали про розвертання висхідного чи низхідного тренду, а також стверджують той чи інший сценарій розвитку ціни: зростання, спад чи відсутність серйозних рухів.
Методи фільтрації поділяються на дві основні групи: ковзні середні та осцилятори.
Ковзна середня — індикатор, який найбільш ефективний за умови напрямленого руху цін. Ковзна середня згладжує коливання цін, але запізнюється в часі. Аналітики використовують три види ковзних середніх: просту, зважену і експоненційно зважену, методику розрахунку яких добре викладено в теорії статистики.
Проблема вибору кроку ковзної середньої для кожного цінового тренду є дуже важливою. Крок — це відрізок часу, який інакше ще називається порядком. Залежно від типу цінового графіку (посекундного чи похвилинного — у галузі зв’язку, погодинного — на транспорті, щоденного — у вугільній промисловості, щотижневого, місячного, квартального і річного) і вибору кроку (порядку) згладжування середня може бути дуже далека від фактичного цінового графіка через запізнювання кривої.
Вибір кроку ковзної середньої залежить від того, на який проміжок часу трейдеру чи аналітику потрібен прогноз ціни: чим більший період прогнозу, тим більший крок ковзної, і навпаки. Важливо пам’ятати, що ковзна середня дуже малого порядку (2, 3) даватиме багато помилкових сигналів, а великого порядку (наприклад, 34 і т. д.) — матиме незначну чутливість і подаватиме занадто мало сигналів.
У зарубіжній практиці існують особливі списки рекомендованих періодів і типів ковзних середніх для застосування періодів, які характеризуються числами Фібоначчі або близькими до них значеннями (5, 8, 13). Як показала зарубіжна практика, саме вони найчастіше подають правильні сигнали, які дають змогу учасникам ринку коригувати свою поведінку на ньому.
Які сигнали і яким чином подають ковзні середні? Загальний принцип формулюється так: якщо лінія ковзної міститься нижче від цінового графіка, то цінова тенденція є низхідною, а якщо вище, то тенденція є висхідною. При перетині графіка ціни з ковзною середньою цінова тенденція змінює напрям. Іншими словами, ковзні середні являють собою ускладнений тип ліній опору чи підтримки. Тому, визначивши їхню поточну роль, можна скористатися загальними правилами про класичні фігури технічного аналізу [3].
Щоб визначити ступінь правдоподібності сигналів, поданих ковзними, трейдери та аналітики на практиці застосовують одночасно комбінації двох або більше ліній. За крок (порядок) ковзної середньої рекомендується брати комбінацію з порядків 5––21 або 5––13––21 (за числовою послідовністю Фібоначчі).
У найзагальнішому випадку лінії мають характеризувати коротко-, середньо- і довгостроковий періоди.
При цьому діють такі правила:
1) за безумовно висхідного ринку найбільш чутливою є короткострокова лінія ковзної середньої, розміщена вище від цінового графіка, а найбільш нечутлива (або довгострокова) — нижче за всі інші. На низхідному ринку спостерігається протилежна закономірність;
2) за перетином ліній можна судити про зміну тенденції. Спочатку перетинаються лінії більш чутливі, а потім, у порядку зростання, — все менш і менш чутливі. Відповідно до того, лінії яких порядків перетинаються і як змінюється їх взаємне розміщення, можна судити про те, який саме тренд (тенденція) змінив свій напрям: короткостроковий, середньостроковий чи довгостроковий.
Усунувши, таким чином, сумніви у правдивості сигналів, можна з більшою впевненістю приймати рішення про укладення тієї  чи іншої торговельної угоди.
Осцилятори (від лат. — коливаюсь або коливальний контур) та їх різновиди як технічні індикатори ринку допомагають нам визначити стан товарного ринку — чи є він для купівлі чи для продажу. Товарний ринок для купівлі вважається тоді, коли ціна перебуває біля своєї верхньої межі, тобто її подальше підвищення неможливе. Товарний ринок для продажу характеризується такою низькою ціною, що на даний момент її подальше зниження неможливе.
Найбільш відомі і важливі осцилятори, що ґрунтуються на ціні, це: момент, норма зміни, індекс відносної сили, стохастичні лінії. Різновидом осцилятора за методикою розрахунку є коефіцієнт відносної сили (КВС) та індекс коефіцієнта відносної сили (індекс КВС) [3]. Існують осцилятори, які розраховуються за зміною обсягів торгівлі — осцилятор нагромадження обсягу [5].
Для визначення стану товарного ринку — купівля чи продаж — для кожного осцилятора встановлюються певні рівні. Коли значення осцилятора підходить до цих рівнів, надходить сигнал до купівлі чи до продажу.
Використання сім’ї осциляторів — один із найбільш легких і водночас надійних способів отримання прогнозів про подальший рух ціни.
Спочатку осцилятори в зарубіжній практиці розраховувались для щоденних коливань цін; сьогодні їх застосовують до будь-яких — як до похвилинних, так і до щотижневих, щомісячних і т. д. коливань цін. Зазвичай графік руху осцилятора розміщують нижче від цінового. Значення осцилятора може вимірюватися у відсоткових, відносних або абсолютних одиницях. На графіку будуються лінії, які відбивають той чи інший стан ринку.
Іншим важливим індикатором є розбіжність між напрямами руху ціни і кривої осцилятора. Розбіжності — це сигнал про поворот тенденції. Розбіжність у графіках руху ціни та індикаторів ринку попереджує про перелом у русі ціни, що настає. Іншими словами, ми вивчаємо дві лінії — ціни (чи індексу ціни) та індикатора, що, як правило, рухаються в одному і тому самому напряму. Коли вони починають розбігатися, аналітик передбачає, що тренд втрачає момент (або силу руху).
Ціновий графік (або графік індексу ціни) говорить нам, підвищуються чи знижуються ціни. Осцилятор підказує швидкість зміни, з якою ринок підвищується чи знижується, а також придбає чи втрачає поточний тренд рушійну силу (момент). Уповільнення моменту може не позначитися на ціновому графіку, але його буде видно на осциляторі, який супроводжує ціновий графік.
Отже, в аналізі технічних індикаторів ринку — осцилятора і КВС є два елементи: перший встановлює, коли ринок досяг небезпечно крайнього положення (чи купівлі, чи продажу), а другий — визначає розбіжність, яка попереджує про перелом, що настає у русі ціни.
Методи математичної апроксимації згідно з трендами використовують певні аналітичні функції (наприклад, прямої, параболи і т. ін.), які з появою комп’ютера, підімкненого до сучасної інформаційної мережі, обчислюються автоматично в режимі Excel.
До методів технічного аналізу належить також теорія циклів, яка вивчає циклічні коливання не тільки цін, а й розвитку економіки та природних явищ.
Проблема розкриття механізму довгострокових циклів, насамперед у сфері виробництва, зводиться, здебільшого, до пояснення того, як взаємодіють рух норми прибутку, темпу зростання виробництва та інноваційна діяльність підприємств. Вважається, що  великі (до 54 років) цикли кон’юнктури пов’язані з процесом нагромадження капіталу і розвитком науково-технічного прогресу. Концепція великих циклів кон’юнктури розвивалась від двофазної моделі (підйом-спад) за М. Кондратьєвим до багатофазних моделей (наприклад, прискорення — стабілізація — уповільнення або рецесія).
Рецесія — спад ділової активності, недовантаження виробничих потужностей, зменшення реального валового внутрішнього продукту. Останнім часом у статистичній практиці переважає концепція ділових циклів, ділової активності підприємств.
Зупинимось на методиці розрахунків та інтерпретації осциляторних методів, зокрема коефіцієнта відносної сили, який ми використовуємо для аналізу відносної сили товарних ринків.
5.3. Методика розрахунку та інтерпретація  осциляторів і коефіцієнтів відносної сили

Осцилятори. Існують різні способи побудови осциляторів, але їх інтерпретація загалом однакова. Залежно від того, який варіант розрахунку вибрано трейдером, комп’ютер візьме або різницю між останньою ціною (індексом ціни) і ціною (індексом ціни) в минулому, або співвідношення двох цін (чи індексів  цін) для одного і того самого товару чи групи товарів.
Візьмемо часовий інтервал для побудови осцилятора, наприклад у 14 періодів (днів, тижнів і т. ін.). Тоді в першому випадку  комп’ютер віднімає ціну (індекс ціни), яка була 14 періодів тому, від останньої ціни (індексу ціни). Використовуючи цю конструкцію розрахунку, осцилятор коливатиметься вище і нижче контура лінії середнього пункту, яка називається «нульовою лінією». Використовуючи метод співвідношення цін чи індексів цін, комп’ютер ділить останню ціну (індекс ціни) на ціну (індекс ціни) товару чи групи товарів 14 періодів тому. У цьому разі ціни (індекси ціни) будуть коливатися вище і нижче від 1,00 або 100%, що утворює лінію середнього пункту.
Лінія середнього пункту (1,00 чи 100% або 0) є ключем до інтерпретації осциляторів. Перетин вище від лінії середнього пункту вважається сигналом до купівлі, нижче від середньої лінії — сигналом до продажу. Коли лінія осцилятора пройшла набагато вище або нижче від середньої лінії, ринок вважається відповідно перекупленим або перепроданим. Якщо лінія осцилятора починає рухатися до середньої лінії, то це є попереджувальним сигналом, що поточний тренд втрачає момент (або силу руху).
Більшість комп’ютерних програм для розрахунку осцилятора пропонують 9 або 14 періодів, але цей факт не повинен обмежувати нас цими значеннями. Комп’ютерні програми інколи різняться тим, як названо два головних осцилятори — момент і норма зміни, — а також пропонують одне із зазначених чисел (9 чи 14) як значення за замовчуванням. Щоб чітко інтерпретувати результати, користувач програмного пакета має ознайомитися з інструкцією про побудову осцилятора. Можна проводити експеримент за допомогою програмних пакетів з іншими значеннями часових періодів випробуванням найкращого для конкретного товарного ринку.
Коефіцієнт відносної сили на відміну від осцилятора передбачає співвідношення цін чи індексів цін не тільки одного товару як матеріального активу, а вже двох активів, таких, які належать навіть до різних ринків (товарів, валюти, акцій, облігацій). Коли ціна (індекс ціни) одного активу ділиться на ціну (індекс ціни) іншого, то дістанемо коефіцієнт відносної сили. За допомогою значень цього коефіцієнта будується графік, який порівнюється з графіками інших коефіцієнтів. Але проблема полягає в тому, що фактичне значення такого коефіцієнта залежатиме від ціни (індексу ціни) чисельника. Якщо знаменник — величина стала, то чим вища ціна (індекс ціни) активу, який міститься в чисельнику, тим більше значення здобутого коефіцієнта. Тому для проведення порівняльного аналізу краще використовувати індекс коефіцієнта відносної сили, що розраховується як базисний, з початковим значенням 1,000 або 100 % (база вибирається довільно залежно від мети дослідження). Такий підхід дає змогу порівнювати відносні показники різних активів (наприклад, різних товарів, або товарного і фінансового активів і т. ін.). Наприклад, один коефіцієнт наприкінці вибраного періоду може мати значення 1,275, тобто вище від середньої лінії (1,000 або 100 %), а інший — 0,85. Це означає, що за даний період перший коефіцієнт збільшився на 27,5 %, а другий — знизився на 15 %. Таким чином, ринок з коефіцієнтом 1,275 продемонстрував кращі показники відносної сили і на цій підставі йому присвоюється вищий ранг.
Графіки коефіцієнтів відносної сили зовнішньо ідентичні графікам індексів КВС. Коли значення індексу КВС набагато вище перетинає середню лінію (1,000 або 100 %), то товарний ринок вважається за станом для купівлі, а якщо нижче 0, то для продажу.
Аналіз коефіцієнтів відносної сили товарних ринків ґрунтується на тих самих засадах, що й аналіз трендів (тенденцій). Вважається, що ринок, який демонструє кращі показники відносної сили, характеризується висхідною тенденцією. Згідно з принципами традиційного графічного аналізу купувати доцільно на початку висхідної тенденції, а продавати — навпаки, на початку низхідної.
Покажемо практику застосування коефіцієнтів відносної сили на таких ринках України, як сировинні товари (ринки продуктів чорної металургії, машинобудування, енергоносіїв) та споживчі товари (ринки продовольчих і непродовольчих товарів, а також ринок послуг).
5.4. Практика застосування коефіцієнтів  відносної сили на окремих ринках України

Завдання аналізу відносної сили товарних ринків — виявити найсильніші ринки у складі найсильніших товарних груп для купівлі товарів, які дають найбільший прибуток, і, навпаки, виявити найслабкіші ринки всередині найслабкіших товарних груп для продажу товарів, які дають незначний прибуток або взагалі його не дають.
Існує два класи індикаторів: запізнілі та передбачувальні, або випереджуючі. До першого класу — запізнілих індикаторів — належать лінії тренду (тенденції) та (або) ковзної середньої, які допомагають визначити напрям наявних тенденцій, а також те, коли саме відбувається їх зміна. Але ковзні середні, як і лінії тренду, хоча і допомагають, але тільки стверджують із запізненням, що відбулася зміна тенденції. До другого класу індикаторів належать осцилятори, які допомагають визначити, коли ринок досяг критичної точки згори чи знизу. Осцилятор показує нам, коли ринок для купівлі чи для продажу. Головна цінність осциляторів полягає в тому, що вони за своєю природою передбачувальні (випереджувальні). Вони попереджують, що ринок піднявся вгору дуже високо і можуть попередити про розвертання ринку раніше, ніж воно виникне, або про додаткові торговельні сигнали.
Як осцилятори-індикатори ми використали коефіцієнт відносної сили та індекс коефіцієнта відносної сили. Коефіцієнт відносної сили використовується для порівняння двох величин, наприклад індексу ціни споживчого товару (або групи товарів) і загального індексу споживчих цін. Якщо поділити індекс цін окремого товару або групи товарів на значення індексу споживчих цін, то можна визначити, чи є цей товар чи група товарів слабкіша чи сильніша за споживчий ринок у цілому. Наприклад, ринок товару А є сильнішим за споживчий ринок у цілому майже в 1,5 раза, бо коефіцієнт відносної сили дорівнює 1,500. Аналіз коефіцієнтів можна застосувати для порівняння будь-яких двох активів. Зростання коефіцієнта в динаміці означає, що актив (товар, акція чи ін.), поданий чисельником, сильніший за актив, поданий знаменником.
Існує кілька етапів аналізу відносної сили товарних ринків: а) аналіз коефіцієнтів відносної сили ринків окремих товарів чи груп товарів; б) аналіз індексів коефіцієнтів відносної сили; в) індивідуальне ранжування окремих товарів чи товарних груп; г) аналіз графіків коефіцієнтів відносної сили.
Аналіз коефіцієнтів відносної сили ринків. Основним інструментом аналізу відносної сили є відповідні коефіцієнти.


.

  Коефіцієнт відносної сили товарного ринку

=

Індекс ціни товару (або групи товарів)

Зведений індекс споживчих (або оптових) цін

Термін аналіз відносної сили означає порівняння двох активів за допомогою коефіцієнтів відносної сили. Оптовим торгівцям логічно починати з ринків, які демонструють висхідну тенденцію, а отже, кращі показники відносної сили, і дають найбільший прибуток. Цілком можливо, що надалі ці ринки не збережуть своїх сильних позицій, але такий підхід дає змогу вибрати початкову точку. Прихильники протилежної думки можуть зосередитись на ринках з найнижчими коефіцієнтами відносної сили, виходячи з припущення, що їхні низхідні тенденції близькі до завершення і надалі почнеться підйом цих ринків.
Проведемо аналіз коефіцієнтів відносної сили на прикладі ринку продуктів чорної металургії (руда, чавун, сталь, труби, готовий прокат та ін.) порівняно з промисловістю України за даними табл. 5.1.
Таблиця 5.1

Коефіцієнти відносної сили ринку продуктів  чорної металургії УкраїнИ

Період

Ланцюгові індекси  (первинні)

Базисні індекси  (розрахункові)

Коефіцієнт відносної сили (КВС) ринку продуктів чорної металургії

Базисний індекс КВС на ринку продуктів чорної металургії (КВС  до жовтня 1998 р.)

Індекс оптових цін виробників промислової продукції

У тому числі індекс цін продуктів чорної металургії

Індекс оптових цін виробників промислової продукції

У тому числі індекс цін продуктів чорної металургії

А

1

2

3

4

5 = 4:3

6

1998

 

 

 

 

 

 

жовтень

1,152

1,036

1,152

1,036

0,899

1,000

листопад

0,927

0,985

1,068

1,020

0,955

1,062

грудень

1,026

1,074

1,096

1,095

0,999

1,111

1999

 

 

 

 

 

 

січень

0,903

1,002

0,990

1,097

1,108

1,232

лютий

0,982

0,977

0,972

1,072

1,103

1,226

березень

1,127

1,113

1,095

1,279

1,168

1,299

квітень

0,937

1,011

1,028

1,293

1,258

1,399

травень

1,001

1,015

1,029

1,312

1,275

1,418

червень

1,021

0,954

1,051

1,252

1,191

1,325

липень

0,995

1,037

1,046

1,298

1,241

1,380

серпень

1,050

1,101

1,098

1,429

1,301

1,447

вересень

1,049

0,986

1,152

1,409

1,223

1,360

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.