лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

§

  4. Методологія вивчення та аналіз регіональних
відмінностей у тенденціях ринку праці
Через недосконалість економічних реформ у нашій країні тривають спад виробництва та погіршання матеріального становища робітників. Ці обставини висувають до найважливіших соціальних завдань регулювання зайнятості населення як підґрунтя його відтворення і підвищення добробуту. Перенесення центру ваги в керуванні соціальними процесами на регіони передбачає аналіз і оцінювання тенденцій у зайнятості й розвитку ринку праці. Це потрібно для уточнення реальних можливостей місцевих органів служ­би зайнятості в регулюванні ринку праці та пом’якшення негатив­них наслідків зростання вимушеної незайнятості.
Вивчати тенденції ринку праці можна тільки на підставі системного підходу до його статистичного аналізу, який дозволяє виявляти глибокі регіональні відмінності. Вихідним принципом дослідження регіональних відмінностей ринку праці є вивчення динаміки низки узагальнювальних показників його характеристики, які слід використовувати як відправну базу для наступного порівняння їх руху по економічних регіонах. Аналіз тенденцій розвитку ринку праці дає можливість виявляти дальше підвищення чи скорочення місткості офіційного ринку праці (маємо на увазі ту його частину, яку охоплює облік служби зайнятості).
Зупинімося детальніше на показниках, за допомогою яких аналізуються міжрегіональні відмінності в тенденціях ринку праці. Спочатку розглянемо показники, що характеризують ситуацію на ринку праці.
Перший показник — це рівень вакантності робочих місць, який розраховується як відношення заявленої потреби підприємств на робочу силу для заміщення вакантних робочих місць і посад до середньоспискової чисельності зайнятих. Визначається цей показник для всіх працівників, у тому числі для робітників і спеціалістів у розрізі галузей народного господарства.
Інший важливий показник місткості офіційної частини відкритого ринку праці — кількість підприємств, які контактують з Центром зайнятості з питань попиту на робочу силу і питомої ваги зайнятих на них робітників у середньорічній чисельності робіт­ників та службовців.
Цікаві, на наш погляд, показники структури пропонування робочої сили на офіційному ринку праці, показники результативності Центру зайнятості щодо забезпечення населення роботою, які характеризують ситуацію на ринку праці, виявляють тенденції спаду або підвищення попиту на робочу силу. При цьому розглядаються такі групи населення:

 • незайняте працездатне населення в працездатному віці, яке шукає роботу за найманням і не має інших джерел доходу;
 • зайняті, котрі бажають змінити роботу;
 • працездатне населення, яке має фіксований дохід, але бажає додатково підробляти, у тому числі учні, пенсіонери.

До показників структури пропонування робочої сили належать:

 • питома вага згаданої вище групи населення з-поміж тих, хто звернувся з питання працевлаштування, працевлаштованих;
 • питома вага працевлаштованих з-поміж тих, хто звернувся, за групами населення.

До показників результативності служби зайнятості щодо забезпечення населення роботою відносять:

 • показник інтенсивності очікуваного вивільнення як порівняти зі зростанням (спадом) рівня поточного попиту на робочу силу (розраховується відношення заявленої підприємствами кількості очікуваного вивільнення до середньооблікової чисельності зайнятих на них робітників);
 • частка реального вивільнення в очікуваному періоді (розраховується відношення суми працевлаштованих і безробітних з числа реально вивільнених робітників на кінець розглядуваного періоду (півріччя, кварталу) відомчого обліку Центру зайнятості до відповідного показника очікуваного вивільнення з розд. 5 фор­ми статистичної звітності № 1-ПН (працевлаштування).

У разі поглиблення спаду виробництва зближення рівнів реаль­ного й очікуваного вивільнення робочої сили докорінно змінить кон’юнктуру ринку праці: призведе, з одного боку, до скорочення прихованого безробіття в результаті зростання чисельності звільнених з підприємств, з другого — до посилення розбалансованості попиту на працю і пропонування робочої сили, розширення масштабів зареєстрованого безробіття.
Найважливішою характеристикою ситуації на ринку праці є динаміка рівня безробіття та співвідношення чисельності безробітних і руху показників попиту на робочу силу.
Рівень безробіття розраховується відносно:

 • до чисельності працездатного населення;
 • середньооблікової чисельності робітників і службовців;
 • чисельності незайнятих, які звернулися до служби зайнятості з питання працевлаштування.

Визначаються також показники:

 • частка безробітних серед зайнятих;
 • кількість вакансій на одного безробітного.

Особливе місце на ринку праці відводиться жінкам. Наявні статистичні дані дають змогу виокремити їх серед загальної кількості громадян, які звернулися з питання працевлаштування. Установлюють питому вагу працевлаштованих жінок з-поміж усіх працевлаштованих, а саме:

 • зайнятих трудовою діяльністю;
 • тих, що бажають працювати у вільний від основної роботи час;
 • тих, що бажають змінити роботу;
 • учнів, які бажають працювати у вільний від навчання час;
 • не зайнятих трудовою діяльністю пенсіонерів та не пенсіонерів.

Тенденція розвитку регіональних ринків праці багато в чому визначається динамікою показника очікуваного вивільнення робочої сили.
Для аналізу ситуації на ринку праці являє інтерес ранжирування динаміки попиту на робочу силу і вивчення структури потреби в працівниках за регіонами. Ранжирування здійснюють за трьома групами:

 • спад попиту нижче від середнього рівня;
 • середній рівень спаду попиту;
 • спад попиту вище від середнього рівня.

За цими групами визначають:

 • потребу (попит) у робітниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад);
 • абсолютне підвищення або зниження потреби (попиту);
 • інтенсивність спаду на робочу силу.

Структуру потреби в робітниках вивчають за регіонами в розрізі категорій (робітники і службовці); визначають також приріст (зниження) частки попиту на спеціалістів тощо.
Для порівняння регіональної структури очікуваного вивільнення і зайнятості встановлюють ранги районів.
А тепер розглянемо показники, що характеризують пропонування робочої сили на офіційному ринку праці.
За допомогою поданої далі системи показників проводять порівняльний аналіз за кон’юнктурою на регіональних ринках праці. За такі показники беруться:

 • динаміка інтенсивності очікуваного вивільнення;
 • зміна чисельності реально вивільнених;
 • зміна потреби в робітниках для заміщення вакантних посад і робочих місць.

Сполучений аналіз наведених показників виявляє скерованість тенденцій у попиті і пропонуванні в усіх регіонах. Інтерес у порів­няльному аналізі являє собою і групування районів за критерієм
відхилення працевлаштування тих, що звернулися, від середнього показника в регіоні.
Розглянуті підходи до особливостей регіональних умов, які лежать в основі формування рівня працевлаштування тих, хто звертається до Державної служби зайнятості, виявляють різні ситуації на регіональних ринках праці, особливо щодо надання допомоги в отриманні роботи, проведення єдиної політики і заходів із забезпечення збалансованості попиту на працю та пропонування робочої сили Державною службою зайнятості, концентрації її діяльності на вирішенні вузького кола завдань стосовно організації роботи з населенням, яке потрапляє на ринку праці у так звані групи ризику.


Контрольні запитання

1. Назвіть основні принципи регіонального дослідження рин­ку праці.
2. Охарактеризуйте методи статистичного дослідження функціонування ринку праці в регіонах.
3. Які існують регіональні резерви ринку праці?
4. Зазначте фактори, що обумовлюють рівень функціонування ринку праці в окремих регіонах.
5. Розкрийте методи статистичного дослідження відмінностей ринків праці різних регіонів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.