лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

§

  2. Класифікація форм безробіття
Форми безробіття можуть бути відкритими або прихованими. Відкриті форми передбачають чітко виражену наявність незайнятих працездатних людей, приховані — формальну зайнятість працівника. Класифікацію відкритих і прихованих форм безробіття подано на рис. 8.
Розглянемо перший блок відкритого безробіття. Залежно від його природного рівня розрізняють такі форми:

 • фрикційне безробіття — пов’язане з переміщенням осіб з однієї роботи на іншу, з однієї місцевості — до іншої. Отже, це своєрідна соціальна суперечність, яку розуміють як проблему пошуку підходящої роботи;
 • структурне безробіття — виникає в результаті структурних зрушень в економіці, які впливають на структуру сукупного попиту на робочу силу: на одні професії попит підвищується, на інші — падає;
 • циклічне безробіття — виявляється в умовах спаду як фази економічного циклу.

До цього блоку належить також сезонне безробіття, котре спричинене існуванням виробництв, для яких характерні різкі коливання попиту на працю, що він задається ритмом виробництва (будівництво, сільське господарство тощо) та «сезонним» припливом випускників навчальних закладів.

Рис. 8. Класифікація форм безробіття
Принагідно зауважимо, що названі форми безробіття докладніше описано в розд. 3 «Макроекономічні підходи до вивчення ринку праці».
Другий блок пов’язаний з охопленням сегментів на ринку праці. Тут безробіття поділяють на такі види:

 • економічне — зумовлене коливанням ринкової кон’юнктури;
 • технологічне — результат модернізації виробництва, впровадження працеощадних технологій;
 • молодіжне — викликане дискримінацією молоді на ринку праці;
 • конверсійне — визначається скороченням чисельності армії та зайнятих у галузях військового комплексу;
 • жіноче та ін.

Третій блок — залежно від ступеня охоплення території.
У ньому безробіття поділено на такі групи:

 • абсолютне — коли робочих місць менше, ніж працездатного населення. Воно має назву «перенаселення»;
 • відносне — коли в одному місці спостерігається надмір робочої сили, а в іншому — її дефіцит, тобто невідповідність робочих місць і робочої сили за структурою.

У наступному блоці розглянемо форми безробіття за його тривалістю, тобто залежно від строку перебування людини без роботи.
Наприклад, у США середній термін короткострокового безробіття становить менш як 5 тижнів, а довгострокового — понад шість місяців. У нашій країні визначення такого строку ускладнюється через новизну явища. Зазвичай вирізняють застійне безробіття — брак роботи понад вісім місяців, тобто коли людина втрачає право на отримання допомоги. Застійне безробіття часто означає остаточне вибуття з лав працюючих.
Проте розглянуті форми відкритого безробіття досить умовні, і в реальному житті їх розмежувати складно.
Окремо зупинімося на прихованому безробітті, яке виявляється в таких формах:
а) вимушена неповна зайнятість — людина працює неповний робочий день або неповний робочий тиждень, маючи бажання працювати більше;
б) кваліфікаційна — людина працює не за своїм рівнем майстерності, розрядом, спеціальністю;
в) функціональна — якщо працівник, навіть зарахований на певну посаду за фахом і зайнятий цілий робочий день, не виконує своїх обов’язків, а лише присутній на робочому місці.
Спільним для всіх перелічених форм безробіття є низька ефек­тивність використання робочої сили.
Відзначимо загальні риси прихованого безробіття (за термінологією МОП — вимушена неповна зайнятість):

 • неповний робочий день (тиждень) для робітника, який бажає працювати більше;
 • недостатність доходу за нормальної тривалості робочого тижня;
 • виконання робіт, які потребують нижчої кваліфікації працівника;
 • підприємство, на якому працює людина, має низьку продуктив­ність праці. Чисельність осіб, які фактично перебували в стані при­хованого безробіття (з урахуванням тривалості робочого періоду), становила в 1999 р. в Україні 1669,4 тис. осіб (рівень прихованого безробіття дорівнював 7,8 % населення працездатного віку).

Отже, безробіття — це складне, багатопланове явище, яке має безліч форм та виявів і на яке впливає багато об’єктивних та суб’єктивних чинників.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.