лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

Вступ....................................................... 3
Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ»........................... 5
§ 1. Предмет статистики ринку праці........................ 5
§ 2. Методи статистичного дослідження ринку праці........... 6
§ 3. Завдання статистичного дослідження ринку праці.......... 8
§ 4. Державна служба зайнятості: її права та обов’язки........ 11
§ 5. Інформаційне забезпечення ринку праці................. 13
§ 6. Система статистичних показників ринку праці............ 21
Розділ 2. СЕГМЕНТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ 25
§ 1. Проблема сегментації ринку праці..................... 25
§ 2. Класифікаційний та сегментаційний підходи до ринку праці. 27
§ 3. Основні моделі поділу ринку праці..................... 29
§ 4. Побудова моделі сегментованого ринку праці в Україні.... 37
§ 5. Інформаційне забезпечення досліджень зайнятості в нефор­мальному секторі економіки       41
Розділ 3. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ
РИНКУ ПРАЦІ........................................ 52
§ 1. Ринок праці та його економічні важелі.................. 52
§ 2. Класична теорія «цінової рівноваги».................... 54
§ 3. Кейнсіанська модель ринку праці...................... 56
§ 4. Монетаризм та його засади........................... 57
§ 5. Концепція (модель) «гнучкого ринку праці».............. 59
§ 6. Моделі ринку праці в Україні.......................... 60
Розділ 4. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ............................. 63
§ 1. Новий підхід до проблем структури зайнятості населення.. 63
§ 2. Макросекторіальна структура зайнятості населення України 66
§ 3. Аналіз макросекторіальної структури зайнятості населення України  68
Розділ 5. ЕКСТЕНСИВНИЙ ТА ІНТЕНСИВНИЙ АНАЛІЗ
РИНКУ ПРАЦІ......................................... 73
§ 1. Основні напрями аналізу ринку праці................... 73
§ 2. Коефіцієнти інтенсивності зайнятості та безробіття населення 74
§ 3. Коефіцієнти протилежних величин соціального руху населення 83
Розділ 6. БЕЗРОБІТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО
ВИВЧЕННЯ................................................. 85
§ 1. Поняття безробіття, причини та фактори, що його зумовлюють. Завдання статистичного вивчення безробіття  85
§ 2. Класифікація форм безробіття......................... 88
§ 3. Поняття категорії «безробітний». Соціальний статус безробітного    91
§ 4. Методичні підходи до визначення чисельності безробітних та рівня безробіття. Економічно активне та пасивне населення............................................ 94
§ 5. Аналіз пропорційності розподілу чисельності зайнятих і безробітних  97
§ 6. Розрахунок прогнозних значень рівня безробіття......... 102
§ 7. Приховане безробіття як наслідок вимушеної неповної зайнятості    106
Розділ 7. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ......... 109
§ 1. Методичні підходи до визначення поняття «робоче місце»  109
§ 2. Оцінювання ефективності функціонування робочих місць.. 110
§ 3. Система показників статистичного аналізу використання робочого місця у вартісному виразі та методика їх розрахунку.......................................... 117
Розділ 8. АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ............... 119
§ 1. Проблеми формування і функціонування регіонального рин­ку праці  119
§ 2. Регіональні особливості реформування керування зайнятістю 120
§ 3. Аналіз системи статистичних даних, потрібних для формування регіональних програм зайнятості населення.................................................... 122
§ 4. Методологія вивчення та аналіз регіональних відмінностей у тенденціях ринку праці  130
Розділ 9. АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ НА РИНКУ ПРАЦІ. 134
§ 1. Гендерний аспект ринку праці........................ 134
§ 2. Законодавство України про гендерні відмінності на ринку праці 138
§ 3. Аналіз економічної активності населення в розрізі статі... 140
§ 4. Регіональний аналіз гендерних відмінностей на ринку праці 145
§ 5. Гендерні відмінності в оплаті праці.................... 148
Післямова............................................... 151
Література.............................................. 153
Додатки................................................ 158

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.