лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 3. Класифікації та категорії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Розробка класифікацій є однією з методологічних проблем, розв’язання якої має велике значення для забезпечення диференціації та порівнянності статистичних даних. Завдання класифікацій полягає в тому, щоб на базі певних критеріїв забезпечити розподіл загальної сукупності явищ, які вивчаються, на однорідні групи та класи і в такий спосіб забезпечити можливість кодування (шифрування) та впорядкування інформаційного матеріалу.
Для аналізу економічного процесу використовують міжнародні стандартні класифікації — такі, як класифікація інституційних секторів, класифікація операцій та інших потоків, класифікація балансуючих статей, класифікація активів та пасивів тощо. Вони є частиною системи національних рахунків і можуть бути використані як стандарт усіма видами організацій, які займаються соціально-економічним аналізом та розробкою показників статистики.
Класифікація інституційних секторів. Метою секторального аналізу економічного процесу є повний опис розподілу та використання доходу, нагромадження капіталу, показників рахунків активів та пасивів. Базою в побудові секторальних рахунків є інституційні одиниці-резиденти та їхні операції. СНР визначає інституційну одиницю як «резидентну економічну юридичну особу, яка здатна від свого імені володіти активами, приймати на себе зобов’язання та брати участь в економічній діяльності та операціях з іншими особами». До них належать, наприклад, домашні господарства, корпорації, одиниці державного управління, фонди тощо.
Секторальну класифікацію стандартизовано з метою проведення міжнародних порівнянь. Ця класифікація пристосована до особливих вимог статистичного аналізу, з одного боку, та до економічного аналізу — з іншого. Додаткові (під-)класифікації завжди можуть бути подані згідно з національними умовами.
ОГЛЯД СЕКТОРІВ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ


Основні
сектори

Функція в економічному процесі

Інституційні одиниці

Нефінансові корпорації

Виробництво товарів та нефінансових послуг

Нефінансові підприємства (корпорації) та квазікорпорації (некорпоративні одиниці, подібні до корпорацій), некомерційні органі­зації, що обслуговують домашні господарства

Фінансові корпорації

Фінансове посеред­ництво та допоміжні види фінансової діяльності

Фінансові заклади (корпорації) (НБУ та комерційні банки, страхові організації тощо) та квазікорпорації, некомерційні організації, що обслуговують одиниці сектора фінансових корпорацій

Закінчення табл.


Основні
сектори

Функція в економічному процесі

Інституційні одиниці

Органи загального державного управління

Надання неринкових послуг для індивідуального або колективного споживання та перерозподіл доходу й майна

Одиниці центральних, реґіональних або місцевих органів управління, фонди соціального страхування на кожному рівні органів управління; державні та місцеві бюджети тощо

Домашні господарства

Споживання продуктів, пропозиція факторів виробниц­тва, виробництво товарів та ринкових послуг

Домашні господарства разом із некорпоративними підприємствами домашніх господарств (наразі некорпоративне підприємство не класифікується як квазікорпорація)

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Надання безкоштовних або майже безкоштовних пос­луг домашнім гос­подарствам

Фонди, союзи та інші неринкові некомерційні організації, які не класифікуються в інших секторах

Інший світ

Забезпечення агрегування всіх операцій резидентів з одиницями «іншого світу»

Одиниці-нерезиденти, які здійснюють операції з одиницями-резидентами

Класифікація інституційних секторів
S.1 Економіка в цілому
S.11 Нефінансові корпорації
S.11001 Державні нефінансові корпорації
S.11002 Національні приватні нефінансові корпорації
S.11003 Нефінансові корпорації, які знаходяться під інозем­ним контролем
S.12 Фінансові корпорації
S.121 Центральний банк
S.122 Інші депозитні заклади (корпорації)
S.123 Інші фінансові посередники, виключаючи страхові корпорації та пенсійні фонди
S.124 Допоміжні фінансові організації
S.125 Страхові організації (корпорації) та пенсійні фонди
S.13 Державне управління
S.14 Домашні господарства
S.141 Роботодавці
S.142 Самостійні господарі (самозайняті особи)
S.143 Наймані працівники
S.144 Отримувачі доходів від власності та трансфертів
S.145 Інші домашні господарства
S.15 Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
S.2 Інший світ
Класифікація операцій та інших потоків. Термін «операція» використовується в широкому значенні та включає не лише регулярні операції між учасниками угоди (такі, як купівля та продаж товарів, сплата та отримання відсотків), а й, наприклад, непрямі послуги фінансового посередництва, які є частиною відсотків, сплачених та отриманих банками, і пояснюються як платежі за неявні послуги, надані банками їхнім клієнтам. Споживання основного капіталу також є умовно обчисленою платою, пов’яза­ною з використанням основного капіталу і наближено — зносом, амортизацією. Ця умовна оцінка надає можливість визначити чисту додану вартість.
Класифікація операцій та інших потоків
1. Операції з товарами та послугами (продуктами) (Р)
Р.1 Випуск
Р.2 Проміжне споживання
Р.3 Витрати на кінцеве споживання
Р.4 Фактичне кінцеве споживання
Р.5 Валове нагромадження
Р.6 Експорт товарів та послуг
Р.7 Імпорт товарів та послуг
2. Розподільчі операції (D)
D.1 Оплата праці найманих працівників
D.2 Податки на виробництво та імпорт
D.3 Субсидії на виробництво та імпорт
D.4 Доходи від власності
D.5 Поточні податки на доходи, майно та інше
D.6 Відрахування на соціальне страхування та соціальні виплати
D.7 Інші поточні трансферти
D.8 Коригування на зміну чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах
D.9 Капітальні трансферти
3. Операції з фінансовими інструментами (F)
(чисте придбання фінансових активів/
чисте придбання зобов’язань)

F.1 Монетарне золото та спеціальні права запозичення (СПЗ)
F.2 Валюта та депозити
F.3 Цінні папери, окрім акцій
F.4 Позики
F.5 Акції та інші види участі в капіталі
F.6 Страхові технічні резерви
F.7 Інші рахунки дебіторів та кредиторів
4. Інші записи в рахунках нагромадження (К)
К.1 Споживання основного капіталу
К.2 Придбання мінус вибуття невироблених нефінансових активів
К.3 Економічне виникнення невироблених активів
К.4 Економічне виникнення вироблених активів
К.5 Природне зростання невирощених біологічних ресурсів
К.6 Економічне зникнення невироблених активів
К.7 Втрати внаслідок катастроф
К.8 Некомпенсовані конфіскації
К.9 Інші зміни в обсязі нефінансових активів, які не належать до інших категорій
К.10 Інші зміни в обсязі фінансових активів та пасивів, які не належать до інших категорій
К.11 Номінальний холдинговий прибуток/збиток
К.12 Зміни в класифікаціях та структурі
Класифікація балансуючих статей. Балансуючі статті є аналітичними побудовами, які використовуються для завершення рахунків за певними групами операцій. Наприклад, у рахунку виробництва балансуючою статтею є валова додана вартість (В.1). Балансуюча стаття потім надходить до наступного рахунку, який фіксує наступну стадію аналізу.
Класифікація балансуючих статей
В.1 Валова додана вартість/В.1 Валовий внутрішній продукт
В.2 Прибуток
В.3 Змішаний доход
В.4 Підприємницький доход
В.5 Сальдо первинних доходів/В.5 Національний доход
В.6 Наявний доход
В.7 Скоригований наявний доход
В.8 Заощадження
В.9 Чисте кредитування/чисте запозичення
В.10 Зміна чистої вартості капіталу
В.11 Зовнішньоторговельне сальдо товарів та послуг
В.12 Сальдо за рахунком поточних операцій іншого світу
В.90 Чиста вартість капіталу
ВF.90 Чисті фінансові активи
Класифікація активів. Класифікація активів використовується для правильної побудови балансу активів та пасивів. Вона узгоджена із класифікацією фінансових операцій та операцій із накопиченням (ряди F та А).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.