лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5. Рахунки нагромадження
1. Для чого будуються рахунки нагромадження?
2. Які групи рахунків належать до рахунків нагромадження?
3. Які процеси характеризує рахунок капіталу?
4. Що є балансуючою статтею рахунку капіталу та як вона розраховується?
5. Які процеси характеризує фінансовий рахунок?
6. У чому полягає специфіка побудови фінансового рахунку?
7. Які рахунки відображають вплив неекономічної діяльності на зміну вартості активів та пасивів?
8. Що відображає рахунок інших змін в обсязі активів?
9. Для чого будується рахунок переоцінки?
Тема 6. Баланси

 • У чому полягають особливості побудови балансу активів та пасивів в СНР?
 • У чому сутність показника «чиста вартість капіталу»?
 • Що показує рахунок зміни в балансі активів та пасивів?
 • Якою є структура нефінансових активів у балансовому рахунку?
 • Що входить до складу вироблених і невироблених активів?
 • Із яких видів активів складаються фінансові активи?
 • Що включається до складу національного багатства згідно з СНР?
 • Які операції впливають на зміну величини національного багатства та його елементів?
 • Що є джерелом інформації про національне багатство?

Тема 7. Рахунки операцій та рахунки «іншого світу»

 • На які групи поділяються економічні операції в СНР?
 • Що характеризує рахунок товарів та послуг в СНР?
 • У чому полягає зв’язок показників рахунку товарів і послуг із показниками інших національних рахунків?
 • Якими є особливості рахунків «іншого світу» в СНР?
 • Із яких рахунків складається група рахунків «іншого світу»?
 • Якою є структура та що відображає зовнішній рахунок товарів і послуг?
 • Що відображає зовнішній рахунок первинних доходів та поточних трансфертів в СНР?
 • Що характеризують зовнішні рахунки нагромадження в СНР?

Тема 8. Агрегати в СНР

 • Що таке споживання основного капіталу, як його визначити?
 • Наведіть приклади операцій сальдування.
 • Чим відрізняється валовий внутрішній продукт від валової доданої вартості?
 • Як розрахувати ВВП виробничим методом?
 • З яких компонентів складається ВВП під час розрахунку методом кінцевого використання?
 • Які види первинних доходів включає ВВП під час визначення його розподільчим методом?
 • З якою метою проводиться переоцінка ВВП?
 • У чому сутність методу дефлятування?
 • У чому різниця між національним доходом і наявним доходом?
 • Як у системі національних рахунків відображено взаємозв’язок між макроекономічними показниками?

Тема 9. Використання даних СНР
у макроекономічному аналізі та моделюванні

 • Система національних рахунків як статистичний інструмент макроекономічного аналізу.
 • У чому полягають аналітичні можливості СНР, мета та завдання аналізу?
 • Які основні напрями аналізу даних СНР?
 • Напрями аналізу рахунків секторів.
 • Як проаналізувати ефективність виробництва за допомогою даних СНР?
 • Метод прямої оцінки ВВП у середніх цінах базисного року.
 • Метод розрахунку квартальних коефіцієнтів сезонності.
 • Основні етапи стандартної процедури сезонного коригування квартальних рядів динаміки.
 • Як відбувається коригування обсягів компонентів ВВП для усунення впливу сезонних факторів?
 • Які методи застосовують для оцінки квартальних даних щодо ВВП та його компонентів?
 • Які методи застосовують для статистичного моделювання макроекономічних показників?
 • Які основні вимоги висуваються до даних, що використовуються в міжнародних зіставленнях макроекономічних показників?
 • Що являє собою паритет купівельної спроможності, які його особливості?
 • Як паритет купівельної спроможності використовують у практиці міжнародних зіставлень?
 • Якою є участь України в Програмі міжнародних зіставлень?

Друга частина СРС охоплює опрацювання студентом навчаль­ного матеріалу в теоретичному і практичному аспектах із використанням навчально-методичної літератури в позааудиторний час. Вона має вигляд індивідуального завдання, що видається кожному студентові на початку вивчення дисципліни з метою організації та стимулювання роботи студентів у час, відведений навчальним планом на самостійну роботу. Індивідуальне завдання включає підготовку рефератів із використанням статистичної інформації. Разом з індивідуальними завданнями студенти забезпечуються методичними матеріалами, у яких викладено теоретичні основи, необхідні для виконання комплексного завдання. Виконання завдання допомагає студентам набути навичок у використанні теоретичних знань для практичної роботи зі статистичною інформацією і виявлення закономірностей і тенденцій, притаманних реальним економічним процесам. Основна форма контролю цього типу СРС — перевірка та захист реферату в установлений термін. Реферат має розкривати основні теоретичні положення теми, містить опис джерел статистичної інформації, за наявності відповідного цифрового матеріалу (залежно від обраної тематики) — мати розрахунково-аналітичну частину з використанням комплексу статистичних методів. Тематику рефератів побудовано відповідно до змісту типової програми курсу:

 • Джерела інформації СНР.
 • Система національних рахунків як статистичний інструмент макроекономічного аналізу.
 • Характеристика ВВП — основного показника виробництва на макрорівні.
 • Основні показники СНР, що вимірюють доходи суспільства.
 • Методи переоцінки ВВП та його компонентів у постійні ціни.
 • Аналітичні можливості СНР.
 • Паритет купівельної спроможності.
 • Методи оцінки тіньової економіки в СНР.
 • Методологія міжнародних зіставлень показників СНР.
 • Характеристика процесу нагромадження за допомогою СНР.
 • Кінцеве споживання, проміжне споживання та валове капіталоутворення в СНР.
 • Характеристика операцій внутрішньої економіки з «іншим світом» за допомогою СНР.
 • Баланси в СНР.
 • Характеристика відмінностей та спільних рис БНГ та СНР.
 • Матрична форма відображення рахунків.
 • Аналіз секторних рахунків.
 • Особливості визначення показників продукції окремих видів економічної діяльності економіки.
 • Постулати й концепції економічної теорії, які лежать в основі принципів побудови СНР.
 • Основні категорії СНР.
 • Ціни в СНР.
 • Характеристика сектора нефінансових корпорацій.
 • Характеристика сектора фінансових корпорацій.
 • Характеристика сектора загального державного управління.
 • Особливості діяльності сектора домашніх господарств.
 • Характеристика секторів «Некомерційні організації, які обслуговують домашні господарства» та «Інший світ».
 • Класифікації в СНР.
 • Характеристика операцій в СНР.
 • Характеристика рахунку товарів і послуг.
 • Рахунок виробництва та його характеристика.
 • Особливості побудови рахунку утворення доходу.
 • Характеристика рахунків розподілу первинного доходу та вторинного розподілу доходу.
 • Особливості побудови рахунку перерозподілу доходу в натурі.
 • Характеристика рахунків використання доходу.
 • Рахунок капіталу та особливості його побудови.
 • Рахунки «іншого світу» та їхня характеристика.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.