лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ

 

 

 

Тема 1. Джерела виникнення та етапи становлення СНР
Джерела виникнення системи національних рахунків. Роль анг­лійської школи макроекономічних розрахунків у розробці СНР. Особливості голландської школи національного рахівництва. Особливості французької школи національного рахівництва. Роль балансу народного господарства у формуванні основ СНР. Етапи розвитку міжнародної системи національних рахунків. Роль міжнародної системи національних рахунків. Сутність та склад міжнародного стандарту СНР 1953 року. Відмінності СНР ООН 1968 року від попередньої версії. Модель СНР ООН 93 та напрями її розвитку.
Тема 2. Загальна характеристика СНР 93
Макроекономічні концепції. Основні категорії та класифікації. Загальні принципи побудови системи національних рахунків. Правила обліку. Інституційні одиниці. Сектори економіки. Харак­теристики операцій у системі. Виробничі одиниці. Продукти. Інтегровані економічні рахунки. Центральна таблиця ресурсів та їхнє використання. Таблиці витрат-випуску. Таблиця фінансових операцій та фінансових активів і зобов’язань. Інтегрована центральна структура та гнучкість. Матрична форма подання рахунків. Ціни в системі національних рахунків. Національні особливості застосування системи національних рахунків.

Тема 3. Класифікації та категорії

Роль класифікацій як складової СНР. Класифікація інституційних секторів. Класифікація операцій та інших потоків. Класифікація активів і пасивів.

Тема 4. Поточні рахунки

Призначення поточних рахунків. Рахунок виробництва. Рахунок утворення доходу. Рахунок розподілу первинного доходу. Рахунок вторинного розподілу доходу. Рахунок перерозподілу доходу в натурі. Рахунок використання наявного доходу. Рахунок використання скоригованого наявного доходу.

Тема 5. Рахунки нагромадження

Рахунки нагромадження, їхнє призначення. Рахунок операцій із капіталом. Фінансовий рахунок. Рахунок інших змін в обсязі активів. Рахунок переоцінки.
Тема 6. Баланси
Роль балансів активів та пасивів. Основні категорії активів. Загальні принципи вартісної оцінки статей балансів. Початковий баланс активів та пасивів. Зміни у балансі активів та пасивів. Заключний баланс активів та пасивів.

Тема 7. Рахунки операцій та рахунки «іншого світу»

Рахунок товарів і послуг. Зовнішній рахунок товарів і послуг. Зовнішній рахунок первинного доходу та поточних трансфертів. Зовнішні рахунки нагромадження.

Тема 8. Агрегати в СНР

Агрегати в СНР та їхній взаємозв’язок. Валовий внутрішній продукт. Три методи розрахунку ВВП. Валовий наявний дохід. Валове нагромадження основного капіталу. Кінцеве споживання. Валове заощадження. Чисте кредитування (+), чисте запозичення (–).
Тема 9. Використання даних СНР
у макроекономічному аналізі та
моделюванні
Аналітичні можливості системи національних рахунків. Основ­ні напрями аналізу даних СНР. Квартальні розрахунки ВВП та його коригування на сезонність. Аналіз ефективності виробництва за допомогою даних СНР. Статистичне моделювання макроекономічних показників. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


ТЕМА

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

1. Джерела виникнення та етапи становлення СНР

2

2

1

8

2. Загальна характеристика СНР 93

6

2

1

8

3. Класифікації та категорії

4

2

2

8

4. Поточні рахунки

8

10

2

10

5. Рахунки нагромадження

4

2

2

8

6. Баланси

2

2

2

8

7. Рахунки операцій та рахунки «іншого світу»

4

2

2

8

8. Агрегати в СНР

4

6

2

8

9. Використання даних СНР у макроекономічному аналізі та моделюванні

6

4

2

8

РАЗОМ

40

32

16

74

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.