лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вивчаючи дану тему, необхідно з’ясувати для себе, які завдання розв’язуються в процесі досягнення перелічених цілей. Слід з’ясувати, з якими показниками СНР можуть проводитися аналітичні операції залежно від цілей та завдань.
Важливо також визначитися з основними напрямами аналізу показників окремих рахунків. Наприклад, рахунок виробництва дає можливість проаналізувати обсяг і структуру валового випуску, визначити частку проміжного споживання в загальному обсязі валового випуску в розрізі всієї економіки, секторів економіки, галузей економіки, це дає уявлення про результативність виробництва окремих галузей та секторів економіки.
Продовжуючи роботу над темою, зупиніться на питанні квартальних розрахунків ВВП та його коригування на сезонність. Зверніть увагу на те, яка роль цих розрахунків для визначення тенденцій економічного розвитку країни.
З’ясуйте для себе метод оцінки ВВП та його компоненти для квартальних порівнянь, визначте, як відбувається коригування обсягів компонентів ВВП для усунення впливу сезонних факторів, як відбувається погодження річних і квартальних даних.
Важливим питанням теми є статистичне моделювання макроекономічних показників. Потрібно засвоїти застосування індексного методу, розкладання абсолютних змін обсягів явищ за факторами, кореляційного методу та інших у макроекономічному моделюванні.
Програма міжнародних зіставлень (ПМЗ) ООН — логічний розвиток СНР від даних у поточних і постійних цінах до набору міжнародних рахунків у зіставній валюті.
Вивчаючи дану тему, слід ознайомитися з етапами ПМЗ. З’ясуйте, що являє собою паритет купівельної спроможності валют (ПКС), як його використовують у міжнародних зіставленнях, які його особливості.
Потрібно звернути увагу на дві проблеми, що потребують розв’язання для проведення міжнародних зіставлень макроекономічних показників. Перша з них — уніфікація економічного змісту порівнюваних показників — розв’язується на основі використання стандартних міжнародних класифікацій та використання єдиної методології. Друга — вибір перерахунку показників із національних валют у єдину грошову одиницю (вибір формули розрахунку, ваги, способів агрегування часткових індексів тощо) — визначається економічним змістом, метою та завданнями зіставлень, що проводяться; вихідною інформацією; аналітичними вимогами, що пред’являються до результатів.
Вивчаючи дану тему, слід розібратися, як узгоджуються показ­ники цін, що реєструються для міжнародних зіставлень, із даними про витрати на товари та послуги; які використовуються в ЄПЗ три основні рівні дезагрегування; як визначається на кожному рівні агрегування ПКС, при цьому особливу увагу приділити процедурі від­бору товарів-представників. Товари та послуги — представники повинні задовольняти дві основі вимоги: зіставність і репрезентативність.
Завершуючи роботу над темою, слід приділити увагу такому питанню, як участь України в Програмі міжнародних зіставлень, визначитися, яка робота проводиться відповідними статистичними службами країни для підготовки статистичної інформації відповідно до вимог ПМЗ, як дані національної статистики узгод­жуються зі статистичною інформацією інших країн.
ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
1. Аналітичні можливості системи національних рахунків.
2. Основні напрями аналізу даних СНР.
3. Квартальні розрахунки ВВП та його коригування на сезонність.
4. Статистичний аналіз та моделювання макроекономічних показників.
5. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Аналітичні можливості СНР — це характеристика найзагальніших закономірностей, взаємозв’язків і пропорцій в економічному розвитку країни, виявлення основних тенденцій розвитку економічних процесів, що відображаються на окремих рахунках, та економіки загалом.
Секторний аналіз економіки дозволяє не лише визначити масштаб і основний напрям розвитку економіки, а й моделювати її функціонування, стежити за закономірностями її внутрішнього розвитку, робити висновки про роль кожного сектора.
Оцінку квартальних даних з ВВП в середніх цінах базисного періодуможливо здійснювати за компонентами ВВП (валова додана вартість галузей або елементи кінцевого використання) шляхом дефлятування обсягів у поточних цінах за кожний квартал індексами середньоквартальних цін до середніх цін базисного року.
Макроекономічні моделі найчастіше як результативну ознаку використовують вартість продукції, а факторну — витрати капіталу та праці.
Паритет купівельної спроможності є своєрідним просторовим «дефлятором», аналогом динамічних індексів цін. Якщо динамічні індекси цін вимірюють зміну купівельної спроможності валюти однієї країни в часі, то ПКС вимірюють розходження в купівельній спроможності валют різних країн у просторі.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Задача 1. Маємо такі дані:
ВАЛОВА ДОДАНА ВАРТІСТЬ, ЗМІНА КАПІТАЛОВІДДАЧІ ТА ОБСЯГУ
КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ у звітному
році ПОРІВНЯНО з базисним роком


Галузі

Валова додана вартість (в млрд грн)

Індекс капіталовіддачі (iк)

Індекс капітальних вкладень (iкв)

базисний

звітний

Промисловість

22,4

23,0

1,136

0,902

Сільське господарство

9,6

11,3

1,469

0,800

Будівництво

4,8

4,8

2,000

0,500

Транспорт і зв’язок

10,3

11,2

1,094

1,000

Усього по цих галузях

47,1

50,3

?

?

Потрібно розрахувати:

  • середньоарифметичний зважений індекс обсягу капітальних вкладень у середньому по сукупності галузей;
  • середньозважений зведений індекс капіталовіддачі за допомогою середньогармонійного індексу.

Відповідь: 0,862; 1,242.

Задача 2. Маємо такі дані:
ОБСЯГ ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
ТА КАПІТАЛОЄМКОСТІ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
у базисному та звітному роках


Галузі

базисний

звітний

ВВП
(в млрд крб.) В0

Капіталоємкість КЄ0

ВВП
(в млрд крб.) В1

Капіталоєм-кість КЄ1

Промисловість

22,4

0,23

23,0

0,20

Сільське господарство

9,6

0,10

11,3

0,07

Будівництво

4,8

0,04

4,8

0,02

Транспорт і зв’язок

10,3

0,16

11,2

0,14

Усього по цих галузях

47,1

?

50,3

?

Потрібно зробити аналіз динаміки середнього рівня капіталоємкості за рахунок зміни двох факторів (інтенсивного та структурного) на основі побудови моделі співзалежних індексів.
Відповідь: 0,839; 0,844; 0,994.

Задача 3. Маємо такі дані по Україні за базисний і звітний роки

Галузі

Капіталоємкість

Обсяг ВДВ
в розрахунку на 1-го зайнятого (в тис. крб)

Чисельність зайнятих
(млн чол.)1

a0

a1

b0

b1

c0

c1

Промисловість

0,23

0,20

4,22

4,60

5,3

5,0

Сільське господарство

0,10

0,07

1,88

2,26

5,1

5,0

Будівництво

0,04

0,02

3,43

3,69

1,4

1,3

Транспорт і зв’язок

0,18

0,18

7,36

8,62

1,4

1,3

Усього по цих галузях

?

?

?

?

13,2

12,6

Зробити аналіз динаміки капітальних вкладень в економіці України на основі адитивно-мультиплікативної багатофакторної системи індексів.
Відповідь: 0, 898; 0,936; 1,077; 0, 892.

Задача 4. Маємо такі умовні дані:
ОЦІНКА КВАРТАЛЬНИХ ДАНИХ У ПОСТІЙНИХ ЦІНАХ

 

I рік (базисний)

II рік (звітний)

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Рік

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Рік

Кількість продукції

80

60

50

40

230

30

20

10

5

65

Ціна за одиницю

2

4

10

15

6,5

20

25

30

40

24,6

Вартість продукції

160

240

500

600

1500

600

500

300

200

1600

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.