лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 8. Агрегати в СНР
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Для характеристики стану та розвитку економіки будь-якої країни в цілому використовують систему взаємозв’язаних макроекономічних показників. Вивчаючи цю тему, насамперед слід звернути увагу на визначення цих показників — так званих агрегатів, згідно з рекомендаціями Статистичної комісії ООН зі складання Системи Національних рахунків (варіант 1993 р.). Агрегати є сукупними величинами, які дозволяють вимірювати результати функціонування економіки на макрорівні, дають детальну характеристику процесу відтворення, використовуються для прог­нозування та для міжнародних зіставлень. Найважливішими з них є:

 • валовий внутрішній продукт (B.1 * g);
 • валовий національний доход (B.5 * g);
 • валовий наявний доход (B.6 * g);
 • кінцеві споживчі витрати (P.3);
 • валове заощадження (B.8);
 • чисте кредитування / чисте запозичення (B.9).

Важливим моментом для засвоєння агрегатів є розуміння деяких категорій, пов’язаних із загальною методологією та принципами побудови СНР. Так, операція сальдування часто-густо застосовується для оцінювання руху зустрічних потоків. Тому сальдо будь-яких операцій розраховується як різниця між потоком, що надходить до національної економіки з інших країн, та потоком, який передається «іншому світові», а саме:

 • сальдо доходів, отриманих від «іншого світу» / переданих «іншому світу»,
 • сальдо поточних трансфертів та поточних податків, отриманих від «іншого світу» / переданих «іншому світові»,
 • сальдо капітальних трансфертів, отриманих від «іншого світу» / переданих «іншому світові»,
 • сальдо експорту / імпорту.

По-друге, основні агрегати, а саме внутрішній продукт, прибуток / змішаний доход, національний доход, наявний доход, заощадження, можуть визначатися як на валовій, так і на чистій основі. Показники, розраховані на валовій основі, включають спожиту в процесі виробництва вартість основного капіталу. Тер­мін «чиста» означає, що показник на валовій основі зменшується на вартість споживання основного капіталу (K.1). Споживання основного капіталу за методологією СНР включає спожиту в процесі виробництва вартість основного капіталу (внаслідок його фізичного та морального зносу чи випадкових ушкоджень) у вигляді амортизації та недоамортизовану вартість ліквідованого основного капіталу. Амортизаційні відрахування створюють амортизаційний фонд, кошти з якого використовуються на розши­рення виробництва та поповнення основного капіталу.
Слід усвідомити, що вихідним показником для розрахунку валового внутрішнього продукту на стадії виробництва є валовий випуск. Валовий випуск — це сумарна вартість усіх товарів і послуг (ринкового та неринкового характеру), вироблених резидентами за певний період, яка включає повністю спожиту в процесі виробництва та знову створювану вартість). Випуск на рівні національної економіки включає випуск окремих інституційних одиниць, які входять до складу відповідних секторів, галузей, видів економічної діяльності. Випуск за методологією СНР розраховується в основних цінах.
Нагадаємо, що проміжне споживання — вартість товарів та послуг, які трансформуються або повністю споживаються протягом даного періоду для виробництва інших товарів і послуг (це витрати на сировину, матеріали, паливо, електроенергію, напівфабрикати; послуги транспорту, зв’язку, кредитно-фінансових установ тощо; представницькі витрати, витрати на відрядження за винятком добових, професійну підготовку тощо). До складу проміжного споживання не входить споживання основного капіталу, недоамортизована вартість ліквідованого основного капіталу та деякі витрати, не пов’язані безпосередньо з виробництвом товарів і послуг. Проміжне споживання оцінюється в ринкових цінах (цінах покупців) на момент надходження відповідних товарів та послуг у виробництво.
Валова додана вартість розраховується на рівні галузей, видів економічної діяльності, секторів економіки як різниця між валовим випуском товарів, послуг та проміжним споживанням. Валова додана вартість оцінюється в основних цінах, тобто включаючи субсидії, але не враховуючи податки на продукти. Тобто одним з компонентів доданої вартості є інші податки на виробництво.
Важливим є засвоєння методів розрахунку ВВП. Це методи: виробничий, розподільний, кінцевого використання. Розглядаючи виробничий метод, слід розуміти категорії: випуск, проміжне споживання, валова додана вартість. Застосовуючи розподільчий метод, ВВП обчислюємо як суму первинних доходів. Отже, слід згадати всі компоненти первинних доходів. Третій метод обчислення ВВП — це метод кінцевого використання, згідно з яким ВВП визначається як сума витрат на кінцеве споживання товарів і послуг, валове нагромадження та сальдо експорту й імпорту зовнішньої торгівлі. Дані методи потрібно добре розуміти, кожен із них визначає ВВП на різних стадіях його відтворення. Методи розрахунку ВВП (B.1 * g) можна подати у вигляді таких рівнянь:
1) характеризує склад ВВП на стадії його утворення у процесі виробництва (розрахунок виробничим методом):
B.1 * g = (P.1 – P.2) + D.21 – D.31,
де P.1 — випуск (в основних цінах),
P.2 — проміжне споживання,
(P.1 – P.2) — валова додана вартість усіх виробничих одиниць в основних цінах,
D.21 — податки на продукти та імпорт,
D.31 — субсидії на продукти та імпорт;
2) характеризує склад ВВП за напрямками первинного розподілу доходів (розрахунок ВВП розподільним методом):
B.1 * g = D.1 + B.2g / B.3g + D.2 – D.3,
де D.1 — оплата праці найманих працівників,
B.2g / B.3g — валовий прибуток/змішаний дохід,
D.2 — податки на виробництво та імпорт,
D.3 — субсидії на виробництво та імпорт,
(D.2 – D.3) — чисті податки на виробництво та імпорт;
3) характеризує склад ВВП за компонентами кінцевого використання (розрахунок ВВП методом кінцевого використання):
B.1 * g = P.3 + P.5 + P.6 – P.7,
де P.3 — кінцеві споживчі витрати,
P.5 = (P.51 + P.52 + P.53) — валове нагромадження капіталу,
P.51 — валове нагромадження основного капіталу,
P.52 — зміна запасів матеріальних оборотних коштів,
P.53 — придбання за виключенням вибуття цінностей,
P.6 — експорт товарів та послуг,
P.7 — імпорт товарів та послуг,
(P.6 – P.7) — чистий експорт (сальдо експорту / імпорту = = експорт – імпорт).
Для кращого засвоєння матеріалу взаємозв’язок основних макро­економічних показників СНР можна подати у вигляді такої схеми:
1. Валовий внутрішній продукт (B.1 * g)
2. Споживання основного капіталу (K.1)
3. Чистий внутрішній продукт (B.1 * n = B.1 * g – K.1)
4. Сальдо первинних доходів, отриманих від «іншого світу»/ переданих «іншому світу» (4)
5. Валовий національний доход (B.5 * g = B.1 * g + 4)
6. Чистий національній доход (B.5 * n = B.5 * g – K.1)
7. Сальдо поточних трансфертів, отриманих з-за кордону / переданих за кордон
8. Валовий наявний доход (B.6g = B.5 * g + 7)
9. Витрати на кінцеві споживчі витрати (P.3)
10. Валове заощадження (B.8g = B.6g – P.З)
11. Сальдо капітальних трансфертів, одержаних із-за кордону / переданих за кордон (D.9)
12. Джерела фінансування інвестицій = B.8g + D.9
13. Валове нагромадження як елемент ВВП (P.5)
14. Придбання невиробничих нематеріальних нефінансових активів
15. Чисте кредитування / чисте запозичення = 12 – P.5 – 14
Методи переоцінки ВВП та його
компонентів у постійні ціни
Вивчаючи методи переоцінки ВВП та його компонентів у постійній ціни, потрібно знати, що ВВП визначається у фактично діючих цінах звітного періоду та в порівнянних цінах поперед­нього року або базисного періоду.
Слід орієнтуватися, що оцінка ВВП у фактичних (поточних) цінах використовується для:

 • визначення обсягу та структури виробництва;
 • характеристики процесу розподілу та перерозподілу ВВП;
 • вивчення кінцевого використання ВВП за різними напрямами;
 • відображення фактичних пропорцій та взаємозв’язків у економіці;
 • зівставлення з іншими макроекономічними показниками процесу відтворення та визначення показників ефективності розвитку національної економіки (фондом оплати праці, прибутком, обсягом основного капіталу, чисельністю зайнятих або відпрацьованим часом, витратами матеріальних ресурсів, дефіцитом Державного бюджету, державним боргом тощо).

Важливим є визначення впливу на зміни обсягу ВВП у фактич­них цінах двох факторів:

 • зміни кількості вироблених або використаних товарів та послуг;
 • зміни цін на товари та послуги.

Для вивчення динаміки фізичного обсягу ВВП його переоцінюють у порівнянні ціни для елімінування впливу цінового фактора. Переоцінка здійснюється в ціни року, прийнятого за базу. Шляхом ділення реального ВВП звітного періоду (обсяг ВВП поточного періоду в цінах базисного періоду — ) на номіналь­ний ВВП базисного періоду (обсяг ВВП базисного періоду в цінах базисного періоду — ) отримують індекс фізичного обсягу ВВП:

Індекс фізичного обсягу характеризує зміни ВВП як сукупнос­ті товарів та послуг за умови, що ціни в поточному році порівняно з базисним не змінилися, та має назву «індекс реального ВВП».
Реальний ВВП використовується для аналізу оцінки результатів економічних реформ, політики стабілізації, проведення міжнародних зіставлень, а також для визначення розмірів інфляції, що характеризує зміну рівня цін. Шляхом співвідношення номінального ВВП (обсяг ВВП поточного періоду в цінах поточного періоду —  та реального ВВП (ВВП поточного періоду в порівнянних цінах базисного періоду — одержують індекс — дефлятор ВВП:

Потрібно знати, що коли індекс — дефлятор ВВП є меншим за одиницю, то номінальний ВВП коригується в бік збільшення, що має назву інфлірування; якщо дефлятор перевищує одиницю, коригування номінального ВВП спрямовано на його зменшення — дефлятування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.