лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Детальніше розглянемо склад доходів від власності. Відсотки виплачуються власникам фінансових активів за депозитами, цінними паперами, позиками. Розподілений доход підприємств — це дивіденди та вилучення власниками з доходів підприємств. Реінвестовані надходження від прямих іноземних інвестицій — доход підприємств або його частина, яка не вилучається іноземним інвестором, а додається до капіталу підприємства. Рента визначається як доход, що сплачується за використання нефінансових активів (землі, її надр) протягом певного часу. Доход від власності, нарахований власникам страхових полісів, являє частину доходу, отриманого в результаті інвестування страхових технічних резервів у цінні папери, землю та інші активи. У СНР страхові технічні резерви розглядаються як активи власників полісів, що знаходяться в розпорядженні страхових компаній. Тому чистий доход від інвестування страхових технічних резервів вважається доходом від власності власників страхових полісів. У рахунку розподілу первинного доходу цей доход фіксується як доход від власності, що виплачується сектором «Фінансових корпорацій» та надходить до інших секторів економіки. Одночасно у фінансовому рахунку фіксують реінвестування цього доходу у страхові компанії та збільшення їх страхових резервів.
Зверніть увагу — балансуюча стаття рахунку розподілу первинного доходу на рівні секторів — це сальдо первинного доходу, що показує суму первинних доходів, яка залишається в інституційних одиниць-резидентів після розрахунків з учасниками процесу виробництва та власниками позикових активів. Сумі сальдо первинних доходів за секторами відповідає сальдо первинних доходів для економіки в цілому, яке на рівні національної економіки перетворюється в показник валового національного доходу, що є балансуючою статтею для консолідованого рахунку. Валовий національний доход — це сума всіх внутрішніх та зовнішніх первинних доходів, отриманих резидентами країни, тобто сума доходів від прямої чи опосередкованої участі у виробничій діяльності резидентів на економічній території країни та за її межами. Тому у зведеному рахунку на рівні економіки в цілому фіксуються лише доходи від власності, одержані національною економікою від «іншого світу» (в ресурсах) та передані «іншому світові» (у використанні), не враховуючи ту частину доходів від власності, що перерозподіляється між секторами. Для закріплення взаємозв’язку між деякими показниками зверніть увагу на таку схему:


Важливим моментом є те, що показники рахунку первинного розподілу доходу дозволяють аналізувати структуру валового національного доходу за видами первинних доходів, отриманих резидентами в результаті прямої чи опосередкованої діяльності на економічній території країни та за її межами.
Подальший перерозподіл доходів здійснюється за допомогою трансфертів, тож для ліпшого розуміння матеріалу необхідно засвоїти сутність цієї категорії. Трансферт — операція, за якою одна інституційна одиниця передає товар, послугу чи актив іншій одиниці, не отримуючи від неї будь-якого еквівалента. Розрізняють поточні та капітальні трансферти, а також трансферти в натуральній та грошовій формі, детальне вивчення яких є обов’язковим.
Поточні трансферти — операції, що здійснюються регулярно та пов’язані зі зміною поточних доходів суб’єктів господарювання. До них належать:

  • поточні податки на доходи та майно;
  • відрахування на соціальне страхування;
  • інші поточні трансферти.

Поточні податки на доходи та майно включають регулярні податки з інституційних одиниць у зв’язку з отриманням прибутку, інших доходів, володінням майном — прибутковий податок з фізичних осіб, податок на прибуток, податок на майно, що не є основним капіталом, земельний податок з фізичних осіб, держмито, курортній збір та інші збори з населення.
Внески на соціальне страхування — це відрахування роботодавців, найманих робітників та інших осіб з метою забезпечення у майбутньому права на отримання соціальних допомог вказаними особами за певних обставин, що призводять до зниження доходів та добробуту домашніх господарств. До відповідних обставин відносять неможливість працювати у зв’язку з досягненням пенсійного віку, безробіттям, травмуванням, потребою у лікуванні, необхідністю компенсування витрат на освіту, неможливістю сплати житлових послуг домашніми господарствами з низькими доходами. Як зазначалося, відрахування роботодавців на соціальне страхування поділяються на фактичні (в організації соціального страхування) та умовні (прямі виплати допомог за соціальним страхуванням безпосередньо працівникам за рахунок власних доходів підприємства).
Фактичні відрахування роботодавців на соціальне страхування спершу фіксуються за методологією СНР як компонент оплати праці найманих працівників у рахунках утворення доходу (розділ «використання») та розподілу первинного доходу (розділ «ресурси»), а після цього в рахунку вторинного перерозподілу доходу як поточні трансферти, що передаються організаціям соціального страхування (сектора «Загально державне управління» та сектора «Фінансові корпорації») домашніми господарствами. Фактичні відрахування на соціальне страхування, що здійснюють наймані працівники з заробітної плати та самозайняті особи зі змішаних доходів, показуються також як поточні трансферти між домашніми господарствами та організаціями соціального страхування.
Умовно обчислені відрахування роботодавців на соціальне страхування виступають як компонент оплати праці найманих працівників у рахунках утворення та розподілу первинного доходу, у рахунку вторинного розподілу доходу два зустрічні потоки поточних трансфертів. Один потік — це передача вказаних сум від домашніх господарств нефінансовим підприємствам або фінансовим закладам (відрахування в умовні фонди соціального страхування), інший — виплати соціальних допомог переліченими організаціями домашнім господарствам.
Соціальні допомоги, зафіксовані в рахунку вторинного розподілу доходу як вид поточних трансфертів, охоплюють різні види пенсій та допомог, що одержує населення з різних джерел.
До інших поточних трансфертів належать:

 • страхові премії (крім премій зі страхування життя);
 • страхові відшкодування (крім відшкодувань зі страхування життя);
 • регулярні внески країни до фондів міжнародних організацій;
 • добровільні внески та пожертвування некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства для покриття їхніх поточних витрат;
 • кошти, спрямовані підприємствами на утримання їхніх соціально-культурних підрозділів;
 • виграші в лотереях;
 • штрафи, пені;
 • грошові перекази між домашніми господарствами — резидентами та нерезидентами.

Капітальні трансферти (наявні у рахунку капіталу) — операції, пов’язані зі зміною активів інституційних одиниць. Вони включають безоплатну передачу від однієї інституціональної одиниці до іншої прав власності на активи (крім готівки та матеріальних оборотних коштів) або коштів на їх придбання. До цієї групи операцій належать податки на капітал, інвестиційні субсидії, спадок, безоплатна передача основного капіталу, відшкодування збитків, списання боргів та ін.
Наступним питанням теми є вивчення операцій вторинного розподілу доходів. Рахунок вторинного розподілу доходу показує, як здійснюється перерозподіл доходів за допомогою поточних трансфертів у грошовій формі. У рахунках по секторах до розділу «ресурсів» з рахунку розподілу первинного доходу переноситься його балансуюча стаття «сальдо первинних доходів» та фіксуються поточні трансферти, отримані інституційними одиницями — резидентами від інституційних одиниць інших секторів та «іншого світу». У розділі «використання» зафіксовано поточні трансферти, передані іншим інституційним одиницям — резидентам та нерезидентам. Балансуюча стаття рахунку на рівні окремого сектора — валовий наявний доход (табл. 4.1).
У консолідованому рахунку вторинного розподілу доходу для всієї економіки стаття, перенесена з рахунку первинного розподілу доходу, є «валовим національним доходом», величина якого коригується на суму поточних трансфертів, отриманих від «іншого світу» (відповідна стаття у «ресурсах») та трансфертів, переданих «іншому світові» (відповідна стаття у «використанні»). Сальдо поточних трансфертів між економікою країни та «іншим світом» дорівнює сумі сальдо одержаних та переданих трансфертів для всіх секторів економіки. Для консолідованого рахунку балансуюча стаття — валовий наявний дохід, що характеризує величину поточних доходів, яка може бути використана на фінансування кінцевого споживання та заощадження.

Важливо знати, що рахунок перерозподілу доходу в натуральній формі показує, як наявний дохід за секторами «Домашні господарства», «Загального державного управління» та «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства» змі­нюється в результаті отримання чи передачі соціальних трансфертів у натуральній формі. Запам’ятайте, що балансуюча стаття рахунку «Валовий скоригований наявний дохід» визначається для вказаних секторів у такий спосіб:
сектор «Домашні господарства»:


сектор «Загального державного управління» та «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства»:

для економіки в цілому:

Отже, величина соціальних трансфертів у натуральній формі, отриманих сектором «Домашні господарства», дорівнює сумі переданих соціальних трансфертів у натуральній формі від секторів «Загального державного управління» та «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства», тобто їхній розмір не впливає на загальний підсумок доходів з економіки в цілому. Тому, якщо просумувати скоригований наявний дохід секторів економіки, він має дорівнювати наявному доходу секторів. На рів­ні економіки зазвичай величина скоригованого наявного доходу та наявного доходу збігаються за розміром.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.