лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  • споживання основного капіталу;
  • придбання державою товарів, які надходять у резерви.

Важливим моментом для засвоєння матеріалу є з’ясування питання про визначення різних видів податків та субсидій за методологією СНР. Класифікація поточних податків наведена на рис. 4.1:


Податки на виробництво та імпорт являють собою всі обов’язкові платежі, що сплачуються державі економічними одиницями у зв’язку з виробництвом та імпортом товарів і послуг та використанням трудових, матеріальних і природних ресурсів (факторів виробництва). Ці податки виплачуються незалежно від наявності прибутку. Податки на прибуток та доходи не належать до податків на виробництво й імпорт та відображаються у складі поточних трансфертів.
Податки на продукти звичайно стягуються пропорційно кількості чи вартості товарів та послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою одиницею — резидентом.
До інших податків, пов’язаних з виробництвом, відносять платежі підприємств і організацій до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів і позабюджетних фондів у зв’язку з використанням ресурсів та одержанням дозволів на специфічні види діяльності.
Субсидії на виробництво та імпорт також поділяються на дві групи:

  • Субсидії на продукти.
  • Інші субсидії, пов’язані з виробництвом.

Субсидії на продукти — субсидії, які надаються пропорційно кількості або вартості продуктів та послуг, реалізованих на внутрішньому ринку чи експортованих виробничою одиницею — резидентом. Вони включають відшкодування з Державного бюджету та місцевих бюджетів у порядку державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію. Другий різновид таких субсидій призначається для покриття поточних збитків підприємств (зокрема, житлово-комунального господарст­ва, установ культури тощо), поліпшення їх фінансового становища шляхом поповнення оборотних коштів або компенсації окремих витрат.
До інших субсидій, пов’язаних із виробництвом, належать такі, що надаються для проведення певної економічної та соціальної політики щодо використання ресурсів.
Самостійно потрібно розібратися у джерелах інформації показ­ників рахунку виробництва та можливостях його аналізу. Нагадаємо, що за даними рахунку виробництва аналізується структура виробництва — співвідношення між виробництвом товарів та послуг, ринковим та неринковим випуском, оцінюється внесок кожного сектора чи виду економічної діяльності до загального обсягу випуску товарів та послуг. Для дослідження ефективності виробництва порівнюються показники результатів виробництва, а саме валової доданої вартості та ВВП з показниками витрат живої праці та капіталу — проміжним споживанням, споживанням основного капіталу, чисельністю зайнятих, відпрацьованим часом, оплатою праці. Використання показників рахунку виробниц­тва та показників витрат праці, капіталу за кілька років дозволяє аналізувати вплив різних чинників на результати виробничої діяльності. ВВП в розрахунку на душу населення — є одним із показників рівня життя населення країни.
Важливо усвідомити, що в економічному аналізі дослідженню розподілу та перерозподілу доходу надається особлива увага, тому у СНР цей процес фіксується в декількох рахунках, об’єдна­них послідовно в єдину систему.
Слід наголосити, що аналіз розподільчих операцій починається з рахунку утворення доходу. У рахунку фіксуються доходи від безпосередньої участі у виробничому процесі, що виплачуються виробниками-резидентами іншим учасникам процесу виробництва з валової доданої вартості. У розділ ресурсів з рахунку виробництва переноситься валова додана вартість для секторів та видів економічної діяльності (ВВП для національної економіки), а в розділі «Використання» відображають її розподіл між факторами виробництва (праця, капітал) та державою. Слід зазначити, що для секторів та видів економічної діяльності ліва частина рахунку включає суму інших податків на виробництво за відрахуванням інших субсидій, а для національної економіки — всіх податків на виробництво та імпорт за виключенням субсидій. Також у «Використанні» фіксується розмір оплати праці найманих працівників як для окремих секторів, видів економічної діяльності, так і для консолідованих рахунків.
Зверніть увагу, що балансуюча стаття рахунку утворення доходу — це валовий прибуток / змішаний доход, отриманий резидентами від участі у виробничому процесі. Змішані доходи отримують некорпоративні підприємства, що входять до сектора «Домашні господарства», оскільки в їхній діяльності винагорода за працю не завжди може бути відокремлена від доходу власника чи підприємця. Схема рахунку в консолідованому вигляді наведена у таблиці 4.1.
Потрібно з’ясувати, яким чином пов’язані показники на різних рівнях розрахунку. Так, валовий прибуток / змішаний доход для економіки в цілому дорівнює сумі валового прибутку / змішаного доходу за секторами та видами економічної діяльності. Для кращого засвоєння матеріалу слід скористатися такою схемою:
для сектора або виду економічної діяльності:для економіки в цілому:


Нагадаємо, що стаття «Оплата праці найманих працівників» у лівій частині рахунку містить нарахування суми винагород у грошовій та натуральній формі, що мають бути виплачені роботодавцями (резидентними інституціональними одиницями) найманим працівникам (резидентам та нерезидентам) за працю, виконану протягом поточного періоду (до відрахування податків та інших стягнень згідно із законодавством). Оплата праці найманих працівників за методологією СНР включає такі елементи:

  • заробітна плата у грошовій та натуральній формі, добові на час відряджень;
  • внески роботодавців у фонди соціального страхування, у тому числі:
  • фактичні відрахування на соціальне страхування;
  • умовно обчислені відрахування на соціальне страхування.

З’ясовуючи в процесі самостійного вивчення зміст кожного з елементів оплати праці та відповідних джерел інформації показників, за методологічними поясненнями потрібно звернутися до навчального посібника Р. М. Моторина, Т. М. Моториної «Система національних рахунків» (стор. 124—129). Зауважимо лише, що категорія «заробітна плата» включає усі види винагород за працю незалежно від джерел їх фінансування (собівартості або прибутку), а також грошові суми, нараховані працівникам за невідпрацьований час (відпустки, інше).
Страхові внески розглядаються як виплати, відраховані працівниками з власних доходів для забезпечення в майбутньому права на отримання соціальної допомоги у зв’язку з певними обставинами (хвороба, старість, травмування тощо). Фактичні відрахування на соціальне страхування включають страхові внески роботодавців до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, фонду обов’яз­кового медичного страхування та до інших аналогічних фондів.
До умовно обчислених внесків наймачів на соціальне страхування належать суми фактично виплачених у поточному періоді соціальних допомог власним працівникам та іншим особам за рахунок коштів підприємств, а саме: виплати у зв’язку із припиненням дії трудового договору; оплата навчання працівників у навчальних закладах, стипендії студентам, оплата відпусток для навчання; оплата путівок за рахунок власних коштів; компенсації жінкам, що перебувають у частково оплаченій відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею певного віку; пенсії військовослужбовцям, надбавка до пенсії; доплати у разі тимчасової непрацездатності та інші виплати, для яких не проводилися фактичні відрахування на соціальне страхування.
Слід знати, що за даними показників рахунку утворення доходу вартісна структура ВВП аналізується за спрямуванням на оплату пра­ці, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток / змішаний доход. Показники цього рахунку дозволяють вивчати структуру доходів від виробничої діяльності на стадії виробництва за сек­торами, галузями, видами економічної діяльності, аналізувати галузе­ві особливості складу та розміру оплати праці, а також визначити рівні оплати праці на одного зайнятого та на одного мешканця країни.
Вивчення теми потрібно продовжити, розглядаючи наступний поточний рахунок — рахунок первинного розподілу доходу. Рахунок первинного розподілу доходу фіксує процеси отримання пер­винних доходів від виробництва та перерозподілу доходів від власності, тобто відображає всі первинні доходи. Цей рахунок висвітлює діяльність інституційних одиниць вже не як виробників, а як одержувачів первинних доходів.
Зверніть увагу на те, що в ресурсній частині рахунку зазначено операції, пов’язані з доходами від виробництва та доходами від власності, які отримують одиниці-резиденти від резидентів та від «іншого світу», а у «Використанні» — первинні доходи, виплачені резидентами країни нерезидентам, тобто «іншому світові» (табл. 4.1).
Слід уважно з’ясувати наведені категорії рахунку. До доходів від власності належать доходи, одержані інституційними одиницями за надання у використання іншим інституційним одиницям фінансових активів, землі та інших нефінансових невиробничих активів. До цієї групи первинних доходів включають відсотки за вкладами, дивіденди за акціями, ренту за користування землею, плату за видобуток корисних копалин, за використання авторських прав та ін. Отже, первинні доходи у СНР охоплюють доходи від безпосередньої участі в процесі виробництва та доходи від власності (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Види первинних доходів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.